11
Lasaras bwu kiyaad.
Lasaras wadadi duw di Bitaniy tipa kidad. Di aad barik kwaad. Bitaniy tip aal Mariyawaliki mwaam Mata biraki tipa. Ki Maria li aal Yitaypika Duw Jisas dikibir manim yaam samasam yaykwanadi waliy gwaar kaykwatakakuw, likidi nibir vagitil aal. Adi barik kwadi duw, Lasaras aad likidi duwa maagw-ad. Aw Lasaras dikibir jikwara vitiy Mariawa Mata ata maaj kwiytakabiril Jisasak, “Adi mawul yikwaminadi duw ada barik kwanaad,” wakuw. Aw Jisas biraki kwiytakabiril akiy maaj wukikuw, ata adiy vagaluwin tidiy duw takwak wadidiy, “Ki diki giviyib di kiyadikik maa yi. Aw aal diki giviyib kip duw takwaam mwugiylik, aw day Godak wayapiy sikinadiy. Aw li mwugiylik, duw taakw God dikidi Nyinik ab wayapiy sikidanaad.” Jisas di Matawa Lasaras biraki nyamwus dayak mawul samasam yikwadidiy. Aw di wukikuw Lasaras barik kwadil akiy maaj, di yabiyib maa yi. Di kip a tipab kwaad nyi vitiy. Nyi vitiy yibirik, Jisas ata adiy dikidiy kalivadidiy duwak wadidiy, “Nyan may! Juwtiya tamiyaar sibinin yinaak maa,” wakuw. Aw adiy dikidiy kalivadidiy duw atawa Jisas wadil maaj wukikuw, Jisasak ata wadaad, “Simiy maa, nagisal, minaam adiy Juw duw kabakir viyasipak kwurdaal. Aw agwa javik tikuw maa aril yikir wanadimin?” Jisas dayak ata wadidiy, “Aw gwur bwutaay lakwugwura, nyi sikwadadiy ganbab sitaay aw yin galaab gilpi-kwada. Aw li duw nyi tiytiyakida, di samab vasipinyguw maa. 10 “Aw li duw gaan tiytiyakida, aw nyi maa ti, alik di vasipinyguw-kinaad. Aw wunaki kiyakituwa nyi maa nibway ti. Alik tikuw, day wunaam viyasip maa.” 11 Jisas ata dayak wadidiy, “Nyanadi kapa duw Lasaras, di ada si kwanaad. Aw wun yikuw, wajawiyakituwaad.” 12 Aw adiy dikidiy kalivadidiy duw ata wadiy, “Aw li kipa si kwakida, Yitaypika Duw, di viyakit tikinaad. Alik tikuw, nyan dikik yin wajawiya-baba.” 13 Jisas di wadil maaw maaj aal Lasaras kiyadilik. Aw dikidiy kalivadidiy duw di wadilik wadiy, “Di kipa si kwadalik wanaad,” wakuw. 14 Aw day atawa wukidalik tikuw, Jisas ata yarakara wadidiy, “Lasaras bwutaay kiyanaad,” wakuw wadidiy. 15 “Aw wun wukituwa aal mwiya viyakita gwura danik tikuw, wun Lasaras wukin kwu maartuwil di bas barik tidil sikir. Aw aal kwurkituwa jaav li sugwiyaan kwurkiladiygwurik wunak wukijibir tigwurkikik. May ya yinaak.” 16 Tomas, adi vitiy kisa nyan, adiy Jisas kalivadidiy kapa nawiy duwak ata wadidiy, “May, nyan jaaw abab gaba maja duwawa nakamwiyib yinaak. Yikuw, jaaw kiyanaak dikiwa nakamwiyib.”
Jisas Mata-ak wadil, “Wun duw takwaam mwugiy-tuwik rasikinadiy. Wun mwugiy-tuwik, nyanyi nyanyi kwayakinadiy.
