3
Aw li adiy Juw wakidana, “Nyan God dikidiy kapa duw taakw-adiyan,” wakuw, a jaav ab dayaam rav maa nyigil-nyigilik.
A jaav tikuw, ata ata gwur Juw bapa duw taakw nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwaam yitaypik tikwanadiy? Aw li day gwuradiy sip lupwadadiy gwur God dikidiy duw tigwurkikik, ata ata a jaav gwuraam sugwiyaan kwur-kiladiygwurik? Gwuraam sugwiyaan kwur-kwaladiygwur niki yaab niki yabir. Taay mwiya taay, God di diki maaj gwur Juw bapa duw takwadanik kwiydil aw mwiyir a majik van tikuw, nuwukadiy duw takwak kwiygwurkik. Aw nuwukadiy Juw bapa duw day wukijibir maa ti God dikidiy abanik. Atawa kwurdalik tikuw, God di dikidiy aban majib akis kwurkwanaad, ay? Samab maa! Aw li miyawa duw taakw day suwaal taka-kwanadiy ab, aw nyan lakwunaak God di suwaal akis taka-kwanaad. Di mwiyir tikwanaad. God diki lapa nyig kitawa bwulana Godak,
“Min maaj wakir tikuw, duw taakw mina majik wukikwadiy, ‘Diki maaj mwiya maaja,’ waan.
Aw duw taakw day minak parsakiydaak, min dayaam mwiyir kakil-kiminadiy.”
Aw li nyanadiy vaal simaka-kidanadiy aw God mwiyir tikwanaad wakuw, duw taakw dayadiy milaam, aw li di nyanaam jawjaay kwurkida a javik, agwa maaj wakidiyan? Aw li duw nak wakida, “Di nyanak viyakit maa kwar,” nyana yaakiya wakinadiyan diki majik, ay? Samab maa. Aw li God diki sukw mwiyir ti maarkila, ata ata di rivikinaad miyawa duw takwaam mwiyir kotiy-kotiy ik? Aw li duw nak gwuradiy nyidim wakida, “Aw li wun suwaal taka-kituwa, aw God diki viyakita yawiy duw taakw dayadiy milaam mwiyir tikuw, day wayapiy dikik sidakikik, aw ata ata? Aw agwa jaav tikuw, di tasakwu-kidadiwun vaal yikwanadi duw tituwkikik?” Aw nyan kitawa maaj wa-tikwa, “Nyan vaal yinaak duw taakw Godak wayapiy si-dakikik,” wakuw. Nuwukadiy duw taakw day nyanak wajibaytaay, wakwanadiy aw nyan atawa wakwanadiyan waan. Aw God jawjaay kwurkida atampika duw takwaam, aal yaakiya. A viyakita.
Juwawa nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw day miyawa abab vaal yikwanadiy.
Yaakiya, nyan Juw bapa duw taakw nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwaam yitaypik-adiyan God diki milaam, ay? Samab maa. Wun bwutaay simaka-tuwadiygwur Juwawa nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw day miyawa abab vaal yikwanadiy. Aw day samab dayadiy valik bwan kwiykwiy maa rav. 10 Kitawa day maaj sukwudaal God diki lapa nyigaam ki javik,
“Duw nakamwiy nakab maa God diki milaam mwiyir ti.
11 Mwiyir tikwanadiy javim lakwunadi duw nakab maa ti. Duw nakab maa ti Godaam lakwuk tikuw dikik gaba maaj sukwu-sukwuk.
12 Ababa duw Godak bwan kwiykuw, day miyawa jawjaay tinadiy. Simsim duw ay taakw nakab maa day viyakit kwu. Nakab maa.
13 Pwuk yaykuw tugwayak tinadi kawamiy kaytik dayadiy bwula-kwanadiy kupwarapa maaj bwula-kwadanadiy. Dayadiy majir day nuwukadiy duw takwak gwiyip kwur-kwadanadiy. Adiy bwula-kwadanadiy maaj duwaam vatikwanadiy kabaay kitik tikwanadiy duw takwak.
