6
LIVAIN OVAVIR BORIBAR ZIABA
Livain anabamɨn aven ofa gamir gumazibar dapanibar ziaba
Livain otaribar ziabar kara: Gerson, Kohat ko Merari. Ezɨ Kohatɨn otaribar ziabar kara: Amram, Ishar, Hebron ko Usiel. Ezɨ Amramɨn boribar ziabar kara: Aron ko Moses ko Miriam. Ezɨ Aronɨn otaribar ziabar kara: Nadap, Abihu, Eleasar ko Itamar. Ezɨ Eleasar, a Finiasɨn afeziam, ezɨ Finias, an Abisuan afeziam, ezɨ Abisua, a Bukin afeziam, ezɨ Buki, a Usin afeziam, ezɨ Usi, a Serahian afeziam, ezɨ Serahia, a Meraiotɨn afeziam, ezɨ Meraiot, a Amarian afeziam, ezɨ Amaria, a Ahitupɨn afeziam, ezɨ Ahitup, a Sadokɨn afeziam, ezɨ Sadok, a Ahimasɨn afeziam, ezɨ Ahimas, a Asarian afeziam, ezɨ Asaria, a Johananɨn afeziam, 10 ezɨ Johanan, a Asarian igharazimɨn afeziam. Atrivim Solomon Jerusalemɨn Godɨn Dɨpenimɨn ingarizir dughiamɨn, Asarian igharazir kam ofa gamir gumazibar dapanimɨn iti. 11 Ezɨ Asarian kam, a Amarian afeziam, ezɨ Amaria, a Ahitupɨn afeziam, 12 ezɨ Ahitup, a Sadokɨn afeziam, ezɨ Sadok, a Salumɨn afeziam, 13 ezɨ Salum, a Hilkian afeziam, ezɨ Hilkia, a Asarian afeziam, 14 ezɨ Asaria, a Seraian afeziam, ezɨ Seraia, a Jehosadakɨn afeziam. 15 Ezɨ Ikiavɨra Itir God nɨghnɨzim isava Atrivim Nebukatnesar ganɨngizɨma, Babilonia izava Judaba ko Jerusalemia inigha kalabuziabar mɨn me inigha ghue. Dughiar kamɨn me uaghan kalabuziar gumazimɨn mɨn, Jehosadak inigha Babilonɨn ghu.
Livain anabamɨn ikɨzir igharazibar ziaba
16  Ua Me Ini 6:15-19Livain otaribar ziabar kara: Gerson, Kohat ko Merari. 17 Ezɨ Gersonɨn otarimningɨn ziamning kara: Lipni ko Simei. 18 Ezɨ Kohatɨn otaribar ziabar kara: Amram, Ishar, Hebron ko Usiel. 19 Ezɨ Merarin otarimningɨn ziamning: Mali ko Musi.
Gumazir kaba, Livain anabamɨn ikɨzibar gumaziba.
20 Ezɨ Gersonɨn ikɨzimɨn ovavir boribar ziabar kara: Gerson, a Lipnin afeziam, ezɨ Lipni, a Jahatɨn afeziam, ezɨ Jahat, a Siman afeziam, 21 ezɨ Sima, a Joan afeziam, ezɨ Joa, a Idon afeziam, ezɨ Ido, a Seran afeziam, ezɨ Sera, a Jeaterain afeziam.
22 Ezɨ Kohatɨn ovavir boribar ziabar kara: Kohat, an Aminadapɨn afeziam, ezɨ Aminadap, a Koran afeziam, ezɨ Kora, a Asirɨn afeziam, 23 ezɨ Asir, a Elkanan afeziam, ezɨ Elkana, a Ebiasapɨn afeziam, ezɨ Ebiasap, a Asirɨn igharazimɨn afeziam, 24 ezɨ Asir, a Tahatɨn afeziam, ezɨ Tahat, a Urielɨn afeziam, ezɨ Uriel, a Usian afeziam, ezɨ Usia, a Saulɨn afeziam.
25 Ezɨ Elkanan ovavir boribar ziabar kara: Amasai, Ahimot, 26 ko Elkana. Ezɨ Elkanan igharazir kamɨn ovavir boribar kara: Elkana, a Sofain afeziam, ezɨ Sofai, a Nahatɨn afeziam, 27 ezɨ Nahat, a Eliapɨn afeziam, ezɨ Eliap, a Jerohamɨn afeziam, ezɨ Jeroham, a Elkanan afeziam.
