Jud
Gamuk ameb lehaqta
Sansandek ka Yesus amikqan anan Jud haqay na in mar tonta. On mataw Yesus ago nan huritayta na gidauhan araq gilikmanib mataw gimileq meqinta asor eraqim in nagah sen qwayim ahol waqiyta na amalib suleq katiyta gibileneq bilaq yaqay, I Yesus anan helmo tihaqim i God ago maror Moses bilamta na ahaqenib a ta hi osauq haq yaqay. Nazaq iyan i gunun araq muzinamta na haiq tiqiy haq yaqay. I samanmo diq luwad i gihol bilaqgo adan naqmo i muzinad tuqosam haq yaqay.
Haqsa teq Jud bilam, Haiq ham. Ne mataw na gigo gamuk katiyta na hi huritiy ham. Mataw nazaq bilaqayta na in Yesus awagamun helta na geg ugayta ham. God in ago on mataw in anan helmo haqayta na gimen dante amulikmo em nagta ham. Em negan on mataw in aqez na othaseq in amenin meqin diq tuwaq daqay ham. Nazaq iyan ne Yesus awagamun mebmebmo waqiyta naqmo ne waz naqmo hiqiyad ne gihol anononmo wamuzeq osiy ham.
Ne ginad God anan helmo haqayta na wamuz naqmo hiqiyad ne Yesus awagamun dimunta ababun giqez othasiy
1
Yaqmo Jud ya Yesus Krais ago kabibiy mat araq. Ad ya mat anan Jems haqayta na amikqanmo.
Ne mataw God ago liley huritim muzinayta na gimen ya sansandek ka mar tonim eman nawa leh negaq. I Gimam God ne ginan anad bilaqaqta. Sa Yesus Krais ne giwamuzsa ne dimunmo osayta.
God ne ginan anad meqniyaqta na teq in ne gigem eman kiskismo usaqta na teq ne an anan ginad bilaqsa osayta na in ne gigo hib ayahmo diq gwahtiqan.
Yesus awagamun dimunta ababun in Yesus ago on mataw gilikmanib gwahtiqiy
Ya iyognizmo diq, God in i teq ne nenaq araqibmo gilumsihim giwamta na agamukan asor ya sansandek kab ne giyon mar tondaiq haqad inad bilamta. Ta teq afaqan araq nawa ne gigo hib gwahtiqsa iyan ya inad buliyim muran ya gamuk ta araq kazaq gibilenaiq. God in ago on mataw tawonta suleq nagta na ne waz naqmo hiqiyeq osiy haqaiq. Suleq na God in i tiqigim in suleq ta araq muturta igdaqta haiq tiqiy. Nazaq iyan mataw ta asor God ago suleq na bab ugad wazbuliynan tonsa ne giqothasid lehiy. Na ezaqgo mataw asor ulilemim lehim in nawa ne gilikmanib gwahtiqim kat negad osayta. Teq God kwaziqmo mataw naqanta giyon tibilaqan usaqta. Ussa mataw na in teq God ago hazizirib gwahtiqeq gigo daq meqinta na amenin meqin diq tuwaq daqayta. Mataw na in God agem dimunta igaqta na asuleqin wazbuliyim bilaqay, God agem dimunta igaqta haqayta. Nazaq iyan i ginadibmo daq hares i gihol bilaqaqta naqmo i emmo emuq haqayta. In nazaq haqad Yesus Krais gileh ugayta. Teq Yesus Krais amomo in i gigo Maror teq i gigo Iyahta iyim osaqta.
