7
ISAKARƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
Isakar otarir 4pla iti. Men ziabar kara: Tola, Pua, Jasup ko Simron. Tolan otaribar ziabar kara: Usi, Refaia, Jeriel, Jamai, Ipsam ko Semuel. Gumazir kaba, Tolan ovavir boribar ikɨzibar gumazir dapaniba, egha me mɨdorozir gumazir bar gavgaviba. Ezɨ Devit atrivimɨn itir dughiamɨn, Tolan adarazir mɨdorozir gumazibar dɨbobonim, 22,600plan gumaziba.
Usi otarir vamɨra iti, an ziam Israhia. Ezɨ Israhia otarir 4pla iti, men ziabar kara: Maikel, Obadia, Joel ko Isia. Me bar moghɨra uan ikɨzibar gumazir dapanibar otifi. Gumazir kaba amuiroghborir avɨriba iti. Kamaghɨn amizɨ, men adarazi bar avɨraseme, egha me uan adarazir ziaba osira izaghira me medima, men dɨbobonim, 36,000plan mɨdorozir gumaziba iti.
Ezɨ Isakarɨn anabamɨn adarazir dɨbobonim bar moghɨra 87,000plan mɨdorozir gumaziba iti.
BENJAMINƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
Benjamin otarir 3pla iti, men ziabar kara: Bela, Beker ko Jediael. Ezɨ Bela 5pla otariba iti, men ziabar kara: Esbon, Usi, Usiel, Jerimot ko Iri. Me bar moghɨra uan adarazir gumazir dapanibar otifi, egha me mɨdorozir gumazir gavgaviba. Me vaghvagha men ziaba osirir dughiamɨn, men adarazir mɨdorozir gumazibar dɨbobonim, 22,034plan gumaziba.
Ezɨ Bekerɨn otaribar ziabar kara: Semira, Joas, Elieser, Elioenai, Omri, Jeremot, Abiya, Anatot ko Alemet. Gumazir kaba bar, me Bekerɨn otariba, me bar moghɨra uan adarazir gumazir dapaniba, egha me mɨdorozir gumazir gavgaviba. Me vaghvagha men ziaba osirir dughiamɨn, men adarazir mɨdorozir gumazibar dɨbobonim, 20,200plan gumaziba.
10 Jediael otarir vamɨra iti, an ziam, Bilhan. Ezɨ kar Bilhanɨn otaribar ziaba: Jeus, Benjamin, Ehut, Kenana, Sitan, Tarsis ko Ahisahar. 11 Gumazir kaba bar, me Jediaelɨn ikɨzimɨn adarasi, me bar moghɨra gumazir dapaniba, egha uaghan mɨdorozir gumazir bar gavgaviba. Me vaghvagha men ziaba osirir dughiamɨn, men adarazir mɨdorozir gumazibar dɨbobonim, 17,200plan gumaziba, egha mɨdoroziba bagh mangamin gavgaviba iti.
12 Ezɨ Irɨn otarimningɨn ziamning kara: Supim ko Hupim.
Ezɨ Husim, a Aherɨn otarim.* Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, ziar kam, “Aher,” a “Dan,” mɨgei.
NAPTALIN OVAVIR BORIBAR ZIABA
13 Naptalin otaribar ziabar kara: Jasiel, Guni, Jeser ko Salum. Me Jekopɨn amuir dozim, Bilhan ovavir boriba.
MANASEN OVAVIR BORIR IGHARAZIBAR ZIABA
14 Manasen otarimningɨn ziamning, Asriel ko Makir. Aningɨn amebam, Manasen amuir dozim, an Aramɨn ikɨzimɨn amizim. Ezɨ Makir, a Gileatɨn afeziam. 15 Makir amizir mam inigha Hupim ganɨngi, egha mam inigha Supim ganɨngi. Makirɨn buaramizim Maka. Makirɨn otarir namba 2 a Selofehat. Ezɨ Selofehat guivibara iti. Ves 15, ko 17, da Hibrun akamɨn gɨn zui. Ezɨ Hibrun akam uabɨ danganir mabar deragha mɨngarim abɨghizir puvatɨ. 16 Ezɨ Makan igharazim, a Makirɨn amuim, a uam otarir pumuning bate. Maka, otarir mam ziam Peres a gatɨ, ezɨ igharazimɨn ziam Seres. Seres otarir pumuning iti, Ulam ko Rakem. 17 Ezɨ Ulam otarir vamɨra iti, an ziam Bedan. Gumazamizir kaba me Gileatɨn adarasi. Gileat a Makirɨn otarim, ezɨ Makir, a Manasen otarim. 18 Ezɨ Gileatɨn buaramizim an ziam Hamoleket, a Ishot ko Abieser ko Mala bate. 19 Ezɨ Semidan otaribar ziabar kara: Ahian, Sekem, Likhi, ko Aniam.
EFRAIMƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
