Filemon
o
Sansandek Pol in Filemon amen mar tonan lahta
Gamuk ameb lehaqta
Filemon in mat araq ayahta Yesus anan helmo haqad uliq Kolosi-ib osta. Teq in ago kabibiy mat samanta araq anan Onesimus haqayta na in Filemon hulosim tukim uliq Rom-ub tilah. Lehim luwad uliq nab in Pol ahol waqim teq in Krais abin huritim anan helmo tiham.
In anad buliyim Krais Yesus anan helmo tihaqim teq in muleqeq ago ayahta ago hib ta leheq in tukta na ago afaqan wastitaynan haqad anad tiqam. Anad emsa kam nab Pol irquran osad in Onesimus inaq leheq Filemon ahol waqgo haiq iy. Nazaq iyan in Onesimus ayon dante wastitaynan haqad in sansandek ka mar tonim ugim eman in ago ayahta ago hib ta lah. Sansandek kab Pol in Filemon kazaq bulon, Ningo kabibiy mat samanta ka hi wad ham. In Krais anan helmo tihaqim muran in ningo maqbab tiqiy ham. Nazaq iyan ni inaq an anobun wastitayeq teq ne an anan ginad bilaqsa osiy ham.
Filemon ago kabibiy mat tukim lehim abeb in Yesus anan helmo haqan Pol eman Filemon ago hib muleqim ta lah
1
Ari yaqmo Pol. Krais Yesus abin ya iholib usaqta na ago ya bit giqirquran osayta kab osaiq.
Filemon, ni i giyow dimun diqta. Teq i ninaq araqibmo Iyahta ago kabiy emauqta. Ya teq i gimaqbab Timoti inaq i giger sansandek ka mar tonim ningo hib eman lehaq. Sa i gihiy Apiya teq Arkipus, mat i inaq araqib Iyahta ago bab nenaq an wolauqta amatin na, teq Yesus ago on mataw ningo bitab humab wolayta na nenaq bunmo gimen sansandek ka i mar tonim eman leh negaqmo.
I Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad ne gigem emid midemeqmo usan.
Pol in Filemon ago daq dimdimunta anan anad dimniy
Ya sirisirimo ni ninadin emad yaqgo God bulonad esey diq ugaiqta. Na ezaqgo kam bunmo mataw ni ninan kazaq ibilenay, Filemon in Iyahta Yesus anan helmo diq haqad in God ago on mataw tawonta na bunmo ginan anad bilaqaqta haqay. Haqsa ya huritim ya ninmen God bulonim bilaqaiq, God haqaiq, Filemon in Krais ayon daq dimunta kabemmo emdaqta na ni isihunid in anad em hasad in amaqbaban Yesus anan helmo haqayta na gilumsih naqmo hiqiyan haqaiq. Helmo kadoy, ni God ago on mataw tawonta bunmo ginan ninad bilaqad gilumsihsa in gigem hastitaysa zaway muturta waqayta. Ya ningo daq nazaqta na awagamun huritim inad dimniysa igem zaway diq tiqiyaqmo.
Filemon in ago kabibiy mat Onesimus bilaqne amaqbab waq nog iydaq
Nazaq iyan ni yaqmen daq araq emdaqta na ago ya tinibilennan. Helmo ya Krais abinib gamuk atoranmo nibilenid ni yaqmen daq na emgo azawayin ya iholib usaqta. Teq ya gamuk awaz meqinta a hi nibilendaiq. Ya Pol ya mat adinowan tiqiyta. Ad Krais Yesus abin ya iholib usaqta na ago muran ya iqirquran kawa osaiqta. Ya ninaq an anan ginad bilaqsa ya inad awaz meqin amalib gamuk ka nibilenaiq. 10 Ni yaqgo amun Onesimus waqeq alowan ton haqaiq. Ya uliq kab iqirquran ossa Onesimus bo ya ibiysa ya Krais awagamun bulonan in huritim anan helmo tiham. Haqan nab ya in amam nog tiqiy. 11 Kwaziqmo in ni ninaq osad in kabiy araq dimunta amalib a hi nilumsihyaqta. Ari muran in anad buliyim in ya teq ni inaq garabmo ayahmo i tigilumsihdaq.* Grik nanib gamuk Onesimus ka alulin ‘gilumsih’ haqayta.
