13
Jisas dikidiy kalivadidiy duw dayadiy maan jandidiy.
Adi Juw duw takwaam God Nyigildidiy bayaki kikipata Nyi tikir tilik, adiy Juw duw taakw kikidana nyi, aw Jisas di bwutaay lakwudil aal diki ganir nakal kidi kupwaam kwakuw dikidi Asayik sibinkida.
2-3 Jisasawa dikidiy kalivadidiy duw daan rikuw, kamnaagw kidiy. Satan bwutaay tasakwu-jibiradid Juwtasaam, Sayman Yiskariyat dikidi nyinim, Jisasaam kwiydikik dikidiy mama nib tabaar. Jisas bwu lakwudil dikidi Asaay ababa jaav bwutaay diki tabaam takayakididiy. Awarab di lakwudil di kidi kupwaar daad Godab tikuw, aw maa sibinin Godak warkida nyi aka walibab tina. Di mwiya mawul yikwadadiy dikidiy kalivadidiy duwak. Di dayak mawul yaan tidil yin diki kiyadil nyab. Aw day jabim rikuw, Jisas ata rasid. Rasikuw, dikidi apiyim kwusuwkwadadi wapwiy ata raliydid. Raliykuw, taul kwurkuw, ata diki yipagayaam jibirdil. Guw ata kwurdid. Kwurkuw, wukisakiydid adakapaar. Wukisakiykuw, ata dikidiy kalivadidiy duw dayadiy maan jandidiy. Jankuw, aw a diki yipagayaam kaygwajidi taul kwurkuw, ata dayadiy maan vagiti-didiy. Aw aal kipa yawiy duw taakw daya yawiyal. Pitaak yidik, aw Pita ata wadid Jisasak, “Min wunabir maan jankiminabir, Yitaypika Duw, ay?” Jisas dikik ata wadid, “Min kita samab maa laakw ki kwurtuwa jaav liki maaw. Aw ginyir ata lakwukimina ki kwurtuwa yawiy liki maaw.” “Aw min samab wunabir manim janmugwuk!” Pita ata wadid. Ata Jisas ata dikik wadid, “Aw li wun minabir maan jan maarkituwa, min samab wunadi kalivakituwadi duw ti maa, wukimina?” Aw Pita dikik ata wadid, “Yitaypika Duw, yaakiya, ata wunabir maandika jantikwa. Nakamwiyib wuna abwawa taab ab ajaan!” 10 Aw Jisas dikik ata wadid, “Adiy yarakara guw yakwukidiy, dayadiy sip tik ti maa. Aw day akis maa ginyir guw yakwukwanadiy. Day kipa maandika jankwanadiy. Gwur abab gwuraam tik maa ti. Aw duwaar nakad kip tikawa tinaad.” 11 Jisas di bwu lakwudid adi dim dikidiy mama nib tabaam takakinadi duw. Alik tikuw, wadilal “Gwur abab tik maa ti. Aw duwaar nakad kip tikwawa tinaad,” waad. 12 Jisas dayadiy maan jankwusin napakuw, yaakiya ata dikidi kaypwutiydidi apiyim kwusuwkwadadi wapiy ata maa sibinin kwusuwkuw, ata sibinin yikuw, daan maa rad jabim ridil tamiyab. Daan rikuw, ata dikidiy kalivadidiy duwak bas sididiy, “Ata ata, ki gwurak kwurtuwa yawiy liki maaw lakwugwura? 13 “Gwur sikiy-kwagwuradiwun ‘Gaba Maja Duw’ aw ‘Yitaypika Duw,’ wataay. Aal yaak, aal mwiyir sikiy-kwanadiygwurik. Aw wun wun-adiwun. 14 “Aw wun, gwuradi Yitaypika Duw tikuw, Gaba Maja Duw tikuw, gwuradiy maan jantuwadiy. Alik tikuw, aal viyakital gwurabab awarwa awarwa gwuradiy maan ab atawa jankigwura, mawul kwusida-takaan titaay. 15 “Aw wun, gwuradi Yitaypika Duw, ki yisada pik tikwanadi duw kwurkwada yawiy kwurtuwa, aal wun gwurak simakatuwala gwurabab atawa tigwurkikik. 16 “Wun gwurak mwiya mwiyab watuwadiygwurik, adi yawiy kwurkwanadi duw nikidi duwak, di yitaypik akis tikwanaad adi dikik yawiy kwurdikik kwiykwanadi duwaam. Awarab adi akiy niki tipaar karaykwanadi duw di adi dikik a akiy maaj karaydikik wayakikwanadi duwaam akis yitaypik tikwanaad. 17-18 “Li gwurak kidi kalivatuwadi yabib lakwukigwura, lakwukuw kwurkigwura, ata gwur viyakita mwiy kwa-kinadiygwurik. Aw gwura duw nak viyakita mwiy kwu maa. Wun bwu lakwutuwadiy adiy tasakwutuwadiy wunadiy tidakikik. Aw gwura duw nak mwugiykuw, ki God diki lapa nyigaam rina maaj ata mwiya mwiyab tikina. Ki maaj kitawa wana:
‘Adi wuna kamnaagw kikinadi duw di wunak bwan kwiykinaad.’