20 Efraimɨn ovavir boribar ziabar kara: Efraim, a Sutelan afeziam, ezɨ Sutela, a Beretɨn afeziam, ezɨ Beret, a Tahatɨn afeziam, ezɨ Tahat, a Eleadan afeziam, 21 ezɨ Eleada, a Tahatɨn igharazimɨn afeziam, ezɨ Tahat, a Sabatɨn afeziam, ezɨ Sabat, a Sutelan igharazimɨn afeziam. Efraim ua otarir igharazir pumuning iti, Eser ko Eleat. Ezɨ aning Getɨn nguibar ekiamɨn adarazir bulmakauba okɨmasa uaghirɨzɨma, Getia aning mɨsoghezɨma aning areme. 22 Ezɨ aningɨn afeziam Efraim, aning bagha puv aziava ara dughiar avɨribar iti, ezɨ an aveghbuaba izava an navim damutɨ a navir amɨrizim iniasa, a ko iti. 23 Ezɨ gɨn, Efraimɨn amuim uam otarir mam bate. Ezɨ Efraim ghaze, dughiar bar kuram an ikɨzim bato. Kamaghɨn amizɨ, a ziar kam, Beria a gatɨ. Hibrun akamɨn, ziar kam “Beria,” a mong akar kam ko voroghɨra ghu, “Dughiar kuram.” 24 Ezɨ Efraimɨn guivim Sera, uan adarazi ko me nguibar ekiar 3plan kabar ingari, dar ziabar kara: Bethoronɨn Pɨn Itim, ko Bethoronɨn Vɨn Itim, ko Usensera.
25 Ezɨ Efraim, a Refan afeziam, ezɨ Refa, a Resepɨn afeziam, ezɨ Resep, a Telan afeziam,§ Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. ezɨ Tela, a Tahanɨn afeziam, 26 ezɨ Tahan, a Ladanɨn afeziam, ezɨ Ladan, a Amihutɨn afeziam, ezɨ Amihut, a Elisaman afeziam, 27 ezɨ Elisama, a Nunɨn afeziam, ezɨ Nun, a Josuan afeziam.
28 Efraimɨn anabamɨn nguaziba ko nguibar ekiabar kara: Betelɨn nguibar ekiam ko nguibar dozir an boroghɨn itiba, ko nguazir Naran nguibar ekiamɨn aruem anadi naghɨn ikegha, ghua Geserɨn nguibar ekiamɨn aruem uaghiri naghɨn otogha, ghua Geserɨn nguibar ekiam ko an boroghɨn itir nguibar dozibar tu. Egha ghua Sekemɨn nguibar ekiam ko nguibar dozir an boroghɨn itim ko, Aian nguibar ekiam ko nguibar dozir an boroghɨn itibar tu. 29 Efraimɨn anabamɨn nguazimɨn mɨtaghniam, a Manasen anabamɨn nguazimɨn mɨtaghniamɨn tu. Mɨtaghniar kamɨn boroghɨn, Manasen adarasi, me nguibar ekiar kabagh ativagha dar gari, dar ziabar kara: Betsan, ko Tanak, ko Megido, ko Dor, ko dar boroghɨn itir nguibar doziba.
Israelɨn otarim Josep, an ovavir boriba nguibar ekiar kabar iti.
ASERƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
30 Aserɨn otaribar ziabar kara: Imna, Isva, Isvi, ko Beria. Ezɨ Aserɨn guivim Sera. 31 Ezɨ Berian otarimningɨn ziamning kara: Heber ko Malkiel. Ezɨ Malkiel, a Birsaitɨn afeziam. 32 Ezɨ Heber, a Japlet ko Somer ko Hotamɨn afeziam. Ezɨ Heberɨn guivim Sua. 33 Ezɨ Japletɨn otaribar ziabar kara, Pasak ko Bimhal ko Asvat. 34 Ezɨ Japletɨn dozim Somerɨn otaribar ziabar kara: Ahi, Roga, Jehuba ko Aram.** Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. 35 Ezɨ Somerɨn dozim Helem, an ziar mam Hotam, an otaribar ziabar kara: Sofa, Imna, Seles ko Amal. 36 Ezɨ Sofan otaribar ziabar kara: Sua, Harnefer, Sual, Beri, Imra, 37 Beser, Hot, Sama, Silsa, Itran ko Bera. 38 Ezɨ Jeterɨn otaribar ziabar kara: Jefune, Pispa ko Ara. 39 Ezɨ Ulan otaribar ziabar kara: Ara, Haniel ko Risia.
40 Gumazir kaba, kar Aserɨn anabamɨn ovavir boriba, egha me uaghan uan ikɨzibar gumazir dapaniba. Gumazir aruar kaba, me gumazir bar aghuiba, egha mɨdorozir gumazir bar gavgaviba. Me vaghvagha men ziaba osirir dughiamɨn, men adarazir mɨdorozir gumazibar dɨbobonim, 26,000plan gumaziba.

*7:12: Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, ziar kam, “Aher,” a “Dan,” mɨgei.

7:15: Ves 15, ko 17, da Hibrun akamɨn gɨn zui. Ezɨ Hibrun akam uabɨ danganir mabar deragha mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

7:23: Hibrun akamɨn, ziar kam “Beria,” a mong akar kam ko voroghɨra ghu, “Dughiar kuram.”

§7:25: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

**7:34: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.