12
Maria yaam samasam yaykwanadi waliy guw Jisas dikibir manim kaykwatakalid.
(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)
Nyi abwun kip ridiy adi God Juw duw takwaam Nyigildidiy bayaki kikipata Nyi. Jisas ata Bitaniy tipaar yad, Lasaras kwadil tipa. Di ad adi kiyadik Jisas kirapitakadidi duw. Aw day Jisas diki danik tikuw, kamnaagw adiy sukwulik yidadiy. Jisas wukin jabim kamnaagw kikir Lasaras daan ridik, Mata li kamnaagw am sal. Maria ata kwurlid viyakita yaam samasam yaykwanadi waliy guw aw day wakwadanaad Nat. Adakapaam kapwukwanadi guw kaytikad. Kwurkuw, ata kaykwatakalid Jisas dikibir manim. Kaykwatakaan napakuw, ata dikibir maan likidi nibir vagitilibir. Aw miyawa wiy adi waliy guw dikidi yaamada yayin tad. 4-5 Aw Jisas dikidiy kalivadidiy duwa kidi duw nak, Juwtas Yiskariyat, aw di ad ginyir Jisas dikidiy mama nib tabaam takadid. Aw di atawa Maria Jisasaam kwurlil yawiy vikuw, ata waad, “Duw taakw wadi waliy guw yapiykwadanaad saan jiligaar jiligaar, duwamiy mugwul. Aw adiy saan kwurkuw, mwiyir adiy saal yikwanadiy duw takwak kwiyik-ladiy. Aw li agwa javik atawa kwurlaad?” Aw di atawa bwuladil di samab akis adiy saal yikwanadiy duw takwak galab kwuryikwaad. Di atawa wadil aw di adiy Jisasawa dikidiy kalivadidiy duw dayadiy saan di galab kwurdidiy. Aw di dayadiy nuwukadiy saan di dikik kwurdidiy. 7-8 Aw Jisas dikik ata wadid, “Likik watikwa. Aw li atawa kwurla, aw wun kawamiyaam kwakituwalik tikuw, kwurjibirala yawiya. Aw li min adiy saal yikwanadiy duw takwawa nakamwiyib kwurin kwayataay, min nibwu sugwiyaan kwuril. AW wun minawa simiy kwu maa.”
Adiy yitaypika pris lakwukuw samasama duw taakw Lasarasaam vikir wakuw, day Lasarasaam ab viyasipak maaj lakatiydiy.
Mwiya samasama Juw duw taakw wukidaal Jisas ada Bitaniy tipaam kwanaad. Atawa day wukikuw, ata yidiy aril, aw day Jisas di dikanik tikuw maa, aw day vikir Lasarasaam ab, adi kiyadik Jisas kirapitakadidi duwaam. 10-11 Aw adiy yitaypika pris atawa maaj wukikuw, day ata maaj lakatiydiy Lasarasaam ab viyasipaak. Aw mwiya samasama Juw duw takwadiy Jisas Lasarasaam kiyadik kirapitakadil maaj wukikuw, aw day adiy yitaypika pris ak bwan kwiykuw, aw day Jisasak wukijibir tikir kwurdalik tikuw.
Jisas Jiruwsalimaam wuladik, samasama duw taakw rakarak tidiy dikik.
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Sira pik adiy Jiruwsalimaam adi God Juw Duw Takwak Wapadidiy Bayaki Kikipata kamnaagw kikir yadiy duw taakw ata wukidaal, “Jisas ada Jiruwsalimaar yanaad,” wadaal maaj. 13 Wukikuw, day ata adiya miyawa tipa gay kwurkuw, wakwudiy Jisasaam sitakirak, kitawa gaam sitaay: “Wayapiy as Godak! God kidi duwak sukwasukw kwurkwaad! Adi Yitaypika Duw God dikidi saam yanaad. God sukwasukw kidi Yisrayil jaka tipa kidi yitaypika duwak kwurkwaad!” wataay wadiy. 14 Jisas donki wakwadanadi jaav sitakirakuw, diki apiy bwunim daan ridid, aw aal God diki lapa nyig walil pik.
15 “Gwur yagatikwa, Jiruwsalim jaka tipa kidiy duw taakw. Av! Gwuradi yitaypika duw ada yanaad badiy donki apiy bwunim daan rikuw.”
16 Aal nyab Jisas dikidiy kalivadidiy duw samab maa laakw aal maaj liki mwiya maaw. Aw ginyir Jisas kiyadik, God dikim kirasitakadik, adawur tipaar wardik, ata ya lakwudaal. “Aal God diki lapa nyig kil walil maaj aka bwutaay mwiya mwiyaba maaj tina,” wakuw wadiy. 17 Adiy miyawa duw taakw vidaak Lasaras kiyakuw kawamiyaam kwadik, Jisas gaam sikuw dim kirapitakadik, aw day adiy nuwukadiy duw takwak wasapwiydadiy a javik. 18 Aw adiy duw taakw kwurdidi nimadi yawiy maaj wukikuw, adi danik tikuw, wakwudiy Jisasaam sitakirak. 19 Aw adiy Parasiy vidaak miyawa duw taakw Jisasak yidaak, ata ritaay daya dayak bwuladiy, “Av! Miyawa duw taakw adiyka Jisas kwukib yinadiy. Aw nyan samab maa rav jaav nakab kwurkwurik.”
