11
God Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw mugwulaar sukwasukw dayak kwurkuw, di tasakwu-didiy dikidiy tidakikik.
Atawa tikuw, wun ki javik maa bas sinadiwun, God maa wadadiy di dikidiy Juw jaka tipa kidiy duw takwak? Samab maa! Wun wuna Yisrayil jaka tipa kidi duw-adiwun, Aparam wunadi warag tikuw. Aw wun Bijamin gwalugwa duw-adiwun. Adiy Juw duw taakw mwiya tayib di tasakwu-didiy dikidiy tidakikik, aw di dayak samab maa lakw wu. Gwur lakwugwura God diki lapa nyigaam diki maaj wasapwiydi duw Yilayja dikik maaj wadid adiy Yisrayil duw takwak. Di Godak wadid,
“Yitaypika Duw, adiy Yisrayil duw adiy minadiy kabaka jaab dayaam nyan duw taakw dayadiy vaal kwiy-banadiy minak day jawjaay bwutaay kwurdanadiy. Day minadiy maaj wasapwiydiy duwaam viyasipa-danadiy. Aw wun kap kip kwatuwik, aw day wunaam viyasipak kwurnadiy.”
Aw Yilayja atawa Godak wadik, agwa maaj God dikik wadil? God ata wadid,
“Minada kap maa kwu. Duw 7000 day adi suwala god Baal dikik gaba maaj sakw maarkuw, day wunadiy tinadiy minawa.”
Aw kitaan ab atawa tina. God duw taakw mugwulaar dayak sukwasukw kwurkuw, di tasakwudidiy dikidiy tidakikik. God maa tasakw adiy duw taakw dayadiy viyakita kwurdadiy yawiyik tikuw. Di diki dayak sukwasukw tina mawulaar tasakwudadiy. Aw li duw taakw kwurdanadiy yawiyib vikuw, God dayaam tasakwuk-da, aal diki dayak sukwasukw tina mawul mwiyir akis tikik-na. 7-8 Alik tikuw, adiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw dayadiy kwaki-dadiy jaav, day maa sitakir. Aw adiy God dikidiy tasakwu-didiy mugwula duw taakw dayadika a jaav sitakira-dadiy. God diki lapa nyig wana,
“God mwugiydik, dayadiy mawul bag saydiy. Alik tikuw, day kidiy nyab akis yarakara lakwu-kwanadiy.”
Atawa titaay, day waan tipi-kwanadiy God dayak wadadiy majik. 9-10 Aw Davit kitawa waad,
“Day Godak wukimarkuw, aw day bayaki kikipaat kikwanadiy.
Alik tikuw, wun Godak bas sinadiwun dayadiy bayaki kikipaat mabir kaytik dayak tidakikik.
Atawa tikuw, wun di dayaam jawjaay kwurdikik.
Mil kwaki-nadiy duw kitik tikuw, day mwiyir lakwu maarkwadiy.
Adiy duw vata javiwa gwaliki-nadiy duw kitik dayadiy valik atawa tikwadiy dayak.”
11 Aw wun maa bas sinadiwun. Adiy Juw bapa duw taakw day bwan Jisas Kraisak kwiykuw, mwiya jawjaay tikidiy, ay? Samab maa! Day vaal yidaak, God nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw ata nyigil-didiy aw mwiyir adiy Juw day mawulaar wasupw supwa-dakik dayak. 12 Aw adiy Juw duw taakw vaal yidalik tikuw, God dayak bwan kwiykuw, nuwukadiy duw takwak sukwasukw kwurdidiy. Aw adiy Juw day yisadapik Godak tidaak, aw nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw daya tamiy kwurkuw, yitaypik tidiy Godak. Ginyir, adiy Juw duw taakw God sibinin yadaak, daya tasakwudil namba aal mwiya viyakit tikina.
God Juw duw takwaam lakw wakuw, di tasakwu-didiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw samasam dikidiy tidakikik.
