Aposel
o
Aposel Yesus ago kabiy emiyta giwagamun
Gamuk ameb lehaqta
Wagam ka in Yesus ago Aposel kabiy emiyta giwagamun Luk-mo mar tonta usaq. Teq wagam ka in Yesus awagamun dimunta Luk mar tonta na tutim lehaqta. Yesus in Amamgo hib muleqeq tilehnan haqad in ago disaipel kazaq gibilan, God ago Bugaw Dimunta ne giholib bolid teq ne zaway diq iyeq ya ihol awagamun uliq Jerusalem-ub tibilaq daqay ham. Bilaqad teq ne saw giger Judiya-ib teq Samariya-ib wagam na bilaqad teq ne og saw bunmo leheq luwad ya iwagamun na tibilaq daqaymo ham. Haqan Luk ago wagam ka in nazaq diq lahta. God ago Bugaw Dimunta Aposel giholib bolan danmeb in uliq Jerusalem-ub Yesus abin tibilaqiy (Aposel 1.1-8.3). Bilaqad teq in saw giger Judiya teq Samariya gigo saw ban lehad in Yesus awagamun bilaqim bilaqim a lehiy (Aposel 8.4-12.25). An abeb Pol gwahtiqim in Yesus ago gamuk a lehim og saw kabemmo bilamta (Aposel 13.1-28.31).
Teq wagam ka in daq araq ayahta giqisihunaqta na kazaq. Aposel in gigo zawayib Yesus ago kabiy a hi em yaqay. Haiqgam. Yesus bilamta nazaq diq Bugaw Dimunta in giholib bolim zaway negsa in Yesus ago kabiy emad luw yaqayta.
Luk ago kamub mataw kabemmo in Yesus ago on mataw gimalib nan emeq bilaq yaqay, Uliq saw edob Krais ago on mataw osayta nab bab eraqaqta haq yaqay. On mataw na in gigo suleq amalib mataw ginad walebolad gigem wizsa in an wolad saw garak ayahmo emayta haq yaqay. Teq Aposel giwagamun kab i daq na alulin ahol waq kemauqta. Na in kazaq. Mataw kabemmo Yesus anan helmo haqsa Juda mataw in gibiyad gigem timeqniyyaq. Gigem meqniysa in gimo bab na eman eraqyaqta, Yesus ago on mataw gidanin qwaygo haqad.
Teq kam nagab mataw asor era Pol anan bilaq yaqay, In Aposel diq a haiq haq yaqay. Haqsa Luk in Pol adanin qwaynan haqad Pol ezaq tonim Aposel iyta na awagamun in ame ezeqmanmo wagam kab mar tonta. Ameb diq Pol in Yesus muzinad a hi luwta. Haiqgam. In zaway diq iyeq Yesus ago on mataw giwazid woq yaqayta. Teq abeb Yesus in Pol lilewunim waqim eman in ago kabibiy mat dimunta iyim ago kabiy tiqemyaqta.
Aposel Yesus ago gamuk uliq Jerusalem-ub bilaqiy
1
Yesus teq God ago Bugaw Dimunta emid boldaqta na abin in bilam
1-2 Mat ayah Tiyofilus, ya wagam danmeb mar tonta nab Yesus in ago kabiy alulin tiqemim ago kabiy daq emad teq in ago suleq on mataw gibilenad luwsa le God in waqim ad Heven-ib gwalahta na awagamun bunmo ya mar ton nigta. Teq in a hi gwalehadmo in ago Aposel inmo gilumim giwamta na gigo hib gwahtiqim in God ago Bugaw Dimunta ago zaway amalib mataw na kabiy negad gamuk awaz meqinta gibilan. Yesus santitiy sorim moqim kayeq ta iyim teq in Aposel gigo hib gwahtimta. Gwahtiqim in gimen daq azawayin inaqta kabemmo giqeman gwahtiqsa Aposel ginad tiqemiy, Helmo Yesus hodhodab tiqeramta haqiy. Sa kam 40 nazaq aduganib Yesus tuteqmo mataw na gimeb gwahtiqad in God ago maror agamukan gibilenyaq. Ad in nenaq osad in atoranmo kazaq gibilan, Ne uliq Jerusalem huloseq hi lehiy ham. Ne uliq kab osad nagah ya imam negnan hel diqmo bilamta na ne amen emad osiy ham. Kwaziqmo ya nagah na anan ne tigibilenta ham. Ya bilay, Jon yuwibmo on mataw huz negyaqta hay ham. Ari babeq misireqag teq God in ago Bugaw Dimunta ne tinegdaq hay ham.
An abeb Aposel bo Yesus ago hib humab wolim tisusumun ugiy, Iyahta haqiy, Luweq muran kam kab ni Isrel gigo maror woqim usaqta na waz ta eraqid in gigo king inaq a ta iy daqay-ya? haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya imam inmo ago zawayib daq bunmo gwahtiqdaqta na akamun tibilaqan usaqta ham. Nagah na ne gigo a haiqta iyan ne kam na ago a hi hurit daqay ham. Ta teq God ago Bugaw Dimunta ne giholib ayahmo tuboldaq ham. Bolid teq ne zaway waqeq nagah ne gimeb ahol waqiyta na teq ya iwagamun bunmo ne uliq Jerusalem-ub tibilaq daqay ham. Bilaqad teq ne leheq saw Judiya-ib teq saw Samariya-ib uliq bunmo luwad nab ne yaqgo gamuk na on mataw tigibilen daqaymo ham. Gibilenad teq ne saw giger na gihuloseq og saw bunmo lehad on mataw gibilensa in tuhurit daqaymo ham.
