4
Judan adarazir igharazibar ziaba
Judan ovavir borir mabar ziabar kara: Peres, Hesron, Karmi, Hur ko Sobal. Ezɨ Sobal, a Reaian afeziam, ezɨ Reaia, a Jahatɨn afeziam, ezɨ Jahat, a Ahumai ko Lahatɨn afeziam. Gumazir kaba, Soran nguibar ekiamɨn itir ikɨzibar inazir afeziaba.
3-4 Ezɨ Kalepɨn amuim Efrata, an borir ivariar an otezimɨn ziam, Hur. Ezɨ gɨn Hur Betlehemɨn nguibar ekiamɨn ingari. Hurɨn otaribar ziabar kara: Jesril, Isma, Itbas, Penuel ko Eser. Ezɨ men buaramizim Haselelponi. Ezɨ gɨn Jesril, Isma ko Itbas, me Etamɨn nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Penuel Gedorɨn nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Eser Husan nguibar ekiamɨn ingari.* Hibrun akam vezɨn kamningɨn mɨngarim deragha an abɨghizir puvatɨ.
Ezɨ Asur, a Tekoan nguibar ekiamɨn ingarizir gumazim, an amuir pumuning iti, aningɨn ziamning Hela ko Nara. Ezɨ Nara otarir 4pla bate. Men ziabar kara: Ahusam, Hefer, Temeni, ko Hahastari. Ezɨ Hela 3plan otariba bate, men ziabar kara: Seret, Ishar, ko Etnan.
Ezɨ Kos, Anup ko Sobeban afeziam. Egha Harumɨn otarim Aharhelɨn ikɨzibar inazir afeziamra.
Gumazir mam iti, an ziam Jabes. An araziba bar deragha uan aveghbuabar araziba bar dagh afira. Ezɨ gumazamiziba bar an ziam fe. Jabesɨn amebam a batir dughiamɨn, a bar mɨzazir ekiam ini. Kamaghɨn amizɨma, a ziam Jabes, a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam Jabes, a mong akar otevir kam ko voroghɨra ghu, “Mɨzazim.” 10 Ezɨ dughiar mamɨn Jabes kamaghɨn Israelian Godɨn dɨa ghaze, “O God, kɨ kamaghsua, nɨ deravɨra na damuva nguazir avɨriba na danɨngtɨ, da nguazir kɨ datɨrɨghɨn itim gafiragham. Eghtɨ nɨn gavgavim na ko ikɨva nan akurvagh! Egh nɨ bar deravɨra na geghuvtɨ, arazir kuraba mɨzaziba na danɨngan kogham.” Ezɨ God Jabesɨn azangsɨzim baregha Jabes an azarazɨ moghɨram ami.
11 Ezɨ Suhan aveghbuam Kelup, a Mehirɨn afeziam, ezɨ Mehir, a Estonɨn afeziam. 12 Ezɨ Eston, a Betrafa ko Pasea ko Tehinan afeziam. Ezɨ Tehina, a Nahasɨn nguibar ekiamɨn ingari. Gumazir kaba Rekan danganimɨn iti.
13 Ezɨ Kenasɨn otarimningɨn ziamning, Otniel ko Seraia. Ezɨ Otniel, Hatat ko Meonotain afeziam.
14 Ezɨ Meonotai, a Ofran afeziam.
Ezɨ Seraia, a Joapɨn afeziam. Ezɨ Joap, danganir zarir mamɨn itir ikɨzimɨn inazir afeziam. Danganir zarir kam, me kamaghɨn a dɨbora ghaze, “Fofozim Itir Ingangarir Gumazibar Danganir Zarim.” Danganir kamɨn itir gumazamiziba, me bizir guar avɨribar ingaramin fofoziba iti. Kamaghɨn amizɨ, me ziar kam a gatɨ.
15 Jefunen otarim Kalep, otarir 3pla iti. Men ziabar kara: Iru, Ela ko Nam. Ezɨ Ela, Kenasɨn afeziam.
16 Jehalelelɨn otaribar ziabar kara: Sif, Sifa, Tiria ko Asarel.
17-18 Ezɨ Esran otaribar ziabar kara: Jeter, Meret, Efer ko Jalon. Ezɨ Meret, a Isipian atrivimɨn guivim Bitian iti. Aningɨn boribar ziabar kara: Miriam, Samai ko Isba. Gɨn Isba Estemoan nguibar ekiamɨn ingari. Meret uaghan Judan anabamɨn amizir mamɨn iti. Aningɨn boribar ziabar kara: Jeret ko Heber ko Jekutiel. Ezɨ gɨn, Jeret Gedorɨn nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Heber Sokon nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Jekutiel Sanoan nguibar ekiamɨn ingari.
19 Ezɨ Hodia, a Nahamɨn afumimɨn iti. Aningɨn ovavir borir maba, Gerem ko Makan ikɨzimningɨn iti. Ezɨ Geremɨn ikɨzim, me nguibar ekiam Keilan itima, Makan ikɨzim, me Estemoan nguibar ekiamɨn iti. Hibrun akam akar kam deragha an mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
20 Simonɨn otaribar ziabar kara: Amnon, Rina, Benhanan, ko Tilon.
Ezɨ Isi otarir pumuning iti: Sohet ko Bensohet.
21-23 Ezɨ Sela, a Judan otarir mam. Kar an ovavir borir mabar ziaba: Er, Lada, Jokim, Joas, Sarap, ko Koseban nguibar ekiamɨn iti darasi, ko Betasbean nguibar ekiamɨn iti darasi. Betasbean itir gumazamizir kaba, me inir bar aghuiba nuavir darasi.
