Atrivibar Eghaghaniba Itir Akɨnafarir Faragha Zuim
O
1 Eghaghaniba
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kamning, e kamaghɨn aning dɨbori: 1 Eghaghaniba ko 2 Eghaghaniba, aning 1 Samuel ko 2 Samuelɨn Akɨnafarimning, ko 1 Atriviba ko 2 Atrivibar Akɨnafarimningɨn eghaghanir dar aven itiba, ua dagh eghari. Eghaghanir avɨrir dar aven itiba, magh ghu, ezɨ gumazir aning osirizim, an nɨghnɨzim mong igharagha ghu. Akɨnafarir kamning, nɨghnɨzir pumuningɨn mɨngarimɨn gun mɨkɨmasa.
Namba 1. Guizbangɨra, Israelia akɨrim ragha God gasaragha osɨmtɨzir igharagha garir avɨribagh amima da me abɨni, ezɨ God bar me ataghizir pu. Puvatɨ. God uan akar dɨkɨrɨzir men inazir afeziaba ko amizim damightɨ a guizɨn otivasa me ko ingaravɨra iti. Akɨnafarir kamning, Godɨn ingangarir kam en akaghasa, bizir aghuir Israelian atrivir maba amiziba, aning deragha dar gun mɨgei. Atrivir kaba, Atrivim Devit ko Solomon ko Jehosafat ko Hesekia ko Atrivim Josaia.
Namba 2. Akɨnafarir kamning uaghan, eghaghanir Israelia Godɨn Dɨpenimɨn ikia an ziam fer arazir avɨriba, aningɨn aven iti. Akɨnafarir kamning kamaghɨn en akakaghasa, manmaghɨn amizɨ, arazir kam oto, egha bizir tizim baka. Akɨnafarir kamning uaghan, deragh ofa gamir gumaziba ko Livaibar ingangariba akakaghasa.
1 Eghaghaniba, Israelian inazir afeziabar ziaba iti, kar Adamɨn ikegha iza Atrivim Solɨn tu. Egha uaghan Atrivim Sol ko Atrivim Devit geghari.
Adamɨn ikɨzim
1
(Sapta 1:1-27)
Adamɨn otaribar ikɨzibar ziaba
(Jenesis 5:1-32; 10:1-31; 11:10-26)
Adam Setɨn afeziam, ezɨ Set Enosɨn afeziam. Ezɨ Enos Kenanɨn afeziam, ezɨ Kenan Mahalalelɨn afeziam, ezɨ Mahalalel Jaretɨn afeziam. Ezɨ Jaret Enokɨn afeziam, ezɨ Enok Metuselan afeziam, ezɨ Metusela Lamekɨn afeziam. Ezɨ Lamek Noan afeziam, ezɨ Noa otarir 3pla iti, Siem ko Ham ko Jafet.
Jafetɨn otaribar ziabar kara: Gomer, Magok, Madai, Javan, Tubal, Mesek, ko Tiras. Ezɨ Gomerɨn otaribar ziabar kara: Askenas, Rifat, ko Togarma. Ezɨ Javanɨn otaribar ziabar kara: Elisa, Tarsis, ko Saiprus, ko Rodes.
Ezɨ Hamɨn otaribar ziabar kara: Kus, Isip, Libia ko Kenan.* Kus, a Itiopian adarazir inazir afeziam. Ezɨ Isip, an ziar igharazim Misraim, a Isipian inazir afeziam. Ezɨ Put, an ziar igharazim Libia, a Libiabar inazir afeziam. Ezɨ Kenan, a Kenanian inazir afeziam. Ezɨ Kusɨn otaribar ziabar kara: Seba, Havila, Sapta, Rama ko Sapteka. Ezɨ Rama otarir pumuningra iti: Seba ko Dedan. 10 Ezɨ Kus otarir mam iti, an ziam Nimrot. Nimrot a nguazir kamɨn bar faraghavɨra otozir gumazir bar gavgavim.
11 Isip a ikɨzir kabar ovavim: Lidia, Anam, Lehap, Naptu, 12 ko Patrus, Kaslu, ko Krit. Ezɨ Filistian ikɨzimɨn adarasi, me Kritɨn Arighatɨzimɨn itir darazir aven otifi. 13 Ezɨ Saidon a Kenanɨn otarir ivariam. Ezɨ igharaz darazi uaghan Kenanɨn ovavir boriba, ezɨ men adarazir kara: Hitia, 14 Jebusia, Amoria, Girgasia ko, 15 Hivia, Arkaia, Sinia, 16 Arvatia, Semaria ko Hamatia.
17 Siemɨn otaribar ziabar kara: Elam, Asur, Arpaksat, Lut ko Aram. Ezɨ Aramɨn otaribar ziabar kara: Us, Hul, Geter ko Mesek. 18 Ezɨ Arpaksat, a Selan afeziam, ezɨ Sela, a Eberɨn afeziamɨn oto. 19 Ezɨ Eber an otarir pumuning iti. Mamɨn ziam Pelek. Pelek itir dughiamɨn nguazimɨn itir gumazamiziba tintinimɨn bɨaghire. Kamaghɨn me ziar kam, “Pelek,” a gatɨ. Ziar kamɨn mɨngarim kamakɨn, “Bar bɨaghire.” Ezɨ Pelekɨn dozimɨn ziam Joktan. Hibrun akamɨn, ziar kam, “Pelek,” a mong mɨgɨrɨgɨar otevir kam ko voroghɨra ghu, “Bar bɨaghire.” 20 Ezɨ Joktanɨn otaribar ziabar kara: Almodat, Selep, Hasarmavet, Jera ko, 21 Hadoram, Usal, Dikla, ko 22 Ebal, Abimael, Seba ko, 23 Ofir, Havila, ko Jobap. Gumazir kaba bar, me Joktanɨn otariba. 24 Ezɨ Siem Arpaksatɨn afeziam, ezɨ Arpaksat Selan afeziam. 25 Ezɨ Sela Eberɨn afeziam, ezɨ Eber Pelekɨn afeziam, ezɨ Pelek Reun afeziam. 26 Ezɨ Reu Serukɨn afeziam, ezɨ Seruk Nahorɨn afeziam, ezɨ Nahor Teran afeziam. 27 Ezɨ Tera Abramɨn afeziam. Ezɨ Abramɨn ziar igiam kamaghɨn ghu, Abraham.