17 Lasaras kawamiyaam gividaak kwadik, nyi aliya yawaam Jisas ata yad. Yikuw, a tipaam vidil Lasaras dim bwutaay gividaad. 18-19 Aw Bitaniy tip sikaam maa ri. Walibab Jiruwsalimawa ral. Aw mwiya samasama Juw duw takwadiy varadiy Bitaniy tipaar Mariawa Mataam kwurin rikir, aw birakidi duw maagw kiyadilik tikuw. 20 Aw Jisas yataay tidil maaj wukikuw, Mata ata li wakwul dikim sitakirak. Aw Maria li kip wiyab ral. 21-22 Aw Mata ata Jisasak walid, “Aw li min kip kilib kwakik-mina, Yitaypika Duw, aal rivik-na, anadi duwa maagw akis kiyak-naad. Aw wun bwu lakwutuwa, kitaanab God bwunak kwiykidadimin dikik bas niki jaav niki javik sikimina.” 23 Jisas ata likik wadil, “Nyinadi duwa maagw rasikuw maa kwakinaad.” 24 Li dikik ata walid, “Ayiy, wun bwutaay wukituwa ginyir kidi kupw kwusikida nyi God ata karasitaka-kidaad aw mwiyir dikiwa kwadikikik.” 25-26 Jisas likik ata wadil, “Wun duw takwaam mwugiytuwik, rasikinadiy. Wun mwugiytuwik, Godawa nyanyi nyanyi kwayakinadiy. Adiy duw taakw wunak wukijibir tikinadiy, aw li day kiyakidanaal ab, day Godawa kip nyanyi nyanyi kwayakinadiy. Aw li adiy atawa kip kwakuw wunak wukijibir tikinadiy duw taakw day samab Godawa kajakuw kwusirib kwas maa. Ata ata ki majik wukijibir tinanyin?” 27 Aw Mata ata Jisasak walid, “Ayiy, Yitaypika Duw, wun wukijibir tinawun. Wun wukijibir tituwa min adi God di dikidi Tasakwudidi Duw-adimin. God di dikidi Nyanadimin, aw min kidi kupwaar dadimin.”
Lasaras kiyadilik tikuw, Jisas giraad.
28 Atawa Mata waan napakuw, li ata sibinin yikuw liki nyamwus Mariaak, kwasa kwasa walil, “Adi Gaba Maja Duw kinaay ada bwutaay yanaad. Di nyinak bas sinaad dikik yinyinkikik.” 29-30 Aw Maria atawa walil maaj wukikuw, ata yabiyib pwiyiryak rasikuw, ata dikik yal. Jisas di tipaar maa nibway wul. Di kip aal taay Mata yikuw dim sitakiralil tamiyab tad. 31 Aw adiy a wiyaam Mariaam kwurin ridiy Juw duw taakw vidaak li rasikuw yabiyib wakwulilik, day wadiy, “Li adi kawamiyaam kwaan girak wakwuna.” Alik day liki kwukib yidiy. 32 Maria yikuw, aal Jisas tidil tamiyaar wakwukuw, dikim vikuw, li ata dikibir manwa vakiril. Vakirkuw, ata walid, “Yitaypika Duw, aw li min kilib kwakik-mina, wunadi duwa maagw akis kiyak-naad.” 33 Jisas vidik li giralik, adiy liwa liki kwukib yadiy Juw duw taakw ab giradaak, diki mawul dayak samasam wukil. 34 Atawa wukikuw, dayak ata bas sididiy, “Akim givigwurid?” Aw day dikik ata wadaad, “Yitaypika Duw, may. Yakuw av.” 35 Aw Jisas ata giraad. 36 Adiy Juw duw taakw vidaak giradik, ata wadiy, “Av diki Lasarasak wukida mawulak.” 37 Aw nuwukadiy duw taakw wadiy, “Di adi mil kwakidi duw dikibir mil sipwutiydibir. Di maa? Aw Lasaras kip tidik kiy maarkuw nibway, di tayib yakik-da dim bwunak sipwutiyik-daad.”
Jisas adi kiyadi Lasarasak, “Min aras,” wadik, ata pwiyiryak rasid.
38 Jisas atawa wadadiy maaj wukikuw, di mwiya samasam wukid. Atawa wukikuw, ata yad Lasaras dikidi kawamiyaar. Adi kawamiy dipwu kabaakad, day daya vadaad. Aw mwiya nimadi kabakir takatipidaad adi kawamiyaam. 39 Jisas ata adiy duw takwak wadidiy adi takatipidadi kabaak timildakik. Aw adi kiyadi duw diki jikwaar Mata, Jisasak ata walid, “Yitaypika Duw, nyi aliy aka dim rimsuwbaak kwada. Kupwarapa yaam warkina,” wakuw walid. 40 Aw Jisas likik ata wadil, “Aw li nyin wunak wukijibir tikinyina, nyin vikinyinaad God nimadi yawiy kwurdik. Bwutaay watuwanyinik, ay?” 41-42 Aw ata day adi nimadi kabaak timildaad. Adi kabaak timilin napadaak, Jisas kituw vikuw adawur tubwaar, ata waad, “Asaay, minak wayapiy sinadiwun aw min wuna maaj wukiminalik. Wun bwu lakwutuwa min wuna maaj bwu wukimina. Wun minak aka bwulanadiwun aw kidiy duw taakw mwiyir vikuw lakwudakik, aw day mwiyir wukijibir tidakikik min mina wunaam wayaki-mindiwun.” 43 Atawa waan napakuw, di nimadib ata gaam sikuw, ata waad, “Lasaras, min aras!” 44 Adi kiyadi duw ata pwiyiryak rasid. Rasikuw, ata wakwud. Taay dikim kawamiyaam takadaal, day diki amwiyim nimadiy wapwiy kaydapidaad. Aw di wakwudil adi kawamiyib tikuw, dikim kaydapidadiy wapwiy kip tidiy dikibir tabawa manwa diki miyawa mwutamaam. Aw Jisas ata adiy walibab tidiy duwak wadidiy, “Adiy diki sipaam tinadiy wapwiy raliygwurik, yikwaad.”
