3 Jon
o
Sansandek ezeqmanta Jon mar tonta
Gamuk ameb lehaqta
Yesus ago on mataw gigo mat danmebta anan Jon haqayta naqmo in sansandek ka mar tonmo. Mar tonim in mat ayahta araq anan Gayus haqayta na ago hib eman lah. Gayus in mat araq dimun diqta. In Yesus ago on mataw bunmo ginan anad bilaqyaqta. Sa mataw pesanta Yesus ago kabiy emnan bolsa in agem dimunta negad in giwaqim nenaq ago bitab osyaqta. In nazaq emsa Jon in abin wazan eram.
Teq Gayus ago hib mat araq anan Diyotrefes haqay na osyaq. Mat na in Yesus ago on mataw gilikmanib inmo abin emid ayah iygo haqad in Jon aqez othasyaq. Othasad in Yesus ago mataw pesanta na bolsa gibaymuzyaq. Sa inmo ago walmataw asor in Yesus ago kabibiy mataw na gilumsihnan tonsa Diyotrefes giwasihad gimuzsa in lotu-ib Yesus ago on mataw nenaq humab a ta hi em yaqay. Diyotrefes nazaq emsa Jon in Gayus ayon gamuk ka emim in mat na ago ahol asawan woltaygo agamukan mar ton ugim teq in mat araq anan Demitriyus haqay na ugan in waqim ad Gayus ago hib tilah.
I God ago kabibiy mataw gilumsiham
1
Ari Yesus ago on matawta gigo mat danmebta araq yaqmo kawa.
Gayus, ya ninmen sansandek ka mar tonim eman ningo hib lehaq.
Ya helmo nibilenaiq, Ya ni ninan inad diq bilaqaqta. Yaqyow dimunta, God ameb ni niwitan dimun diqmo usaqta nazaqmo ni nihol teq ningo nagah bunmo dimunmo usanmo haqad ya ninmen God bulonaiqta. I gimaqbaban asor bolim ni daq helta emsa in gimeb nibiyiyta na ago tiqibileniy. Helmo, ni tutimmo God ago gamuk helta muzinad osaqta agamukan na ya huritim ya inad ayahmo dimniy. Na ezaqgo nagah araq diq ya inad eman dimniy naqmo hiqiyaqta haiqgam. Yaqgo onmin gamuk helta muzinad osayta naqmo amomo ya huritim inad dimniy hasaqta.
Gayus kabiy dimunmo emaqta
Yaqyow dimunta, God ago gamuk bilamta nazaqmo diq ni i gimaqbaban Krais ago kabiy emayta na gilumsihaqta. Gilumsihad mataw na asor uliq araqabta bo osayta na ago ni a hi bilaqad ni in gilumsihaqtamo. Teq ni mataw gilumsihta na asor muleqim ta bolim in Yesus ago on mataw kab osayta na gibilenim in ni ninan bilaqiy, I mat na ago hib lehan in i ginan anad diq bilamta haqiy. Nazaq iyan ya kazaq nibilenaiq. Abeb mataw na le ningo hib a ta gwahtiqid ni gilumsiheq giqemid in ni nihulosad ginad dimniysa lehiy. Ni nazaq God anad muzinad gilumsihdaqta na in dimun diq. Na ezaqgo mataw na in Yesus abinib kabiy emnan haqad uliq-uliqgo lehad luwayta. Luwad in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib kabiy emad in amenin araq a hi waqayta. Nazaq iyan i mataw naqanta tigilumsiham. Gilumsihad i nenaq garabmo gamuk helta na akabiyan tiqemam.
Diyotrefes daq meqinta emaqta
Ari ya Yesus ago on mataw ningo hib nawa osayta na gimen gamuk araq mar tonim eman ne gigo hib tilahta. Teq mat anan Diyotrefes haqayta na in mat danmebta iygo haqad in i gigo gamuk na huritim gileh ugaqta. 10 Nazaq iyan ya ningo hib leheq teq ya in ago daq meqinta na ulalabmo tibilaqdaiq. In i gimalib nan meqinta alulin haiqta emaqta. Ad in daq naqmo amomo a hi emaqta. I gimaqbaban Krais ago kabiy emad luwim le in ago hib gwahtiqsa in agem dimunta negad nenaq a hi osaqta. Ad in ago mataw asor i gimaqbaban na gilowan tonnan ginad bilaqsa mat na in giwasihad gimuzsa in Yesus ago on mataw nenaq humab a ta hi wolayta.
Demitriyus daq dimunta emaqta
11 Yaqyow dimunta, mataw daq meqmeqinta emsa ni gisen hi muz. Haiqgam. Ni daq dimdimuntaqmo em. Mat daq dimunta emaqta na in God ago matmo diqta. Ari mat daq meqinta emaqta na in God asit ahol a hi wamta.
12 On mataw bunmo in mat anan Demitriyus haqayta na anan dimunta haqayta. Teq in ago daq God ago gamuk helta na inaq rirenim diq lehsa in abin dimunta na ulal iyaqmo. Sa yaqgo walmataw nenaq i mat na abin dimunta bilaqauqtamo. Teq i mat na anan helmo bilaqauqta na ago ni tuhuritta.
Mat marorta na in Gayus ahol waqnan bilam
13 Ari yaqgo gamuk kabemmo nibilendaiqta usaq. Teq ya sansandek kab mar tonnan inad a hi bilaqaq. 14 Ya inad emaiq, Sisaq haiq ya le tinibiydaiq haqaiq. Kam nab teq i an anobun ahol waqad an tubulonam.
Ne gigem kute nemsa osiy. Ni niyogniz kab osayta na in gigo zeq dimun eman ningo hib lehaq. Teq ni i giyogniz nab osayta na ginan amulik-mulikmo biyad i gigo zeq dimun ka ni negmo. Nawaqmo.