LUK
Sukwudil Maaj.
1
1-2  Dia Tiyapalis, tayir duw samasam day maaj sukwu-dadiy Jisas nyana nyidim kwurdil yawiyik. Day adiy tayir jaav vidadiy duw taakw dayadiy nyanak wasapwiyin wadadiy maaj wukikuw, day ata adiy jaav sukwu-dadiy. Yitaypika duw, alik tikuw, wun yarakara wukikuw, wun samasama duw takwak bas situwdiy adiy jaav dayadiy maaw wukik. Wukikuw, wuna mawul wukituwil wun kidiy ababa jaav lapa nyigaam sukwu-kituwa minak, aal viyakita. Wun atawa kwurkuw, min wuna sukwutuwil maaj vikuw, min ata lakwu-kimina aal minak kalivadaal maaj mwiya maaj tina, suwaal maa.
Yilisapit Jon adi duw takwaam baptais kwiydi duwaam sapwiylid.
Yirat, Yisrayil jaka tipa yitaypika duw tidil sikir, pris nak, Sakaraya, alim tad. Sakaraya dikidi nimadi gwalugw Aran, diki kwasa gwalugw Apiyja. Adiy gwalugwa duw day abab pris tidiy. Sakaraya diki taakw liki si Yilisapit. Likidi gwalugw ab pris yawiy kwurdiy. Bir vitiykilib God diki milaam yarakara tibir. Bir God dikidiy lo wa majib wukibir. Aw bir simsim vaal maa yi. Yilisapit li gwaaj kwaal. Alik bir nyan maa ti. Bir bwutaay apaan apaaw-abir. 8-9  Wik nak day Apiyja gwalugw tasakwudaad God dikidi wiyaam pris yawiy kwurdikik. Nyi nak Sakaraya yawiy kwurdik God dikidi wiyaam, day tasakwudaad a nyi di kap viyakita yaam yaykwana yakiy takadikik Godak yala wiyaam. 10 Di a viyakita yaam yaykwaal yakiy takadik Godak, samasama Juw duw taakw day kawaam vagaluwkuw, Godak maaj bwuladiy a nyi. 11 Sakaraya atawa kwurdik, God diki maaj kardadi duw nak di maykaar wakwukuw, rasin tad mava yaam yayil yakiy rilil kabaka jabawa. 12 Aw Sakaraya dikim vikuw, pitaan warkuw, yagaad. 13 Aw adi maaj kardadi duw dikik ata wadid, “Sakaraya, min yaga-tikwa! Godak wamina maaj bwu wukida. Alik mina taakw, Yilisapit, duwa nyanad sapwiy-kilaad. Adi sapwiy-kiladi nyinik Jon asikiytak. 14 “Yilisapit adi duwa nyan sapwiylik, minawa samasama duw taakw rakarak samasam tikidiygwurik a javik. 15 “Amaay dim sapwiylik, God di dikidi Mawul diki mawulaar wuladik, ata wapwurukwu-kinaad. Di duw tikwul-kwanadi guw kidiba. Di nimaad tikuw, di yitaypika duw tikinaad God dikidi gikim. 16 “Adi nyan di adiy Godak bwan kwiydiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw di mwugiydik, dayadi Yitaypika Duw Godak sibinin yakidiy. 17 “Di ap samasam tikinaad God diki maaj wasapwiydi duw, Yilayja, kitik. Di mwugiydik, asaay dayadiy mawul dayadiy nyanugwak yikinadiy maa. Di taay yikuw, di Yitaypika Duw dikidiy duw taakw kwulapwu-kidadiy dikik.”
