10
Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wuna mawul samasam wukina God wunadiy kapa jaka tipa kidiy duw taakw nyigil-kidadiy waan wakuw. Aw wun nyanyi Godak bas sikwanadiwun a javik, aw mwiyir nyigil-kidadiy wataay. Aw wun bwutaay lakwu-nadiwun adiy Juw duw taakw day yawiy samasam kwur-kwanadiy Godak gaba maaj sukwu-sukwuk. Aw day a yawiy liki yaab mwiyir maa laakw. Adiy duw taakw maa laakw adi God duw takwaam diki milaam mwiyir tidakikik kwur-kwadanadiy yaab. Aw day lakw wakuw atawa kwur-kwurik mwiyir tikir God diki milaam, aw day dayadiy kapaba yabir yikwanadiy mwiyir tikir. Aw nyan Jisas Kraisak wukijibir tibaak, God diki lo ata kwusina nyanak. Nyan Jisas Kraisak wukijibir tibaak, God ata tasakwu-didiyan mwiyir tibakikik diki milaam.
Ababa God dikidi saam bas sikidiy duw taakw di nyigil-kidadiy.
Kitawa Mawsis maaj sukwudil ata ata duw taakw day mwiyir tikidanalik God diki milaam diki lo majib wukikuw. Di kitawa waad,
“Adi duw di abab lo walidiy majib wukida, adi duw di nyanyi nyanyi Godawa kwakinaad.”
Aw kitawa Mawsis maaj sukwudil ata ata duw taakw day mwiyir tikidanalik God dikidi gikim Jisas Kraisak wukijibir tikuw. Di kitawa waad,
“Gwur gwuradiy mawulaar kitawa wuki-wayik, ‘Sikadadaad adawur tipaar warkinaad God dikidi Tasakwudidi Duwaam kwurin kardaak nyanak?’ ”
Aw Jisas Krais bwutaay daad.
“Gwur kitawaan ab watikwa, ‘Sikadadaad yikinaad kiyanadiy duw taakw tamiyaar God dikidi Tasakwudidi Duwaam kariyaak nyanak?’ Aw Jisas Krais bwutaay rasinaad.”
Aw God diki lapa nyig kitawa wana,
“God diki maaj gwurawa walibab tina. Gwur ki maaj bwula-kwagwura. Ki maaj gwuradiy mawulaam rina.”
Ki wasapwiy-bana maaj liki maaw aal, “Gwur Jisas Kraisak wukijibir ada.” Aw li gwur nakanak nuwukadiy duw takwak kitawa wasapwiy-kigwura, “Jisas Krais wunadi Yitaypika Duw-ad” wakuw, aw li gwur mawulaar wukijibir tikigwura Jisas Krais kiyakuw ridik, God ata kirapitakadid wakuw, yaakiya, God ata nyigil-kidadiygwur. 10 Aw li nyan nyanadiy mawulaar atawa wukijibir tibaak, God ata tasakwu-dadiyan mwiyir tibakikik diki milaam. Aw li nyan nuwukadiy duw takwak wasapwiy-kibana, “Nyan God diki kwusidil javik wukijibir tinadiyan,” wakuw, God ata nyigil-kidadiyan. 11 God diki lapa nyig wana,
“Adiy Godak wukijibir tinadiy duw taakw, day samab kiyalikiyin ti maa.”
12 God ki maaj wadil miyawa duw takwak. Alik tikuw, Juw jaka tipa kidiy duw takwawa nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw day rivriv tikwanadiy Godak kapab akis tikwanadiy diki milaam. Di sukwasukw kwurkwadadiy dikik bas sikwanadiy duw takwak. 13 Aw God diki lapa nyig wana,
“Adiy ababa God dikidi saam bas sikidiy duw taakw di nyigil-kidadiy.”
14 Aw li duw taakw Godak wukijibir ti maarkuw, ata ata dikik bas sikidanaad? Aw li day diki maaj wuki maarkuw, ata ata day dikik wukijibir tikidanaad? Aw li duw taakw dayak diki maaj wasapwiy maardaak, ata ata day wuki-kidanaad? 15 Aw li God duw taakw wayaki maarkida, ata ata day diki maaj nuwukadiy duw takwak wasapwiy-kidanadiy? Aw God diki maaj kitawa wana duw takwak,
“Aal mwiya viyakita, adiy viyakita maaj kariya-nadiy duw taakw yadana.”
16 Aw duw taakw day ababa God diki Viyakita Majib maa wak. Aw Aysaya di Godak wadid,
“Nyan duw takwak wasapwiybagwu-baak, aw kipa mugwulaar nyana majib wukijibir tinadiy.”
17 Alik tikuw, duw taakw day God diki Viyakita Maaj wukikuw, a maaj liki maaw wukijibir tikidiy. Aw duw taakw dayak wasapwiykuw Jisas Kraisak, day a maaj liki maaw wuki-kidana. 18 Aw wun ki javik bas sinadiwun: Day mwiyir ki Viyakita Maaj samab maa wak, ay? Mwiya mwiyab day ki maaj bwu lakwudaal. Aw ki maaj God diki lapa nyigaam rina,
“Miyawa tamiyaam kwanadiy duw taakw adiy Viyakita Maaj karaydiy duw taakw daya maaj wukidaal. Aw adiy sika tamiyaam kwanadiy duw taakw daya maaj wukidaal.”
19 Aw wun jaab nakab bas sinadiwun. Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw, day ki Viyakita Maaj maa laakw, ay? Taay Mawsis ki God wadil maaj sukwudil ki javik,
“Wun mwugiytuwik, gwur gwuradiy mawulaar wasupw supwakidiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak, gwur dayaam sikiytaka-kwagwuradiy, ‘Kipa duw taakw-adiy.’ Aw wun mwugiytuwik, gwuradiy yaal girakidiy nuwukadiy saal viyanadiy jaka tipa kidiy duw takwak.”
20 Aw Aysaya di yaag maarkuw, nimadib God wadil maaj waad,
“Adiy wunak kwak maardiy duw taakw day wunaam sitakira-dadiwun. Adiy wunak bas si maardiy duw takwak dayak maykaar wakwudiwun.”
21 Aw God kitawa waad Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwak,
“Miyawa nyi wun dayak taab kwusakwu-tuwbir aw day wunak varakuw, nakamwiyib mawul nak wunawa tidakikik. Aw day dayadiy bwan wunak kwiytaay, wuna majik akis wuki-kwanadiy.”