Nuwukadiy Grik jaka tipa kidiy duw taakw yadiy Jisasawa maaj bwulak.
20 Nuwukadiy Grik jaka tipa kidiy duw taakw ab ridiy adi bayaki kikipata nyi Jiruwsalimaar Godak gaba maaj sukwuk yidiy duw taakw dayadiy nyidim. 21 Aw day Pilipak yidiy. Di Bitsayta tipa kidad Galiliy tamiyawa. Dikik yikuw, ata bas sidaad, “Yitaypika duw, nyan Jisasak dim vikir.” 22 Aw Pilip Adiruwak yikuw, ata yarik yidid. Yikuw, bir nakamwiyib Jisasak ata wabirid. 23 Aw Jisas birkik ata wadibir, “Yaakiya, nyi aka tina ya. God mwugiydik, duw taakw dayadi Mwamik wayapiy sikidana. 24 “Wun watuwadiygwurik mwiya maaj, aw li kadiy mwiy nak kip rikila, si maarin, likida kip rikina. Aw li mayim sikuw, kwusikuw, saar warkuw li mwiya samasama kadiy-adiy maa kwurkiladiy. 25 “Aw li adiy duw ay taakw day daya kapa sipak mawul yikinadiy, day kajakidiy Godawa. Aw li adiy day dayadiy kapa sipadanik mawul yi maarkinadiy kidi kupwaam, wunak mawul yitaypik wukikinadiy, day viyakita mwiy Godawa nyanyi nyanyi kwayakidiy. 26 “Adiy duw taakw day wunak yawiy kwurkinadiy, day wuna kwukib yakwadiy. Aw day atawa kwurkidana, day wunawa kwakinadiy adawur tipaam. Aw wunad Asaay sukwasukw kwurkidadiy adiy wunak yawiy kwurkwanadiy duw takwaam.”
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak yarik yididiy diki kiyakidaal kiyak.
27 Jisas ata dayak wadidiy, “Ki wunaki mawul mwiya samasam wukina. Alik ata ata wakinadiwun? Jaaw waaw Godak, ‘Asaay ki wuna sipaar kagil yikila nyi wunak yaliba,’ waan waaw? Suwana! Akaanaka, wun kidi kupwaar datuwil mwiya maaw.” 28 Aw Jisas ata Godak wadid, “Asaay, duw takwaam dayadiy mawulaam sisuwminik, minadi saam yakisuw taka-kwadiy.” Aw Jisas atawa waan napadik, adiy vagaluwdiy miyawa duw taakw adawur tipaam maaj aal wukidaal kitawa walik. “Tayir duw taakw dayadiy mawulaam wun wuna sisuwtuwik, day wunadi saam yakisuw takadaad. Aw kitaan ab atawa wun kwurkituwadiy.” 29 Aw adiy a maaj wukidiy duw taakw day ata wadiy, “Kasaal dakwada kwudiy pik wanaad.” Aw nuwukadiy wadiy, “God diki maaj kardadi duwad dikik wanaad.” 30 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Ki kwudiy dala wuna danik tikuw maa. Gwur gwura danik tikuw, alik dana. 31 “Akaanaka tina God miyawa duw takwaam kotiy kida nyi adiy wunak wukijibir ti maarkinadiyim. Di kakil-kidaad Satanaam, adi duw takwaam van tikwanadi duw. 32 “Aw day wunaam adi maap tikinadi miyaam kataan napakuw, vatakasuwdaak, kupwaam tituwik, ata ya sisuwkituwadiy miyawa tamiya kidiy duw taakw dayadiy mawulaam wunak wukijibir tidakikik.” 33 Aw Jisas dayak atawa wadil di dayak simakak aal diki kiyakida kiyak. 34 Aw adiy vagaluwdiy miyawa duw taakw dikik wataykuw, ata wadaad, “Nyan God diki lapa nyig walil maaj lakwubana aal adi God Tasakwukidadi Duw di kiy maa. Di kip viyakita mwiy nyanyi nyanyi kwayakinaad. Aw ata ataanal wa wamina maaj ‘Duw taakw dayadi Mwamim maap tikinadi miyaam katakuw, vatakasuwdaak, tikinaad,’ waan? Di sikadadaad, adi duw taakw dayadi Mwaam?” 35 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Kwasa mwiy wun gwurawa gwuradiy nyidim tikidiwun nyi kaytik. Wun kaliva-kituwadiygwurik God dikidi viyakita yaab. Aw adi yabib gwur kaykiti-jibir ada, aw ata Satan gwuraam van tikik-dadiygwurik gaan kaytik. Aw adiy duw taakw day ganim tiytiyakuw, aw day laakw maarkwadana pik yiyi yabik. Atampika duw taakw adiy Satan dikidi yabib kaykiti-jibir tikwanadiy. 36 “Wun lam kaytik-adiwun. Ganim kariyaan tinadiwun. Wun kitanabab gwurawa kwatuwik, kip wukijibir ada. Wunak atawa wukijibir tikigwura, gwur viyakita mwiy kwakidiygwurik wunadiy duw taakw tikuw.” Atawa Jisas ki maaj dayak waan napakuw, ata dayak gwutakaad. Yikuw, ata pakwud aw ginyir dikim vi maardakik.
