2
Adiy Juw bapa duw taakw day samab rav maa God dikidi kot gwutaka-gwutakak vaal yikuw.
Aw gwur Juw bapa duw taakw, gwur wakwanadiygwur, “Adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw day mwiya kupwarapa vaal yiyi tikwanadiy duw taakw-adiy,” wakuw. Aw gwur maa rav maaj wawak. Aw gwurabab adiy maa wagwuradiy yawiy pik kwur-kwanadiygwurik. Alik tikuw, gwur atawa maa wataay adiy duw takwak, gwur gwurak ab maa wakwanadiygwurik. Aw gwur wakwanadiygwur, “Nyan lakwubanaal God di mwiyir kot iy-kidadiy adiy jaav kwurkwanadiy duw takwaam.” Aw wunadiy kapa nyanugw, gwur nuwukadiy duw taakw kwur-kwadanadiy yawiyik maa wakuw, dayak sukwupirin wakuw, aw li gwur gwurabab atampika jaav kwurkuw, aw gwur wukigwura God dikidi kot gwutaka-kigwuraad, ay? God gwurak sukwasukw kwurkuw, rikarik gwurak kwur-kwanaad. Di yabiyib mawul akis gwurak warkwanaad gwuraam kupwaraap kwurik. Alik tikuw, gwur dikidiy sukwak wajibay-kwanadiygwurik, ay? Aw gwur maa laakw di atawa gwurak kwur-kwanaad aw mwiyir gwur gwuradiy yigwuradiy valik wukikuw, bwan dayak kwiygwurkik, ay? Aw kabaak ridalik tikuw gwuradiy maka apaam, gwur kwasik yikwanadiygwurik adiy gwuradiy valik wuki-wukik. Alik tikuw, gwur adiy gwur gwuradiy yida yigwuradiy vaal yitaay, vaal vagaruw-kwagwuradiy. Atampik God ab adiy vagaruw-gwuradiy valik diki yaal gira-kidadi mawul ab vagaruwun kwulapwu-kwanaad gwurak. Adiy vagaruw-gwuradiy valik tikuw, God kotiy-kidadiygwurik. Adi nyaam God yaal mwiya nimadib girakuw, duw takwak simaka-kidadiy di dayadiy valik mwiyir kotiy-kidadiy. Miyawa duw taakw dayadiy kwur-danadiy yawiyib God dayak sibinin awarab kwiy-kidadiy. 7-10 Adiy yarakara kwajibir kwakwanadiy duw taakw, dayadiy mawul wakwanadiy God mwugiydik dayadiy si kirasitakaan titaay, awarab day God dikibir apawa gilabadiy kwurin tikir titaay, aw nyanyi nyanyi yarakara kwayak titaay tidanalik tikuw, God dayak ata tasakwu-kidadiy nyanyi dikiwa kwaya-dakik samab kwas maarin. Taay Juw bapa duw takwak aw daya kwukir ata nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak atawa tasakwu-kidadiy. Aw adiy day dayadiy kapa sipa danik wuki-kwanadiy duw taakw, adiy mwiyir tikwanadiy majik wuki-wukib ti-yaay, kupwaraap sapwurapa yawiy kwurkwanadiy, atampika duw takwaam God diki yaal giraan tikwana mawul tikiladiy. God atawa kwurdik, mwiya nimadiba vaat dayaam kwiykuw, aw dayadiy mawul kapakap kapakap tikidiy dayadiy kupwaraap sapwurapa yawiy danik tikuw. Taay Juw bapa duw takwak, aw daya kwukir ata nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwaam God atawa kwurkidadiy.
11 Miyawa duw takwaam God mwiyir kotiy-kidadiy aw duw nakab God jawjaay kotiy maa.
God diki lo samab rav maa adiy Juw bapa duw takwaam nyigil-nyigilik.
12 Juw bapa duw taakw Mawsis sukwudil lo lakwukuw vaal yikuw, aal God lo-aar dayaam kotiy in vaat kwiy-kidadiy nyanyi nyanyi. Aw adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw samab a lo laakw maarin, aw day vaal yikuw, ginyir day kiyakuw God dayaam Mawsis diki lo-aar kotiy maa. Aw di day dayadiy valib vikuw, vaat kwiy-kidadiy nyanyi nyanyi adiy valik tikuw. 13 Adiy duw taakw day adiy lo wukikuw, aw adiy lo-ab wuki-wukib ti maarkidana day mwiyir ti maa God diki milaam. Adiy lo-ab wuki-kwanadiy duw takwadika God tasakwu-kidadiy mwiyir tidakikik diki milaam. 14 Adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw, Mawsis sukwudil lo dayaam ri maarlik, aw day kap adiy lo dayadiy mawul wuki-wukib titaay, lakwu-kwanadiyan adiy lo dayadiy maaw daya mawulaam rikwanadiy. 15 Nyan dayadiy kwur-kwadanadiy sukw vikuw, lakwu-kwabanadiy adiy lo dayadiy maaw dayadiy mawulaam rinadiy. Dayadiy mawul simaka-kwadanadiy agwa jaav viyakit tinadiy, aw agwa jaav kupwaraap tinadiy God diki milaam. Alik tikuw, dayadiy mawul dayadiy kwur-kwadanadiy yawiyim van tikwanadiy. 16 Alik tikuw, adi kot rikida nyaam miyawa duw taakw dayadiy pakwun tikwanadiy mawul maykaar wakwudaak, God Jisas Kraisaar adiy duw takwaam kotiy-kidadiy adiy mawulak tikuw. Wun duw takwak God diki Viyakita Maaj wasapwiytaay, kitawa kaliva-kwatuwadiy.