18 God diki maaj kardadi duw diki maaj wukikuw, Sakaraya dikik ata wadid, “Ata ata ki javik lakwu-kituwa? Wun wuna takwawa bwutaay apaan apaaw tikuw, ata ata wamina jaav mwiya mwiyab tikina?” 19 God diki maaj kardadi duw Sakarayak ata wadid, “Wun Gapriyil-adiwun. Wun God diki mwutamaam tikwanadiwun. God di diki wayakidalik danadiwun ki viyakita maaj minak wakir. 20 “Wuna maaj suwaal maa. God wakida nyi ki minak watuwa jaav mwiya mwiyab tikina. Yaakiya, min wuna majik wukijibir maa ti. Alik tikuw, min maaj bwul maa. Aw ginyir yin minak watuwa jaav tikila nyaam, min ata maaj bwula-kinadimin maa.” 21 Adiy kawaam kavin kwadiy duw taakw day dayadiy mawulaar wadiy, “Sakaraya di nimadi simiy yala wiyaam kwanaad. Agwa jaav kwurnaad?” 22 Ginyir di ata wakwud. Wakwukuw, dayak maaj maa bwul. Alik day lakwukuw, wadiy, “Kad di yigin vinaad yala wiyaam!” Maaj bwulaak kwurdil, maa rav. Alik tabaar simaka-didiy dayak. 23 Ginyir Sakaraya dikidiy yawiy nyi God dikidi wiyaam kwusidaak, di diki wiyaar ata yad. 24 Ginyir diki taakw Yilisapit yalawa tikuw, li kip kwalidiy bap tabab wiyaam. 25 Li liki mawulaar ata waal, “Tayir wun gwaaj kwatuwil, duw taakw wunak sapis jikin wadaalwun. Alik wun wap sayilwun. Aw Yitaypika Duw wunak wukikuw, alik kitawa sugwiyaan kwurdiwun.”
God dikidi maaj kardadi duw Mariak li God dikidi Nyan sapwiy-kilaad wadil.
26 Yilisapit nyan bap abwun yalab tidik, God diki maaj kardadi duw Gapriyil wayakidik, Galiliy tamiyaam rina tip, Nasaritaar daad. 27 Dakuw, di niba taakw, liki si Maria, likik yad. Li duwawa si maa kwu. Li duwak wadaak, wiyaam kip kwaal. Likik wadadi duw, Jawsip-ad. Di Yisrayil yitaypika duw, Davit, dikidi waraga duw-ad. 28 Adi God diki maaj kardadi duw likik yikuw, ata wadil, “Kupwiyaay, yara kwananyin? Nyanadi Yitaypika Duw God, di nyinawa kwakwanaad. Aw di nyinak yarakara kwurik.” 29 Maria li diki wadil maaj wukikuw, li aal wadil maaw maaj laakw maarkuw, alik mawulaar samasam wukil. 30 Adi God diki maaj kardadi duw Mariak wadil, “Maria, nyin yaga-tikwa. God diki mawul nyinak rakarak tina. 31 Nyin yalawa tikinanyin. Tikuw, nyin duwa nyanad sapwiy-kinyinad. Aw nyin adi nyinik Jisas asikiytak. 32-33 Di yitaypika duw tidik, duw taakw wakinadiy, ‘Di nimadi God dikidi Nyan-ad.’ God wadik, di yitaypika duw dikidi waraga duw, Davit, kitik tikinaad. Tikuw, di Jakap dikidiy gwalugwak van tikinaad nyanyi nyanyi. Ki diki yawiy kwas maa.” 34 Maria God diki maaj kardadi duwak ata bas silid, “Ki wamina maaj ata ata tikina? Wun duwak maa laan ri.” 35 Adi God diki maaj kardadi duw likik ata wadil, “God dikidi Mawul nyinaam dakuw, God dikidi ap nyinaam rikinaad. Alik di mwugiydik, nyin yalawa tikinanyin. Ginyir nyi kidi sapwiy-kinyinadi nyinik duw taakw wakinadiy, ‘Kidi nyan mwiya viyakit-ad. Di God dikidi Nyan-ad tinaad.’ 36-37 “God rivinaad ababa jaav kwurkwurik. Aw nyin nyina raaw Yilisapitak awuk. Day wadaal, ‘Li gwaaj kwana taakwa.’ Aw li apaaw tikuw, yalawa tina. Yalawa tikuw, likidiy yalawa tilidiy bap kita abwun kwanadiy.” 38 Diki maaj wukikuw, Maria ata walid, “Yaakiya, wun God diki yawiy taakw tinawun. Alik tikuw, wa wunak wamina jaav jaaw God wunaam kwurkwaad.” Wakuw walik, God diki maaj kardadi duw likim ata wapadil.
