Revelesen
o
Krais gamuk ulilemabta Jon isihunta
Gamuk ameb lehaqta
Kwaziqmo uliq Rom-ub on mataw Yesus ago nan huritayta na in kam meqin diqta waqiy. Kam nab Rom gigo king bilaqyaq, Yaqmo god haqyaq. Ne bunmo ya iwazinad gibakbakan orqayeq yaqmen tamaz emiy haqyaq. Haqsa Yesus ago on mataw gituw hiqiysa bilaq yaqay, Haiq haq yaqay, i gigo King amulikmo osaq haq yaqay. In anan Yesus haq yaqay. Haqsa Rom in on mataw na gimeqin diq tonad afaqan kabemmo negad teq in kabemmo ginol eman moq yaqay. Sa Jon in on mataw na gigem zaway negid in giwaz meqniyeq afaqan na sorad Yesus gileh a hi ug daqay haqad in gimen sansandek ka mar tonta.
Gamuk kab nagah kabemmo muran gwahtiqaqta na teq abeb gwahtiqdaqta na ago gamuk awowun giqusaqta. Teq gamuk awowun ka alulin in kazaq. Yesus Krais in Iyahta iyim osad in og kab ago on mataw bunmo giwamuzim osaqta. Ossa uliq Heven-ib nagah kayeqta bunmo in God teq in Atatin inaq gibin iluwad osayta. Teq og kab kabiy daq bunmo in God-mo anad muzinim lehaqta. Lehsa kam abebtanta nab teq God in Yesus abenab ago bab bunmo giwazid woqsa in Satan wazid tuwoqdaqmo. Kam nab Yesus in ago kabiy emid tihiqiyid teq God in on mataw zaway diq iyim osad gihol a hi hureq hasiyta na naw tinegdaq. Negid in God inaq ginad dimniysa kuluwa-kuluwmo osad in afaqan araq a ta hi waq daqay. Na ezaqgo bab bunmo tihiqiyid God in nagah bunmo emid muturtamo tiqiydaq.
Nazaq iyan kam bunmo Yesus ago on mataw inmo abinib afaqan sorayta na in gamuk ka ahol waqad in ginad a hi meqniysa afaqan sorad giwaz meqniyeq tuqos daqay.
Yesus Krais in ago on mataw gidauhan 7 nazaq gimen nan am
1
Gamuk ka kwaziqmo ulilemim ussa Yesus Krais eman ulalab gwahtimta. Gwahtiqan God in Yesus-mo atowun emim gamuk ka ugta. In anad Yesus gamuk ka waqeq ago kabibiy mataw gibilensa in nagah hidmo gwahtiqdaqta na ago tuhurit daqay haqad. An Yesus in ago angelo araq eman ago kabibiy mat Jon ago hib lehim gamuk ka bulonta. Bulonan Jon in God ago gamuk teq Yesus abin in huritta ka mar tonad in ameb nagah ahol wamta kagan awagamun inaqmo wastitayimmo tumar tonmo. Mat God ago nantut agamukan ka ahol waqad bilaqaqta na in gamuk ka muzin bugeq teq in tidimniydaq. Ad on mataw gamuk ka huritad osayta na in nazaqmo gamuk ka muzin bugeq teq in tidimniy daqaymo. Na ezaqgo nagah ka akamun sinsin tiqiyaqta na ago iyan.
Jon in Yesus ago on mataw gidauhan 7 nazaq gimen gamuk mar ton nag
4-5 Yaqmo Jon. Ya gamuk ka mar tonim eman Yesus ago on mataw gidauhan 7 saw Esiya-ib osayta na gigo hib lehaq.
I gigo God kwaziqmo osta teq muran in os tutaqta teq abeb in boldaqtamo. In teq bugaw 7 in ago ban tawonta na ameb turayta na teq Yesus Krais inaq in bunmo gigem dimunta negad teq in ne giqemid gigem kute nemsa osiy.
Yesus in God ago gamuk wastitayimmo diq bilaqaqta. Teq mataw tumoqiyta gilikmanib inmo danmeb hodhodab eramta. Eraqim in king og kabta na bunmo giwamuzim osaqta. I gigo daq meqinta i giqirquran ossa inmo anedan amalib i giqamun na tihas ig. Has igim in i giqeman i in ago maror aduganib tugwahtiqim i God ago on mataw tamaz emayta tiqiyim osauqta. Nazaq iyan kam bunmo i Yesus abin ayahta na iluwsa in zaway diq iyeq nagah bun diqmo giwamuzad kuluwa-kuluwmo osan. Hel diqtaqmo.
Ne gidek emiy.
