5
RUBENƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
Jenesis 35:22; 49:3-4Jekop an ziar mam Israel, an otarir ivariam Ruben. Ruben uan afeziamɨn amuir dozir mam ko akui. Kamaghɨn amizɨ, an otarir ivariaba iniamin danganim, an a inizir puvatɨ. Puvatɨ. An dozim Josepɨn otarimning, an danganir kam ini. Kamaghɨn amizɨ, Israelɨn otaribar ziar me osiziribar tongɨn, Rubenɨn ziam faragha itir puvatɨ. Jenesis 49:8-10Guizbangɨra, Juda uan aveghbuabar tongɨn bar gavgavigha ziar ekiam iti, ezɨ gɨn Israelian atriviba, Judan ovavir boribar tongɨn otifi. Ezɨ Josep, Israelɨn otarir ivariamɨn mɨn danganir kam ini.
Kar Israelɨn otarir ivariam, Rubenɨn otaribar ziabar kara: Hanok, Palu, Hesron ko Karmi.
Ezɨ Rubenɨn ovavir boribar tongɨn, gumazir mam Joel, an ovavir boribar ziabar kara: Joel, a Semaian afeziam, ezɨ Semaia, a Gokɨn afeziam, ezɨ Gok, a Simein afeziam, ezɨ Simei, a Maikan afeziam, ezɨ Maika, a Reaian afeziam, ezɨ Reaia, a Balɨn afeziam, 2 Atriviba 15:29ezɨ Bal, a Beran afeziam. Bera, a Rubenɨn anabamɨn gumazir dapanimɨn itima, Asirian Atrivim Tiklat Pileser an suiragha uan kantrin ghua kalabuziamɨn mɨn anetɨ.
Ezɨ Rubenɨn anabamɨn adarazir gumazir dapanibar ziaba, me kamaghɨn dar bora da osira izaghiri: Jeiel a faragha zui, ezɨ Sekaraia, ko Bela, aning an gɨn zui. Bela, a Asasɨn otarim, ezɨ Asas, a Seman otarim, ezɨ Sema, a Joelɨn otarim. Anabar kam itir danganim, Aroerɨn nguibar ekiamɨn notɨn amadaghan ikegha ghua Nebo ko Balmeonɨn nguibar ekiamningɨn tu. Me Gileatɨn Distrighɨn danganir kamɨn itima, men bulmakauba ko sipsipba bar avɨraseme. Ezɨ men marazi ghua aruem anadi naghɨn, nguazir gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn mɨriamɨn itim inigha an iti, nguazir kamɨn mɨtaghniam ghua Yufretisɨn Fanemɨn tu.
10 Ezɨ Sol atrivimɨn itir dughiamɨn, Rubenɨn adarazi Hagarɨn adaraziv soghezɨ me ariaghire. Ezɨ Rubenɨn anabamɨn adarasi, Hagarian nguazim inigha a gapia. Nguazir kam, Gileatɨn Distrighɨn amadaghan aruem anadi naghɨn iti.
GATƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
11 Ezɨ Gatɨn anabamɨn adarasi, Basanɨn Distrighɨn ikia Rubenɨn anabamɨn adarazi iti naghɨn notɨn amadaghan iti. Me itir nguazimɨn mɨtaghniam ghua aruem anadi naghɨn Salekan nguibar ekiamɨn tu. 12 Gatɨn anabamɨn marazi Basanɨn Distrighɨn iti. Ezɨ Joelɨn ikɨzim men faragha zui, ezɨ Safamɨn ikɨzim men gɨrara zui, ezɨ uaghan Janain ikɨzim ko Safatɨn ikɨzim me ko iti.
13 Ezɨ Gatɨn anabam, 7plan ikɨzir igharaziba uaghan iti. Men ziabar kara: Maikel, Mesulam, Seba, Jorai, Jakan, Sia ko Eber. 14 Men ovavim Abihail, a Hurin otarim. Ezɨ Huri, a Jaroan otarim, ezɨ Jaroa, a Gileatɨn otarim, ezɨ Gileat, a Maikelɨn otarim, ezɨ Maikel, a Jesisain otarim, ezɨ Jesisai, a Jadon otarim, ezɨ Jado, a Busɨn otarim. 15 Ezɨ ikɨzir kamɨn gumazir dapanim Ahi, an Apdielɨn otarim, egha Gunin igiavotarim. 16 Ezɨ 7plan ikɨzir kaba, Gileatɨn Distrik ko Basanɨn Distrighɨn ikia, egha uaghan aningɨn aven itir nguibar ekiaba ko dozibar iti. Egha uaghan me Saronɨn nguazimɨn iti. Nguazir aghuir kaba, men bulmakauba ko sipsipba damamin grazir bar aghuiba iti. 17 Dughiar Jotam Judabar atrivimɨn itim, ko dughiar Jeroboam Israelian atrivimɨn itimɨn, akɨnafarim osirir gumaziba Gatɨn anabamɨn ikɨzibar gumazibar ziaba, bar da osiri.
