Israelɨn otaribar ziaba
2
(Sapta 2--8)
Israelɨn otaribar ziabar kara: Ruben, Simeon, Livai, Juda, Isakar, Sebulun, Dan, Josep, Benjamin, Naptali, Gat ko Aser.
JUDAN OVAVIR BORIBAR ZIABA
Judan otaribar ziaba
Judan otaribar ziabar kara: Er, Onan ko Sela. Otarir 3plan kabar amebam Batsua, a Kenanian amizim. Judan otarir ivariam, Er, a Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn arazir bar kuram gamizɨ, Ikiavɨra Itir God a mɨsoghezɨma an areme. Ezɨ Judan otarir igharazimning iti, Peres ko Sera. Ezɨ aningɨn amebam Judan ivozir guivim, an ziam Tamar. Kamaghɨn amizɨ, Juda bar moghɨra otarir 5pla iti.
Peresɨn otaribar ziabar kara: Hesron ko Hamul. Seran otaribar ziabar kara: Simri, Etan, Heman, Kalkol, ko Darda. Sera bar moghɨra 5plan otariba iti. Josua 7:1Karmin otarim Akan,* Ziar kam, “Akan,” a guizbangɨra gumazir kamɨn ziam. Ezɨ Hibrun akamɨn, ziar igharazim, “Akar,” an araremɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, “Ikufi.” Kamaghɨn amizɨ, gumazir mɨgɨrɨgɨar otevir kam osirizim, kamaghɨn an osiri, “Akar.” a Seran adarazir mav. Anarɨra bizir Israelia God bagha inabaziba ini. Ezɨ bizir kam bangɨn God osɨmtɨzim isa Israelia ganɨngi. Etan otarir vamɨra iti, an ziam Asaria.
Atrivim Devit otozir adarazir ziaba
Peresɨn otarim Hesron, a otarir 3pla iti, men ziabar kara: Jeramel, Ram ko Kalep. 10 Ezɨ Ram an Aminadapɨn afeziam, ezɨ Aminadap, a Nasonɨn afeziam. Nason, a Judan anabamɨn gumazir dapanir mam. 11 Ezɨ Nason, a Salmonɨn afeziam, ezɨ Salmon, a Boasɨn afeziam, 12 ezɨ Boas, a Obetɨn afeziam, ezɨ Obet Jesin afeziam.
13 Ezɨ Jesi otarir 7pla iti. An otarir ivariam Eliap, ezɨ an gɨrara irim Abinadap, ezɨ an namba 3ɨn otarim Simea. 14 Ezɨ an namba 4ɨn otarim Netanel, ezɨ namba 5 Radai. 15 Ezɨ namba 6 Osem, ezɨ abuan namba 7 Devit. 16 Jesi uaghan guivir pumuning iti, Seruia ko Abigel. Ezɨ Seruia otarir 3pla iti, Abisai ko Joap ko Asahel. 17 Ezɨ Abigelɨn pam Jeter, a Ismaelɨn adarazir gumazir mam. Abigel otarir mam bate, an ziam Amasa.
Hesronɨn otarir mabar ziaba
18 Hesronɨn otarim Kalep, an amuimɨn ziam Asuba. Ezɨ Asuba, guivir mam bate, an ziam Jeriot. Ezɨ Jeriotɨn otaribar ziabar kara: Jeser, Sobap, ko Ardon. Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Fomɨra itir gumazir maba uari akar kam gɨra, ezɨ Tok Pisin Buk Baibelɨn itir osirizim men nɨghnɨzimɨn gɨrara ghu. 19 Ezɨ Asuba aremezɨ, Kalep Efrata inigha an itima, an otarir mam bate, an ziam Hur. 20 Ezɨ Hur, Urin afeziam, ezɨ Uri Besalelɨn afeziam.
21 Ezɨ gɨn, Hesron 60plan azeniba ikia, Makirɨn guivimɨn iti. Amizir kam, Gileatɨn afumim. Egha amizir kam otarir mam bate, an ziam, Segup. 22 Ezɨ Segup, a Jairɨn afeziam. Ezɨ Jair Gileatɨn Distrighɨn itir nguibar ekiar 23pla gativagha dar gari. 23 Ezɨ Gesur ko Sirian adarazi izava, Jair ko Kenatɨn adarazi ko mɨsogha men nguibar ekiaba ko, men nguibar dozir men boroghɨn itir maba sara ini. Me 60plan nguibar ekiaba bar moghɨra da ini. Danganir kamɨn iti darasi, kar Gileatɨn afeziam Makirɨn ovavir boriba. 24 Ezɨ Hesronɨn amuim Abiya navim adair dughiamɨn, Hesron, Kalep Efratan nguibar ekiamɨn areme. Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Ezɨ Abiya otarim bategha, ziam Asur a gatɨ. Ezɨ gɨn, Asur Tekoan nguibar ekiam aghuigha an ingari.
Jeramelɨn ovavir boribar ziaba
25 Ezɨ Hesronɨn otarir ivariam Jeramel, a 5plan otariba iti. Ram, an otarir ivariam. Ezɨ otarir igharazibar ziabar kara: Buna, Oren, Osem, ko Ahiya. 26-27 Ezɨ Ram otarir 3pla iti, men ziabar kara: Mas, Jamin, ko Eker. Ezɨ Jeramel uam amizir mam inigha an iti, an ziam Atara. Ezɨ Atara otarir vamɨra bate, an ziam Onam. 28 Ezɨ Onamɨn otarimningɨn ziamning kara: Samai ko Jada. Ezɨ Samai, an otarimningɨn ziamning kara: Nadap ko Abisur. 29 Ezɨ Abisur Abihail inigha an itima, an otarir pumuning bate, Aban ko Molit.
