2
I gihol wazid woqsa i gimaqbaban ginan ginad meqniyan
Ari ne Krais aholib soqotim inaq osad ne gigem zaway iyim osayta. Ossa Krais ne ginan anad bilaqsa ne gigem kiskismo usaqta. Teq God ago Bugaw Dimunta ne bunmo giduganib ussa ne gigem dimunta mataw negad ginan ginad meqniyaqta. Ne nazaq emsa ya ne ginan inad tidimniyaq. Ari ne gigo daq dimdimunta na ulumsiheq ne ginad amulikmo ussa araqibmo an anan ginad bilaqsa osiy. Osad ne gigem amulikmo ussa ne ginad amulikmo usanmo. Ne nazaq emsa teq ya ne ginan inad tidimniy naqmo diq hiqiydaq. Ne negmo gihol anadin emad gibin ayahta waqgo hi emiy. Haiqgam. Ne gihol wazid woqsa an abin iluwad an ahaqenib iyeq osiy. Ne negmo gihol ulumsihgomo daq hi emiy. Haiqgam. Ne giyogniz ginadin emad in gilumsihiymo.
Krais inmo ahol wazan woqan God abin wazan eram
Krais Yesus anad usta nazaqmo ne ginad usan.
In God diq iyim osta.
Teq in ago ban ulilibta na anad a hi waz.
Haiqgam. In ago ban ulilibta na hulosim in abin wazan woqan in kabibiy mat samanta abin waqim ahol ug.
Ugad in mat diq asan waqim bo tugwahtim.
Gwahtiqim in mat diq iyim osad ahol wazan woqsa in God-mo aqez muzinim lemo in tumom.
Teq in dante dimuntab a hi mom. In ayibmo dom wolan momta.
In nazaqmo ahol abin wazan woqan teq God in abin wazan ulilibmo diq iy.
Ad God in anan araq mataw bunmo ginan uriyamta na tuqug.
10 Ugan teq mataw bunmo Heven-ib osayta na teq og kab osayta na teq og aduganib usayta nagan bun diqmo in Yesus anan biyad teq in ayon gibakbakan tuqulum laquw daqay.
11 Ad in bunmo bilaq daqay, Yesus Krais in Iyahta haq daqay.
Haqsa Amam God abin ulilibmo diq gwale tuqusdaq.
I ulig oyaq nazaq nog mataw gilikmanib osuq
12-13 Ari ya iyogniz, negmo teq kazaq emiy. Ne yaqgo nan hurit yaqayta nazaqmo ne muran em tutad osiy. Teq ya nenaq ossa ne nan huritiy haqad ya a hi bilaqaiq. Haiqgam. Muran kam kab ya ne gihulosim uliq kab pesanmo ossa ne ya iqez ka hurit naqmo hiqiyiy haqaiq. Ne ginad emiy. God-mo ne gimuganib kabiy emad in ne ginad wazan eraqsa in anad usaqta nazaqmo ne kabiy daq emayta. Nazaq iyan God ne giwaqnan haqad gimen dante amta na ne muzinad gihol anononmo wamuzad ne rabad gihol harara nemsa dante na muzinad luwiy.
14 Kabiy daq bunmo ne emad na ago ananin kabemmo ne bilaqad an hi mugiy. 15-16 Ne nazaq emad oseq teq ne gigemab ginumlan hiqiysa afaqan araq a hi em daqay. Haiqgam. On mataw meqmeqinta muran kam kab osayta ka gilikmanib ne God ago onmin dimun diqta iyeq tuqos daqay. Osad on mataw na daq hihiq emsa ne os dimunta kayeqmo os tut daqayta na agamukan tigibilen daqay. Ne gamuk dimunta na gibilenad ne bilaqne ulig kaitab oyayta nazaq nog ne on mataw God gileh ugayta na gilikmanib oyad tuqos daqay. Ne nazaq diq emid teq Krais ta boldaqta akaman nab ya ihol abin iluwad bilaqdaiq, Ya kabiy samanmo a hi em haqdaiq. Ad yaqgo zaway hunegan le saman a hi iy haqdaiq.
17 Ne Yesus anan helmo diq haqad God ago kabiy emad ne gihol bunmo tamaz nog God ugayta. Sa abeb mataw ya inol emid inedan wain ayun nog ne gigo naw na amalib wazbalid woqsa i agaribmo gihol tamaz nog God tuqugam. Ya ihol nazaq diq loyinaiqta teq ya inad a hi meqniyaq. Haiqgam. Ne ya inan ginad dimniysa ya inad tidimniyaqmo. 18 Ad nazaqmo ya ne ginan inad dimniysa ne ginad dimniyanmo.
Pol Timoti emid uliq Filipay-ib lehnan bilam
19 Ari Iyahta Yesus anad bilaqid teq ya Timoti emid nawa ne gigo hib hidmo tilehdaq. Leheq in muleq ta boleq ne ezaq osayta na awagamun ibilenid ya igem zaway tiqiydaq haqad. 20 Yaqgo mat araq Timoti nogta haiqgam. In anad ya inad nog iyim in ne ginadin diq emaqta. 21 Mataw asor bunmo in gimo gihol anadin emad in Yesus Krais ago kabiy anadin diq a hi emayta. 22 Teq negmo Timoti ago tuhuritiyta. In mat atuw inaqta. Amun amam ulumsihaqta nazaq in ya ilumsihsa i garabmo Yesus awagamun dimunta akabiyan emauqta. 23 Nazaq iyan ya bit kab ossa yaqgo hazizir le ezaq iyid ya ahol waqad teq ya Timoti emid hidmo nawa ne gigo hib tilehdaq. 24 Teq ya inad emaiq, Asit naqmo Iyahta yaqmen dan emid ya ne gigo hib tilehdaiqmo haqaiq.
Pol Epafroditus emid uliq Filipay-ib lehnan bilam
25 Teq ya inad emaiq, Ya Epafroditus ne gigo hib emid in muleqeq ta lehdaq haqaiq. Na in ya imaqbab nog iyim ya inaq i araqibmo kabiy emad Yesus ago bab nenaq an wolauqta. Kwaziqmo ne mat na yaqgo hib eman bolim in ya ilumsihad osim bo muran tiqiy. 26 Iyim in muran ne gibiynan anad diq meqniyaqta. Ad in moqad usta na ago ne huritim ginadnad emiyta na ago in agem afaqan iyaqmo. 27 Helmo in moq waqim tumoqnan tonta. Teq God in anan anad meqniy. Anad meqniysa in Epafroditus amomo anan anad a hi meqniysa in ya inan anad meqniymo. In anad kazaq am. Pol irquran osaqta na ago afaqan sorsa in ayow na moqid ago afaqan na ayah diqmo isihdaq haqad in Epafroditus ulumsihan a hi mom. 28 Nazaq iyan ya in emid ne gigo hib lehnan inad ayahmo bilaqaq. In ne gigo hib lehid ne ahol waqad teq ne ginad tidimniydaq. Sa ya ne ginadin emad inadnad kabemmo emaiqta na asit tihiqiydaq. 29-30 Nazaq iyan in le ne gigo hib gwahtiqid ne ginad dimniysa Iyahta abinib in waqiy. In Krais ago kabiy aduganib moqnan tonta. Ne ya ilumsiheq yaqgo kabiy ka asor a hi em daqayta iyan in ame wolnetnan haqad inmo ahol nog hulosnan ton. Nazaq iyan ne mataw naqanta gibin tiqiluw daqay.