8
Taakw nak day vidaal niki taakw likidi duwawa, vaal yilik.
Aw ginyir day atawa waan napadik, miyawa duw taakw day dayadiy wiyaar wiyaar yikit-akitadiy. Aw Jisas di Aliv wadadi nibwukir warid. Aw sira pik mwiya ganbab Jisas maa ata sibinin yad God dikidi wiyaar. Aw adiy miyawa duw taakw ata vagaluwin ridaak, aw di dayadiy nyidim daan rikuw, ata dayak ritaay kalivadidiy maa. Aw adiy God diki lo kalivadiy duwawa adiy Parasiy taakw nak kwurkuw kariyadaal. Kariyakuw, mwugiydaal dayadiy mwutamawa rasin tilikikik. Aw day vidaal niki taakw likidi duwawa titaay vaal yilik. Aw day atawa a takwaam mwugiykuw, day ata Jisasak bas sidaad, “Gaba Maja Duw, ki taakw vibaal niki taakw likidi duwawa titaay, vaal yilik. “Aw Mawsis nyanak kwiydil lo kitawa wana, nyan kitampika taakw aal viyasipabakik kabakir kwartayin. Aw li min ata ata wakinadimin?” Aw day atawa wadaal, day Jisasaam vasibariyik aw mwiyir day dim kalakwuk. Aw Jisas di kip kwakitadakuw, dikidi tabaar baw yawiyim sukwudil maaj. Aw day kip dikik tan bas sidaak, Jisas sinawurkuw, ata dayak wadidiy, “Aw li gwura duw nak, adi samab vaal yi maarkwanadi duw, di taay likim kabakir viyakwaad.” Atawa waan napakuw, ata maa kupwaar kwakitadakuw, maa ata sukwudil maaj. Aw day Jisas atawa wadil maaj wukikuw, ata day abab gwutakadiy, duw nak ata duw nak ata. Adi mwiya dayak yitaypik tad di mwiya taay gwutakaad. Aw day abab Jisasaam wapadaak a takwawa Jisas bir kap tibir adiy nuwukadiy duw taakw nyidim. 10 Aw Jisas sinawurkuw, ata a takwak bas sidil, “Akidiy adiyka, adiy duw? Duw nakab tinaad ki valik maaj nyinawa warjuwkinaad?” 11 Aw dikik ata walid, “Duw nakab maa ti, Yitaypika Duw.” Aw Jisas likik ata wadil, “Yaakiya, wun wunabab ki valik maaj maa nyinawa warjuw warjuwik. Maay! Yikuw, samab ginyir ginyir vaal yiwayik.”
Jisas nyi kaytik God dikidi viyakita yaab duw takwak simaka-kwanaad.
12 Aw Jisas maa adiy God dikidi wiyaam vagaluwdiy duw takwak ata wadidiy, “Kidi kupwaam kwanadiy duw taakw gaan kaytik jawjaay kwanadiy. Aw wun nyi kaytik dayak yadiwun yaab dayak mwiyir simakak. Aw adiy wuna kwukib yakinadiy duw taakw day samab ganim tiya maa.” 13 Aw adiy Parasiy wadadiy bapa duw atawa wadil maaj wukikuw, Jisasak ata wadaad, “Min mina kapa sipak bwulanadimin. Alik tikuw, nyan mina majik samab wukijibir ti maa.” 14 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Aw li wun wunak ab bwulakituwa, aal wun watuwa maaj aal mwiya maaja, suwaal maaj maa. Aw wun wuna bwutaay lakwutuwa aal wun wuna tikuw datuwil tipab. Awarab wun lakwutuwa ginyir yikituwa tamiy ab. Aw gwur samab maa laakw wun tikuw datuwil tamiyawa aw yikituwa tamiy ginyir. 15 “Gwur kidi kupwa duw taakw viyakita duw takwawa kupwarapa duw taakw jaaw kip tasakwu-kwagwuradiy. Aw wun samab akis atawa duw takwaam tasakwukwanadiwun. 16 “Aw li wun duw takwaam kupwarapa duw taakw, viyakita duw taakw tidakikik tasakwuk-tuwa, aw wun mwiyir mwiya mwiyab tasakwuk-tuwadiy viyakita duw taakw, kupwarapa duw taakw tidakikik, aw adi wunaam wayakidi Asaay wunawa titaay sugwiyaan kwurkwadadiwun. 17 “Gwuraki lo kitawa wakwana, ‘Aw aal duw ay taakw vitiy bir vikuw bwulakibira maaj rivriv tilik, aal yaakiya biraki maaj ata mwiya maaj tikina.’ 18 “Atampik wun wunabab wun wunak bwulanadiwun. Aw adi wunaam wayakidi wunadi Asaay dibab wuna danik maaj bwulanaad.” 19 Aw day ata dikik bas sidaad, “Akid adi minadi Asaay?” Aw Jisas dayak wadidiy, “Aw gwur mwiyir wunaam lakwuk-gwura, wunadi Asayim ab mwiyir lakwuk-gwuraad. Aw gwur samab wunawa wunadi Asayim ab maa laakw.” 20 Jisas ki maaj wadil adiy duw takwak aal duw taakw saan Godak takakwadana tamiyaam titaay duw takwak kalivadil nyi. Duw nakab Jisasaam a nyaam maa kalaakw. Aw aal God tasakwudil nyi maa nibway ti dim viyasipadakik. Alik tikuw, day samab maa rav dim kalakwu-kalakwuk.
