Hibru
Gamuk ameb lehaqta
Mat araq in Juda on mataw Yesus anan helmo haqiyta na asor gilumsihnan haqad sansandek ka mar tonta. Juda on mataw na in Hibru nan bilaq yaqayta iyan in ginan araq Hibru usaqtamo. Teq nog diq sansandek ka mar tonta na i a hi hurit.
Juda on mataw na in Yesus ago suleq muzinad ossa in gigo walmataw asor afaqan negad gimeqin ton yaqay. Gimeqin tonsa on mataw na in Yesus huloseq gigo lotu kwaziqta nabmo in muleqeq ta lehnan ginad em yaqay. In ginad nazaq emsa sansandek ka anamren in ginad meqinta na wastitayid in giwaz meqniyeq Yesus in gimen dante amta na a hi hulos daqay haqad in gimen sansandek ka mar tonta.
Sansandek ka in nagah aseseqta ezeqmanmo ginan bilamta. Danmebta na in kazaq. Yesus in God atatinmo diq. In og kab osad afaqan kabemmo teq santitiy ayahmo sorim teq in abin ayah diqta wam. Daq naqmo amalib Yesus in i gilumsiheq ta giwaqdaqta amatin tiqiyim osaqta (Hibru 2.10). Nazaq iyan in abin ayahta na angelo gibin teq Moses abin teq Juda gigo tamaz mat danmebta na abin tigiquriyam bug.
Teq gamuk afaqin gigerta na in kazaq. Yesus bolim i gimen ahol nog hulosim inmo ahol tamaz nog God ugim in i gigo daq meqinta amebay tisuhol bug. Suhol bugan God in anan bilaqan in i gigo tamaz mat danmebta iyim osaqta. Osad in i gimen dante wastitayim i le God amebmo diq gwahtiqamta na ago dan ez in tihas ig. Nazaq iyan in i gimen kabiy emaqta na in Juda gigo mataw tamaz em yaqayta na gigo kabiy tuquriyam bugmo.
Teq gamuk afaqin ezeqmanta na in kazaq. Yesus i gimen dante dimunta na eman i abu a hi ulumad i giwaz meqniyeq afaqan sorad gituw a hi hiqiyam. I mataw kwaziqmo osiyta na ginadin emad in God anan helmo haqad osim moqiyta nazaqmo diq i emam. On mataw kwaziqta na gime le os dimunta Heven-ib usaqta na ahol waq nog iyad in afaqan sorad ginadnad a hi em yaqayta. Ari i nazaq a hi emeq luweq i Yesus muzad inaq lehad teq dan aliqabmo i gihol buliyeq ta muleqam. Nazaq iyan mat sansandek mar tonta na bilam, Afaqan amo amo ne giholib gwahtiqsa ne gigo ginad helmota na ne waz naqmo hiqiysa le ne gigo moq akamnib iyan ham. Ne Yesus ago hib gime ussa in ago daq na ne muziniy ham. Ad ne an wamuzad an agem zaway ugad ne bunmo araqibmo os dimunta nab le gwahtiqiy ham.
Yesus in angelo giquriyam bugta
1
God atatin in gamuk ig
Kwaziqmo God in ame kabemmo i Juda gisesan gibilenad in daq amo amo amalib in ago gamuk eman nantut giqezab gwahtiqyaqta. Ari muran kam abebtanta kab God in atatinmo aqezab i tigibilan. God in atatin na atowun emim in zaway bunmo abenab tiqamta. Ad in atatin na amalib og teq kait teq nagah bunmo giqeman gwahtiqiyta. Amam ahol anuwan teq abin ayahta na in amidon na aholib us bugaqta. Sa amidon na ago zaway teq in anad awaz meqinta teq in ahol anaghan bun diqmo in amammo nogta. In ago gamuk awaz meqinta na amalib nagah bunmo zaway negsa in usayta. Teq in on mataw gigo daq meqinta gisuholan gibusirinan tihiqiy bugan teq in gwale King Awaz Meqin Diqta ulilib osaqta na aben aqabun ban tuqos wom.
God atatin abin in angelo gibin uriyamta
God atatin abin in angelo gibin uriyamaqta. Nazaq iyan in ban waqim osaqta na in nazaqmo angelo gigo ban uriyamaqtamo. Na ezaqgo kwaziqmo God in ago amidon na kazaq bulon,
Ni ya itatin ham. Muran ya ni tiniqulal tonaiq haqad in bilam ham. Buk Song 2.7
Ad in ta bilam,
Ya in amam iyeq ossa in ya itatin iyeq tuqosdaq ham. 2 Samuel 7.14
Ari kam gineh diq God in atatin anan bilamta nazaqmo in angelo araq anan bilam? Na haiqgam. Teq in ago Amidon aqenta na emid og kab tubolnan haqad in kazaq ta bilam,
God ago angelo bunmo in amun kaqmo abin iluwiy ham. Lo 32.43
Ari in ta angelo ginan kazaq bilam,
In ago angelo giqeman in tim nog iyim luwayta ham. Ad in giqeman in faq amileq nog iyim ago kabiy emad luwaytamo ham. Buk Song 104.4
Teq God in atatinmo anan kazaq bilam,
Ni God ham. Ni king iyeq kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham. Osad ni ningo maror aduganib daq titnonta amalib ningo on mataw tigiwamuzdaq ham.
Ni daq titnontaqmo anan ninad bilaqsa ni daq meqinta anan nigem meqniyaqta ham. Nazaq iyan ningo God in ni nimaqbelab masil wazbalan woqsa in ni ninan bilam, Ni niyogniz gilikmanib ninmo nibin ayahta iyeq ni ninad dimniysa osdaq haqad in bilam ham. Buk Song 45.6-7
10 Ad in atatin bulonim kazaq bilammo,
Iyahta ham kwaziqmo diq ni og ka eman gwahtiqim in awaz timeqniyim usaqta ham. Ad ninmo nibenab ni kait teq nagah bunmo ulilib usayta na giqamta ham.
11 Og kait inaq timeqniydaqta ham. Teq ninmo nazaqmo kuluwa-kuluwmo tuqos tutdaqta ham. Nagah giger na in kwaziq tiqiy has daqayta ham. Bilaqne tubusan kwaziq iyim tartay bugaqta nazaq in tiqiy daqay ham.
12 Teq nagah nagan kwaziq iyid ni bilaqne mat aholsihen hasim ayaqta nazaq nog ni giqaydaq ham. Giqayeq teq ni nagah nagan giwazbuliyid muturta tiqiydaq ham. Bilaqne mat tubusan kwaziqta hasim hunegad muturta waqim aholib emaqta nazaq nog ham.
Teq ningo daq a hi buliysa ni osaq nazaqmo ni tuqos tutaqta ham. Ad ni kuluwa-kuluwmo osad ningo kam a hi hiqiydaq ham. Buk Song 102.25-27
13 Teq God in atatin kazaq bulonmo,
Ni ya iben iqabun ban kab ya imen emad ossa ya ningo bab giqemid nisen ahaqenib tiqiy bug daqay ham. Buk Song 110.1
Teq kam gineh diq God in angelo araq anan nazaq bilamta? Na haiqgam.
14 Ari angelo in naga matawun diqta? In bugawta teq in God ago kabiy emayta. God in giqeman lehad in on mataw God ago os dimunta teq waq daqayta naqmo gilumsihayta.