2 Jon
o
Sansandek gigerta Jon mar tonta
Gamuk ameb lehaqta
Yesus ago on mataw gigo mat danmebta araq anan Jon haqayta na in sansandek ka mar tonta. Teq in ago gamuk alulin emim in ‘Aw ayah’ hamta na mataw kabemmo ginad emay, Jon in on mataw Yesus ago nan huritayta na gidauhan araq giyon sansandek ka mar tonad in gamuk abarawun hulim ginan ‘Aw ayah’ hamta haqay.
Kam nab mataw asor luwad in suleq katiyta gibileneq bilaq yaqay, Yesus in mat diq asan waqim a hi gwahtimta haq yaqay. Haqsa Jon bilam, Mataw na ne gigo hib le gwahtiqid ne gigem dimunta negad hi gilumsihiy ham. Ne mataw katiyta na gilowan tonad na ne bilaqne in gigo kabiy katiyta na em nog tiqiy daqay ham. Nazaq iyan ne mataw na gigo gihol waz naqmo hiqiyeq osiy ham. Osad ne God ago gamuk helta waz naqmo hiqiyad ne an anan ginad dimniysa osiy ham.
I God ago gamuk helta na waz naqmo hiqiyeq osad i mataw gamuk katiyta bilaqayta na gigo gihol wazuq
1
Ari Yesus ago on matawta gigo mat danmebta araq yaqmo kawa.
Aw ayah,* Mataw asor ginad emay, Gamuk ‘Aw ayah’ usaqta ka Jon in on mataw Yesus anan helmo haqayta na gidauhan araq gitowun emim in nazaq bilamta haqay. God ni nilum kemim aholyon tiniwamta. Ya ni teq ningo onmin nenaq gimen sansandek ka mar tonim eman ne gigo hib lehaq.
Ya helmo ne gibilenaiq. Ya ne ginan inad diq bilaqaqta. Teq ya imomo haiq. On mataw God ago gamuk helta huritayta na bunmo in ne ginan ginad bilaqaqmo. Na ezaqgo gamuk helta na i gigemab usad in i ginaq kuluwa-kuluwmo tuqus tutdaq na ago iyan. I gamuk helta na muzinad an anan ginad bilaqsa ossa i Gimam God teq in atatin Yesus Krais inaq in gigem dimunta igad teq in i ginan ginad meqniysa i gigem midemeqmo usan.
I bunmo an anan ginad bilaqgo adan muzinuq
Ari ningo onmin asor in i Gimam Iyahta gibilanta nazaqmo in ago gamuk helta muzinsa ya in gibin nazaq huritim inad ayahmo dimniy. Teq muran aw ni ya kazaq atoranmo nibilenaiq. I an anan ginad bilaqsa osuq. Gamuk nawa na ya gunun araq muturta a hi nibilenaiq. Haiqgam. I gunun mebmebmo wawta naqmo ya a ta nibilen tonaiq. Teq i an anan ginad bilaqsa osamta na adan kazaq. God gunun igta na i muzin bugam. Teq ne gunun an anan ginad bilaqgota na tuteqmo muz daqayta na ago ne mebmebmo huritiyta.
I Krais ago gamuk waz naqmo hiqiyuq
Nagaqgo ya kazaq bilaqaiq? Na ezaqgo mataw gimileq iyayta kabemmo i gihulosim og saw haresmo tilehiy. Mataw na bilaqay, Yesus Krais in mat diq asan waqim og kab a hi gwahtimta haqay. Teq mat nazaq bilaqaqta na in mataw kat negad in Krais ababunmo diq iyim luwaqta. Nazaq iyan ne gihol asawan woltayad osiy. Luweq i God ago os dimunta akabiyan ayahmo emim negta na ne tihik hules daqay. Ne mataw katiyayta na gigo gihol waz naqmo hiqiyad teq ne os dimunta na tuwaq daqay. On mataw Krais ago asuleqin helta na amomo a hi muzinad in sibim ameb lehim suleq ta asor katiyta inaqmo muzinayta, mataw naqanta in God inaq a hi osayta. Ari on mataw suleq helta na amomo muzinad osayta, mataw naqmo in Gimam Iyah inaq osad in Atatin inaq osaytamo. 10 Nazaq iyan mat araq Krais ago asuleqin helta na waqeq ne gigo hib ad a hi bolid ne mat katiyta na nan dimunta bulonad gigem dimunta ugad hi ulumsihiy. 11 Na ezaqgo ne mat naqanta wazineq alowan tonsa in ne giyow nog nenaq osad ago suleq katiyta bilaqsa ne bilaqne mat na inaq araqibmo suleq katiyta na bilaq nog iy daqay.
Mat marorta na leheq on mataw na gibiynan bilam
12 Ari yaqgo gamuk kabemmo gibilendaiqta usaq. Teq ya gamuk na sansandek kab mar tonnan inad a hi bilaqaq. Ya inad emaiq, Ya ne gigo hib leheq i an anobun ahol waqad teq ya gamuk na gibilendaiq haqaiq. Gibilenad teq ya nenaq i ginad tidimniy hasdaq haqaiq.
13 Ari ni nimaqbab God in ulum kemim aholyon wamta na ago onmin kawa osayta ka in gigo zeq dimun eman ne gigo hib lehaq. Nawaqmo.

*1:1: Mataw asor ginad emay, Gamuk ‘Aw ayah’ usaqta ka Jon in on mataw Yesus anan helmo haqayta na gidauhan araq gitowun emim in nazaq bilamta haqay.