10
Sipsip ak van tikwanadi duwawa kuwkuw kwurkwanadi duw maaj.
1-2 Jisas adiy vagaluwdiy duw takwak ata wadidiy, “Sipsip day kabaka yaripaam gaan sikir kwusawuladakib, kwakwanadiy. Adi dayak van tikwanadi duw dayak takatiparib wulakwanaad. Aw li adi takatiparib wula maarkwanadi duw, aw di apiy yaripaar warkuw wulakwanaad, adi duw aad luwkuw kwurkwur tikwanadi duwad. “Adi sipsip ak van tikwanadi duw yadik, adi wiyigak van tikwanadi duw ata sakwutaka-kwadaad dikik. Aw adi duw di dikidiy sipsip ak dayadiy saam sikiyin wajaliydik, day diki kwudiy wukikuw, ata dikik yadaak, di ata kwurin kawaar kalakwu-kwadadiy. “Di dayaam kawaar kalakwukuw, di ata daya tayir yikwanaad. Yidik, aw day diki kwudiy bwutaay lakwu-kwadanalik tikuw, alik day diki kwukib ata yikwanadiy. “Day samab nikidi duw kwukib yi maa. Aw day adi duw diki bwula kwudiy lakwu maarkwadanalik, alik day dikik tabwukinadiy.” Jisas adiy duw takwak pakwun tidiy maaj wadil, aw day di dayak wadil maaj maa laakw.
Jisas di viyakita sipsip ak van tikwanadi duw kaytik tikwanaad.
AW day lakwu maardalik tikuw, Jisas maa ata dayak wadidiy, “Wun gwurak mwiya mwiyab maajal watuwa. Wun wiyig kaytik-adiwun. Adiy sipsip wulaan wakwun adi kabaka yaripaar tidana pik tinadiwun. Wunadiy duw taakw adiy sipsip kaytik tinadiy. “Adiy nuwukadiy wunak tayir yadiy duw day adiy luwkuw kwurdiy duwadiy. Day adiy sipsip ak gwiyip kwurik yadiy. Aw adiy sipsip dayadiy majik maa wak. “Adiy sipsip adi takatiparib wulakuw yara kwakwak, aw adi takatiparib maa vas kikir wakwukwadana pik, adiy duw taakw day yakidiy wuna danik aw day viyakita mwiy nyanyi nyanyi Godawa yara kwakidiy. Wun wiyig kaytik-adiwun. 10 “Adiy luwkuw duw yadana day luwkuw kwurik, day duwaam viyasipaak, day jawjaay kwurik. Adiy jaav kwurik yakwanadiy. Aw wun yatuwa aw mwiyir duw taakw Godawa nyanyi nyanyi kwaan, rakarak samasam tidakikik. 11 “Wun adi sipsip ak galab yarakara kwurkwanadi duw kaytik-adiwun. Adi viyakita sipsip ak galab kwurkwanadi duw, di akis yagakwanaad dikidiy sipsip ak kiyakiyak. Atampik wunabab wunadiy duw takwak kwurkidiwun. 12-13 “Adi sanak yawiy kwurkwanadi duw, di adi sipsip ak galab kwurkwanadi duw kaytik maa. Aw adiy sipsip di dikidiy maa. Di kipa sanak yawiy kwurkwanadi duwad. Alik tikuw, di dayaam galab akis kwurkwanaad. Di adi nimadi sapiy as vidik, adi duw diki sipak wukikuw, adiy sipsip wapakuw, tabwukwanaad. Adi nimadi sapiy as ata yakuw, adiy sipsip aam vatadik, ata adiy sipsip abab kapakap kapakap miyawa tamiyaar tabwukwanadiy. 14-15 “Wunadi Asaay di mwiya mwiyab wunaam lakwudadiwun. Aw wunabab dikim mwiya mwiyab lakwutuwaad. Atampik wun mwiya mwiyab wun wunadiy duw takwaam lakwutuwadiy. Wun adi galab sipsip ak yarakara kwurkwanadi duw kaytik, wun daya danik kiyakidiwun. 16 “Samasama duw taakw, day Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw maa, dayabab wunadiy-adiy. Wun yikuw, vagaluw-kituwadiy adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw. Vagaluwtuwik, day wuna majib lakwu-lakwub tikidiy. Day wunadiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwawa nakamwiyib tidaak, wun dayak ababak van tikituwadiy. 17 “Wun wunadiy duw takwak mawul yinadiwun. Daya danik kiyak yaakiya watuwa aw kiyakuw rasikituwalik tikuw, wunadi Asaay wunak mawul samasam yikwanaad a javik. 18 “Duw nakab wunaam viyasip viyasip maa rav wun sip kway maartuwik dikik. Aw wun lakwukuw, wunaki kiyakituwa nyi tilik, aal yaakiya, aal sip kwiykinadiwun wunaam jaaw viyasipadakik. Wun ap tinadiwun atawa kwurkwurik. Wunaam viyasipaan napadaak, wun ap tinadiwun ginyir rasirasik. Aw wunad Asaay bwutaay tasakwudidiwun atawa kwurtuwkik.” 19 Jisas atawa bwulaan napadik, adiy Juw dikik maaj wukikuw, day dayak ata bwulasakiy bwulasapiradiy diki majik. 20 Aw samasama duw taakw wadiy, “Kupwarapa wudib diki mawulaar yinaad. Di kwam tinaad. Agwa javik dikik waan takaan rinadiygwurik?” 21 Aw nuwukadiy wadiy, “Adi wudib mawulaar yikwadanadi duw atampika maaj akis bwulakwanaad. Ata ata kupwarapa wudib mil kwakinadi duw diki mil sipwutiykinaad, ay?”