Maria Yilisapitak yin jawul.
39 Kwasa rikuw, Maria likidiy jaav kwulapwukuw, yabiyib nibwukim daan ridaal Juwtiya tamiyaar ril tipaar yal. 40 Yikuw, li Sakaraya diki wiyaar wulakuw, Yilisapitak ata wayapiy silil. 41-42 Yilisapit Maria liki silil wayapiy wukikuw, adi Yilisapit yalaam tidi nyan ata yitaay tayaad. God dikidi Mawul Yilisapit liki mawulaam ata kapwudik, li Mariak nimadib walil, “God di nyinak mwiya yarakara kwurnaad! Nyinak kwurda pik nuwukadiy takwak maa kwar! Nyinadi sapwiy-kinyinadi nyinik God dikik ab yarakara kwurnaad. 43 “Nyin Yitaypika Duw diki amaay-nyin. Agwa javik nyin wuna wiyaar yananyin wunak vikir? 44 “Nyina wunak sinyinil wayapiy wukituwik, wuna yalaam tinadi nyan di rakarak tikuw, yitaay tayanaad. 45 “Nyinak Yitaypika Duw God wadil maaj nyin wukijibir tinanyin. Alik nyin rakarak tikinanyin!” Yilisapit ata walil.
Maria wayapiy silid Godak.
46-49 Maria ata waal,
“Wuna mawul rakarak tina Godak.
God wun diki yawiy taakw tituwik, wunak wukinaad.
Wunadi God wunak sugwiyaan kwurdilwun.
Alik wun rakarak tinawun dikik.
Nimadi ap samasam tinadi God wunak nimadiy jaav kwurdidiy.
Alik ki nyab karayrib duw taakw wakidiy, ‘God viyakita jaav Mariak kwurdil.’
God di mwiya viyakit tikwanaad.
50 Adiy duw taakw day yarakara Godak wukikwanadiy, dayak God nima mawul wukikinaad.
Ki nyab karayrib God atawa kwurkinaad.
51 God di nima ap tikwanaad nimadiy yawiy kwurkwurik.
Adiy duw taakw day dayadiy sipak sakwar sakwar wukitaay, rakarak tidiy,
adiy di mwugiydik, day jawjaay tabwukidiy.
52 Di mwugiydik, adiy jaka tipa kidiy sapakwa duw kipa kwasadiy tidaak,
a kwusida-takaan tidiy duw taakw di mwugiydik, yitaypik tidiy.
53 Adiy saal yidiy duw takwak viyakita jaav kwiydidiy.
Adiy niki jaav niki jaav tidiy duw taakw,
di dayak wayakidik, day kip saal yaan tidiy.
54-55 Tayir God Aparamawa nyanadiy waraga duw takwak wadidiy,
‘Wun Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak wukikuw, ki nyab karayrib wun gwurak sugwiyaan kwur-kituwadiygwurik.’
Aw God diki wadil abanik wukin kariyakuw,
di adiy dikik yawiy kwurdiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak sugwiyaan kwurdidiy.”
Maria ata waal.
56 Maria li Yilisapitawa bap mugwul kaam kwakuw, li liki wiyaar sibinin ata yal.
Yilisapit Jonaam sapwiylid.
