14
Jisas dikidiy kalivadidiy duwak aban takadidiy.
Aw Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Gwur aya samasam mawul wukitikwa. Gwur kip Godak wukijibir tikuw, wunak ab wukijibir ada. “Wunadi Asaay wiyaam kwakwa tamiy samasam-adiy. Aw li adiy God dikidiy nyanugw day kwakwa tamiy rav maarik-la, aal bwunak wakik-tuwadiygwurik. Aw kita wun aka warkuw, gwurak tamiy kwulapwu-kinadiwun. “Aal tamiy kwulapwu-kwusin napakituwa gwurak, yaakiya, ata sibinin dakinadiwun gwuraam kawarik wunawa nakamwiyib kwagwurkikik aal kwakituwa tamiyaam. “Aw gwur bwu lakwugwura aal yikituwa tamiy, aw gwur bwutaay lakwugwuraad adi tamiyaar yiyi yaab.”
Li duw taakw Jisasak ya maarkidiy, day Godak warwar rav maa.
Aw Jisas atawa waan napadik, Tomas ata bas sidid Jisasak, “Nyan samab maa laakw min yikimina tamiy, alik aw nyan ata ata lakwu-kinadiyan arir yikibanadi yaab?” Aw Jisas dikik ata wadid, “Wun wun-adiwun, yaab adawur tipaar warwarik. Aw wun mwiya maaw adiy mwiyir mwiyirda tikwanadiy jaav. Awarab wun wunadiwun duw takwaam mwugiytuwik Godawa yarakara kwayakidiy. Alik tikuw, aw duw taakw wunak ya maarkidiy, day Godak warwar rav maa. Nikidi yaab maa ti. “Aw li gwur wunaam lakwuk-gwura, aal wunadi Asayim ab lakwuk-gwuraad. Ki nyab karayrib gwur lakwu-kigwuraad, dim vikirakiykuw.” Aw Pilip dikik ata wadid, “Yitaypika Duw, nyanak asimak minadi Asayim. Nyan dikim vikir. Aw nyan dim vikibana, nyan ginyir ginyir minak samab niki jaav niki javik bas si maa.” Aw Jisas dikik ata wadid, “Wun gwurawa mwiya nimadi simiyad tituwid. Aw min, Pilip, samab maa laakw wunaam? Duw taakw wuna mil mwutaam vidana pik atampik wunadi Asayim ab wunaam vinapik vidanaad. Aw agwa javik tikuw, bas sinadimin, ‘Nyanak minadi Asaay asimak,’ waan? 10 “Aw Pilip, min mwiyir wukijibir tinadimin wuna majik aal watuwalik minak kitawa, ‘Wunawa Asaay an nakamwiyib tikwanabiran,’ waan? Aal watuwil maaj aal wun wuna kapa maaj maa. Aal wun wunadi Asayib daal. Di wunaam rawun kwakwanaad. Di wuna mawulaam sisuwdikib kwurkwatuwadiy adiy yawiy. 11 “Kip wunak wukijibir ada kitawa watuwik gwurak, ‘Wunawa wunadi Asaay an nakamwiyib tikwanabiran.’ Aw li gwur wuna majib wukijibir ti maarkuw ab, adiy vigwurkikib kwurkwatuwadiy nimadiy yawiyik tikuw wunak wukijibir ada. 12 “Wun gwurak mwiya mwiyab watuwadiygwur, adiy wunak wukijibir tikidiy duw taakw, day kidiy wun kwurkwatuwadiy yawiy pika yawiyadiy kwurkidanadiy. Aw wun Asayik warkituwalik, aw God dikidi Mawul dayak wayakikituwaad dayak sugwiyaan kwurdikik. Alik aw day adiy wun kwurkwatuwadiy nimadiy yawiyim ab day kakilkuw, mwiya yitaypika nimadiy yawiyadiy kwurkidanadiy. 13 “Alik tikuw, Godak bas as gwuraam sugwiyaan kwurtuwkik. Adiy wun gwurak kwurtuwkik bas sikigwuradiy jaav, adiy kwurkituwadiy gwurak. Aw wun atawa kwurkituwa, aw mwiyir duw taakw mawulaam sisuwtuwik, Godak wayapiy sikidanaad. 14 “Alik tikuw, gwur Godak bas sikuw niki jaav niki javik, aw li gwur wunak wukijibir tikuw, a jaav kwurkituwa gwurak.”
Jisas aban takadil dayak God dikidi Mawul dayak wayaki-kidaad.