28 Ezɨ Samuelɨn otarimningɨn ziamning kara: Joel* Ziar kam, “Joel,” datɨrɨghɨn Hibrun akamɨn itir puvatɨ. Egha a fomɨra ikegha datɨrɨghɨn itir puvatɨ. Nɨ saptan kamɨn ves 33, ko 1 Samuel 8:2ɨn gan. an otarir ivariam, ezɨ an gɨrara irim Abiya.
29 Ezɨ Merarin ikɨzimɨn ovavir boribar ziabar kara: Merari, a Malin afeziam, ezɨ Mali, a Lipnin afeziam, ezɨ Lipni, a Simein afeziam, ezɨ Simei, a Usan afeziam, 30 ezɨ Usa, a Simean afeziam, ezɨ Simea, a Hagian afeziam, ezɨ Hagia, a Asaian afeziam.
Godɨn Dɨpenimɨn aven onger akabagh amir gumazibar ziaba
31 Ezɨ Atrivim Devit Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigha iza, Jerusalemɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven izegha anetɨgha gɨvagha, Godɨn Dɨpenimɨn aven onger akabar ingangarimɨn faragh mangamin gumazir maba amɨsefe. 32 Ezɨ gumazamiziba bar uari akuvir dughiamɨn, gumazir kaba Ikiavɨra Itir God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn ighiabagh ami. Me Godɨn Purirpenim boroghɨn kamaghɨram amua ghua, Atrivim Solomon Jerusalemɨn itir Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenir igiamɨn ingari. Gumazir kaba, bar deravɨra Godɨn Akɨnafarimɨn aven onger akabar amuamin arazibar gɨntɨsi.
33 Devit ighiabar amuamin gumazibar faragh mangamin gumazir 3pla amɨsefe. Eghtɨ men boriba gɨn kamaghɨra ingangarir kam damuam. Kohatɨn ikɨzimɨn gumazim men fara, an ziam Heman. An onger akabar araziba bar adagh fo. Heman, a Joelɨn otarim, ezɨ Joel, a Samuelɨn otarim, 34 ezɨ Samuel, a Elkanan otarim, ezɨ Elkana, a Jerohamɨn otarim, ezɨ Jeroham, a Elielɨn otarim, ezɨ Eliel, a Toan otarim, 35 ezɨ Toa, a Sufɨn otarim, ezɨ Suf, a Elkanan otarim, ezɨ Elkana, a Mahatɨn otarim, ezɨ Mahat, a Amasain otarim, 36 ezɨ Amasai, a Elkanan otarim, ezɨ Elkana, a Joelɨn otarim, ezɨ Joel, a Asarian otarim, ezɨ Asaria, a Sefanaian otarim, 37 ezɨ Sefanaia, a Tahatɨn otarim, ezɨ Tahat, a Asirɨn otarim, ezɨ Asir, a Ebiasapɨn otarim, ezɨ Ebiasap, a Koran otarim, 38 ezɨ Kora, a Isharɨn otarim, ezɨ Ishar, a Kohatɨn otarim, ezɨ Kohat, a Livain otarim, ezɨ Livai, a Israelɨn otarim.
39 Devit mɨsevezir gumazir namba 2, an ziam Asap. Asap, a Hemanɨn aveghbuam, egha a ko ingangarir vamɨram ami. Egha onger akabagh amir dughiabar, Asap uan adarazi ko Hemanɨn agharir guvimɨn amadaghan tuifi. Asap, a Berekian otarim, ezɨ Berekia, a Simean otarim, 40 ezɨ Simea, a Maikelɨn otarim, ezɨ Maikel, a Basean otarim, ezɨ Basea, a Malkian otarim, 41 ezɨ Malkia, a Etnin otarim, ezɨ Etni, a Seran otarim, ezɨ Sera, a Adaian otarim, 42 ezɨ Adaia, a Etanɨn otarim, ezɨ Etan, a Siman otarim, ezɨ Sima, a Simein otarim, 43 ezɨ Simei, a Jahatɨn otarim, ezɨ Jahat, a Gersonɨn otarim, ezɨ Gerson, a Livain otarim.
44 Ezɨ namba 3ɨn gumazir Devit mɨsevezim, an ziam Etan, a Merarin ikɨzimɨn adarazi gativagha men gari. Onger akabagh amir dughiamɨn, Merarin adarazi Hemanɨn agharir kɨriamɨn amadaghan tuifi. Etan, a Kisin otarim, ezɨ Kisi, an Apdin otarim, ezɨ Apdi, a Malukɨn otarim, 45 ezɨ Maluk, a Hasabian otarim, ezɨ Hasabia, a Amasian otarim, ezɨ Amasia, a Hilkian otarim, 46 ezɨ Hilkia, a Amsin otarim, ezɨ Amsi, a Banin otarim, ezɨ Bani, a Semerɨn otarim, 47 ezɨ Semer, a Malin otarim, ezɨ Mali, a Musin otarim, ezɨ Musi, a Merarin otarim, ezɨ Merari, a Livain otarim.