Rubenɨn adarazi ko Gatɨn adarazi ko Manasen adarazi apaniba abɨra
18 Israelian Jordanɨn Fanemɨn aruem anadi naghɨn itir darasi, me Rubenɨn anabamɨn adarazi ko Gatɨn anabamɨn adarazi ko Manasen anabamɨn me tuirazimningɨn mamɨn adarasi, me bar moghɨra 44,760plan mɨdorozir gumaziba iti. Gumazir kaba bar deravɨra oraba ko mɨdorozir sababar suigha mɨsogha, uaghan barir pibar asa bar fo. 19 Me ghua Hagarɨn adarazi ko, Jetur ko, Nafis ko, Nodapɨn adarazi ko mɨsosi. 20 Ezɨ mɨdorozimɨn dughiamɨn, Israelia uarir akurvaghasa Godɨn diagha an azai. Ezɨ God men akurazɨ me uan apanir kaba abɨra. Me bar uarir akurvaghasa nɨghnɨzir gavgavir ekiam Godɨn itima, God men akura. 21 Ezɨ me uan apanibar asɨziba uari bagha da ini. Me 50,000plan kamelba isava, 250,000plan sipsipba ko 2,000plan donkiba ini. Egha uaghan 100,000plan gumazamizibar suigha kalabuziabar mɨn me inigha ize. 22 Bar guizbangɨra, God uabɨ mɨdorozir kamɨn faragha zui, kamaghɨn amizɨ apanibar gumazir avɨriba mɨdorozir kamɨn ariaghire. Egha me gɨn uan apanibar nguazim inigha a gapia. Me an ikia ghua azenir avɨribar gɨn, Israelian apanir igharaziba me inigha ghua kantrin igharazimɨn me isa kalabuziabar mɨn me atɨzir dughiamɨn oto.
MANASEN ANABAR ME TUIRAZIMNINGƗN MAMƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
23 Manasen anabar me tuirazimningɨn ikɨzir mam bar avɨraseme. Me Basanɨn Distrighɨn iti, ezɨ men nguazim Balhermonɨn nguibar ekiamɨn notɨn amadaghan ghua Senirɨn Mɨghsɨamɨn tu, an ziar mam Hermonɨn Mɨghsɨam.
24 Men ikɨzibar gumazir dapanibar ziabar kara: Efer ko Isi, Eliel, Asriel, Jeremaia, Hodavia, ko Jadiel. Gumazir kaba bar mɨdorozir gumazir aghuiba, egha uaghan ziar ekiaba iti.
Ruben ko Gat ko Manasen adarazi ghua Asirian kantrin aven kalabuziabar mɨn iti
25 Ezɨ gɨn Rubenɨn anabam ko Gatɨn anabam ko Manasen anabar me tuirazimningɨn mamɨn adarasi, me uan inazir afeziabar Godɨn akam batuegha arazir bar kurabagh ami. Egha me gumazamizir faragha nguazir kamɨn ikezibar asebar ofa gami. Israelia ghua nguazir kamɨn otozir dughiamɨn, God me bagha nguazir kamɨn iti darazi batoke. Ezɨ datɨrɨghɨn Israelia ua akɨrim ragha uan God gasara, mati amizim uan pam ategha tuavir amizimɨn mɨn pura tintinibar gumaziba ko akui moghɨn iti. 26  2 Atriviba 15:19; 15:29; 17:6Kamaghɨn amizɨ, Israelian God, Asirian Atrivim Pul, an ziar igharazim Tiklat Pileser, a me mɨsoghasa nɨghnɨzim a ganigha an nɨghnɨzim fe. Ezɨ Asiriaba izava Israelia mɨsogha me abɨra. Egha Asiriaba Rubenɨn anabam, ko Gatɨn anabam, ko Manasen anabar me tuirazimningɨn mamɨn adarazi inigha ghua, Halan nguazim ko Haborɨn Fanem ko Gosenɨn Fanemɨn boroghɨn itir nguazim, ko Haran Distrighɨn otogha me isava kalabuziabar mɨn me atɨ. Ezɨ me kagh ikia iza datɨrɨghɨn iti.* Akar kam, “datɨrɨghɨn,” a en dughiam mɨgeir puvatɨ. A gumazir akɨnafarir kam osirizimɨn dughiam a mɨgei.

5:1: Jenesis 35:22; 49:3-4

5:2: Jenesis 49:8-10

5:6: 2 Atriviba 15:29

5:26: 2 Atriviba 15:19; 15:29; 17:6

*5:26: Akar kam, “datɨrɨghɨn,” a en dughiam mɨgeir puvatɨ. A gumazir akɨnafarir kam osirizimɨn dughiam a mɨgei.