Ezɨ Er, a Lekan nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Lada, a Maresan nguibar ekiamɨn ingari. Ezɨ Joas ko Sarap, aning Moapɨn nguazimɨn iti darazi ko Jasubi Lahemɨn nguibar ekiamɨn iti darazi gativagha men gari.
Gumazir kaba, Netaim ko Gederan nguibar ekiamningɨn ikiava atrivibar ingangaribagh ami. Me nguazir mɨnebar ingarir gumaziba.
Mɨgɨrɨgɨar otevir kam, gumaziba fomɨra an osiri.
SIMEONƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
24 Simeonɨn otaribar ziabar kara: Nemuel, Jamin, Jarip, Sera ko Saul. 25 Ezɨ Saul, a Salumɨn afeziam, ezɨ Salum, a Mipsamɨn afeziam, ezɨ Mipsam, a Misman afeziam. 26 Misman ovavir boribar ziabar kara: Misma, a Hamuelɨn afeziam, ezɨ Hamuel, a Sakurɨn afeziam, ezɨ Sakur, a Simein afeziam.
27 Ezɨ Simei otarir 16pla ko guivir 6pla iti. Ezɨ an aveghbuaba otarir avɨriba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, Simeonɨn anabam, Judan anabamɨn mɨn avɨrasemezir puvatɨ. 28  Josua 19:2-8Simeonɨn anabamɨn adarasi, me nguibar ekiar kabar iti: Berseba, Molada, Hasarsual, 29 Bilha, Esem, Tolat, 30 ko Betuel, Horma, Siklak, 31 ko Bet, Markabot, Hasarsusim, Betbiri, ko Saraim. Simeonɨn anabamɨn gumazamiziba nguibar kabar ikia ghuavɨra itima, Atrivim Devitɨn dughiam oto. 32 Me uaghan 5plan nguibar ekiar kabar iti: Etam, Ain, Rimon, Token ko Asan. 33 Egha me uaghan danganir dozir nguibar ekiar kabar boroghɨn itibar ikia ghua Balatɨn nguibar ekiamɨn tu. Kar Simeonɨn anabamɨn nguibar ekiaba. Simeonɨn anabamɨn adarasi, me bar deraghavɨra uan ikɨziba ko gumazamizibar ziaba osiri.
34-38 Kar men ikɨzibar faragha zuir gumazir dapanibar ziaba: Mesobap, Jamlek ko Amasian otarim Josa, ko Joel, Elioenai, Jakoba, Jesohaia, Asaia, Adiel, Jesimiel, Benaia, Jehu, ko Sisa. Jehu, a Josibian otarim, ezɨ Josibia, a Seraian otarim, ezɨ Seraia, a Asielɨn otarim. Ezɨ Sisa, a Sifin otarim, ezɨ Sifi, a Alonɨn otarim, ezɨ Alon, a Jedaian otarim, ezɨ Jedaia, a Simrin otarim, ezɨ Simri, a Semaian otarim. Gumazir dapanir kabar ikɨzibar gumazamiziba ghua bar avɨraseme.
39 Egha me uan bulmakauba ko sipsipba damamin grazir aghuiba buria ghua, Gedorɨn danganir aruem anadi naghɨn, danganir zarimɨn boroghɨn iti. 40 Me ghua danganir kamɨn garima danganir kamɨn graziba bar dera, ezɨ danganir zarir kam bar ekefe. Ezɨ me danganir kamɨn itima, osɨmtɨzitaba me bativir puvatɨzɨma, me deraghavɨra iti. Hamɨn adarazi bar fomɨra danganir kamɨn ike.
41 Judabar Atrivim Hesekia, an atrivimɨn itir dughiamɨn, Simeonɨn anabamɨn gumazir dapaniba garima, grazir bar aghuiba danganir kamɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, me ghuava Ham ko Meunɨn adarazi ko mɨsosi. Egha me gumazamizir kabav sogha men purirpenibagh asɨghasigha bar me kuavareme. Ezɨ men tav ua itir puvatɨ. Egha gɨn Simeonɨn anabamɨn gumazamiziba danganir kam gapia.
42 Ezɨ Simeonɨn anabamɨn 500plan mɨdorozir gumaziba dɨkavigha ghua, Seirɨn danganimɨn aven itir mɨghsɨabar itir danganimɨn ghue, kar Idomian nguazim. Men gumazir dapaniba, me Isin otariba. Men ziabar kara: Pelatia, Nearia, Refaia, ko Usiel. 43  1 Samuel 14:48; 15:18Amalekian adarazir marazi fomɨra Israelian ara ghua danganir kamɨn iti. Ezɨ Simeonɨn anabamɨn gumaziba ghuava, Amalekian ikiavɨra itir varazira mɨsogha me dɨkabɨragha men danganim inigha an ikia iza datɨrɨghɨn tu.§ Akar kam, “iza datɨrɨghɨn tu,” a en dughiamɨn akam puvatɨ. A gumazir akɨnafarir kam osirimɨn dughiam mɨgei.

*4:3-4: Hibrun akam vezɨn kamningɨn mɨngarim deragha an abɨghizir puvatɨ.

4:9: Hibrun akamɨn ziar kam Jabes, a mong akar otevir kam ko voroghɨra ghu, “Mɨzazim.”

4:19: Hibrun akam akar kam deragha an mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

4:28: Josua 19:2-8

4:43: 1 Samuel 14:48; 15:18

§4:43: Akar kam, “iza datɨrɨghɨn tu,” a en dughiamɨn akam puvatɨ. A gumazir akɨnafarir kam osirimɨn dughiam mɨgei.