Adiy Juw maa wadiy Jisasak.
22 Tayir Juw duw taakw dayadiy waraga duw mama nibaam kakilkuw, viyayakikuw, ata day God dikidi wiyak watipidadiy. Nabiy nabiy Juw duw taakw a javik wukin kariyataay, bayaki kikipaat takakwanadiy. A bayaki kikipaat takakwadana sikir nikirda taykwana bapa. A bayaki kikipata sikir tad maa Jiruwsalimaam. 23-24 God dikidi wiya tamiy day sikiykwadaad Salaman dikidi veranda, a tamiyaam Jisas tiytiyaan tidik, adiy Juw duw dikim vagaluwkuw, bas sidaad, “Simiy kas minak nyan wukin tikidiyan, ‘Min sikidadadimin,’ wataay? Kitaanabab nyanak awasapwiy mwiya mwiyab. Min mwiya God dikidi Tasakwudidi Duw, ay?” 25 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun bwutaay watuwadiygwurik. Aw gwur wunak wukijibir maa ti. Wunadi Asaay tasakwudidiy diki apaar adiy kwurtuwadiy yawiy. Adiy yawiy gwurak simaka-danadiygwur a javik. 26 “Aw gwur wunadiy duw maa. Alik tikuw, gwur wunak wukijibir maa ti. 27 “Adiy sipsip kaytik adi dayak galab kwurkwanadi duw diki majib wukikwadana pik, atampik wunadiy duw taakw wuna majib lakwu-lakwub tikwanadiy. 28 “Wun mwugiytuwik, day nyanyi nyanyi Godawa kwakidiy. Aw day dikim kajaan ti maa. Wuna tabaam tidaak, Satanawa dikidiy duw samab dayaam nyigil maa. 29-30 “Wunawa wunad Asaay an mwiya mwiyab rivriv tikwanabiran. Alik tikuw, adiy ababa duw taakw wunadi Asaay wunak kwiykuw, diki ap miyawa Satanawa duw dayadiy apaam yitaypik tidalik tikuw, alik day wunadiy duw takwaam samab nyigil nyigil day rav maa wunad Asaay diki tabaam tidaak.” 31 Adiy Juw duw Jisas wadil maaj wukikuw, day yaal samasam girakuw, jaab vitiya yay day dikim viyasipak, kabaak nugwudiy. 32 Jisas dayak wadidiy, “Wun bwutaay samasama viyakita yawiy gwura mwutamaam kwurtuwdiy, wunadi Asaay kwurtuwkik kwatiyadidiy yawiy. Kidiy viyakita yawiy agwa yawiyik wunaam kabakir viyasipaak kwurgwuradiwun, ay?” 33 Adiy Juw Jisasak sibinin ata wadaad, “Nyan minaam kabakir viyasipaak minadiy kwurminadiy viyakita yawiyik maa. Min sapis jikin waminalik Godak tikuw, alik a javik nyan minaam viyasipaak. Min kipa duwadimin, aw min mina wanadimin, ‘Wun God-adiwun,’ waan.” 34-35 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Nyan lakwubana aal God diki lapa nyig bwulala maaj aal mwiya mwiyaba maaja. God diki lapa nyigaam aal gwura lo kitawa wana, ‘Gwur God kaytik-adiygwur,’ waan. 36 “Aw God tasakwudidiwun. Tasakwukuw, kidi kupwaar wayakidik dadiwun. Aw ata atanik tikuw, wagwuradiwun, ‘Min Godak sapis jikinadimin,’ waan, wun God dikidi Nyan-adiwun waan watuwalik? 37 “Aw li wun God diki viyakita yawiy kwar maartuwik, aal gwur wunak wukijibir titikwa ata. 38 “Aw li wun God dikidiy yawiy kwurtuwik, li gwur wunak ata wukijibir tikir wakuw, aal kip kidiy kwurtuwadiy yawiy av. Vikuw, kip dayak wukijibir ada. Aw day gwuraam sugwiyaan kwurdaak, lakwukigwuraad Asaayim. Aw an nakamwiyib rivriv-abiran.” 39 Aw Jisas atawa ki maaj wadik, day ata maa yaal giradiy. Girakuw, ata maa dikim kalakwuk kwurdaad. Aw Jisas di kip dayaam wapakuw, wakwud. 40 Aw Jisas ata sibinin vakiyid maa Jawtan bayibarib, aal Jon duw takwaam titaay baptais kwiydil tamiyaar. Vakiykuw, ata alib kwaad. 41 Mwiya samasama duw taakw dikik ata yadiy. Day awarwa awarwa titaay wadiy, “Jon di nimadiy yawiy maa kwar. Aw adiy kidi duwak titaay wadidiy miyawa maaj adiy mwiya mwiyab maajadiy.” 42 Samasama duw taakwadiy Jisas kwadaal tamiyaar yikuw, wukijibir tidiy Jisasak.