In onqas amalib oseq bolsa on mataw bunmo ahol tuwaq daqay, mataw emub ulumiyta na inaqmo.
Ahol waqad on mataw en bunmo og kab osayta na gaq wazad ginad meqniy naqmo hiqiy daqay.
In nazaqmo diq tiqiydaq. Hel diqtaqmo.
God Iyahta bilam, Nagah bunmo gilulin na yaqmo ham. Ad nagah bunmo hiqiydaqta akaman na yaqmo wazaiqta ham. God Zaway Bunmo Wazaqta na in nazaq bilamta. In muran osaqta teq kwaziqmo in osta teq in abeb boldaqtamo.
Jon in Krais ahol wam
Ya ne gimaqbab Jon. Ya nenaq i araqibmo Yesus muzad afaqan sorauqta. Ad Yesus ne giqeman ne God ago maror aduganib osayta nazaqmo in ya iqeman ya ne nenaq God ago maror aduganib tuqosaiqtamo. Teq in ne zaway negsa ne afaqan sorad gituw a hi hiqiyaqta nazaqmo in ya ilumsihsa ya afaqan sorad ituw a hi hiqiyaqtamo. Ya God ago gamuk anan helmo haqad Yesus abin ulalabmo bilaqaiqta na ago mataw ya iwazim nud anan Patmos haqayta kab iqemiy. 10 Iqeman ossa ari Iyahta ago kam Sande araqab in ago Bugaw Dimunta ya iholib ayahmo bol. Bolan ya ibun ban mat araq atoranmo lileysa ya in aqez bilaqne taur ulamayta nazaq nog ya hurit. 11 Sa mat na lileyim bilam, Nagah bunmo ni ahol waqdaqta na ni buk-ib mar toneq emid Yesus ago on mataw gidauhan 7 na gigo hib lehan ham. Yesus ago dauh uliq Efesus-ibta na teq uliq Samerna-ibta na teq uliq Pergamum-ubta na teq uliq Tayataira-ibta na teq uliq Sardis-ibta na teq uliq Filadelfiya-ibta na teq uliq Laodisiya-ibta na gigo hib ni nagah ahol waqdaqta na agamukan emid lehan ham.
12 Haqsa ya ihol tubuliy, mat nog ibilenaqta na ahol waqdaiq haqad. Ya ihol buliyim lam 7 nazaq gol-ib emiyta ahol way. 13 Ahol waqad ya mat araq lam na gilikmanib tursa ahol tuwaymo. Mat na awaqan bilaqne Mat Atatin awaqan nog. In ago tubusan sisaqta asen isih bugta. Teq in nagah araq gol-ibta am gan abanib hureqan usta. 14 In afaqin teq aqensan bunmo hus diq sipsip ahulgen teq onqas nogta. Ad in ameqnagin bilaqne faq amileq oyaq nazaq nogtamo. 15 Teq in asen awaqan bilaqne ain baras faq ayahta ameb usim akakaqan iyad hikliyanaqta nazaq nogta. Ya in aqez huritsa bilaqne yuw ayahta sibad ahulan iyaq nazaq nog ya huritta. 16 Teq in aben aqabun ban ulig 7 nazaq giwazta. Ad baqir araq ame gigerta ame meqin diqta atenmosib gwahtiqim usta. Teq in anobun bilaqne zeq atoranmo oyaq nazaq nog ya ahol wayta.
17 Ahol waqad ya in asen agerab woqim ya bilaqne mat tumomta nog iyim us. Ussa in aben aqabun ger ya iholib emim iwazad ibilan, Ni hi rab ham. Ya mat aqen diqta teq ya mat abebtantamo ham. 18 On mataw kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na alulin yaqmo ham. Ya tumoyta ham. Teq ni ya ibiy ham. Ya kayeqmo osaiq ham. Osad ya kuluwa-kuluwmo tuqos tutdaiq ham. Yaqgo zaway kazaq usaq ham. Ya mataw tumoqiyta gidanin has negid in mataw moqiyta gigo uliq huloseq tugwahtiq daqay ham. Teq ya in gidanin otid in uliq nab tuqos tut daqay ham. 19 Nazaq iyan nagah ni ahol tuwamta ka bunmo ni mar ton ham. Ad nagah muranta teq nagah abeb teq gwahtiqdaqta na inaqmo ni mar tonmo ham. 20 Ari ya iben iqabnib ulig 7 usaqta ka teq lam gol-ib emiyta ka gilulin ulilemim usaqta na ya tinibilennan ham. Ulig 7 na in yaqgo on mataw gidauhan 7 na gigo angelo amulik-mulikmo gitowun ham. Teq lam 7 na in yaqgo dauh 7 naqmo gitowun ham.