7
Jisas di dikidiy kapa nyamwusugw ab samab dikik wukijibir maa ti.
Aw ginyir Jisas ata Galiliy wadaal tamiyaar yad. Yikuw, alim tiytiyaan titaay, yawiy kwurid. Aw Juwtiya tamiy wapadil. Adiy Juw dayadiy yitaypika duw dikim viyasipaak kwurdalik tikuw, alik kwasik yad a tamiyaar yiyak. Adiy Juw duw taakw dayadi bayaki kikipata nyi, day wakwadanaad Basadika Wiy Bayaki Kikipaat, aad ata walibab tad. 3-5 Aw Jisas di dikidiy kapa nyamwusugw ab samab dikik akis wukijibir tikwadaad. Alik tikuw, day atawa dikik sapis yikidaad, “Min ki tip wapakuw, Juwtiya tamiyaar maay! Aw mwiyir minadiy min kalivaminadiy duw mwiyir vikwadiy wadiy min titaay kwurkwaminadiy yawiy. Duw nakab, diki yawiy nuwukadiy duw taakw vidakikik wataay, aw di akis pakwur pakwur kwurkwanaad. Aw min atampika yawiy kwurkwaminalik tikuw, maay Juwtiya tamiyaar aw mwiyir miyawa duw taakw minaam lakwudakik.” Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wunaki ap simakakituwa nyi aal maa nibway ti. Aw li gwur gwuradiy mawul yikir wukidakib, jaaw yikwanadiygwurik. “Aw miyawa duw taakw day gwurak samab kwasik yi maa. Aw li wun day titaay kwurdanadiy kupwarapa yawiyik dayak wasapwiytuwkib, alik wunak day mwiya kwasik yikidanadiwun. “Gwur jaaw maay adi bayaki kikipatik! Wunaki adi bayaki kikipatik yikituwa nyi maa nibway ti. Alik tikuw, wun kita yi maa.” Atawa dayak ki maaj waan napakuw, di kip Galiliy tamiyab kwaad.
Jisas adiy bayaki kikipaat kidiy duw taakw kalivadidiy God dikidi wiyaam.
10 Aw adiy Jisas dikidiy nyamwusugw ata day yidiy adi bayaki kikipatik. Yidaak, aw Jisas di ginyir yad. Aw di pakwun pakwun yad. Maykaar maa yi. 11 Aw adiy Juw dayadiy yitaypika duw adi bayaki kikipatim titaay Jisasak kwakiyi kwakiyataay, bas sidiy, “Di akadada?” wataay. 12 Aw adiy alim vagaluwin ridiy duw taakw kwasa kwasa ritaay, ata bwulasakiy saladiy Jisasak. Nuwukadiy wadiy, “Di mwiy viyakita duwad.” Aw nuwukadiy wadiy, “Maa, di viyakita duw maa. Di duw takwak suwaal titaay, takakwanaad.” 13 Aw adiy miyawa duw taakw day mwiya samasam yagadiy adiy Juw duw taakw dayadiy yitaypika duwak. Alik tikuw, day Jisasak kwasa kwasa ritaay, day dayak bwulasakiy saladiy. 14 Aw adiy bayaki kikipata nyi tabikarib ridaak, Jisas ata adi God dikidi wiyaar wulakuw, adiy duw takwak titaay, ata kalivadidiy. 15 Aw adiy Juw duw taakw dayadiy yitaypika duw pitaan warkuw, Jisas dikidiy duw takwak kalivadidiy majik ata wadiy, “Kidi duw skul ab maa ri. Ata ata lakwuyakidadiy kidiy miyawa jaav?” 16 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Kidiy kalivatuwadiy maaw maaj wunadiy maa. Wunaam wayakidi God di kidiy kalivatuwadiy maaw maaj wunak kwatiyadik kaliva-kwatuwadiy. 17 “Aw li adiy duw taakw day mwiya mwiyab kidiy God wadadiy yawiy kwurik tikinadiy, day bwunak lakwu-kidanadiy kidiy wun kalivatuwadiy jaav aw day God dikidiy-adiy ay wun wuna kapa majir watuwadiy. 18 “Aw li duw nak nuwukadiy duw taakw dikidi saam yakisuwtaka-dakik, aw di diki mawul waladiy jaav wakwadadiy. Aw li adi nikidi duw aad adi dikim wayakidi duw diki danik bwulakwanaad. Aw di atawa bwulakwada aw mwiyir duw taakw adi dikim wayakidi duw dikidi saam yakisuwtaka-dakik. Adaan ada adi duwad diki maaj mwiya maaja, suwaal maaj maa. 19 “Aw gwurak Mawsis God diki lo kwiydil, ay? Aw gwura duw samab akis a lo majib wuki-wukib tikwanadiygwurik. Alik tikuw agwa javik gwur wunaam viyasipak tinadiygwurik, ‘Di Mawsis diki lo sardadiy,’ waan?” 20 Aw adiy vagaluwdiy miyawa duw taakw atawa Jisas wadil maaj wukikuw, ata wadaad, “Min kwam tinadimin way. Sikadadiy-adiy minaam viyasipak tinadiy?” 