Ne ginad emiy. Kwaziqmo Isrel on mataw Isip-ub giqirquran ossa Iyahta in gilumsihim giwaq bugan in saw na hulosim gigo os meqinta na gileh tuqug bugiy. Teq haiq. Abeb Iyahta in on mataw na gilikmanib asor in ago helmo a hi haqiyta na ginol eman tumoqiy. Helmo, ne wagam na tuhurit bugiyta teq ya ne ginad enqenunsa ne nagah na anadin a ta em daqay haqad ya a ta gibilen tonaiq. Ad nazaqmo kwaziqmo angelo asor in gibin ayahta usta na itiyonim in gigo banmo diq God nagta na tuhulosiy. Hulossa Iyahta in ginan agem meqniyan in angelo na gibensen am awaz meqinta a hi tartaydaqta na amalib tigiqirqur. Giqirqurim giqeman in saw aromriq inaqtab osad in God ago hazizir akaman ayahta na amen emad nawa osayta. Ad nazaqmo kwaziqmo mataw uliq Sodom-ubta na teq uliq Gomora-ibta na teq uliq asor in gigerab sinsin usiyta nagan in God aqez othasiymo. Othasad in an haresmo hureqim inaq usad teq mat in mat ta araq ahol waqad ahol eraqsa in inaq daq meqinta em yaqaymo. Emsa God giqeman in saw faq tutimmo oyad a hi miyaqta nab gihol titiysa osad in on mataw bunmo gimen tarin nog iyim osayta.
Ta teq mataw muran kawa ne gilikmanib gwahtiqim kat negad osayta na in nazaq diq emaytamo. In sen qway nog iyim nagah ahol waqiyta na bilaqad in daqdaq emad God ameb in gihol anumlan inaq iyaqta. Ad in nan dimunta othasad in angelo giwaz meqmeqinta nagan inaqmo gibilawunaytamo. Teq kwaziqmo angelo gigo amebta Maikel in Satan inaq an mugad nog diq Moses asan waqdaqta na ago in bilaqad Maikel in Satan wadad gamuk atoranta amalib a hi bilawun. Haiqgam. In kazaq bulon, Iyahtaqmo teq ninadsa ni niqez tihiqiydaq haqad in bulonta. 10 Ta teq mataw katiyta nawa ya in ginan teko tigibilenta na in bugaw giwaz meqinta nagan gilulin a hi hurit hasim in a hi girabunadmo gibilawunayta. Mataw na ginad ayemyemqanta karuw kwasikta ginad nog. Ad in gigo daq meqinta gisanib usaqta naqmo in muzinayta. Muzinsa in gigo daq meqinta na in gimo gimeqin tonaqta. 11 Mataw na oseq teq timeqniy has daqayta. Na ezaqgo in Kein daq am nogmo in emayta. Ad in ginad helta hulosad Balam daq agadanta amta nazaq in emad in mataw gigo mani hureqad suleq katiyta gibilenayta. Teq Kora ayogniz nenaq God aqez othasan in ginol eman moqiyta nazaqmo in God aqez othasad osim moqaytamo.
12 Tutimmo ne Yesus ago on mataw nenaq humab wolim zib alowab ossa mataw katiyta na bolim nenaq osad in ne gigo daq na eman God ameb meqniyaqta. Ad in ne gigo humabub osad in ne gigo daq na a hi wazinad in gimo gihol naqmo in anadin emayta. In saman diqta bilaqne onqas dubta tim waqim ad haris haresmo lehsa in urom waqim ad a hi bolaqta nazaq nog. Teq in bilaqne ay araq anon emdaqta akamnib anon a hi emim teq may bugan mataw abeqar inaqmo titeqim hunegan lehaqta nazaq nogmo. Ay nazaqta na ame gigermo tumomta nog. 13 Mataw na gigo luw os in bilaqne kamis wolim bolsa mataw in giwasihgo biyab a hi iyayta nazaq nog. Ad in daq amebay inaqta haresmo ulalabmo emayta, bilaqne kamis wolim bolad asabalbalin husta yuw amalib ulalab bolaqta nazaq nogmo. Teq in bilaqne ulig asor kaitab oyad turim anononmo gigo dan muzim a hi lehayta nazaq nog. Nazaq iyan God in gimen ban aromriq inaqta na tuwastitayan usaqta. Ussa mataw na teq ban meqinta nab kuluwa-kuluwmo tuqos daqayta.