13 Kita wun gwur nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak bwula-nadiwun. Aw wun God diki maaj karaynadi duw gwurak titaay, wun wukituwa ki yawiy aal yitaypika yawiy-al. Alik tikuw, wun wagawa yawiy kwur-kwanadiwun ki yawiyim yakisuw takak. 14 Wun atawa kwurtuwik, wun wunadiy kapa jaka tipa kidiy duw taakw, day vikuw gwur Godawa viyakit kwagwur wakuw, ata dayadiy mawulaar wasupw supwakidiy way gwurak. Day atawa wukikuw, wun nuwukadiy Juw duw taakw nyigil-kituwadiy way. 15 Tayir God adiy Juw duw takwak lakw wakuw, nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw samasam day ata God dikidiy kapa nyanugw tidiy. Aw ginyir God adiy Juw di dikik sibinin kariya-kidadiy. A nyaam aal mwiya viyakit tikina, adiy kiyanadiy duw taakw rasi-kidanapik rasi-kidana. 16 Tayir God dikidi wiyaam, adiy pris day miyawa bret kwurkuw, kwasa kaysukwakuw, Godak kwiykuw, God ata tasakwudil aal miyawa bret ab dikila. Atampik mija miy God dikib tilik, adiy ba miy ab dikidiy-adiy. (Atampik tayir Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw dayadiy warag God dikidiy duw tikuw, nuwukadiy Juw ab dikidiy-adiy.) 17 Adiy Juw duw taakw day mayim sidana aliv miya pik-adiy. Aw gwur nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw, gwur kipa kwaribaam warna miya pik-adiygwur. God di a mayim sidana aliv likidiy nuwukadiy ba miy viyalupwakuw, nuwukadiy kipa kwalibaam warna aliv miy ba miy kwurkuw, mwiya aliv miyaam katatakakuw, yaav jidadiy maj kwiykuw warbirkik nakamwiyib ap kwurkuw. Gwur atampik tikuw, adiy Juw dayadiy warag daya danik tikuw, God gwurak ap kwiynaad maj kitik. 18 Atawa tikuw, gwur wukitikwa, “Nyan mwiya yitaypik tinadiyan adiy God viyalupwa-dadiy ba miya pik Juw duw takwaam.” Aw gwur ata ata atawa wuki-kinadiygwur? Gwur ba miy kaytik tinadiygwur. Aw adiy Juw dayadiy warag day maj kaytik tinadiy. Gwur ba miy kaytik tigwur, gwur ap akis kwiy-kwanadiygwur mija miyak. Aw adiy mija miy ap gwurak kwiykwanadiy. 19 Aw gwur wakidiygwur, “God adiy ba miy viyalupwa-didiy nyan dayadiy tamiy kwurbakik.” 20 Aal mwiya maaja. Aw adiy Juw day wukijibir ti maardilik tikuw Jisas God dikidi Tasakwudidi Duw tikuw, alik God viyalupwa-didiy. Gwur Jisas Kraisak wukijibir tigwuralik tikuw, aw gwur kip daya tamiy kwur-kwanadiygwur. Alik tikuw, gwur gwurak mawulaar sakwar sakwar ti-tikwa, “Nyan dayaam yitaypik tikwanadiyan,” waan. Alik gwurakil yarakara ada! 21 Adiy mwiya ba miy kaytik tinadiy Juw, God dayaam maa wap dayadiy tamiyab tidakikik. Di atawa kwurkuw, gwur wukitikwa, “God nyanaam atawa kwar maa,” waan. 22 God atawa kwurdilik nyan lakwubana diki viyakita mawulawa yaal girakwana mawul. Di yaal girakwanaad adiy diki majib wukimarkuw vaal yikwanadiy duw takwak. Aw li gwur dikik wukijibir tikuw, diki majib wukikuw, gwur diki sukwasukw tina mawulaam kwakidiygwur. Aw li gwur dikik wukijibir ti maarkigwura, gwur adiy ba miy kaytik viyalupwakuw, yakiyaki-kidadiygwur. 23 Aw li adiy Juw Godak wukijibir maa tikidana, di rivikinaad dayaam sibinin dayadiy tamiyab maa takak. 24 Gwur nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw, gwur adiy kipa kwaribaam warna aliv miy likidy God viyalupwa-didiy ba miy kitik-adiygwur. Aw God kapaba yawiy kwurkuw, katataka-didiygwur mayim warna aliv miyaam. Aw adiy Juw day a mayim sidaal aliv likidiy ba miy kitik-adiy. Aw li God atawa kwurdil gwur nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak aal nima yawiy maa dikik di adiy Juw day dayadiy tamiyab sibinin katataka-katatakak.
Nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw God dikidi gwalugwum wulakuw, God ata Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw nyigil-kidadiy.
25-26 Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, maaj nak liki maaw tayir pakwun tal gwurak. Aw kita wun gwur lakwu-gwurkik, watuwadiygwur liki maaw maaj. Liki maaw lakwukuw, gwur wu maa, “Nyan adiy Juw duw takwaam yitaypik tinadiyan,” waan. Ki maaj liki maaw kitawa wana. Kabaak Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw dayadiy maka apaam nyanyi nyanyi ri maa. Aw li adiy nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw God tasakwu-didiy dikidi gwalugwum tidakikik day wuladaak, God adiy Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw ata nyigil-kidadiy. God diki lapa nyig kitawa wana a javik,
“Adi Nyigildidi Duw Sayan tipaam kwakuw, yakinaad Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw dayadiy yikwadanadiy vaal yibwiyik.
27 God wanaad, ‘Wun dayadiy vaal yibwiykuw, tayir dayak takatuwil aban ata mwiya mwiyab tikina.’ ”
28-29 Adiy Juw day lakw wadaak God diki Viyakita Majik, day ata dikidiy mama nib tinadiy. Aw day atawa tidanalik tikuw, God ata sugwiyaan kwur-dadiygwur nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak day dikidiy kapa nyanugw tidakikik. God diki mawul akis warapiy-kwana ya adiy tasakwukuw sukwasukw kwur-kwadadiy duw takwak. Alik tikuw, di adiy Juw dayadiy taay warag tayir tasakwukuw di dikidiy duw tidakikik, daya danik tikuw, diki mawul adiy Juw duw takwak yikwana. 30-32 God tasakwudil miyawa duw taakw dayadiy diki majim sarkwanadiy mawul dayaam kalabus kaytik kaykitin tidakikik. God atawa tasakwu-didiy ginyir diki mawul dayak maa wukilikik. Atawa tikuw, aw gwur nuwukadiy jaka tipa kidiy duw taakw, tayir gwur God diki majim sardiygwur. Aw kita adiy Juw God diki majim sardanalik tikuw, God ata gwurak wukikwada mawul mwiyir tina gwuraam. Atampik adiy Juw kita God diki majim sarkwanadiy. Atawa titaay, God gwurak mawul wukidil pik dayak ab wuki-kidadiy.
Nyan Godak wayapiy sinaak dikidiy kwurkwadadiy yawiyik tikuw.
33 God diki duw takwak sukwasukw tina mawul aal mwiya mwiyaba mwiya viyakita. Di miyawa jaav lakwu-kwanaad. Aw God diki mawulawa diki sukw, duw nakab samab maa laakw. 34-35 Aw God diki maaj wana,
“Sikadadaad mwiyir lakwu-kwanaad Yitaypika Duw God diki mawul wala jaav?
Sikadadaad Godak maaj walakwu-kinaad?
Sikadadaad jaav Godak kwiy-kinaad awarab sibinin kwiydikik?
Aw miyawa duw taakw day maa rav adiy jaav kwur-kwurik Godak.”
36 Aw God di diki miyawa jaav yitakadidiy. Aw miyawa jaav di dikik wakwukuw, diki apaar kip tikwanadiy. Atawa tikuw, nyan Godak wayapiy sinaak. Aal mwiya maaja.