30 Nadapɨn otarimningɨn ziamning kara: Selet ko Apaim. Ezɨ Selet boritam inizir puvatɨgha areme. 31 Ezɨ Apaim otarir vamɨra iti, an ziam Isi. Ezɨ Isi otarir vamɨra iti, an ziam Sesan. Ezɨ Sesan otarir vamɨra iti, an ziam, Alai.
32 Ezɨ Samain avebam Jada, an otarimningɨn ziamning kara: Jeter ko Jonatan. Ezɨ Jeter boritam inizir puvatɨgha areme. 33 Ezɨ Jonatan otarir pumuning iti, aningɨn ziamning, Pelet ko Sasa. Gumazir kaba, kar Jeramelɨn ovavir boriba.
34 Ezɨ Sesan otariba puvatɨ, a guivibara iti. Ezɨ Isipian gumazir mam, Sesanɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn iti. Ingangarir gumazir kɨnir kamɨn ziam, Jara. 35 Ezɨ Sesan uan guivir mam ataghizɨ, a ingangarir gumazir kɨnim Jaran iti. Egha otarir mam bate, an ziam Atai. 36 Ezɨ Atai, a Natanɨn afeziam, ezɨ Natan, Sabatɨn afeziam. 37 Ezɨ Sabat, Eplalɨn afeziam, ezɨ Eplal, a Obetɨn afeziam. 38 Ezɨ Obet, a Jehun afeziam, ezɨ Jehu, a Asarian afeziam. 39 Ezɨ Asaria, a Helesɨn afeziam, ezɨ Heles Eleasan afeziam. 40 Ezɨ Eleasa, a Sismain afeziam, ezɨ Sismai, a Salumɨn afeziam. 41 Ezɨ Salum, a Jekamian afeziam, ezɨ Jekamia, a Elisaman afeziam.
Kalepɨn ovavir boribar ziaba
42 Ezɨ Jeramelɨn avebam Kalep, an otaribar ziabar kara. An otarir ivariam, Mesa. Ezɨ Mesa Sifɨn afeziam, ezɨ Sif Maresan afeziam, ezɨ Maresa Hebronɨn afeziam.
43 Ezɨ Hebronɨn otaribar ziabar kara: Kora, Tapua, Rekem ko Sema. 44 Ezɨ Sema, a Rahamɨn afeziam, ezɨ Raham, a Jorkeamɨn afeziam.
Ezɨ Rekem, a Samain afeziam. 45 Ezɨ Samai, a Maonɨn afeziam, ezɨ Maon, a Betsurɨn afeziam.
46 Ezɨ Kalepɨn amuir dozir mam, an ziam Efa. Ezɨ Efan otaribar ziabar kara: Haran, Mosa, ko Gases. Ezɨ Haran, a Gasesɨn igharazimɨn afeziam.
47 Ezɨ Jadain otaribar ziabar kara: Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa, ko Sap.
48-49 Ezɨ Kalepɨn amuir dozir igharazir mam, an ziam Maka. Ezɨ Makan otaribar ziabar kara: Seber ko Tirhana, Sap ko Seva. Ezɨ Sap, Matmanan nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Seva Makbena ko Gibean nguibar ekiamningɨn ingari. Ezɨ Kalep guivir mam iti, an ziam Aksa.
50-51 Ezɨ Kalepɨn ovavir borir igharazir maba uaghan iti. Kalep ko Efrata, aningɨn otarir ivariam Hur. Ezɨ Hurɨn otaribar ziabar kara: Sobal, Salma, ko Harep. Ezɨ Sobal, Kiriat Jearimɨn nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Salma, Betlehemɨn nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Harep, Betgaderɨn nguibar ekiamɨn ingari.
52 Ezɨ Sobal, a Kiriat Jearimɨn nguibar ekiamɨn ingarizir gumazim, a Haroen nguibar ekiamɨn itir gumazamiziba, ko nguibar ekiam Menuhotɨn itir gumazamizir mabar inazir afeziam. 53 Egha a uaghan Kiriat Jearimɨn itir gumazamizibar inazir afeziam. Gumazamizir kaba, me Itra ko Put ko Sumat ko Misran ovavir boriba. Nguibar ekiam Sora ko nguibar ekiam Estaolɨn gumazamiziba, me uaghan men adarasi.
54 Ezɨ Salman ovavir boriba, me nguibar ekiam Betlehem, ko nguibar ekiam Netofa, ko nguibar ekiam Atrot Betjoapɨn gumazamiziba, ko nguibar ekiam Manahatɨn gumazamizir maba, me bar moghɨra Sorɨn nguibamɨn ikegha izezir gumazamiziba. 55 Ezɨ Jabesɨn nguibar ekiamɨn itir marasi, me akɨnafariba osira fozir ikɨziba. Ikɨzir kabar ziabar kara: Tira, Simea ko Suka. Kar Kinɨn adarasi. Ezɨ men inazir afeziam Hamat. Hamat uaghan Rekapɨn nguibar ekiamɨn itir adarazir inazir afeziam.

2:7: Josua 7:1

*2:7: Ziar kam, “Akan,” a guizbangɨra gumazir kamɨn ziam. Ezɨ Hibrun akamɨn, ziar igharazim, “Akar,” an araremɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, “Ikufi.” Kamaghɨn amizɨ, gumazir mɨgɨrɨgɨar otevir kam osirizim, kamaghɨn an osiri, “Akar.”

2:18: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Fomɨra itir gumazir maba uari akar kam gɨra, ezɨ Tok Pisin Buk Baibelɨn itir osirizim men nɨghnɨzimɨn gɨrara ghu.

2:24: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.