Adiy Juw samab Jisasak maa wukijibir ti.
37 Aw dayadiy mwutamaam adiy nimadiy yawiy kwurdidiy ab day samab dikik maa wukijibir ti. 38 Atawa tidaak, aal maaj God diki maaj wasapwiydi duw, Aysaya, bas wadil maaj ata mwiya mwiyab tal. Di kitawa waad:
“Yitaypika Duw God, duw nakab maa ki nyan duw takwak kalivakwabana mwiya mwiyaba majik wukijibir ti. Day bwutaay vidana minaki ap aw day samab maa wukijibir ti a javik.”
39-40 Agwa javik tikuw adiy Juw duw taakw day adi God Tasakwudidi Duwak wukijibir ti maardaala? Aw day mwiyir dikik wukijibir ti maardaal maaw, aw tayir Aysaya kitawa waad:
“God dayadiy mil wabupwu-didiy aw day mwiyir vi maardakik. Awarab dayadiy mawul sitipi-didiy aw day mwiyir laakw maardakik. ‘Ata day wunak tipatiyakwuk-daak, wun sipwutiyik-tuwadiy,’ wakuw.”
41 Tayir Aysayak God simakadid adi Jisas dikidi kwurkidadi nimadi apawa gilabadiy. Alik tikuw, atawa bwuladilal Jisasak tikuw. 42 Aw mwiya samasama Juw yitaypika duwadiy Jisasak wukijibir tidiy. Aw day adiy Parasiyak yagadiy, ata nyanaam God dikidi gaba maja wiyak watipik-danadiyan wakuw. Day samab maa wasapwiy nuwukadiy duw takwak, “Nyan Jisasak wukijibir tinadiyan,” waan. 43 Aw dayak mwiya yitaypik til jaav aal duw taakw dayak majir wayapiy sidaal aw God dayak wayapiy si-yaay. Alik day atawa kwurdaal.
Adiy Jisas dikidiy majik kwasik yikwanadiy duw taakw ginyir God diki kot im tikidiy.
44-45 Aw Jisas dayak nimadib ata wadidiy, “Adiy duw taakw wunak wukijibir tinadiy, day wunadanik maa wukijibir ti. Day adi wunaam kidi kupwaar wayakidi Asayik ab wukijibir tinadiy. Adiy wunaam lakwunadiy duw taakw daya wunaam lakwuda pik adi wunaam wayakidi Asayim ab lakwudana pik lakwudanaad. 46 “Wun kidi kupwaar nyi kaytik dadiwun adiy wunak wukijibir tikinadiy duw taakw day Satan tabaam ti maardakik aal ganim kwana pik nyanyi nyanyi. 47 “Wun samab kotiy maa adiy wuna maaj wukikuw, wukijibir ti maarkinadiyim. Wun maa di kidi kupwaar duw takwaam kotiy ik. Aw wun awarir dayaam sugwiyaan kwurik dadiwun, aw mwiyir Godawa viyakita mwiy nyanyi nyanyi kwayadakik. 48 “Aal kidi kupw kwusikida nyaam adiy wuna majik bwan kwiykwanadiy miyawa duw taakw wuna majik wukiwukik kwasik yitaay, day adi God dikidi nimadi kot im tikinadiy. Adi kot im aal dayak watuwil maaj a maajal jas kaytik tikuw, dayaam kotiy kina. 49 “Aw atawa tikila. Wun wuna kapa majir akis maaj bwula-kwanadiwun. Wun adi wunaam wayakidi wunad Asaay bwutaay wakituwadiy majib majib wadidiwun. Alik adiy maaj-adiy wakwatuwadiy. 50 “Wun lakwutuwa aal adiy duw taakw God diki majib lakwu-lakwub tikinadiy, day viyakita mwiy nyanyi nyanyi dikiwa nakamwiyib kwayakinadiy. Alik tikuw, wun duw takwak kaliva-kwatuwadiy adiy wunadi Asaay wunak kalivatuwkik wadidiy majib majib.”