14 Mat anan Enok haqayta na in Adam asenlul ago anulinqan 7-ta nab in gwahtimta. Gwahtiqim in nagah abeb teq gwahtiqdaqta na ago bilaqad in mataw meqinta na ginan kazaq bilam, Iyahta in ago angelo tawonta kuluwmo diq ginaq bolsa ya gibiy ham. 15 In boleq mataw bunmo hazizirib gilum kemeq gigo daq meqinta amenin bunmo tineg bugnan ham. Kam nab Iyahta in mataw God gileh ugad anad a hi muziniyta na ginan bilaqsa in gihol tiloyin kem daqay ham. Giloyin kemad in God gihar ugad gamuk atoranmo buloniyta na anadin a ta emad in gigo daq na loyinsa in daq meqin diqta tiqiydaq ham.
16 Teq mataw katiyta ne gilikmanib nawa osayta na in tutimmo gigem meqniysa nan kabemmo bilaqayta. Ad in ginad meqinta gigemab usaqta naqmo muzinayta. In gihol abin atoranmo iluwad teq in mataw ginad wamuzgo haqad soysoy negayta.
Ne ginad helta naqmo in ne gigem zaway ugad usan
17 Ari ya iyognizmo diq, i gigo Iyahta Yesus Krais ago Aposel in nagah abeb teq gwahtiqdaqta na ago tibilaqiyta. Bilaqan muran ne gamuk na anadin ta emiy. 18 Yesus ago Aposel in kazaq ne gibileniy, Kam abebtanta na bo sinsin tiqiysa mataw God ago gamuk helta na tibilawun daqay haqiy. Ad in God gileh ugad in ginad meqinta gigemab gwahtiqsa in tumuzin daqay haqiy. 19 Mataw nazaq emayta na in Yesus ago on mataw gihuserayta. Teq in og ka ago ginad meqinta muzinsa God ago Bugaw Dimunta in gimuganib a hi usaqta.
20 Ya iyognizmo diq, ne mataw naqanta hikidik gimuziniy. Tuteqmo ne ginad tawon diqta God anan helmo haqayta na amalib ne giwaz meqniyeq turiy. Ad kam bunmo ne God ago Bugaw Dimunta ago zaway amalib God inaq gamuk emiy. 21 God ne bunmo ginan anad bilaqsa ne in agerabmo diq iyeq ossa in ne giwamuzan. Teq i gigo Iyahta Yesus Krais ne ginan anad meqniysa in ago os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta negnan bilamta na ne amen emeq osiy. 22 Ad ne mataw ginad helta asitmo usaqta na ginan ginad meqniysa gilowan toniy. 23 Mataw asor faq ginoynan tonsa ne giwazeq gihureqid in ne gigo hib ta boleq dimunmo osiy. Teq mataw asor gigo daq meqinta in bilaqne giholsihen anumlan inaqta nazaq nogmo giholib usaqta. Nazaq iyan ne mataw na ginan ginad meqniysa ne gihol waz naqmo hiqiyad teq gilumsihiy. Gilumsihad ne mataw na gigo giholsihen anumlan inaqta na rabunad hi waziy.
I bunmo God abin iluwuq
24 Ari God ne giwamuzsa ne a hi woq daqay. Ad in ne giqemid ne in anognib gwahtiqeq ahol anuwan ayahtab turad ne giholib daq araq ananin waq daqayta na hiqiysa ne ginad dimniysa titur daqay. 25 God amomo in God iyim osaqta. Teq in i gigo Iyahta Yesus Krais ago kabiy amalib i gilumsihim ta giwamta. Nazaq iyan i bunmo God abin sorid ulilib gwalsa in amomo i bunmo gigo maror ameb diqta iyeq osan. Ad in amomo zaway bunmo wazsa nagah bun diqmo in ahaqenib iyeq osad anad muziniymo. Kwaziqmo diq in nazaqmo osta. Ad kam kab in nazaqmo osaqta. Teq abeb in nazaq tuqos tutdaqmo. Hel diqtaqmo.