Abrahamɨn ikɨzim
(Sapta 1:28-54)
Abrahamɨn ovavir borir mabar ziaba
(Jenesis 25:12-16)
28 Abraham otarir pumuning iti, Aisak ko Ismael. 29 Ismaelɨn otarir ivariamɨn ziam Nebaiot. Ezɨ an gɨrara iriba, Kedar, Atbel, Mipsam ko, 30 Misma, Duma, Masa, Hadat, Tema ko, 31 Jetur, Nafis ko Kedema.
32 Abraham, amuir dozimɨn iti, an ziam Ketura. Keturan otivizir otaribar ziabar kara: Simran, Joksan, Medan, Midian, Isbak ko Sua. Joksan otarir pumuning iti, Seba ko Dedan. 33 Ezɨ Midianɨn otaribar ziabar kara: Efa, Efer, Hanok, Abida ko Elda. Ka bar Keturan igiavotariba.
Ison ovavir boribar ziaba
(Jenesis 36:1-19)
34 Abrahamɨn otarim Aisak, otarir pumuning iti, Iso ko Jekop. Jekopɨn ziar igharazim, Israel. 35 Ezɨ Ison otaribar ziabar kara: Elifas, Ruel, Jeus, Jalam, ko Kora. 36 Elifasɨn otaribar ziabar kara: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ko Amalek. 37 Ruelɨn otaribar ziabar kara: Nahat, Sera, Sama ko Misa.
Seirɨn ovavir boribar ziaba
(Jenesis 36:20-30)
38 Seirɨn otaribar ziabar kara: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ko Disan. 39 Ezɨ Lotanɨn otarimning, Hori ko Homam. Lotan buaramizim Timna. 40 Sobalɨn otaribar ziabar kara: Alvan, Manahat, Ebal, Sefi, ko Onam. Ezɨ Sibeonɨn otarir pumuning, Aia ko Ana. 41 Anan otarim Dison. Ezɨ Disonɨn otaribar ziabar kara: Hamran, Esban, Itran, ko Keran. 42 Eserɨn otaribar ziabar kara: Bilhan, Savan ko Jakan. Ezɨ Disanɨn otarimningɨn ziamning kara: Us ko Aran.
Idomɨn kantrin atrivibar ziaba
(Jenesis 36:31-43)
43 Ezɨ Israelɨn nguibam atriviba puvatɨzɨ dughiamɨn, Idomɨn nguibam atrivir avɨriba iti. Atrivir faragha otozim Bela, a Beorɨn otarim. A Dinhaban nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti. 44 Egha Bela aremezɨ, Bosran nguibar ekiamɨn gumazim Seran otarim Jobap, an danganim inigha atrivimɨn oto. 45 Egha Jobap aremezɨ, Temanian nguazimɨn gumazim Husam, an danganim inigha atrivimɨn oto. 46 Egha Husam aremezɨ, Bedatɨn otarim, Hadat an danganim inigha atrivimɨn iti. Hadat Moapɨn nguazimɨn ghua Midianɨn gumaziba ko mɨsoghava mɨdorozimɨn me abɨra. Egha Hadat Avitɨn nguibar ekiamɨn atrivimɨn iti. 47 Egha Hadat aremezɨ, Masrekan nguibamɨn gumazim, an ziam Samla, an danganim inigha atrivimɨn oto. 48 Egha Samla aremezɨ, Saul an danganim inigha atrivimɨn oto. Saul, a Rehobotian gumazir mam. Rehobot, a Yufretisɨn Fanemɨn mɨriamɨn itir nguibam. 49 Ezɨ Saul aremezɨ, Akborɨn otarim Balhanan an danganim inigha atrivimɨn oto. 50 Egha Balhanan aremezɨ, Hadat an danganim inigha atrivimɨn oto. Egha Paun nguibamɨn atrivimɨn iti. Ezɨ an amuim Mehetabel, a Matretɨn guivim. Ezɨ Mehetabelɨn inazim Mesahap.
51 Ezɨ gɨn Hadat aremezɨ, gumazir dapaniba Idomian anababagh ativagha men gari. Me distrighɨn kabagh ativagha dar gari: Timna, Alva ko Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mipsar, 54 Makdiel ko Iram. Me bar, Idomian anababar gumazir dapanibar ziaba.

*1:8: Kus, a Itiopian adarazir inazir afeziam. Ezɨ Isip, an ziar igharazim Misraim, a Isipian inazir afeziam. Ezɨ Put, an ziar igharazim Libia, a Libiabar inazir afeziam. Ezɨ Kenan, a Kenanian inazir afeziam.

1:19: Hibrun akamɨn, ziar kam, “Pelek,” a mong mɨgɨrɨgɨar otevir kam ko voroghɨra ghu, “Bar bɨaghire.”