48 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingangarir igharaziba, gumazir aruaba dar amuasa Livain anabamɨn gumazir igharaziba amɨsefe.
Aronɨn ovavir boribar ziaba
49 Aron uan otariba ko, asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozim ko pauran mughuriar aghuim tuamin ofa gamir dakozimɨn, ofa damuamin ingangarim iti. Egha me Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven ingangaribagh ami. Egha me uaghan Israelian arazir kuraba gɨn amangasa ofabagh ami. Godɨn ingangarir gumazim Moses, an Aron mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba, me dar gɨntɨgha ingangarir kaba bar dagh ami.
50 Kar Aronɨn ovavir boribar ziaba: Aron, a Eleasarɨn afeziam, ezɨ Eleasar, a Finiasɨn afeziam, ezɨ Finias, a Abisuan afeziam, 51 ezɨ Abisua, a Bukin afeziam, ezɨ Buki, a Usin afeziam, ezɨ Usi, a Serahian afeziam, 52 ezɨ Serahia, a Meraiotɨn afeziam, ezɨ Meraiot, a Amarian afeziam, ezɨ Amaria, a Ahitupɨn afeziam, 53 ezɨ Ahitup, a Sadokɨn afeziam, ezɨ Sadok, a Ahimasɨn afeziam.
Israelia Livain anabam bagha mɨsevezir nguibar ekiabar ziaba
54 Kar danganir Israelia Aronɨn ovavir boriba bagha mɨsevezir nguibar ekiabar ziaba: Aron, a Kohatɨn ikɨzimɨn gumazim. Israelia fomɨra, nguibaba tuiragh Livain anabamɨn adarazir anɨngsɨ satu gikararava kamaghɨn fogh suam, men ikɨzimɨn aven terara faragh nguibam iniam. Ezɨ Aronɨn adarazir ziam faragha oto. 55 Kamaghɨn amizɨ, Israelia Hebronɨn nguibar ekiar Judan anabamɨn nguazimɨn itim isava Aronɨn adarazigh anɨngi. Egha uaghan nguazir nguibar ekiar kamɨn boroghɨn itiba isava me ganɨngi. Nguazir kam grazir bar aghuir bulmakauba ko sipsipba damamiba an iti. 56 Ezɨ azeniba ko nguibar dozir Hebronɨn boroghɨn itir kaba, me faragha da isava Jefunen otarim Kalep ganɨngigha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, Israelia da isava Aronɨn adarazigh anɨngizir puvatɨ. 57 Israelia Hebronɨn nguibar ekiam ko Jatirɨn nguibar ekiam isa, Aronɨn adarazigh anɨngi. Hebron, a nguibar ekiar gumazamiziba arɨ mangɨ mongamim. Nɨ Josua sapta 20ɨn gan. Egha me uaghan nguibar ekiar igharazir maba sara Aronɨn adarazigh anɨngi. Nguibar ekiar kabar ziabar kara: Lipna ko Estemoa ko, 58 Hilen ko Debir ko, 59 Asan ko Betsemes. Me uaghan nguibar ekiar kabar boroghɨn itir nguazir maba sara me ganɨngi. Nguazir kaba bulmakauba ko sipsipba damamin grazir bar aghuiba iti. 60 Egha Israelia uaghan nguibar ekiar Benjaminɨn anabamɨn nguazimɨn itir maba isa me ganɨngi. Nguibar ekiar kabar ziabar kara: Geba, Alemet ko Anatot. Egha me dar boroghɨn nguazir grazir aghuiba itiba sara me ganɨngi. Me 13plan nguibar ekiaba isava Aronɨn adarazigh anɨngi.
61 Ezɨ Israelia ua satu gikararava nguibar ekiar 10pla isava Kohatɨn ikɨzimɨn igharaz darazigh anɨngi. Nguibar ekiar kaba Manasen anabar tuirazimningɨn mamɨn nguazir aruem uaghiri naghɨn itimɨn iti.
