Filipay
o
Sansandek Pol mar tonan uliq Filipay-ib lahta
Gamuk ameb lehaqta
Pol ame amebta kamis urotim saw Masedoniya-ib gwahtimta nab in le uliq Filipay-ib Yesus awagamun dimunta na bilam (Aposel 16.8-15 nab teq ni ahol waq). Abeb in lehim uliq araqab ossa mataw in wazim irquriy. Irquran ossa Krais ago on mataw uliq Filipay-ibta na huritim in Pol amen mani asor urotim mat anan Epafroditus ugan in waqim ad Pol ago hib tilah, Pol aholyon didaq nagah zaydaq haqad. An Pol mani na waqim anad ayahmo dimniysa in Filipay on mataw na esey negnan haqad gimen sansandek ka mar tonta (Filipay 1.5; 4.10-19).
Teq gamuk ka alulin ta asor kazaq usaqmo. 1) Pol ezaq iyim osaqta na ago in gibilan (Filipay 1.12-26; 4.10-19). 2) Teq in Filipay on mataw na ginad helta zaway ug, luweq Pol irquran osaqta na ago in ginad meqniysa in Krais abinib afaqan sornan gituw hiqiy daqay haqad (Filipay 1.27-30; 4.4). 3) Teq in Filipay ginad enqenunid in gihol wazid woqsa ginad amulikmo iyeq os daqay haqad in bilam (Filipay 2.1-11; 4.2-5). 4) Teq in Timoti ayow Epafroditus inaq gibin iluwmo, abeb mataw giger na le uliq Filipay-ib gwahtiqid Filipay mataw na in giwazineq gilowan ton daqay haqad (Filipay 2.19-30). 5) Teq in Filipay on mataw na gidek waz, in mataw gihol abatan asan urotgo bilaqayta na teq mataw gihol bilaqgo adan muzinayta na gigo in girabuneq giholib hiqiy daqay haqad (Filipay 3.1–4.1).
Filipay on mataw Pol inaq yow emim ayahmo ulumsihan Pol in ginan anad dimniy
1
Yaqmo Pol ya iyow Timoti inaq i giger Krais Yesus ago kabibiy matawta iyim i sansandek ka mar tonim eman uliq Filipay-ib God ago on mataw tawonta Krais Yesus inaq soqotim osayta na teq in gigo mataw danmebta na teq in gigo kabibiy matawta nagan bunmo gigo hib lehaq.
I Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad in ne gigem emid kiskismo usan.
Pol God esey ug
Kam bunmo ya ne ginadin emad yaqgo God esey ugaiqta. Esey ugad sirisirimo ya ne bunmo ginan inad dimniysa ne gimen God bulonaiqta. Na ezaqgo mebmebmo ne Yesus awagamun huritiyta nabmo ne ya inaq wastonim i araqibmo wagam dimunta na akabiyan emyauqta. Emad luwim bo muran i kabiy na garabmo tisor tutauq. God-mo kabiy dimunta na alulin ne gilikmanib amta. Emim inmo kabiy na wamuzad oseq le Krais Yesus ta boldaqta akamnib nab teq in emid tihiqiy bugdaq.
God agem dimunta igad ago kabiy i gibenab eman ya nenaq i araqibmo kabiy na emauqta. Sa ya iqirquran uliq kab ossa ne yaqgo afaqan na sorad ne bilaqne giqirquran os nog iyaymo. Ad mataw Yesus awagamun geg ugsa ya amenin emad gibilen sireqsa ne ya ibunib turayta. Turad ne ya ilumsihsa i araqibmo wagam dimunta na zaway ugsa in awaz timeqniyaq. Ya ne giloyinsa ne ya inan ginad diq bilaqaqta. Nazaq iyan ya kazaq inad dimun diqta ne bunmo negaiqta ka in daq dimunta. God ameb ya helmo bilaqaiq. Krais Yesus ne ginan anad bilaqaqta nazaqmo ya ne bunmo ginan inad bilaqsa ne ginadin diq emaiqta.
Ya ne gimen God bulonad kazaq bilaqaiq, God haqaiq, ni mataw na gilumsihad ginad emid hastitaysa in an anan ginad bilaqgo ginad em hasiy haqaiq. Ginad em hassa daq na in gilikmanib ayahmo iyan haqaiq. 10 Ad in daq bunmo gilum kemad emnanta naqmo amomo in emad osiy haqaiq. In nazaq emad oseq le Krais ta boldaqta akaman nab in gigemab ginumlan haiq diq iysa in giholib daq araq ananin waq daqayta hi usan haqaiq. 11 Ad kam nab Yesus Krais abin titnonta naqmo amomo in giholib ayahmo usan haqaiq. In on mataw nazaq diqta iyid teq ni nibin ayahta in gigo hib waqsa on mataw bunmo ninmo nibin tiqiluw daqay haqaiq.
Pol irquran osta na ago Yesus awagamun le ayahmo iy
12 Ya imaqbaban, ne hurit kemiy. Daq kawa ya iholib gwahtimta ka in Yesus awagamun a hi wasihaq. Haiqgam. In leh tutaq. 13 Nazaq iyan uliq kab Sisa ago bab matawta na teq in ago gavman mataw bunmo teq on mataw ta asor na bunmo in yaqgo tuhuritiy. Huritim in ya inan ginad kazaq tiqemay, Pol Krais asen muzinad ago kabiy emaqta na ago in irquran osaq haqay. 14 Teq uliq kab ya imaqbaban Iyahta ago on matawta na kabemmo in ya iqirquran ossa ibiyad in zaway diq tiqiyay. Zaway iyad in a hi rabad God ago gamuk atoranmo bilaqayta.