God Yesus waqim ad Heven-ib tugwalah
(Mak 16.19-20; Luk 24.50-53)
Yesus gamuk na bilaqim tihiqiyan Aposel ahol waqad tursamo God Yesus waqim ad kaitab tugwalah. Gwalehsa onqas tiqim Yesus il tonan Aposel ahol a ta hi waqiy. 10 Ad in gime kaitab gwalehad tursamo mataw giger tubusan husta emiyta in gigerab gwahtiqim tituriy. 11 Turad in bilaqiy, Galiliy-ib mataw haqiy nagaqgo ne turad kaitab gime gwalehaq? haqiy. Muran God in mat anan Yesus haqayta ka ne gibenab walemim in waqim ad Heven-ib tugwalah haqiy. Teq in Heven-ib gwalehsa ne ahol waqiyta nazaqmo in muleqeq ta gewoqdaqta haqiy.
Mat araq Judas ago ban waqgo Aposel anan bilaqiy
12 Ari Aposel garah anan Oliv haqayta na hulosim in muleqim Jerusalem-ub wo tilehiy. Garah Oliv na in Jerusalem agerab sinsinmo usaqta, kilomita amulikmo nazaq. 13 In garah na hulosim le uliq Jerusalem-ub gwahtiqim bit in os yaqayta nab tilehiy. Lehim in bit na adugan ulilib osayta nab gwalehim tuqosiy. Mataw na ginan kazaq: Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Bartolomyu, Matyu, teq Alfiyus atatin Jems teq Saimon mat Rom nenaq bab emyaqta amatin na teq Jems ta araq atatin Judas. 14 Mataw na bunmo teq on asor Yesus muzeq inaq leh yaqayta na teq Yesus anen Mariya teq Yesus amagniz inaqmo bunmo in gigem amulikmo iyad tuteqmo in bit adugan nab humab woleq God inaq gamuk emad os yaqayta.
15 Ari kam araqab on mataw Yesus anan helmo haqad maqbab iyim osiyta 120 nazaq humab wolim ossa Pita in gilikmanib eraqim turad kazaq gibilan, 16 Ya iyogniz ham kwaziqmo God ago Bugaw Dimunta Devit aqezab gamuk araq eman gwahtiqsa in Judas-mo anan bilamta ham. An God ago gamuk bilamta nazaqmo Judas ago hib tugwahtim ham. Mat na a hi gwahtiqsa Bugaw Dimunta in anan tibilaqan usta ham. Ussa teq mat na gwahtiqim gamuk na muzinim in mataw dan giqisihunim giqad lehan in Yesus waziyta ham. 17 Na ezaqgo in i giyow mat araq iyim in i inaq garabmo kabiy ka wamta ham.
18 (Teq Judas ago daq meqinta na anawun mani silva waqim a lehim in og araq tizay. Zayim in lehim og nab ban araq meqintab woqim agem muturan in agembekoq bunmo mutbalim gwahtim. 19 An abeb mataw Jerusalem-ub osiyta na bunmo in daq na ago huritim in gigo nanib in saw na anan Akeldama tihaqiy. Na in ‘og anednaqta’ haqad in og na anan nazaq biyiy.)
20 Ari Pita bilam, Gamuk araq Buk Song-ib mar tonan usaqta na kazaq bilam ham.
In ago bit samanmo usan haqad in bilam ham. Ussa mat araq diq bit nab hi osan haqad in bilam ham. Buk Song 69.25
Teq buk nab gamuk araq kazaq bilammo ham.
Mat ta araq in ago ban waqeq kabiy eman haqad in bilam ham. Buk Song 109.8
21 Nazaq iyan muran i mat araq Judas ago ban waqdaqta na tinagunam ham. Nagunad i mat araq kazaqta waqam ham. Iyahta Yesus i gililewunim giwaqim ginaq leh bolad luwyaqta kam nab mat na in luw osta ham. 22 Teq Yesus Jon ago hib lehan Jon huz ugsa mat na in ahol wamta ham. Ad Yesus ago kabiy alulin emsa in ahol wamtamo ham. Teq God i gibenab Yesus waqim ad gwalehsa in nab turtamo ham. Mat araq naqanta in daq nagan bunmo ahol wamta naqmo i ulum kemeq waquq ham. Id teq Yesus hodhodab eraqan in ameb ahol wamta na agamukan in i inaq garabmo tibilaqam ham.
23 Pita nazaq bilaqan mataw nab osiyta na in mataw gigermo ginan tiqemiy. Araq na anan Josep haqayta. In anan giger Barsabas teq Jastus haqaytamo. Teq ta araq na anan Matiyas haqayta. 24 In mataw giger na ginan emim teq in kazaq God buloniy. Iyahta haqiy, ni mataw bunmo gigo gigem tuhuritta haqiy. Ni mataw giger ka gilikmanib mat doqag diq ni wamta na ni i giqisihun haqiy. 25 Giqisihunid teq mat na Judas ago ban waqeq in Aposel araq iyeq kabiy ka asor in tisordaqmo haqiy. Judas kabiy ka tuhulosim in moqim saw in osdaqta nab tilah haqiy. 26 Haqad in God inaq gamuk nazaq bilaqim tihiqiyan in gig amikmikta giwaqim mataw giger na ginan mar tonim teq hunegiy. Hunegan Matiyas-mo anan tugwahtim. Gwahtiqan in Matiyas waqim Aposel 11 na nenaq tigiwastoniy.