62 Egha me Gersonɨn ikɨzimɨn ovavir boriba bagha 13plan nguibar ekiaba amɨsefe. Nguibar ekiar kaba, Isakarɨn anabamɨn nguazim ko Aserɨn anabamɨn nguazim ko Naptalin anabamɨn nguazim ko Manasen anabar me tuirazimningɨn ikɨzir igharazimɨn nguazimɨn iti. Manasen anabar kamɨn nguazim, a Basanɨn Distrighɨn iti. 63 Egha me Merarin ikɨzimɨn ovavir boriba bagha, 12plan nguibar ekiaba amɨsefe. Nguibar ekiar kaba, Ruben, Gat ko Sebulunɨn anababar nguazibar iti. 64 Egha arazir kamra me nguibar ekiaba ko dar nguazir grazir aghuiba itiba isava Livain anabamɨn ovavir boribagh anɨngi. 65 Nguibar ekiar kabar maba, Juda ko Simeon ko Benjaminɨn anababar nguazibar iti. Ezɨ nɨ men ziabar ganigha gɨfa. Me satu gikararava me bagha nguibar ekiar kaba amɨsefe.
66 Kohatɨn ikɨzimɨn ovavir boriba inizir nguibar ekiar kabar maba, Efraimɨn anabamɨn nguazimɨn iti. 67 Sekem, a nguibar ekiar kabar nguibar mam, an Efraimɨn anabamɨn mɨghsɨaba itir danganimɨn iti. A nguibar ekiar gumazamiziba arɨ mangɨ mong ikiasa Israelia mɨsevezir mam. Ezɨ nguibar ekiar igharazir kabar ziabar kara: Geser, 68 ko Jokmeam ko Bethoron, 69 ko Aijalon ko Gatrimon. Egha me uaghan nguibar kabar boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara me ganɨngi. 70 Ezɨ Kohatɨn ikɨzimɨn igharaz darasi, nguibar ekiar pumuning iti. Nguibar ekiar kamningɨn ziamning kara, Aner ko Bileam. Aning Manasen anabar me tuirazimningɨn mamɨn nguazimɨn iti. Me uaghan aningɨn boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Kohatɨn ikɨzim ganɨngi.
71 Israelia nguibar ekiar isa Gersonɨn ikɨzim ganɨngizimning, aning Manasen anabar tuirazimningɨn mamɨn nguazimɨn iti. Aningɨn ziamningra kara: Astarotɨn nguibar ekiam, ko Basanɨn Distrighɨn itir nguibar ekiam Golan. Me uaghan aningɨn boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Gersonɨn ikɨzim ganɨngi. 72 Ezɨ nguibar ekiar kabar maba, Isakarɨn anabamɨn adarazir nguazimɨn iti. Dar ziabar kara: Kedes ko Daberat, 73 ko Ramot ko Anem. Me uaghan dar boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Gersonɨn ikɨzim ganɨngi. 74 Ezɨ nguibar ekiar kabar maba Aserɨn anabamɨn adarazir nguazimɨn iti. Dar ziabar kara: Masal, Apdon, 75 Hukok ko Rehop. Me uaghan dar boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Gersonɨn ikɨzim ganɨngi. 76 Nguibar kabar maba, Naptalin anabamɨn adarazir nguazimɨn iti. Dar ziabar kara: Galilin Distrighɨn itir nguibar ekiam Kedes, ko Hamonɨn nguibar ekiam, ko Kiriataimɨn nguibar ekiam. Me dar boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Gersonɨn ikɨzim ganɨngi.
77 Egha Israelia nguibar kabar maba isava Merarin ikɨzimɨn ovavir borir igharazibagh anɨngi. Nguibar ekiar kabar ziaba kara. Sebulunɨn anabamɨn nguazimɨn itir nguibamningɨn ziamning kara: Rimono ko Tabor. Me uaghan aningɨn boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Merarin ikɨzim ganɨngi. 78-79 Ezɨ Rubenɨn anabamɨn nguazimɨn itir nguibar ekiabar ziabar kara: gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itir nguibar ekiam Beser, ko Jasa ko Kedemot ko Mefat. Me dar boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Merarin ikɨzim ganɨngi. Rubenɨn anabamɨn nguazim, a Jordanɨn Fanemɨn aruem anadi naghɨn itima, Jerikon nguibar ekiam, a Jordanɨn Fanemɨn vongɨn iti. 80-81 Ezɨ Gatɨn anabamɨn nguazimɨn itir nguibar ekiabar ziabar kara: Gileatɨn Distrighɨn aven itir nguibar ekiam Ramot, Mahanaim, Hesbon ko Jaser. Me uaghan dar boroghɨn itir nguazir grazir aghuiba itiba sara Merarin ikɨzim ganɨngi.

6:16: Ua Me Ini 6:15-19

*6:28: Ziar kam, “Joel,” datɨrɨghɨn Hibrun akamɨn itir puvatɨ. Egha a fomɨra ikegha datɨrɨghɨn itir puvatɨ. Nɨ saptan kamɨn ves 33, ko 1 Samuel 8:2ɨn gan.

6:57: Nɨ Josua sapta 20ɨn gan.