21
Disaipel 7 nazaq Yesus ahol waqiy
Ari abeb Yesus disaipel gimeb a ta gwahtim, yuw akurorqanta anan Taiberiyas* Yuw akurorqanta na anan araq Galiliy haqayta. Ni Jon 6.1 nab teq ahol waq. haqayta na ago lan aqezab. Teq in ago mataw gimeb gwahtimta na awagamun kazaq. Kam araqab Yesus ago disaipel asor humab wolim osiy. Mataw na ginan kazaq: Saimon Pita teq Tomas anan araq Didimus haqayta na teq Nataniyel uliq Kana saw Galiliy-ibta na teq Sebediy atatniz giger na teq disaipel ta asor gigermo in bunmo araqibmo osiy. Ossa Saimon Pita gibilan, Ya le dob hunegeq nabiq waqnan ham. Haqan in ayogniz na buloniy, I ninaqmo leham haqiy. Haqad in le muy araqab gwalim tilehiy. Lehim tarom nab in nabiq araq diq a hi waqiy.
An tarommo saw tihastitaysa Yesus bolim lan ezab titur. Tursa disaipel ahol a hi waq hasiy. Sa Yesus gibilan, Onmin ham ne nabiq araqag waqiy ye? ham. Haqan in bilaqiy, Haiq diq haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ne dob hunegid muy aqabun ban woqid teq ne nabiq asor tigiwaq daqay ham. Haqan in dob hunegan woqan nabiq kabemmo diq dobub tuwoqiy. Woqan in dob hureq yo hiqiy yaqay, nabiq kuluw diqmo iyan. Sa disaipel araq Yesus in anan anad bilaqaqta na in Pita bulon, Ko Iyahtaqmo ham. Haqan Saimon Pita in “Ko Iyahta” haqan huritim in kabiy emnan haqad ago aholsihen hasim eman usta na waqim aholib ta emim in yuwmeb sortukim woqim Yesus ago hib amim tilah. Lehsa disaipel ta asor na muyib osad dob anabiqnaq wazim hureqim ad lan ezab tuboliy. Na ezaqgo in lan ezab sinsinmo 90 mita nazaq osiy.
Disaipel na bolim lan ezab tuwoqimmo faq araq ulaman tuqoyta azamorin kiskismo oysa in ahol waqiy. Teq faq azamornib nabiq oyad ussa bret faq agerab ossa in ahol waqiymo. 10 Samo Yesus gibilan, Ne nabiq muran waqiyta na asor a boliy ham. 11 Haqan Saimon Pita le muyib gwalim dob anabiqnaq na kamisib ussa in wazim hureqan yuw adekib tigal. Nabiq aseseqta kabemmo diq 153 nazaqmo dobub woqim usta. Teq dob a hi tartay. 12 An Yesus gibilan, Ne boleq didaq neqiy ham. Haqsa disaipel araq diq in “Ni nog?” nazaq a hi susumun ug yaqay. Na ezaqgo in bunmo ginad tiqemiy, Ka Iyahtaqmo haqiy. 13 An Yesus eraqim bolim bret waqim tinag. Negad teq in nabiq waqim nazaqmo ton.
14 Ari ka Yesus ame ezeqmanta in disaipel gimeb gwahtimta, in hodhodab ta eraqim teq.
Yesus ayow Pita inaq an anobun wastitayiy
15 Ari disaipel didaq tineqan abeb Yesus in Saimon Pita tubulon, Jon atatin Saimon ham nabag ni mataw kagan giquriyamim ni ya inan ninad diq bilaqaq e? ham. Haqan Pita bilam, Eqe Iyahta ham. Ya ninan inad diq bilaqaqta na ni tuhurit ham. Haqan Yesus bulon, Ni yaqgo sipsip amidgotniz didaq neg ham.
16 Haqad Yesus ame gigerta a ta bulon, Jon atatin Saimon ham ni ya inan ninad diq bilaqaq e? ham. Haqan Pita bulon, Eqe Iyahta ham. Ya ninan inad bilaqaqta na ni tuhurit ham. Haqan Yesus bulon, Ni yaqgo sipsip gibiymuz ham.
17 Teq Yesus ame ezeqmanta a Pita ta bulonim bilam, Jon atatin Saimon ham ni ya inan ninad bilaqaq e? ham. Haqan Pita nab afaqan tiqiy. Na ezaqgo Yesus ame ezeqmanmo susumun ugim bilam, Ni ya inan ninad bilaqaq e? hamta na ago iyan. Haqan Pita bulon, Iyahta ham ni nagah bunmo ago tuhuritta ham. Ya ninan inad bilaqaqta na ni tuhuritmo ham. Haqan Yesus bulon, Ni yaqgo sipsip didaq neg ham. 18 Ya helmo nibilenaiq ham. Ni minmin osad ni nihol wastitayim nihulib am hurorim ni edob lehnan ninad usta nab ni lehmo tilehyaqta ham. Ari abeb ni adinowan tiqiyeq teq ni niben wazid eraqsa mat araq nihulib am huroreq in niwaqeq saw ninad a hi usaqtab niqad tilehdaq ham. 19 Na Pita daq ezaqta amalib moqad in God abin emid ayah iydaqta na ago in Pita nazaq bulonta. Haqad in bulon, Ni ya imuzeq bol ham.
Yesus in ago disaipel anan anad bilaqyaqta na anan bilam
20 Ari Pita ahol buliyim disaipel Yesus in anan anad bilaqaqta na gimuzim nenaq lehsa in ahol tuwam. Mat naqmo kwaziqmo Yesus ago disaipel nenaq didaq neqad in banab ahol wol emim Yesus anognib us nog iyad in afaqin Yesus abanib emim bulon, Iyahta ham nog niwaqeq bab gibenab niqemdaq? hamta na amatin. 21 Pita in disaipel na ahol waqad teq in Yesus bulon, Iyahta ham mat ko teq ezaq iydaq? ham. 22 Haqan Yesus bulonim bilam, Ya inad mat na ossa ya muleqeq ta boldaiq haqid na in ningo nagah a haiq ham. Ni ya imuzeq bol ham. 23 Teq Yesus nazaq haqan abeb gamuk na Yesus ago on mataw gigo hib le ayahmo diq iyta. Iyan mataw na ginad em yaqay, Disaipel na a hi moqdaqta haq yaqay. Ta teq Yesus bilam, Mat na a hi moqdaq nazaq in a hi bilam. Haiqgam. In bilam, Ya inad mat na ossa ya muleqeq ta boldaiq haqid na in ningo nagah a haiq haqad in Pita bulonta.
24 Ari disaipel naqmo in daq nagan bunmo amebmo ahol waqim in awagamun mar tonta. An i mat na ago tuhurit. In a hi katiyad gamuk heltaqmo mar tonta.
25 Ta teq Yesus kabiy daq kabemmo diq giqeman mat na asormo mar ton. In Yesus daq amta na bunmo awagamun mar ton bugta iyid ya inad emaiq, Amarin gwahtiqeq osdaqta na abanan og kab hiqiy nagta haqaiq.

*21:1: Yuw akurorqanta na anan araq Galiliy haqayta. Ni Jon 6.1 nab teq ahol waq.