15 Aw Jisas ata maa dikidiy kalivadidiy duwak wadidiy, “Aw li gwur mwiyir wunak mawul yikigwura, aal kidiy gwurak kwurgwurkik watuwadiy javib lakwu-lakwub tikidiygwur. 16 “Wunab atawa lakwu-lakwub tikigwura, wun Asayik bas sikituwaad aw dikidi Mawul gwurak kwiykidaad, aw mwiyir gwurak nyanyi nyanyi sugwiyaan kwurdikik. 17 “God dikidi Mawul mwugiydik, gwur ata adiy mwiyir tikwanadiy jaav lakwu-kigwuradiy. Adiy kipa duw taakw Godaam laakw maardalik tikuw, aw diki mil mwutaam vi maardalik tikuw, alik day dikik maa rav mayaakw kwakwak. Aw di nyanyi gwuradiy mawulaam rawun kwadalik tikuw, aw gwur alik lakwu-kwagwuraad. 18 “Aw wun kap kwagwurkikik gwuraam wap maa. Wun sibinin maa yakinadiwun gwurak. 19 “Kipa kwasaala, adiy wunak wukijibir ti maarkwanadiy duw taakw day wunaam samab vi maarkidana. Aw gwur aal vikigwuradiwun. Aw wun Godawa nyanyi nyanyi kwayatuwalik tikuw, alik wun mwugiy-kituwadiygwurik gwurabab nyanyi nyanyi Godawa kwaya-gwurkik. 20 “A nyaam ata lakwukigwura Asaywa wun an nakamwiyib tikwanabiran. Awarab gwurawa wun nyan nakamwiyib tikwanadiyan. Wun gwuraam rawun tinadiwun aw gwur wunaam rawun tinadiygwur. 21 “Adiy wunak mawul yikwanadiy duw taakw, day adiy wun wakwatuwadiy majib wukitaay, lakwu-lakwub tikwanadiy. Wunadi Asaay adiy wunak mawul yikwanadiy duw takwak mawul yikwanaad. Aw wun wun ab dayak mawul yikuw, dayadiy mawulaam rawun kwataay, mwugiytuwik day wunaam lakwu-kidanadiwun.” 22 Juwtas, aad nikidi Juwtasad, adi Jisas dikidiy mama nib tabaam takadi Juwtas Yiskariyat maa. Di ata Jisasak bas sidid, “Yitaypika Duw, ata ata nyana danik mwugiymin nyan lakwu-kibanadimin, aw adiy kipa duw taakw day ata ata minaam laakw maarkidanadimin?” 23 Jisas dikik ata wadid, “Adiy wunak mawul yikidiy duw taakw day wuki-wukib tikidiy wuna majib. Aw adiy duw takwak wunadi Asaay mawul yikidadiy. Aw an nakamwiyib dayak yikuw, dayab rawun kwakinabiran. 24 “Aw adiy duw taakw wunak mawul yi maarkwanadiy, day akis wuna majib lakwu-lakwub tikwanadiy. Gwur alaakw ki gwurak watuwa maaj, aal wunaki maaj maa. Aal adi wunaam wayakidi Asaay dikib dana maajal. 25 “Kidiy maaj watuwadiy kip gwurawa tituwa sikir. 26 “Asaay dikidi Mawul wayakikidaad gwuraam sugwiyaan kwurdikik. Di wuna tamiy kwurkuw, di miyawa jaav kaliva-kidadiygwur. Kalivakuw, gwuradiy mawulaam sisuwkidadiygwur adiy gwurak watuwadiy miyawa javib wukin kariyagwurkik. 27 “Aw wun gwuraam wapakuw, ata gwuradiy mawulaam mwugiy-kituwadiy kwusida-takaan tidakikik. Atampika mawul, aal wun wuna kwiykituwa mawula gwurak. Adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw, day atampika mawul ti maa. Mawul samasam wukiway. Awarab yagaway. 28 “Kip ki gwurak watuwa majib wukijibir adakw. Wun aka gwuraam wapakituwadiygwur. Wapakuw, aw wun sibinin maa yakinadiwun gwurak. Aw li gwur mwiya mwiyab wunak mawul yikigwura, aal gwur kip rakarak tikinadiygwur aw wun wunadi Asayik yikituwalik. Aw di wunaam mwiya yitaypik tinaad. Aw wun gwuraam wapakuw, God di diki ap gwurak kwatiyakida. 29 “Wun gwurak yabiyib ti maardaak kidiy maaj watuwadiygwur, aw ginyir mwiyir tidaak, ata gwur wunak wukijibir tikigwuradiwun. 30 “Nyi simiy maa ti gwurak nuwukadiy maaj wawak. Satan, adiy Godaam laakw maarin tinadiy duw takwaam van tikwanadi duw, adi wunaam wunadiy mama nib tabaam takakinadi duw diki mawulaam rawkuw, ada yabiyib yakinaad. Aw Satan yanaad wunaam kakilik. Aw di ap maa ti, wunaam kakil-kakilik. 31 “Aw wun miyawa jaav kwurkwatuwadiy adiy wunadi Asaay kwurtuwkik wadidiy yawiy aw mwiyir adiy Godaam laakw maarin tidiy duw taakw lakwudakik wun Asayik mwiyir mawul yikwatuwaad. May ya! Ki tamiy wapanaak.”