2
God ago Bugaw Dimunta gehitimta awagamun
Ari Juda gigo lotu akaman ayahta anan Pentikos haqayta na tugwahtim. Gwahtiqan mataw Yesus anan helmo haqayta na bit araqab humab wolim tuqosiy. Ossa nan saw haiqmo nagah araq ahulan bilaqne tim atoranmo sibaqta ahulan nog Heven-ib hitiqad bit in osiyta na tuwaleq ton bug. Samo nagah araq faq amileq nog in gimeb gwahtiqim in tartayad le on mataw amulik-mulikmo gigo hib us. Ussa God ago Bugaw Dimunta mataw na giholib ayahmo bolan uliq amo amo gigo nan ginadib bolsa in tibilaq yaqay.
Ari kam nab Juda on mataw God ayon lotu em yaqayta kuluwmo uliq saw bunmo hulosim bolim lotu akaman ayahta na ahol waqnan haqad uliq Jerusalem-ub tuqos yaqay. Osad in nagah na ahulan iysa huritad in kabemmo bolim bit nab humab tuwoliy. Humab wolim tursa Yesus ago on mataw na in God ago gamuk bilaqsa mataw biyahta na in gimi gimo gigo nanibmo tuhurit yaqay. Huritad in ginadnad diq tiqem yaqay. Ad in gihol turuh nemsa ginadnad emad turad bilaqiy, Ka ezaq diq? haqiy. Mataw kawa gamuk emayta ka in bunmo saw Galiliy-ibtaqmo haqiy. Ta ezaq iyan in God ago gamuk bilaqsa i gimi gimo gigo uliq diq ago nanibmo gamuk tuhuritauq? haqiy.
9-11 I mataw uliq amulikmo a hi bolta haqiy. I asor kantri Partiya-ibta teq kantri Midiya-ibta teq kantri Elam-ubta haqiy. Teq i asor saw Mesopotemiya-ibta teq saw Judiya-ibta haqiy. Teq i asor saw Kapadosiya-ibta teq saw Pontus-ibta teq saw Esiya-ibta haqiy. Teq i asor saw Frigiya-ibta teq saw Pamfiliya-ibta teq kantri Isip-ubta teq i asor saw Libiya-ib uliq Sairin agerab osauqta haqiy. Teq i asor uliq Rom-ubta haqiy. I asor Juda matawmo diqta teq asor in mataw en amo amo i Juda gigo maror ahaqenib iyim muzinayta haqiy. Teq i asor nud Krit-ibta teq kantri Arebiya-ibta haqiy. Mataw gamuk emayta ko in God kabiy awaz meqinta amta na anan bilaqsa i amulik-mulikmo gigo nanibmo tuhuritauq haqiy.
12 Haqad in bunmo gihol riten lamsa ginad kabemmo emad teq in an tubulon yaqay, Nagah ka alulin ezaq diq haq? yaqay. 13 Haqsa ta mataw na asor in hilhil emad bilaq yaqay, Mataw ko wain ayun muturta ayahmo uluwim in gihol agadan iyay daqag haq yaqay.
Pita in Bugaw Dimunta bolta na ago alulin anan bilam
14 Ari Pita in Aposel 11 na nenaq eraqim turad in dedibmo lileyim on mataw na kazaq gibilan, Ne Juda mataw teq ne mataw Jerusalem-ub bolim osayta na bunmo ham ne gidek emeq yaqgo gamuk huriteq teq ne daq kawa gwahtimta ka ago alulin ne ginad em hasiy ham. 15 Ne ginad emay, “Mataw ka yuw atoranta uluwim gifaqin hulosiyta daqagya” haqay ham. Haiqgam ham. Mataw in 9 kilok tarommo kam kazaqtab yuw atoranta ayahmo uluwim gihol agadan a hi iyayta ham. 16 Teq daq kawa gwahtimta ka kwaziqmo God ago nantut Joel kam anan bilamta naqmo ham. In kazaq bilam ham.
17 God bilam, Kam abebtanta na bo sinsin tiqiysa teq ya igo Bugaw Dimunta wazbalid on mataw bunmo gimalib tuwoqdaq haqad in bilam ham. Woqsa ne gigo onmin matmatta teq onqonta in yaqgo nantut tibilaq daqay haqad in bilam ham. Teq ya daq lul araq diqta ne gigo mataw minminta na tigiqisihundaiq haqad in bilam ham. Sa ne gigo mataw aseseqta sen qwayeq nagah amo amo ahol tuwaq daqay haqad in bilam ham. 18 Kam nab ya igo Bugaw Dimunta wazbalid yaqgo kabibiy mataw bunmo onqonta teq matmatta inaqmo gimalib tuwoqdaq haqad in bilam ham. Woqsa yaqgo kabibiy on mataw na yaqgo nantut tibilaq daqay haqad in bilam ham.