Jisas adiy Juw dayadiy yitaypika duwak wadidiy, “Gwur maa rav wun yikituwadi tipaar yiyak.”
21 Aw Jisas jaab nakab maa ata wadidiy, “Aw wun ginyir yikituwa, gwur wunaam sitakirak aw gwur samab rav maa aal wun yikituwa tamiyaar yiy ak. Aw gwur Godawa kajikuw, tikuw, nyanyi nyanyi kupwarapa tipaam kwaya-kinadiygwurik. Kupwiyayugw! Aw gwur samab aal wun kwakituwa tamiyaam kwamugwuk.” 22 Aw adiy Juw dayadiy yitaypika duw ata day dayak wadiy, “A! Di wanaad, ‘Gwur ki wun yikituwa tamiyaar yi maa,’ waan. Ata ata atawa wada? Di diki way kap viyasipakuw, kiyakinaad?” 23 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Gwur kidi kupwa kidiy duw-adiygwurik. Aw wun adawur tipa kidi duw-adiwun. Aw nyan kapakap kapakap-adiyan. Rivriv maa ti. 24 “Alik tikuw, watuwadiygwurik wadiy gwuradiy valik tikuw, God kajakidadiygwurik dikiwa titak. Kajakuw, ata mwugiydik, nyanyi nyanyi kupwarapa tipaam kwayakidiygwurik. God atawa kwurkidadiygwurik, aw gwur wunak wukijibir ti maargwuralik wunadiwun, adi duw gwurak adi watuwid.” 25-26 Aw day ata Jisasak maa bas sidaad, “Min sikadadadimin?” Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun gwurak wayakwatuwadiygwurik wun wuna mil mwutamak. Aw mwiya kipa jaav kidiyka kip rinadiy gwurak kalivakituwadiy gwuradiy vaal simakak. Adi wunaam wayakidi Asaay di suwaal akis kwurkwanaad. Aw adiy wun duw takwak titaay kalivakwatuwadiy jaav, adiy di diki wunak wadidiy javib javib-adiy.” 27 Aw day samab maa laakw aal Jisas di dikidi Asaay Godak titaay bwuladidiy majim. 28 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Ginyir wunaam, duw taakw dayadi Mwamim, maap tikinadi miyaam kataan napadaak vatakasuw-kigwuradiwun. Yaakiya, ata mwiyir lakwukigwuradiwun, wun-adiwun, adi duw. Aw ata miyawa lakwukigwuradiwun wun wuna kapa mawulaar akis jaav kwurkwanadiwun. Aw adi wun wunadi Asaay wadidiy javib javib kwurkwanadiwun. 29 “Aw adi wunaam wayakidi wun wunadi Asaay di nyanyi nyanyi wunawa tikwanaad. Aw wun adiy rakarak tikwadadiy yawiyda kwurkwatuwalik, di samab akis wapakwadadiwun kap tituwkikik.” 30 Aw adiy Jisas wadidiy maaj wukidiy samasama duw taakw day dikik kip wukijibir tidiy.
Adiy Juw wadiy, “Nyanadi waraga duw Aparam, adaanada.”