Jisas atawa kwurdilik tikuw, adiy Parasiy bapa duw maaj lakatiydiy Jisasaam viyasipak.
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)
45 Adiy samasama Juw duw taakw Mariyaam kwurin rikir yadiy Jisas atawa kwurdil yawiy vikuw, day dikik wukijibir tidiy. 46 Aw nuwukadiy kip sibinin yidiy. Yikuw, adiy Parasiy duwak yarik yidadiy aal Jisas kwurdil yawiy maaj. 47-48 Yarik yidaal maaj wukin napakuw, adiy Parasiyawa adiy yitaypika pris nakamwiyib adi Juw dayadiy kaunsil awa vagaluwkuw, ata wadiy, “Kidi duw di samasama nimadiy yawiy adiy kwurdadiy. Aw li nyan kip wapabaak, kwurjibir kwurjibir tikida, miyawa duw taakw adiyka dikik wukijibir tikinadiy. Aw day atawa dikik wukijibir tikidana, aw adiy Roma gavman dayadiy yitaypika duw day pitaan warkinadiy. Warkuw, aw day yakuw, kidi God dikidi gaba maja wiyawa nyanadi jaka tip miyawa ada saar kwurkuw, jawjaay kwurkidanaad.” 49-50 Daya duw nak ad Kayapasad. Adi nabiy day dim tasakwudaad Mwiya Yitaypika Pris tidikikik. Nuwukadiy ababa pris ak yitaypik tad. Di dayak ata wadidiy, “Gwur mwiya kwam tinadiygwurik, ay? Aw gwur maa laakw aal mwiya viyakital duw nak kiyakida kidiy kidi jaka tipa kidiy miyawa duw takwak aw adiy Roma vay sawdiy duw miyawa duw takwaam viyasipa-yaay?” 51 Kayapas atawa bwuladil, di diki kapa mawulaar maa bwul. Atawa wadil, Jisas di kiyakinaad miyawa Juw duw takwa danik tikuw, God aal diki mawulaam sisuwdik, ginyir mwiya mwiyab tikina javik atawa wadila. 52 Jisas di adiy Juw duw takwadikanik tikuw, kiy maa, aw mwiyir kidi miyawa kupwa kidiy tamiyaam adiy duw taakw nakamwiyib God dikidi gwalugwum vagaluwdakik, alik tikuw kiyakinaad. 53 Aw ata a nyab karayrib day Jisasaam viyasipaak, ata aban titaay takadiy. 54 Atawa aban takadalik tikuw, Jisas di samab maa tiytiyaan ti samasama Juw duw taakw kwadadiy tamiyaar. Aw di adiy tamiyaar tiytiya-yaay, di aal Yipirayim wadaal jaka tipaar yad. Aal duw taakw kwu maardaal tamiyawa walibab ral. A tipaam di dikidiy kalivadidiy duwawa nakamwiyib kwadiy. 55 Adi Juw duw takwaam God Nyigildidiy bayaki kikipata Nyi walibab tidik, niki tipa niki tipa kidiy samasama duw taakw yadiy Jiruwsalimaar. Bas day gaba maaj sukwuk dayadiy vaal God diki mwutamaam sipwutiyik mwiyir tikir. 56 Aw adiy duw taakw day Jisasak titaay kwakiyi-kwakiyadiy. Aw day God dikidi wiyaam vagaluwun rikuw, ata day dayak ritaay, awarwa awarwa bas sidiy. Day wadiy, “Ata ata min wukimina, Jisas di kidi bayaki kikipatik yakinaad? Ay maa?” 57 Aw adiy yitaypika pris awa Parasiy bwutaay maaj kwiydadiy adiy duw takwak. Kwiykuw, wadadiy aw li daya duw ay taakw nakab aal Jisas kwada tamiy lakwukuw, dayak yarik yidakikik aw day dikim kalakwuk.