57 Ginyir Yilisapit liki yalaam tidi nyan ata yip viyaad. Viyadik, li duwa nyan ata sapwiylid. 58 Yilisapit likidiy gwalugwa duw takwawa walibab kwadiy duw taakw day wukidaal li duwa nyan sapwiylid, day rakarak tidiy liwa. Day ata wadiy, “God di mwiya viyakita jaav kwurid Yilisapitak.” 59-60 Rakarak tikuw, nyi abitiy yidaak, nyi abamugwul tilik, day vagaluwdiy adi nyan diki sip lupwak God dikidi gwalugwa duw tidikikik. Lupwakuw, day dikidi asaay si, Sakaraya, sikiytakak. Aw diki amaay walidiy, “Adi si maa! Dikidi si Jon-ad.” 61 Day likik ata wadaal, “Dikidi asaay dikidi gwalugwum duw nakab Jon wa si maa kwu!” 62 Sakaraya dikibir waan tipibir maaj bwula maardilik tikuw, day dikik tabaar bas sidaad diki mawul agwa sad adi nyinik sikiytaka-kidaad. 63 Di lapa nyig tabaar bas sididiy kwiydakik dikik. Ata kwurkuw, sukwudil, “Dikidi si Jon-ad.” Day vikuw, pitaan wardiy. 64 Jayib nak Sakaraya bas ata maaj bwulaad. Di Godak ata wayapiy sidid. 65-66 A tipaam kwadiy duw taakw wukikuw, samasam yagadiy. Ababa Juwtiya nibwuk ridadiy tamiyaam ridiy tipa kidiy duw taakw day wukikuw adiy javik, day dayadiy mawulaar wukikuw, wadiy, “Ginyir agwa jaaval adi nyinim tikina?” Day abab lakwudiy God diki ap dikim tal. Alik atawa wadiy.
Sakaraya dikidi nyan Jon dikidiy ginyir kwur-kidadiy yawiy duw takwak wasapwiy-didiy.
67 God dikidi Mawul Jon dikidi asaay, Sakaraya, diki mawulaar wapwurukwukuw, di ki God diki maaj ata wasapwiydil.
68 “Yitaypika Duw, Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw dayadi Godak may! Wayapiy sinaak!
Di daad nyanak sugwiyaan kwurik. Kwurkuw, nyanaam nyigil-didiyan Satan tabaam tibaak.
69 God tasakwudid ap tinadi Nyigildi Duw nyanak sugwiyaan kwurdikik.
Adi duw di God dikidi yawiy duw, Davit, dikidi waraga duw tinaad.
70-71 Tayir God mwugiydik, diki maaj wasapwiydiy duw ki maaj wadaal,
‘Nyanadiy mama nibawa nyanak yaal giraan tinadiy duw,
day nyanaam dayadiy tabaam takak kwurdaak, God nyigil-kidadiyan.’
72 God nyanadiy waraga duw takwak wadidiy,
‘Wun gwurak yarakara wuki-kidiwun.’
Nyanadi warag Aparamak takadil aban God di maa wukimar.
73-75 Aw kitawa di Aparamak wadid,
‘Gwuradiy mama nib day gwuraam dayadiy tabaam takak kwurdaak,
wun yabiyib yakuw, nyigil-kituwadiygwurik tayir watuwil pik.
Alik gwur wuna danik yawiy kwurkuw, adiy gwuradiy mama nibak yaag maa.
Atawa kwakigwura, gwur gwuradiy ababa kidi kupwaam kwakigwuradiy nyi
wuna majib wukikuw, mwiya viyakit kwaya-kinadiygwurik wuna milaam.’ ”
76 Sakaraya dikidi kwasadi nyan Jonak ata wadid,
“Min, wunadi nyan, ginyir duw taakw wakidanadimin,
‘Mwiya nimadi God diki maaj wasapwiynadi duw-adimin,’ waan.
Min taay yikuw, ababa jaav kwulapwu-kidimin kwukir yakidi Yitaypika Duwak.
77 Min dikidiy duw takwak wakiminadiy
di dayadiy vaal yibwiykuw, dayaam nyigil-kidadiy.
78-79 Duw taakw day vaal yikwanadiy.
Alik day kiyakuw, vaat kwurkidiy.
Aw God nyanak samasam wukikuw,
dikidi Tasakwudidi Duw tayir adawur tipaam kwakuw,
God dim kidi kupwaar wayakidik, dakinaad nyanak.
Di nyanaam nyigiltaka, kwusida-takaan tikwana mawul likidi yabim takadadiyan.”
Sakaraya ki maaj wadil. 80 Adi nyan, Jon, viyakita mawulawa ap yiwarin duw tikuw, samasama jaav ata lakwudidiy. Di ata kipa tamiyaam kwaad. Kwakuw, ginyir di Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak yad God diki maaj dayak wasapwiyik.