31-32 Aw Jisas ata adiy diki majik wukijibir tidiy Juw duw takwak wadidiy, “Aw li gwur kidiy kalivatuwadiy majib lakwu-lakwub tikigwura, aal gwur mwiya mwiyab wun wunadiy duw taakw tikinadiygwurik. Aw gwur aal mwiyir tikwana maaj mwiyir lakwukigwura. Aw a mwiyir tikwana maaj li liki mwugiylik adiy kupwaraap sapwurapa gwuraam kalakwun van tikwanadiy jaav ata kajataka-kiladiygwurik.” 33 Aw Jisas dayak ata wadilik tikuw, day dikik ata wadaad, “Nyan Aparam dikidiy waraga duw taakw-adiyan. Aw nyan samab akis adiy nyanadiy mama nib dayadiy tabaam tikwanadiyan. Aw ata ataana wa wamina, ‘Adiy kupwaraap sapwurapa jaav day samab gwuraam van ti maa,’ waan?” 34 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Adiy vaal yiyi tikwanadiy miyawa duw taakw, adiy dayadiy vaal dayaam van tikwadanadiy. 35 “Aw adi nikidi duwak yawiy kwurkwanadi duw di adi duw dikidi gwalugwa kidi duw maa. Di kipa yawiy duwad. Aw dikidi sapakwa duw dim jaaw wapakwaad. Aw adi gwalugwa kidi nyan, adaanada mwiya adi gwalugwa kidi nyan. Aw di ad adi gwalugwum nyanyi kwayakinaad. 36 “Aw li wun God dikidi Nyan wun wuna gwuraam nyigil-kituwadiygwurik a vaal tabaam tigwur, aw alik ginyir ginyir a vaal samab gwuraam van ti maa. Aw li wun atawa kwurkituwa gwuraam, ginyir gwur adi kipa yawiy duw kaytik ti maa. Gwur adi mwiya nyan kaytik tikidiygwur. 37 “Wun bwutaay lakwutuwadiygwurik Aparam dikidiy waraga duw taakw tigwura. Aw li gwur wunaam viyasipak tinadiygwurik, aw kidiy wun kalivatuwadiy javik wukijibir ti maargwuralik, alik. 38 “Aw wun watuwadiygwurik adiy wun wunad Asaay wadadiy javib javib. Aw gwur adiy gwur gwurad asaay wadadiy jaav-adiy kwurkwagwuradiy.” 39 Aw day Jisasak ata wadaad, “Nyanadi waraga duw, Aparam, adaanada nyanadi asaay.” Aw Jisas dayak ata maa wadidiy, “Aw li gwur mwiya mwiyab Aparam dikidiy mwiya nyanugw tikik-gwura, aal gwur adiy di kwurdidiy yawiy pik gwurabab kwurik-nadiygwurik. 40-41 “Wun adiy God wunak wadidiy mwiya majib mwiya majib gwurak yarik yikwatuwadiygwurik. Aw gwur wunaam viyasipak kwurkwanadiygwurik. Aw Aparam di atawa maa kwar. Gwur gwuradi mwiya asaay dikidi majib wukijibir tigwuralik, atawa alik kwurkwanadiygwurik.” Aw day Jisasak ata wadaad, “God dikida adaanada nyanadi mwiya asaay. Nyan mwiya dikidiy mwiya mwiyaba nyanugw-adiyan. Nyan kipa yaba nyanugw maa.”
Aw Jisas adiy Juwak wadidiy, “Gwur Satan dikidiy nyanugw-adiygwurik.”
42 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Aw li God di mwiya gwuradi asaayad wakuw, aal wunak ab gwur mawul ay. Aw wun Godab tikuw, dakuw, kika tituwa. Wun wuna kap maa di kiril. Di diki wayakididiwun. 43 “Aw gwur agwa javik kidiy wun kalivatuwadiy majik lakwu-lakwub ti maarnadiygwurik? Aw gwur mwiyir lakwu-lakwub ti maargwura, gwur apap wuna majik wukiwukik kwasik yinadiygwurik. 44 “Ayiy. Gwur Satan dikidiy nyanugw-adiygwurik. Gwur dikidiy-adiygwurik, aw gwur adi gwuradi asaay, Satan, kwurgwurkik wakwadadiy yawiy kwur-kwanadiygwurik. Bas kidi kupw God yitakadik ridik, aw Satan diki kwurdil yawiy, aal duwaam viyasipaad. Aal diki yawiya. Di suwaal takatak tikwanaad. Di a yawiy liki mwiya maawad. Aal diki yawiya, aw dikim simsim viyakita yawiy ab maa ri. 45 “Aw wun mwiya mwiyab watuwadiygwurik. Aw wuna maaj gwuradiy vaal simakaladiy. Alik tikuw, gwur wunadiy majik lakwu-lakwub maa ti. 46 “Aw li gwura duw nakab vaal yituwik ab vikuw, a vaal aw kita wadik, aw nyan abab wukinaak. Aw li gwurak mwiya maaj watuwik, aw agwa javik wunak wukijibir ti maarnadiygwurik? 47 “Adiy God dikidiy nyanugw tikwanadiy duw taakw day God diki majib lakwu-lakwub tikwanadiy. Aw gwur God dikidiy nyanugw maa. Alik gwur kidiy watuwadiy majik gwur samab maa wak.”