God diki lo liki yawiy adiy Juw duw takwak.
17 Aw gwur Juw bapa duw taakw, gwur sakwar sakwar titaay wakwanadiygwur, “Nyan Juw-adiyan,” wataay. Aw gwur wuki-kwanadiygwur God diki lo gwuraam nyigil-kiladiygwur waan wakwanadiygwur, “Nyan God dikidi bapa duw taakw-adiyan,” wataay. 18 Duw gwurak Mawsis diki lo kalivataay, aw gwur God diki mawul lakwutaay, gwur ata lakwu-nadiygwur agwa jaav viyakit tinadiy aw agwa jaav kupwaraap tinadiy. 19-20 Gwur wakwanadiygwur, “Mawsis diki lo liki mwiya maaw maaj mwiyir lakwu-banadiy. Alik tikuw, adiy bwal as kaytik sarmabap kwakwanadiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak viyakita sukw kaliva-kibanadiy day yarakara kwadakikik. Adiy duw taakw day saal viyanadiy, adiy duw taakw day kwasadiy nyanugw kaytik tinadiy, nyan viyakit kwabana pik dayak simaka-kibanadiy nyan kwabana pik kwadakikik.” 21 Aw gwur nuwukadiy duw takwak kaliva-kwanadiygwur. Alik agwa javik tikuw, gwur gwurak kaliva maarkwanadiygwurik? Gwur nuwukadiy duw takwak wasapwiy-gwuradiy, “Gwur luwkuw kwurtikwa,” wakuw. Aw gwur gwura akis luwkuw kwur-kwanadiygwurik, ay? 22 Gwur dayak wakwanadiygwur, “Duw nikidi duw diki takwaam vaal yitikwa. Taakw ab niki taakw likidi duwaam vaal yitikwa.” Aw gwur gwura akis nikidi duw diki takwaam vaal yi-kwanadiygwurik, ay? Gwur mwiya maa wanadiygwur adiy suwala god ak, “Juw adiy suwala god awa dayadiy javim kaykitidaba kupwaraap tikik-nadiy,” wakuw. Aw gwur saan kwur-kwurik adiy suwala god dayadiy wiyaam rikwanadiy jaav akis luwkuw kwur-kwanadiygwur, ay? 23 Gwur sakwar sakwar titaay, wakwanadiygwur, “Nyanaam Mawsis diki lo rina.” Aw gwur a lo sarkuw, Godaam vasisada-napik vasisada-gwuraad. 24 God diki lapa nyig kitawa wana:
“Gwur Juw, gwura danik tikuw nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw Godaam vasisada-napik vasisada-danaad.”
Adiy Juw bapa duw taakw day dayadiy sip lupwakuw, “Nyan God dikidiy duw taakw tibaak,” wakuw, a jaav ab dayaam rav maa nyigil-nyigilik.
25 Gwur kwasadiy nyanugw tigwur, day gwuradiy sip lupwa-dadiy gwur God dikidiy duw tinadiygwur simakak. Aw li gwur Mawsis diki lo-ab wuki-wukib tikigwura, aal yaakiya. Aw li gwur a lo-ab wuki-wukib ti maarkigwura, aal gwur adiy sip lupw maarkwanadiy haiden duw kaytik-adiygwur. 26 Aw li adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw dayadiy sip lupw maarnadiy, aw li day Mawsis lo liki mawub wuki-wukib tikidana, aal adiy duw day mwiyir adiy sip lupwadadiy Juw duw kaytik tikidiy God diki milaam. Ay maa? 27 Aw gwur Juw, gwuradiy sip lupwan tikwanadiy awarab Mawsis diki lo gwuraam rina. Aw gwur a lo-ab akis wuki-wukib tikwanadiygwur. Aw li adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw dayadiy sip lupw maardanaal ab, aw li day Mawsis diki lo liki mawub wuki-wukib tidaak, aal day gwurak maaj sukwupir-kidanadiygwurik. 28-29 Adi mwiya mwiyaba Juw, di Juw daya mil mwutaam kaytik tidalik tikuw adi mwiya mwiyaba Juw duw maa. Aw adiy Juw tayir day dayadiy sip lupwakuw, aw Juw dayadiy sukw kwurkwanadiy aw dayadiy mawul Godak wukijibir ti maarkwanadiy, day kipa sipada Juw-adiy. God dikidi Mawul adiy duw taakw dayadiy mawulaam tasakwu-dadiy God dikidiy duw taakw tidakikik, adiy mwiya Juw-adiy. A jaav sip lupwadana yawiywa Mawsis sukwudil lo liki yawiy maa. Aal God dikidi Mawul diki yawiya. Aw li duw taakw atampik Juw duwak wayapiy si maarkidana, God wayapiy sikidaad.