8
BENJAMINƗN OVAVIR BORIBAR ZIABA
Benjaminɨn adarasir ziaba
Benjaminɨn otaribar ziabar kara: an otarir ivariam Bela, ezɨ an gɨrara irim Asbel, ezɨ an otarir namba 3 Ahara, ezɨ otarir namba 4 Noha, ezɨ otarir namba 5 Rafa. Ezɨ Belan otaribar ziabar kara: Adar ko Gera ko Abihut, Abisua ko Naman ko Ahoa, ko Gera ko Sefufam ko Huram.
6-7 Ezɨ Ehutɨn otaribar ziabar kara: Naman ko Ahiya ko Gera. Me Geban nguibar ekiamɨn itir gumazamizibar gumazir dapaniba. Ezɨ Gera uan aveghbuaba batoghezɨma, me ghua nguibar ekiam Manahatɨn iti. Gera, a Usa ko Ahihutɨn afeziam.
8-9 Ezɨ Saharaim, a Moapɨn kantrin ikia uan amuir pumuning batoke, aningɨn ziamning, Husim ko Bara. Ezɨ gɨn an amuir igharazim Hodes, otariba bate. Men ziabar kara: Jobap, Sibia, Mesa, Malkam, 10 Jeus, Sakia ko Mirma. An otarir kaba uan ikɨzibar gumazir dapanibar otifi. 11 Ezɨ Saharaim uam otarir pumuning iti, Abitup ko Elpal. An amuir a otoghezimningɨn mam, Husim, aning bate. 12 Ezɨ Elpalɨn otaribar ziabar kara: Eber, Misam ko Semet. Semet uan adarazi ko Onon nguibar ekiam ko, Lotɨn nguibar ekiam ko an boroghɨn itir nguibar dozibar ingari.
13 Ezɨ Beria ko Seman ikɨzimning, Aijalonɨn nguibar ekiamɨn iti. Aning gumazamizir kabar gumazir dapanimningɨn ikia, egha Getɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba batoke.
14-16 Ezɨ Berian otaribar ziabar kara: Ahio, Sasak, Jeremot, Sebadaia, Arat, Eder, Maikel, Ispa ko Joha.
17-18 Ezɨ Elpalɨn otaribar ziabar kara: Sebadaia, Mesulam, Hiski, Heber, Ismerai, Islia ko Jobap.
19-21 Ezɨ Simein otaribar ziabar kara: Jakim, Sikri, Sapdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaia, Beraia ko Simrat.
22-25 Ezɨ Sasakɨn otaribar ziabar kara: Ispan, Eber, Eliel, Apdon, Sikri, Hanan, Hanania, Elam, Antotiya, Ipdea ko Penuel.
26-27 Ezɨ Jerohamɨn otaribar ziabar kara: Samserai, Seharia, Atalia, Jaresia, Elaija ko Sikri.
28 Gumazir kaba, me uan ikɨzibar gumazir dapaniba, egha me uaghan gumazir aruaba. Me Jerusalemɨn iti.
29 Ezɨ Jeiel,* Hibrun akam gumazir kamɨn ziam vezɨn kamɨn a dɨborir puvatɨ, egha 9:35ɨn a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, an ziam “Jeiel.” a gumazir Gibeonɨn nguibar ekiamɨn ingarizim, a uan amuim Maka ko Gibeonɨn nguibar ekiamɨn iti. 30 An otarir ivariam, Apdon. Ezɨ an otarir igharazibar ziabar kara: Sur, Kis, Bal, Nadap, 31 Gedor, Ahio, Seker, 32 ko Miklot. Ezɨ Miklot, a Simean afeziam. Men ikɨzim, Benjaminɨn anabamɨn igharaz darazir boroghɨn Jerusalemɨn iti.
Atrivim Solɨn adarazir ziaba
(1 Eghaghaniba 9:39-44)
33 Ezɨ Ner, a Kisɨn afeziam, ezɨ Kis a Solɨn afeziam. Ezɨ Solɨn otaribar ziabar kara: Jonatan, Malkisua, Abinadap ko Esbal, an ziar igharazim, Isboset. 34 Ezɨ Jonatan, a Meribalɨn afeziam, an ziar igharazim Mefiboset. Ezɨ Meribal, a Maikan afeziam. 35 Ezɨ Maikan otaribar ziabar kara: Piton, Melek, Tarea ko Ahas. 36 Ezɨ Ahas, a Jehoadan afeziam. Ezɨ Jehoadan otaribar ziabar kara: Alemet, Asmavet ko Simri. Ezɨ Simri, a Mosan afeziam. 37 Ezɨ Mosa, a Binean afeziam, ezɨ Binea, a Rafan afeziam, ezɨ Rafa, a Eleasan afeziam, ezɨ Eleasa, a Aselɨn afeziam.
38 Ezɨ Asel 6plan otariba iti. Men ziabar kara: Asrikam, Bokeru, Ismael, Searia, Obadia ko Hanan. 39 Ezɨ Aselɨn dozim Esekɨn otaribar ziabar kara: An otarir ivariam, Ulam, ezɨ an gɨrara irim, Jeus, ezɨ an gɨn irim, Elifelet. 40 Ezɨ Ulamɨn otariba, me mɨdorozir gumazir bar gavgaviba, egha me barir pibar asa bar fo. Me bar moghɨra borir avɨriba ko igiar avɨriba itima, men dɨbobonim 150plan gumaziba.
Gumazir kaba bar moghɨra Benjaminɨn anabamɨn adarasi.

*8:29: Hibrun akam gumazir kamɨn ziam vezɨn kamɨn a dɨborir puvatɨ, egha 9:35ɨn a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, an ziam “Jeiel.”