Jisas adiy Juwak yarik yididiy diki mwiya mawuk.
48 Aw adiy Juw duw taakw Jisasak ata wadaad, “Aw li nyan wakibana, ‘Min Samariya tamiya kidi nib-adimin,’ waan, ay, ‘Kupwarapa wudib mina mawulaam yidadimin,’ waan, aal mwiya maajal. Ay maa?” 49 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun wuna mawulaam kupwarapa wudib maa ri. Wun wunadi Asayik wayapiy situwkikib, aw gwur wunaam vasisadak kwurkwagwuradiwun. 50 “Aw wun wuna sipak kap akis kwakikwanadiwun duw taakw wunak wayapiy sidakikik. Aw nikidi duw, God, di diki duw takwak kwaki-kwanaad wunak wayapiy sidakikik. Aw di diki adiy wunak wajibay-kwanadiy duw takwaam kotiy kidadiy. 51 “Wun mwiya mwiyab watuwadiygwurik adiy wuna majib lakwu-lakwub tikinadiy duw taakw day samab kiy maa.” 52-53 Aw adiy Juw duw taakw dayadiy yitaypika duw Jisasak ata bas sidaad, “Aw kita nyan aka ya mwiya mwiyab lakwubana wudib minaki mawulaam wadika wulaan rawun kwanaad. Aparam di bwu kiyaad, aw adiy God dikidiy diki maaj wasapwiydiy duw ab bwu kiyayakidiy. Aw min wanadimin kitawa, adiy minaki majib lakwu-lakwub tikinadiy miyawa duw taakw day kip nyi bap van kwayakinadiy nyanyi waan. Aw nyanadi warag Aparam bwu kiyaad. Aw min wukimina min Aparamim yitaypik tinadimin, ay? Aw adiy God diki maaj wasapwiydiy dikidiy miyawa duw ab bwu miyawa kiyayakidiy. Aw min wanadimin adiy miyawa wunaki majib wuki-wukib tikinadiy duw taakw adiy nyanyi kip nyi bap van kwayakinadiy, waan. Aw min wukimina min ata ata duw-adimin?” 54 Jisas dayak ata wadidiy, “Aw li wun wuna kapa sipak titaay bwulayi bwulayak-tuwa, aal samab wunadi si simsim si akis rivik-naad. Aw adi wunadi saam yakisuw takanadi duw, aad wunad Asayad. Di ad adi wagwuraad, ‘Nyanadi Godad,’ waan. 55 “Aw gwur samab dikim lakwun maa ti. Aw wun aad lakwutuwaad. Aw li wun gwurak kitawa wakik-tuwa, ‘Wun dikim maa laakw,’ waan, aal wun mwiya suwaal takatak gwura pik tikik-nadi duw tikik-nadiwun. Aw wun lakwutuwaad, aw dikidiy majib lakwu-lakwub tikwanadiwun. 56 “Gwuradi asaay, gwuradi waraga duw Aparam, di bwutaay lakwudil wunakil kidi kupwaar dakir tituwil nyi. Aw di atawa lakwukuw, di rakarak samasam tad.” 57 Aw adiy Juw duw Jisasak ata wadaad, “Min nabiy duwamiy vitiy sap tabatiy maa nibway ti. Aw ata ata min Aparam-im viminid?” 58 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Aparam diki amaay ab dikim sapwiy maarlil nyab, wun kip kwayadiwun.” 59 Aw adiy Juw duw atawa Jisas wadil maaj wukikuw, day yaal samasam girakuw, ata kabaak nugwudadiy Jisasaam kabakir viyasipak.
Aw Jisas di kip pakwukuw, adi God dikidi wiy ata wapakuw, daya nyidi nyidirib wakwud.