15 Helmo, mataw na gigo asor ginad meqinta yagad in ya ibin wazid woqsa in gibin ayah iydaq haqad in Krais awagamun bilaqayta. Sa ta asor ginad dimunta yagad in Krais awagamun bilaqayta. 16 Mataw ginad dimunta na in yaqgo tuhurit kemay. Ad in ginad emay, God-mo bilaqan Pol gavman matawta na Yesus awagamun gibilen sireqgo haqad in bit giqirquran osayta nab osaq haqay. Haqad in ya inan ginad bilaqsa in Krais awagamun bilaqayta. 17 Ari mataw gihar yagayta na in on mataw gihureqid in ya ihuloseq in gigo hib lehnan haqad in Krais awagamun bilaqayta. In ginad dimunta ussa nazaq a hi emayta. Haiqgam. Ya iqirquran kab ossa in ya iholib afaqan ta araq emid ya inad ayahmo meqniydaq haqad in nazaq emayta. 18 Teq ya inad a hi meqniyaq. Mataw asor na ginad meqinta ussa in Yesus awagamun bilaqayta. Sa asor na daq helta emayta. Teq in bunmo Krais awagamun bilaqsa on mataw kabemmo huritayta. Nazaq iyan ya inad dimniysa osaiq.
Pol in Filipay gilumsihnan haqad in hidmo moqgo anad a hi amta
Teq ya inad dimniyaqta na a hi hulosdaiq. 19 Haiqgam. Ya inad kazaq diq emaiq. Ne yaqmen God bulonsa in Yesus Krais ago Bugaw Dimunta yagsa ya zaway iyeq osad a hi woqdaiq haqaiq. In ya ilumsihsa afaqan kawa ya iholib usaqta ka le tihiqiyid ya dimunmo God ameb tuqosdaiq haqaiq. 20 Ya inad emaiq, In ya ilumsihsa ya imebay asit a hi woqdaq haqaiq. Ya zaway diq iyeq ossa Krais abin ayahta yaqgo hib tuwaqdaq haqaiq. Nazaq iyid teq ya kayeqmo osdaiq o haiq, mataw ya inol emid moqsa, daq bunmo ya iholib gwahtiqdaqta na amalib ya Krais abin emid ayah tiqiydaq haqaiq. Haqad ya God amen emad ihol tuhusisiqaq. 21 Na ezaqgo ya og kab kayeqmo osad na ya Krais inaq tisoqotim dimunmo osaiqta. Ari ya moqeq na ya tidimniy hasdaiq.
22 Teq ya isan ka kayeqmo osad ya God ago kabiy emad on mataw kabemmo gilumsihaiqta. Ya naga danteqin diq muzindaiq? Dante giger na dimun. 23 Nazaq iyan ya inad giger tiqemaiq. Ya isan ka huloseq leheq Krais inaq osnan inad ayahmo usaqta. Ya Krais inaq osdaiqta na in og ka ago os uriyameq dimun diqmo iydaqta. 24 Teq ya ne ginadin emaiqmo. Na ezaqgo ya kayeqmo osad ne tigilumsihdaiqta haqad. Ari ya gihuloseq leheq ya ne a ta hi gilumsihdaiq. 25 Nazaq iyan ya inad emaiq, Ya ne gihuloseq a hi lehdaiq haqaiq. Haiqgam. Ya ne bunmo nenaq og kab tuqos tutdaiq haqaiq. Osad ya ne gilumsihsa ne ginad helmo haqayta na ayah iysa ne ginad dimniysa tuqos daqay. 26 Nazaq iyid teq ya le ne gigo hib a ta gwahtiqid ne ya inan ginad dimniysa Krais Yesus abin tiqiluw daqay.
Filipay on mataw Krais anan helmo haqad in abinib santitiy sor daqayta
27-28 Ari ya ne gigo hib leheq nenaq osdaiq o haiq ya kab ne gigo hib pesanmo ossa tuteqmo ne daq kazaq emad osiy. Ne gigo luw os bunmo Krais awagamun na inaq rireneqmo lehan. Sa ne gigem amulikmo iyeq giwaz meqniyeq turiy. Ad ne ginad amulikmo iyeq ne an ulumsihad mataw Yesus awagamun wazbuliynan tonsa ne wagam na anononmo gibilen kemiy. Teq ne gigo bab na gihar negsa ne hi girabuniy. Ne nazaq emsa teq ya le ne gibiydaiq o haiq ya ne gigo hib pesanmo osad ya ne gibin dimunta nazaq tuhuritdaiq.
Ari ne nazaq giwaz meqniyad tursa ne gigo bab ne gibiyad in gihol loyinim ginad emay, I teq timeqniyam daqagya haqay. Sa negmo ginad emay, God-mo i giqeman i kazaq giwaz meqniyim turauqta haqay. Nazaq iyan i teq leheq in inaq dimunmo tuqosam haqay. 29 God ne ginad eman hastitayan ne Krais anan helmo tihaqayta. Teq ne Krais anan helmo haqgomo haqad in ne a hi giwamta. Haiqgam. Ne Krais anan helmo haqad in abinib santitiy sor daqaymo haqad in ne giwamta. 30 Kwaziqmo Krais ababun bab yagsa ne ya ibiy yaqayta. Teq muran ya bab na em tutsa ne huritad bab amulik nabmo ne tituraymo.