19 Daq nawa teq gwahtiqdaqta nagan gitowun kazaq gwahtiqsa ne ahol tuwaq daqay haqad in bilam ham. Ya daq asor lul araq diqta kaitab ulilib kob emad teq og kab ya inad emsamo nagah amo amo tugwahtiqdaq haqad in bilam ham. Ned teq faq teq faq aqasin ayahmo gwahtiqdaqta haqad in bilam ham. 20 Teq ya zeq emid in ahol buliyeq aromriqnaq iysa ya kalam buliyid in kakaqta iyeq ned nog tiqiydaq haqad in bilam ham. Iyahta ago kam ayahta abin inaqta na bo tugwahtiqnan tonsamo daq nagan bunmo tugwahtiqdaq haqad in bilam ham.
21 Kam nab God in on mataw Iyahta ahaqenib iyim lilewunayta na bunmo gilumsiheq tigiwaqdaq haqad in bilam ham. Joel 2.28-32
22 Haqad Pita bilam, Isrel-ib on mataw ham ne gamuk ka huritiy ham. Ya Yesus uliq Nasaret-ibta anan tigibilennan ham. God inmo Yesus eman bolta na ago in ne giqisihunnan haqad in Yesus zaway ugsa in ne gilikmanib daq azawayin inaqta amo amo giqeman gwahtiqsa in kabiy awaz meqinta kabemmo giqemyaq ham. Na ago ne tuhuritiyta ham. 23 God in mat naqmo ne gibenab eman ne mataw God ago maror asan ban osayta na gibe yahan in mat na ayib dom wolan tumom ham. Ne nazaq emim ne bilaqne negmo gibenab wol eman momta nog tiqiyiy ham. Kwaziqmo daq na bunmo a hi gwahtiqsa God anad emim adan tuwastitayan usta ham. 24 Teq in Yesus aholib moqgo santitiy meqinta wamta na walemad in Yesus wazan ta eram ham. Na ezaqgo moq in tuteqmo Yesus wazgo ago zaway biyab haiqta na ago iyan ham. 25 Teq kwaziqmo Devit in Yesus anan nazaq bilamtamo ham. In bilam,
Iyahta tutimmo ya imeb ossa ya ahol waqaiqta haqad in bilam ham. In ya iben iqabun ban osad zaway yagsa ya iwaz meqniyad a hi tukdaiq haqad in bilam ham. 26 Nazaq iyan ya igem dimniysa Iyahta abin iluwaiqta haqad in bilam ham.
In teq tiqidimun tondaq haqad ya og kab kayeqmo osad ya isan moqdaqta na ago ya inad a hi meqniyaqta haqad in bilam ham. 27 Na ezaqgo ham ya moqid teq ni ya ihulosid ya mataw tumoqiyta gigo sawab kuluwa-kuluwmo a hi osdaiq haqad in bilam ham. Teq ni ningo mat tawon diqta na hulosid in asan hodhodab a hi lilihdaq haqad in bilam ham.
28 Ni dante dimunta mataw muzim le os dimunta kuluwa-kuluwmo osaytab gwahtiqayta na ni ya tiqiqisihun haqad in bilam ham. Ad ni teq ya iwaqid ya ningo hib inad dimniysa ninaq tuqosdaiq haqad in bilam ham. Buk Song 16.8-11
29 Haqad Pita bilam, Ya imaqbaban ham, ya i gises Devit anan kazaq ne gibilendaiq ham. In kwaziqmo tumomta ham. Moqan in tiyay toniyta ham. In ago hodhod na i gilikmanib usim bo muran kawa in us tutsa i ahol waqauqta ham. 30 Teq God gamuk awaz meqinta Devit bulonad in Devit anaynayin araq emid in ago ban waqeq king araq inmo nogta iyeq tuqosdaq haqad in bulonta ham. Haqan Devit in God ago nantut araq iyim iyan in gamuk na alulin anad tiqem has ham. 31 Nazaq iyan in God ago gamuk na anadin emad in nagah abeb teq gwahtiqdaqta na ahol kemad in Krais teq moqeq ta eraqdaqta na ago in bilamta ham. In bilam, Krais moqid teq God hulosid mataw tumoqiyta gigo sawab a hi us tutdaq haqad in bilam ham. Teq in bilam, God in asan hodhodab hulosid a hi lilihdaq haqad in bilamtamo ham.