21-23 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun yawiyal kwurtuwa Sapat nyaam. Wun duw dayaki giviyib aal sipwutiytuwa. Alik gwur mwiya pitaan warnadiygwurik. Aw gwurabab yawiy kwurnadiygwurik. Mawsis wadidiygwurik gwuradiy nyanugw dayadiy sipa bany lupwagwurkik aw mwiyir God dikidiy tidakikik, adiy tayir kwadiy gwuradiy waraga duw taakw kwurdaal pik. Aw duwa nyanugw dayadiy sipa bany lupwak tikwagwura Sapat nyi tilikik ab gwur mwugiy-kwanadiygwurik, aal yaak, rivi-kwanadiygwurik. Aw gwur atawa kwurtaay, aw agwa javik wunak yaal girakwanadiygwurik kidi duw Sapat nyaam diki giviyib sipwutiytuwalik? 24 “Kipakip watikwa, ‘Adi duw jaal danaad,’ waan dikim yarakara lakwu-maarin tikuw. Aw gwur vigwura wunaam wun jaav nakab maa saar.”
Jisas di God dikidi Tasakwudidi Duw tikwanaad, ay maa?
25 Nuwukadiy Jiruwsalimaam kwadiy duw taakw wadiy, “Kidi adi viyasipaak kwurdanadi duwad, ay maa? 26 “Gwur av! Kidiy miyawa duw taakw dayadiy nyidim tan bwulada, aw daya duw nak samab maa dim watip! Kidiy nyanadiy yitaypika duw mwiyir lakwudanaad di mwiya God dikidi di diki Tasakwudidi Duwad way? 27 “Aw adi God dikidi Tasakwudidi Duw yakida, duw nakab di yakida tamiy samab laakw maa. Aw nyan bwutaay lakwubanaad kidi duw diki yada tamiy. Aw ata ata tikuw, di God dikidi di diki Tasakwudidi Duw tinaad?” 28 Aw Jisas dayak kalivataay tidik God dikidi wiyaam, dayak ata nimadib wadidiy, “Ata ata, gwur mwiya mwiyab wunaam lakwu-gwuradiwun? Ata ata, gwur wun tikuw yatuwil tamiy mwiyir lakwugwura? Aw wun wuna kap kipakip maa yi. Adi wunaam wayakidi duw di ad mwiya maaw mwiyir tikwanadiy javik. Aw gwur samab dikim maa laakw. 29 “Aw wun bwutaay lakwutuwaad. Wun dikib tikuw, dadiwun. Aw di diki wayakididiwun. Alik tikuw, wun bwutaay lakwuyaki-tuwaad.” 30 Aw Jisas atawa bwuladik, aw adiy Juw dayadiy yitaypika duw ata dikim kalakwuk titaay wadiy. Aw aal God diki Jisasaam kalakwukuw viyasipadakik tasakwudil nyi walibab ti maarilik, alik day maa rav dim kalakwuk kwurdaal. 31 Aw adiy vagaluwdiy samasama duw taakw Jisasak wukijibir tikuw, ata wadiy, “Aw God dikidi Tasakwudidi Duw yakida, di kidi duw kaytik nimadiy yawiy pik kakilin kwurkinaad, ay?”
Adiy Parasiy bapa duw vay sawdiy wayakidadiy yin Jisasaam kalakwu-dakik.
32 Aw adiy Parasiy duw adiy vagaluwdiy duw taakw atawa wadaal maaj wukikuw, aw day ata dayadiy vay sawdiy nuwukadiy duw wayakidadiy yin Jisasaam kalakwudakik. 33 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun gwurawa kwasamwiy kwakituwa. Kwakuw, ata wapakituwadiygwurik. Wapakuw, adi wunaam wayakidi Godak maa sibin-kidiwun. 34 “Yituwik, aw gwur wunak kwakikigwura, samab wunaam sitakir maa. Aw gwur samab rav maa ki wun yikituwa tamiyaar yayak.” 35 Aw adiy Juw dayadiy yitaypika duw day dayak titaay ata bwulasakiy saladiy, “Di akarir, yidik nyan dim sitakir maarkibanaad? Di adiy Juw duw taakw kwadana Grik jaka tipaar yikinaad, ay? Yikuw, dayak titaay kalivakidadiy? 36 “Di wada, ‘Gwur wunaam sitakirak kwurik kwurkigwura, aw gwur rav maa.’ Aw niki maaj kitawa maa wada, ‘Gwur yiyi rav maa wuna kwakituwa tamiyaar.’ Aal ata ataana atawa wada?”