14 Day nuwukadiy duw takwak yaal girakuw, sapis jikin kwurkwadanadiy dayak.
15 Day yabiyib nuwukadiy duw takwaam jawjaay kwurtaay, aw nuwukadiy duw takwaam viyasipa-kwadanadiy.
16 Ababa yikwadanadiy tamiyaam day mwugiytaay, nuwukadiy duw taakw jawjaay kwurdaak, dayadiy mawul sarmabap tikwanadiy.
17 Day samab maa laakw nuwukadiy duw takwaam sukwasukw kwur-kwurik.
18 Day Godak wukimarkuw, day akis wakwanadiy, ‘God di mwiya yitaypik tikwanaad.’ Alik day dikik yarakara maa wak.”
19-20 Nyan lakwubanaal adiy Mawsis diki lo-ab wuki-wukib kwakwanadiy duw taakw day adiy ababa sukwu-didiy lo majib wuki-kwadiy. Aw duw nakab maa a lo liki ababa majib wukikuw, God diki milaam mwiyir ti. A lo liki yawiy aal duw takwak simakalik, day ata lakwu-kidiy day vaal yinadiy duw taakw-adiy. Alik tikuw, ginyir God miyawa duw takwaam kotiy-kidadiy, day wawa maaj rav maa.
Kitawa God duw takwaam tasakwu-kidadiy mwiyir tidakikik diki milaam.
21 Aw kita God bwutaay dikidiy duw taakw diki milaam mwiyir tidakikik tasakwudil yawiy maykaar wakwul. Ki maaj liki maaw kapab tina lo-a. Mawsis sukwudil lo-awa ababa nuwukadiy God diki maaj wasapwiydiy duw dayadiy sukwadadiy maaj day ki javik bwuladiy. 22-23 Aw ababa duw taakw day Jisas Kraisak wukijibir tidaak, God ata tasakwu-dadiy mwiyir tidakikik diki milaam atawa Jisas Kraisak wukijibir tidalik. God ababa Jisas Kraisak wukijibir tikidiy duw taakw, Juwawa nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak, atawa kwurkidadiy. Aw day miyawa vaal yikwanadiy. Alik tikuw, day abab rav maa God dayak wayapiy maaj sisak. 24 Aw Jisas Krais duw taakw dayadiy valik kiyakuw, nyigil-didiy Satan tabaam tidaak. Alik tikuw, adiy duw taakw day Jisas Kraisak wukijibir tikuw, God dayak sukwasukw kwurkuw, di tasakwu-dadiy mwiyir tidakikik diki milaam day dim yapiy maarkuw. 25-26 God Jisas Krais kwiydid duw taakw dayadiy mwutamaam dayadiy vaal dim kwurdakik. Jisas Krais duw taakw dayadiy valik kiyakuw, day dikik wukijibir tidaak, dikidi nyikiyir God dayadiy vaal yibwiy-kidadiy. God atawa kwurdil di diki mwiya mwiyaba mwiya viyakita mawul duw takwak simakak. Tayir God di yarakara kwusida-takaan tikwana mawul tikuw, duw takwak wukikuw, dayadiy vaal kip wapadidiy di wukikuw, “Ginyir Jisas Krais adiy valik kiyakuw, day yibwiyin tidakikik, duw taakw lakwu-kidana wun mwiya mwiyab mwiya viyakit tikwanadiwun.” Aw kita Jisas Krais a jaav kwurkuw, duw takwak di dikik simakak di mwiya mwiyab mwiya viyakit tikwanaad wakuw, di ababa Jisas Kraisak wukijibir tinadiy duw taakw tasakwu-kwanaad mwiyir tidakikik diki milaam.
God duw taakw tasakwu-kwadadiy dayadiy Jisas Kraisak wukijibir tidanadiy mawulak tikuw.
27 Alik tikuw, nyan sakwar sakwar titaay bwulabagwu-kinadiyan kwurbanadiy viyakita yawiyik, ay? Samab maa! Nyan maa rav. Duw taakw viyakita yawiy kwur-kwurik God diki lo wala pik aal yitaypika jaava, ay? Samab maa! Duw taakw day Jisas Kraisak wukijibir tikidana, aal yitaypika jaava. 28 Aw nyan lakwubana God duw taakw mwiyir tasakwu-kwadadiy dayadiy Jisas Kraisak wukijibir tidanadiy mawulak tikuw. Aw dayadiy lo-ab wuki-danadiy mawulak maa. 29 Aw a javik tikuw, nyan wakidiyan, God di Juw bapa duw takwadika dayadi Godad, ay? Aw di nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw dayadi God maa, ay? Mwiya mwiyab di nakamwiyib dayadi Godad! 30 Aw God di nak tikwanaad ababa duw takwak. Adiy Juw bapa duw takwawa adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw day yaab nikir Jisas Kraisak wukijibir tidaak, God ata tasakwu-kidadiy day mwiyir tidakikik diki milaam. 31 Aw li nyan atawa wakibana duw taakw day Jisas Kraisak wukijibir tikidana, aal yitaypik tinadi jaava, Mawsis diki lo ata saal viyakina, ay? Samab maa! Nyan atawa wakibana a lo liki mwiya maaw maykaar wakwulikik.