Aw adi duw ab tasakwutuwid wunaad tidikikik. 19 “Wun gwurak ki jaav kita watuwadiygwurik, yabiyib ti maarlik. Aw li a jaav mwiyir tilik, ginyir ata gwur wukijibir tikinadiygwurik wun adi God dikidi Tasakwudidi Duwadiwun, wakuw, aal tayir duw takwak wayatuwil pik. 20 “Wun mwiya mwiyaba maaja gwurak watuwa, adiy wun wayaki-kituwadiy duw wuna yawiy kwurdakik, aw adiy duw taakw dayak mayaakw kwakidana pik, aal day wunak ab mayaakw kwanapik kwakidanaala. Aw adiy duw taakw atawa wunak mayaakw kwakinadiy pik kwakidiy, aal day adi wunaam wayakidi wunadi Asayik ab mayaakw kwanapik kwakidanaala.”
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak wadidiy, “Gwura duw nak wunaam wunadiy mama nib tabaar kwiykidadiwun.”
(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 Atawa Jisas waan napakuw ki maaj, diki mawul mwiya samasam wukil. Atawa wukikuw, ata di dayak mwiya mwiyab wadidiy, “Wun mwiya maaj watuwadiygwurik, gwura duw nak wunaam wunadiy mama nib tabaar kwiykidadiwun.” 22 Aw adiy dikidiy kalivadidiy duw ata awarwa awarwa ritaay, vidiy daya dayak. Day samab maa laakw adi Jisas wadidi duwaam. 23 Aw wunadiwun, adi Jisas mawul samasam yikwadadi duw, wun dikiwa walibab ridiwun. 24 Aw Sayman Pita ata wunak mil yikuw wadidiwun dikik bas situwkikik, “Sikadadaad adi waminadi duw?” waan. 25 Aw wun Jisasak walibab sisakiykuw, ata bas situwid, “Sikadadaad, Yitaypika Duw, adi waminadi duw?” 26 Aw Jisas wunak ata wadidiwun, “Wun tabikariba naagw kwurkuw, kidiy kamnaagw guwaam bwusikuw, kwiykituwadi duw, adaanada. Di ad wunaam wunadiy mama nib tabaam takakinaad.” Aw di ata a tabikariba naagw kwurkuw, adiy kamnaagw guwaam bwusikuw, ata kwiydil Juwtasak, Sayman Yiskariyat dikidi nyanad. 27 Aw Jisas aal tabikariba naagw Juwtasak kwiydil, aw dikik simakak di bwutaay lakwudil di ad dim takakinaad dikidiy mama nib tabaar. Aw Satan ata yakuw, Juwtas mawulaam rawdid. Aw Jisas Juwtasak ata wadid, “Yabiyib maay! Yikuw, wa kwurik mawul yimina yawiy akwur yabiyib!” 28 Aw Jisas atawa Juwtasak wadil maaj liki maaw maaj, aw adiy nakamwiyib jabim daan ridiy duw day samab maa laakw. 29 Juwtas di adiy day dayadiy sanak galab kwurkwanaad. Aw alik tikuw, nuwukadiy Jisas dikidiy kalivadidiy duw ritaay, wukidiy, “Jisas di Juwtasak wayakidaad kidi bayaki kikipata kamnaagw yapiydikik, ay adiy saal yikwanadiy duw takwak saan kwiydikik way wayakidaad.” 30 Aw Juwtas aal tabikariba naagw kwurkuw, di ata jayib nak ganika gaan kawaar wakwud.
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak kwula walakwu maajal wadil.
31 Aw Juwtas dayaam wapakuw, wakwudik kawaar, Jisas ata dayak wadidiy, “Yaakiya, akaanaka ya tina. Kwasa mwiy tikuw, God dikidi ap wunak, duw taakw dayadi Mwamik, takakida. Duw taakw wunadiy kwurkituwadiy jaav lakwukuw, day ata Godak nimadib wayapiy sikidanaad. 32 “Atawa mwugiytuwik, duw taakw Godak gaba maaj sukwudaak, yaakiya God ata wunaam, duw taakw dayadi Mwamim kawarkidadiwun apawa dikiwa nakamwiyib tituwkikik. Di a yawiy aka yabiyib kwurkida. 33 “Wunadiy mawul yituwadiy nyanugw, wun gwurawa mwiya simiy kwu maa. Gwur wunak kwaki-kinadiygwurik. Aw gwurak aka kita watuwadiygwurik aal tayir nuwukadiy Juw duw takwak watuwil majib: gwur rav maa ki wun yikituwa tamiyaar yiyak. 34 “Kita gwurak mwiya kwula walakwu maajal watuwa. KI gwurak wun mawul yikwatuwa pik, atampik gwurabab gwur gwurak awarwa awarwa mawul ay nakamwiyib. 35 “Aw li gwur atawa awarwa awarwa mawul yikigwura, aw ata adiy gwuraam vikinadiy nuwukadiy duw taakw ata yabiyib lakwu-kidanadiygwurik gwur wunadiy kalivatuwadiy duw-adiygwurik.”
Jisas Pitak wadid, “Min jaab mugwul wakinadimin, ‘Wun Jisasaam maa laakw,’ waan.”
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Sayman Pita ata bas sidid, “Yitaypika Duw, aka maka tipaar yikinadimin?” Aw Jisas dikik ata wadid, “Kita min samab wuna kwukib ya maa. Aw ginyir aal yikinadimin wun kwakituwa tamiyaar.” 37 Aw Pita ata Jisasak wadid, “Yitaypika Duw, agwa javik tikuw, wun kita minawa yi maarkidiwun? Wun minak kiyaribak aal tinadiwun.” 38 Aw Jisas dikik ata wadid, “Ki mwiyab min wuna danik kiyaribak tinadimin, ay? Aw minak mwiya mwiyab watuwadimin, sir ganbab taay tapwuk wu maardik, min jaab mugwul wakinadimin, ‘Wun dim maa laakw,’ waan.”