Jisas adiy duw takwak kalivadidiy dikidi dayak kwiykidadi God dikidi Mawulak.
37-38 Adi nimadi bayaki kikipaat dikidi kwusikidadi nyi, ad dayak nimadi nyi tikwanaad. Aw adi nyaam Jisas rasikuw, nimadib adiy vagaluwdiy miyawa duw takwak wadidiy, “Adiy duw taakw guw kikir yisanadiy, day wunak yakwadiy. Yakuw, wunaam guw kwurkuw, kikwadiy. Adi wun kwiykituwadi guwak God diki lapa nyigaam rina maaj kitawana: ‘Adiy wunak wukijibir tikinadiy duw taakw guw kaytik dayadiy mawulaam ritaay kip warjibir tikuw, adi guw yisayis tikwanadiy duw takwaam mwugiydik, day kikidana, aal day nyanyi nyanyi kip kwayakwana mawul kwurkuw, kwakinadiy.’ ” 39 Jisas dayak wadil aw adiy dikik wukijibir tikuw, aal kwurkidana God dikidi Mawulak, bwuladil aal. A nyi God Jisasaam maa nibway adawur tipaar kwurin kawaar apawa kwadikikik, aw di dikidi Mawul duw takwak maa kway nibway.
Adiy vagaruwdiy duw taakw wukiyi-wukiyadiy Jisasak.
40 Adiy miyawa vagaluwdiy duw taakw samasam Jisas atawa wadil maaj wukikuw, day ata wadiy, “Kidi duw di mwiya mwiyaba adi God dikidi diki maaj wasapwiy-kwanadi Duw-ad.” 41-42 Aw nuwukadiy duw taakw wadiy, “Di God dikidi di diki Tasakwudidi Duwad.” Aw nuwukadiy wadiy, “God Tasakwukidadi Duw di Galiliy tamiyab var maa. God diki lapa nyigaam rina maaj wana di Davit dikidi gwalugwa kidi duw tikinaad, aw diki amaay Bitliyim tipaam sapwiykilaad, aal Davit diki kwadil tipaam.” 43 Atawa adiy duw taakw titaay wukiyi-wukiyadiy Jisasak. 44 Nuwukadiy duw taakw day Jisasaam kalakwuk kwurdiy aw day mwiyir maa rav dim kalakwuk.
Adiy Juw dayadiy sapakwa nyanugwawa Parasiy maa wadiy Jisasak wukijibir titak.
45 Aw adiy vay sawdiy duw ata sibinin yidiy adiy dayaam wayakidiy yitaypika pris awa Parasiyak. Yin dayaam maak takadaak, adiy Parasiy ata dayak bas sidadiy, “Agwa javik dim kwurjibir karay maargwuraad?” 46 Aw adiy vay sawdiy duw dayak ata wadadiy, “Duw nakab akis kidi duw bwulada maja pik bwulakwanadiy!” 47-48 Aw adiy Parasiy duw ata dayak bas sidadiy, “Ata ata, gwuraam ab jawjaay kalivadidiygwurik? Aw gwur maa laakw gwuradiy yitaypika duwawa Parasiy duw nakab diki majib wukijibir tidik, ay? 49 Adiy miyawa vagaluwdiy duw taakw day samab maa laakw Mawsis diki lo liki mwiya maaw. Atawa tikuw, day kidi duw diki majik wukijibir tinadiy. Alik God dayaam kupwaraap kwurkidadiy.” Atawa adiy Parasiy adiy vay sawdiy duwak yaal girakuw, wajibaydadiy. 50-51 Nikadimas di Parasiy bapa kidi duw nakad. Di ad tayir Jisasak vikir yad. Aw di adiy nuwukadiy Parasiy duwak wadidiy, “Aal nyanak God kwiydil lo wana nyan kipakip duwaam tasakw tasakw vaal yiyi duw tidikikik, aal nyan maa rav. Li taay nyan diki maaj wukikuw, aal kwurdil jaav lakwukuw, aal yaak.” 52 Aw day dikik ata wadaad, “Minabab Galiliy tamiya kid-adimin kidi duw kaytik? Min God diki lapa nyig yarakara av. Atawa vikuw, min lakwukimina God dikidi maaj wasapwiydiy duw samab Galiliy tamiyab akis varakwanadiy.”