32 An muran kawa ya ne tigibilen kemaiq ham. God in mat anan Yesus haqayta na wazan tiqeram haqaiq ham. I bunmo ahol tuwawta iyim i anan bilaqauqta ham. 33 Yesus hodhodab eraqan teq God in abin emid ayah iy bugnan haqad in Yesus eman inmo aben aqabun ban tuqos wom ham. Os woqim in Amam ago hib Bugaw Dimunta tuwam ham. Amam kwaziqmo ugnan hel diqmo bulonta nazaq ham. Waqim muran in God ago Bugaw Dimunta wazbalan on mataw kawa i osauqta ka gimalib woqan ne daq kaway ka ahol waqad teq ne gidekib gamuk ka tuhuritay ham. 34-35 Ne ginad em hasiy ham. Devit ulilib kaitab a hi gwalahta ham. Teq inmo bilam,
Iyahta in yaqgo Iyahta kazaq bulon haqad in bilam ham. Ni ya iben iqabun ban kab ya imen emad ossa ya ningo bab giqemid nisen ahaqenib tiqiy bug daqay haqad in bilam ham. Buk Song 110.1
36 Nazaq iyan ne Isrel on mataw bun diqmo gamuk ka hurit kemeq ginad em hasiy ham. God in Yesus, mat ne ayib dom woliyta na eman in i bunmo gigo Iyahta teq i gigo Krais* Gamuk Krais ka alulin “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta. tiqiy ham.
On mataw kabemmo gigem buliyim yuw huziy
37 Ari Pita nazaq gibilenan gamuk na mataw giqutil tuqulum. Uluman in Pita ayogniz nenaq kazaq susumun negiy, I gimaqbaban haqiy, teq i ezaq tonam? haqiy. 38 Haqan Pita gibilan, Ne bunmo ginad buliyeq ne gigo daq teq ginad meqinta na gileh ugeq teq ne Yesus Krais ananib yuw huziy ham. Id teq God in ne gigo daq meqinta na bunmo giwalemad anadin a ta hi emdaq ham. Ne nazaq tonsa teq God in ago Bugaw Dimunta samanmo naw nog tinegdaq ham. 39 Na ezaqgo ham God in ago Bugaw Dimunta mataw negnan hel diqmo bilamta na in ne teq ne gigo onmin teq on mataw God ago hib pesanmo osayta na bunmo inaqmo gimen gamuk na bilamta ham. I gigo Iyahta God in on mataw gililewunid agerab bol daqayta na bunmo in ago Bugaw Dimunta tinegdaq ham. 40 Haqad Pita gamuk naqanta kabemmo amalib atoranmo gibilenyaq. Ad in bilaqyaq, Ne God lilewunid in ne gilumsiheq ta giwaqan haqyaq. Giwaqid teq ne mataw meqmeqinta muran kam kab osayta na nenaq araqibmo a hi meqniy daqay haqyaq. 41 In nazaq bilaqan teq on mataw kabemmo diq 3,000 nazaq in Pita ago gamuk huritim anan helmo tihaqadmo yuw tuhuziy. Yuw huzim in le Yesus ago on mataw na nenaq an tuwastoniy.
On mataw helmo haqiyta na gigem amulikmo iyim osiy
42 Ari on mataw helmo haqiyta na in Yesus ago on mataw na nenaq an wastonim tuteqmo in Aposel gigo suleq huritad teq in an ulumsihad teq in humab woleq garab didaq neqad teq in God inaq gamuk tiqem yaqay. 43 Sa God in Aposel gibenab daq azawayin inaqta amo amo kabemmo emsa on mataw bunmo ahol waqad teq in God rabunad abin tuwazin yaqay. 44 Sa on mataw helmo haqayta na bunmo gigem amulikmo iyim os yaqay. Osad in ginad em yaqay, I gimi gimo gigo es nagah bunmo i wazauqta ka in i bunmo gigota haq yaqay. 45 Haqad in gigo og teq in gigo es nagah nagan mataw ta asor gigo hib zayeq amenin waqeq in gigo mataw nagah osgo siqim iyayta nagan gilumsihad tineg yaqay. 46 In bunmo gigem amulikmo iyad kam bunmo in le Tempel-ib humab tuwol yaqay. Teq in gigo bit araq araqab humab woleq Yesus abinib bret orqayeq tineq yaqay. Neqad in an alowan tonad ginad dimniysa zib alowabmo tuqos yaqay. 47 Osad kam bunmo in God abin tiqiluw yaqay. Sa uliqab on mataw bunmo in Yesus ago on mataw na ginan gigem tidimniy yaqay. Teq kam bunmo Iyahta in on mataw ta asor muturta gililewunad tigiwaqyaq. Giwaqsa on mataw helmo haqayta na gigo dauh kabemmo diq tiqiy yaqay.

*2:36: Gamuk Krais ka alulin “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta.