2
Maria Jisasaam sapwiylid.
(Mat 1:18-25)
Adiy nyaam Rom dayadi yitaypika duw, Akastas, maaj wayakidil adiy ababa Rom van tidadiy tamiyaam ridiy duw takwak. Di miyawa duw takwawa nyanugw dayadiy si kwurik. Tayir day a yawiy maa kwar. A yawiy bas kwurdaal nyi Kwariyniyas wadadi duw a sikir Siriya jaka tipak van tad Roma gavman ak. Ababa duw taakw day dayadiy gwalugw dayadiy maaw tipab sibinin yidiy dayadiy si kwiyik. Jawsip dikidi waraga duw, Yisrayil dayadi yitaypika duw Davit-ad. Davit diki maaw tip Bitliyam-al. Alik Jawsip Galiliy tamiyaam rina tip Nasarit wapakuw, arir yad. 5-6 Di diki kirakida taakw Maria-wa, birkibir si kwiyik yibir. Aw Maria yalawa tilik, bir Bitliyimaam kwabir, li adi nyan sapwiyik kwurlik. Saan yapiytaay si kwakwadadi wiy kapwudilik, alik Maria bulmakau kwadaal wiyaar wulakuw, alim likidi taay duwa nyan sapwiykuw, kwasadiy wapwiy kwurkuw, adi nyinim jibirkuw, bulmakau kamnaagw kikwadanadi gwusigaam takalid.
God diki maaj kardadiy duwawa sipsipak van tidiy duw Godak wayapiy sidaad diki viyakita yawiyik.
A gaan nuwukadiy sipsip ak van tidiy duw day mala tipawa dayadiy sipsip ak van tidiy sapiy as dayaam vativatik. God diki maaj kardadi duw nak dayak dakuw, nimadi lait dayaam ata kariyaad. Kariyadik, a jaav vikuw, day lakwukuw God dikidi ap vikuw, ata samasam yagadiy. 10 Aw adi God diki maaj kardadi duw dayak ata wadidiy, “Gwur yaga-tikwa. Awuk! Wun gwurak viyakita maajal kariya-tuwa. Ababa duw taakw a maaj wukikuw, rakarak samasam tikidiy. 11 “Nibwul Davit diki tipaam taakw nak gwuradi Nyigil-kinadi Duw sapwiylaad. Di God dikidi Tasakwudidi Duw tinaad. Yitaypika Duw-ad. 12 “Kitawa gwur lakwu-kigwura wuna maaj mwiya maaj tina. Gwur a tipaar wulakuw, adi nyinim vikigwuraad diki amaay dim kwasadiy wapwiyir jibirkuw, bulmakau kamnaagw kikwadana gwusigaam kwadik.”
13 Jayib nak samasam adawur tipa kidiy day adi God diki maaj kardadi duwawa walibab maykaar wakwukuw, day abab wayapiy sidiy Godak. 14 Day ata wadiy,
“Adawur tipaam kwanadi Godak wayapiy sinaak.
Adiy kidi kupwaam kwanadiy duw taakw dayaam God rikarik kwurkuw, aal kwusida-takaan tikwana mawul kwiydadiy!”
15 Adiy God diki maaj kardadiy duw wapakuw, adawur tipaar sibinin wardaak, adiy sipsip ak van tidiy duw ata wadiy, “Nyan may! Bitliyimaar yinaak! Yikuw, a Yitaypika Duw nyanak wadil jaav vinaak.” 16 Day Bitliyimaar gipakuw, Mariawa Jawsip sitakirakuw, day adi nyinim vidaad, bulmakau kamnaagw kikwadana gwusigaam kwadik. 17 Adiy sipsip ak van tidiy duw adi nyinim vikuw, day nuwukadiy duw takwak wadadiy adi God diki maaj kardadi duw diki wadil maaj adi nyinik. 18 Abab day adiy sipsip ak van tidiy duw daya wadaal maaj wukikuw, ata pitaan wardiy. 19 Maria ababa maaj wukikuw, liki mawulaar wukilidiy. 20 Adiy sipsip ak van tidiy duw dayadiy sipsip ak sibinin yitaay titaay, day Godak wayapiy sitaay, rakarak tidiy. Aw adiy ababa God diki maaj kardadi duw wadidiy jaav adiy wukidadiy javib atampik vidadiy.
Adi nyan dikidi si Jisas sikiytaka-daad.
21 Nyi abitiy yidaak, nyi abamugwul tilik, adi nyan diki sip ata lupwadaal di God dikidi gwalugwa duw tidikikik. Lupwakuw, dikidi si Jisas sikiytaka-daad. Adi nyan amaay yalaam ri maardik nibway, God diki maaj kardadi duw tayib dikidi si sikiytakadid.
God dikidi wiyaam Simiyan Godak wayapiy sidid Jisasak.
22 Bap nak yilik, Mariawa Jawsip Jiruwsalimaar yibir. Maria duwa nyan sapwiykuw, li liki sip kwulapwuk mwiyir tikir God diki milaam Mawsis diki lo walil pik. Bir Jisas birikiwa kwurin karaybirid Yitaypika Duw Godak kwiyik diki yawiyik. 23 Yitaypika Duw God diki lo kitawa waal, “Ababa taay taakw sapwiy-kidanadiy duwa nyanugw adiy day tasakwu-kidanadiy God dikidiy-adiy.” 24 Yitaypika Duw God diki lo kitawaan ab waal, “Gwur midakim vitiy ay badiy midakim kitika wapiy vitiy pris ak akwiy di a wapiy viyasipakuw, Godak kwiydikik.” Mariawa Jawsip a jaav ata kwurbiril.
25 A sikir duw nak dikidi si Simiyan Jiruwsalimaam kwaad. Di viyakita Godak wukidi duw-ad. Di kavin kwaad God Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak nyigilkida nyak. God dikidi Mawul Simiyanawa kwaad. 26 Tayir God dikidi Mawul Simiyanak wadid, “Min kiy maarkuw, kip kwakuw, vikiminaad God dikidi Tasakwudidi Duwad.” 27-28 God dikidi Mawul mwugiydik, Simiyan God dikidi wiyaar ata yad. Mariawa Jawsip adi kwasadi nyan Jisas, God dikidi wiyaar kwurin karay-birid God dikidi tidikikik tasakwuk God diki lo walil pik. Aw Simiyan God dikidi wiyaar wulakuw, adi nyan dikibir tabaam kaykitikuw, Godak wayapiy sidid. Di kitawa waad,
29 “Wuna mawul aka viyakit tina. Tayir wunak takaminil aban aka bwutaay mwiyir tina ya.
Alik tikuw, wun aka rakarak tinadiwun kiya-kiyak.
30 Wun wunabir kapa milaar bwutaay vituwaad kidi nyanaam Nyigil-kinadi Duw.
31 Kidi nyan nyanak kwatiya-minaad
ababa tamiya kidiy duw taakw dayadiy milaam.
32 Gaan van tikwanadiy yabik kariyaan tikwana lait kaytik,
atawa kidi nyan nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak mina mawulawa minadiy yawiy simaka-kidadiy.
Day vikuw, day minadiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak wayapiy sikidanadiy.”
33 Adi nyan dikibir amaay asaay Simiyan Jisasak wadil maaj wukikuw, ata pitaan warbir. 34-35 Simiyan di Godak bas sidid di dayak sukwasukw kwurdikik. Godak bas sikuw, Mariak ata wadil,
“God kidi nyinik tasakwudid di mwugiydik, samasam Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw miyawa rimaki-dakik,
aw samasam dayak sugwiyaan kwurdik, day viyakit tidakikik.
Di God diki mawulawa yawiy duw takwak simakadik, samasam day maa wakidiy dikik.
Atawa wadaak, abab dayadiy mawulaam rinadiy jaav ata lakwu-kidanadiy.
Aw nyin adiy dikim kupwaraap kwur-kidanadiy jaav vikuw, nyina mawul kapakap kapakap tikina.”
36-37 God diki maaj wasapwiyil taakw, liki si Ana, likidi asaay Asa gwalugwa duw Panuwal-ad. Li alim tal. Li mwiya apaawa. Tayir li duwawa nabiy abitiy kwakuw, likidi duw ata kiyaad. Kiyadik, li nabiy duwamiy aliy sap aliy kip tawtakw kwayalidiy. God dikidi wiya tamiy li samab maa wap. Li nyi gaan kwataay, nuwukadiy nyi kikipaat ki maarin Godak gaba maaj sukwun tal. 38 A nyi Mariawa Jawsip bir Jisasawa God dikidi wiyaam kwabir, Ana wulakuw, Godak ata wayapiy silid adi nyinik. Li Jiruwsalim tipa kidiy duw takwak ata walidiy adi nyan God dikidi Tasakwudidi Duw tad. Tayir God aban takadil di ginyir duw nak wayaki-kida dayaam nyigil-dikik.
Jisas ap yiwarid Nasarit tipaam.
39 Bir ababa Yitaypika Duw God diki lo walidiy yawiy kwurkwusin napakuw, bir Jisasaam kwurkuw, bir ata sibinin yibir Galiliy tamiyaam dayakil kwadaal rina tip Nasaritaar. 40 Adi nyan ata ap yiwarid apawa. God dikim viyakit kwurdik, di samasama jaav lakwudidiy.
Jisas kwasadi nyan tikuw, maaj awarwa awarwa sapakwa nyanugwawa God dikidi wiyaam bwulaad.
41 Ababa nabiy Jisas dikibir amaay asaay bir Jiruwsalimaar yikwabir God Juw Duw Takwaam Nyigildidiy Nyi bayaki kikipaat kikir. 42 Aw Jisas dikidiy nabiy tabatiy maan vitiy tidaak, bir a bayaki kikipatik Jisasawa yibir tayir yibiril pik. 43 Adiy bayaki kikipata nyi kwusidaak, day abab dayadiy tipaar sibinin yidiy. Aw Jisas di kip Jiruwsalimaam kwaad. Aw Jisas alim kwadil, dikibir amaay asaay bir maa laakw. 44 Bir wukibir, “Di nyanadiy bapa duw takwawa yinaad.” Atawa wukikuw, bir kip yin tibir nyi nak. Yikuw, nyidi yabim si kwakir tikuw, bir dikik ata kwakibagwubir adiy birakidiy birakiwa yidiy gwalugwa duw takwawa kapa duw takwaam. 45 Bir dikim sitakir maarkuw, bir dikik ata kwakiyibir Jiruwsalimaar. 46 Bir Jiruwsalimaar yikuw, nyi mugwula yawaam bir ata sitakira-birid God dikidi wiyaam kwadik. Di kalivadiy duw daya nyidim daan rad. Dayadiy maaj wukitaay, niki jaav niki jaav bas sididiy dayak. 47 Abab day diki maaj wukikuw, day pitaan wardiy dikidiy wadidiy majik. 48 Dikibir amaay asaay dim vikuw, ata pitaan warkuw, diki amaay ata walid, “Wunadi nyan, min agwa javik atawa kwur-minabiran? Minadi asaywa wun an minak samasam wukikuw, an minak kwakibagwu-nabiran.” 49 Di ata wadibir, “Agwa javik bir wunak kwakibagwu-nabirbirik? Bir maa laakw wun wunadi asaay wiyaam kwakik-tuwal?” 50 Aw bir maa laakw diki wadil majik.
51 Aw Jisas birakiwa Nasaritaar ata yad. Alim kwakuw, di biraki majib wukid. Aw li diki amaay kidiy ababa javik li kip mawulaar wukijibir tal. 52 Jisas di apawa mawul lakwu-wardik, Godawa duw dikim vikuw, yaakiya wadiy dikik.