12 Muran ya Onesimus eman in ningo hib muleqim ta lehaq. In ya iqutilmo diqta. 13 Nazaq iyan ya wasihid in ningo ban waqeq ilumsihad kab osdaq haqad ya inad emta. Ya Yesus awagamun dimunta bilaqsa mataw ya iwazim iqirquran ya bit kab osaiq. Sa ninmo kab osta iyeq ni tuteqmo ya ilumsih nagta. Nazaq iyan ni ya ilumsih nagta na amenin ya ningo kabibiy mat Onesimus ka wasihgo inad emta. 14 Teq ni ninad a hi bilaqdaq haqad ya nazaq a hi em. Ni ninad bilaqsa teq ni daq dimunta kawa ya anan bilaqaiqta ka ni ninadibmo em yagdaqta na in dimun. Ari ya nibe yahid ni ninad a hi bilaqsa iqez muzdaqta na ya loyinsa in dimun a haiq.
15 Helmo Onesimus in ni nihulosim in tukim bolim kab kam asitmo tuqosta. Teq ya inad emaiq, In saman yaqgo hib a hi bol haqaiq. Ni mat na ta waqeq inaq tuteqmo anononmo os daqayta naqmo ago in ni nihulosim kab bol haqaiq. 16 Ta teq muran in ningo hib lehid ni kabibiy mat nog a hi waqdaq. Helmo in ningo kabiy emdaqta. Teq in ningo hib lehid ni nimaqbab araq anan ninad bilaqaqta nazaq nog ni tuwaqdaq. Ya mat na loyinsa in ya imaqbab dimun diqta nog iyaq. Sa in ningo hib ta lehid ni nazaq tiloyindaqmo. Ad ne giger araqibmo Iyahta aholib soqoteq inaq osad ni mat na anan ninad bilaq gigayindaq.
17 Nazaq iyan ni ya ibiysa ya ninaq i giger an ulumsihad Iyahta ago kabiy araqib emauqta nazaq iyid teq ni Onesimus waqeq nigem dimunta ugad inaq os. Ni nigem dimunta ya yagad inaq os nagta nazaq. 18 Teq in ningo nagah araq meqin tonta o ningo amenin araq in ago hib ussun ari ni in ananta ningo hib usaqta na suholeq abanab ni ya inanta mar ton. 19 Yaqmo Pol ya kawa ibenabmo nan ka mar tonaiq. Ya teq nagah na tuwastitaydaiq. Teq ya ayahmo nilumsihta na amenin ningo hib usaqmo. Helmo ni amenin na yagnan haqad ni nihol bunmo yagdaqta. Teq ya na ago a hi nibilendaiq. 20 Ya imaqbab dimunta, ni yaqgo gamuk ka hurit. Ya ninaq araqibmo Iyahta aholib soqotim osauqta. Nazaq iyan ni ya ilumsihad daq dimunta kawa ya anan tinibilenta ka ni em yag. I giger Krais-mo ago dauhibta iyim iyan ni ya igem emid hastitaysa ya inad dimniyan.
21 Ni yaqgo gamuk ka tumuzindaq haqad ya ninmen sansandek ka mar ton nigta. Ad ya inad emaiq, Ni yaqgo gamuk ka muzinad ni ninadibmo nagah asor ya anan a hi bilayta inaqmo ni tiqem yagdaq haqaiq.
22 Teq yaqgo gamuk araq usaqmo. Ni niyogniz nenaq yaqmen God bulonsa in ya ilumsihid ya bit ka huloseq gwahtiqdaiq haqad ya ne gibilenaiq. Ya inad emaiq. Ne nazaq God bulonsa in ne giqez tuhuritdaq haqaiq. Huriteq teq in yaqgo dan wastitayid a ya ne gigo hib ta lehdaiq haqaiq. Nazaq iyan ningo bit adugan araq ya le usdaiqta na ni wastitay yag.
Pol ayogniz asor in Filemon zeq dimun ugiy
23 Epafras in Krais Yesus ago afaqan sorad in kawa ya inaq giqirquran osauq. In ago zeq dimun eman ningo hib lehaq. 24 Sa ya iyogniz Mak teq Aristarkus teq Demas teq Luk in nazaqmo in gigo zeq dimun eman ningo hib lehaqmo. In ya nenaq araqibmo Yesus ago kabiy emauqta.
25 Ari Iyahta Yesus Krais agem dimunta negsa ne osiy. Nawaqmo.

*1:11: Grik nanib gamuk Onesimus ka alulin ‘gilumsih’ haqayta.