6
Pol in onmin ginenmaman nenaq gimen gamuk bilam
Onmin, ne ginenmaman nenaq araqibmo Iyahta aholib soqotim inaq osayta. Nazaq iyan ne ginenmaman gigo gamuk huritiy. Daq na God ameb dimun diqta. Na ezaqgo God ago mar kazaq bilam,
Ni ninenmam giqez hurit ham. Lo 5.16a
Ari God in ago gunun asor tibilaqim teq in gunun nawa na bilaqim abitanib in gamuk araq i gidimun tondaqta na tutim in kazaq hel diqmo bilam,
Ni ninenmam giqez huriteq teq ningo os dimniysa ni og kab sisaqmo tuqosdaq ham. Lo 5.16
Ari onmin gimaman ne gigo onmin gimeqin tonsa in gigem hi meqniyiy. Haiqgam. Ne in giwamuzad gigo daq wastitayad Iyahta ago suleq dimunta amalib in gibileniy.
Kabibiy mataw gigo aseseqta na nenaq gimen gamuk
Ari ne kabibiy mataw samanta, ne ginamreniz og kabta na gihaqenib iyeq osad ne girabunad giqez hurit kemiy. Ad ne Krais ago gamuk muzinayta nazaq ne in giqez muzinad ne ginad giger hi iyan. Luweq ne ginad em daqay, I gigo aseseqta kawa osay haqad ne kat negad in gimebmo kabiy emsa in ne ginan ginad dimniy daqay. Haiqgam. Ne Krais ago kabibiy mataw iyim ne God anad muzinim mataw na gigo kabiy emayta. Nazaq iyan ne gihol bunmo kabiy ugad ne hi katiyad anononmo emiy. Ne giholtuw bulad gigem dimniysa kabiy emiy. Na ezaqgo ne matawmo gigo kabiy a hi emay. Haiqgam. Ne Iyahta ago kabiy emayta. Ad ne ginad kazaq emiy. Mataw samanmo luw osayta na in gigo kabiy dimunmo emid Iyahta in amenin naw dimunta tinegdaq. Ad nazaqmo kabibiy mataw samanta na in gigo kabiy dimunmo emid Iyahta naw dimunta naqmo in tinegdaqmo.
Ari ne kabibiy mataw gigo aseseqta, ne gigo kabibiy mataw samanta gimen daq dimuntaqmo emiy. Ad ne tor negad ginolnan tonsa in rabayta na ne hulosiy. Iyahta Heven-ib osaqta na in ne gigo Iyahta teq in kabibiy mataw samanta na gigo Iyahtamo. Ad in mataw gibin inaqta gigo a hi lehaqta. Haiqgam. In mataw bunmo gimen daq amulikmo emaqta.
Krais ago on mataw in mataw bab emayta nog luwiy
10 Ari yaqgo gamuk ta asor usaqta na in kazaq. Ne Iyahta inaq soqoteq ago zaway waqad ne giwaz meqniyeq osiy. 11 God bab emgo abalawun negaqta na bunmo ne waqeq gihol siheniy. Gihol sihenid teq Satan ulilemeq ne gimen kilek amidon hunegsa ne zaway iyeq titur daqay. 12 Na ezaqgo i matmo inaq bab a hi emauqta. Haiqgam. I bugaw meqinta gigo aseseqta nag teq og ka ago bugaw marorta nagan teq nagah aseseqta giwaz meqin diqta kam aromriq inaq ka ago daq wamuzayta nag teq bugaw meqinta ulilib luwad mataw gimeqin tonayta nagan nenaq i an wolauqta. 13 Nazaq iyan God bab emgo abalawun bunmo negaqta na ne waqeq giholib emiy. Giholib emeq teq kam araq bab meqinta boldaqta nab ne zaway iyeq tursa bab na bo ne ginolsa ne a hi woq daqay. Haiqgam. Ne gihol anononmo wastitayeq teq ne bab na inaq an wolad ne giwaz meqniyeq titur daqay.
14 Nazaq iyan ne gihol wastitayeq zaway iyeq turiy. Ne God ago gamuk helta waqeq let nog gihulib hureqid usan. Ad teq Krais ago daq titnonta ne emayta na in bilaqne gibanisih ain-ibta na nog ne giholib usan. 15 Sa kam bunmo ne gihol wastitayeq God ago gamuk dimunta mataw gigem eman kute nemaqta na ne bilaqgomo iyeq osiy. Ad ne God ago gamuk bilaqgo iyim osayta na ne bilaqne gisendugan nog gisenab emeq turiy. 16 Nagah na bunmo ne giholib emeq teq ne ginad helmo haqayta na dareq nog ne wazeq turiy. Tursa mat meqinta na ago kilek amidon faq oyaqta na ne gimen hunegsa ne dareq na amalib tuqot has daqay. 17 Ad God ne gilumsihim tigiwamta na agamukan in bilaqne hat ain-ibta ne gifaqin isiheq us nog iyan. Sa ne Bugaw Dimunta ago baqir wazeq turiy. Baqir na in God ago gamuk naqmo.
18 Bugaw Dimunta ne ginad wamuzsa tuteqmo ne God inaq gamuk emad in ne gilumsihgo haqad ne buloniy. Ad tuteqmo ne gihol asawan woltayad osiy. Teq kam bunmo ne God ago on mataw tawonta na gimen God bulonad ne daq na hi hulosiy.
19 Teq ne yaqmen God bulonsa in ya ilumsihanmo. Ilumsihsa teq ya iteb inmo ago nantut gwahtiqsa ya a hi rabad Yesus awagamun dimunta alulin ulilemim usta na tibilaq sireqdaiq. 20 Ya God abinib gamuk na bilaqad luwsa iqirquriyta. Teq ya bit kab osad ya God ago nantut na bilaq tutaiqta. Nazaq iyan ne yaqmen God bulonsa ya rab bayid woqsa ya God-mo anad muzinad ago gamuk na tibilaqdaiq.
Gamuk asor
21 Ari ya kab ezaq iyim osaiqta na teq ya naga emad osaiqta na ago Tikikus tigibilendaq. Tikikus in i gimaqbab araq dimun diqta. Teq in Iyahta kabiy ugta na emad atuw a hi hiqiyaqta. 22 Ya in eman nawa lehim i ezaq diq osauqta na ago teq in ne gibilensa ne gigem zaway tiqiydaq.
23 Ari i Gimam God teq Iyahta Yesus Krais inaq in ne on mataw Krais abin wazinayta na bunmo gilumsihsa ne gigem kute nemsa osiy. Osad ne ginad helmota na waz naqmo hiqiyad ne an anan ginad bilaqsa osiy.
24 Ari on mataw tutimmo i gigo Iyahta Yesus Krais anan ginad bilaqaqta na bunmo God in agem dimunta negsa in osiy. Nawaqmo.