9
Me Israelian ikɨzibar ziaba bar moghɨra da osira izaghira da menge, ezɨ ziaba itir akɨnafarir kam me kamaghɨn a dɨbori, Israelian Atrivibar Eghaghanibar Akɨnafarim.
Judan gumazamiziba, uan kantrin ikia akɨrim ragha God gasara. Kamaghɨn amizɨma, God Babilonia ataghizɨma me iza me inigha ghua kalabuziabar mɨn Babilonɨn kantri gatɨ.
Israelia kalabus ategha uamategha uan nguazimɨn ize
(Sapta 9:1-34)
Gumazamizibar gumazir dapanibar ziaba
Esra 2:27; Nehemia 7:73Ezɨ gɨn, Israelian marazi kalabusɨn mɨn itir dughiam agɨvagha Babilon ategha uamategha ghua, uan nguibabar ghuegha uari uan nguazibagh apia. Ezɨ faragha izezir darazir tongɨn, ofa gamir gumaziba ko Livain adarazi ko Godɨn Dɨpenimɨn aven ingarir darasi.
Ezɨ Judan anabamɨn marazi ko Benjaminɨn anabamɨn marazi ko Efraimɨn anabamɨn marazi ko Manasen anabamɨn marasi, me Jerusalemɨn iti. 4-6 Judan anabamɨn gumazamizir izava Jerusalemɨn itibar dɨbobonim, a 690ɨn tu. Men gumazir dapanir mamɨn ziam, Utai. Utai, a Amihutɨn otarim, ezɨ Amihut, a Omrin otarim, ezɨ Omri, a Imrin otarim, ezɨ Imri, a Banin otarim. Gumazir kaba, Judan otarim Peresɨn ovavir boriba. Ezɨ Selan adarazir tongɨn, an otarir ivariam Asaia, a Judabar gumazir dapanim. Ezɨ gumazir dapanir igharazir mam, Juel, a Seran ovavir borim, ezɨ Sera, a Judan otarim.
Ezɨ Mesulamɨn otarim Salu, a Benjaminɨn anabamɨn adarazir gumazir dapanir mam. Mesulam, a Hodavian otarim, ezɨ Hodavia, a Hasenuan otarim. Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazir gumazir dapanir igharazibar ziabar kara: Jerohamɨn otarim Ipnea, ko Usin otarim Ela, a Mikrin igiavotarim, ko Sefatian otarim Mesulam. Sefatia, a Ruelɨn otarim, ezɨ Ruel, a Ipniyan otarim. Gumazir kaba, me Benjaminɨn anabamɨn adarazir gumazir dapaniba. Ikɨzir kabar gumazamizibar dɨbobonim bar moghɨra, 956ɨn tu.
Ofa gamir gumazibar dapanir mabar ziaba
10 Ofa gamir gumazibar adarazir gumazir dapanibar ziabar kara: Jedaia, Jehoiarip, Jakin, 11 ko Asaria. Me Godɨn Dɨpenimɨn faragh mangasava Asaria amɨsefe. Asaria, a Hilkian otarim, ezɨ Hilkia, a Mesulamɨn otarim, ezɨ Mesulam, a Sadokɨn otarim, ezɨ Sadok, a Meraiotɨn otarim, ezɨ Meraiot, a Ahitupɨn otarim. 12 Ezɨ gumazir dapanir igharazir mam, Adaia. Adaia, a Jerohamɨn otarim, ezɨ Jeroham, a Pasurɨn otarim, ezɨ Pasur, a Malkian otarim. Ezɨ ua gumazir dapanir igharazir mam, Masai. Masai, a Adielɨn otarim, ezɨ Adiel, a Jaseran otarim, ezɨ Jasera, a Mesulamɨn otarim, ezɨ Mesulam, a Mesilemitɨn otarim, ezɨ Mesilemit, a Imerɨn otarim.
13 Ezɨ ofa gamir gumazibar ikɨzir kaba, men faragha zuir gumazir dapanibar dɨbobonim, a 1,760ɨn tu. Gumazir kaba, me bar deravɨra Godɨn Dɨpenimɨn aven ingangaribagh amir fofoziba iti.
Livain anabamɨn gumazir dapanir mabar ziaba
14 Livain marasi, Livain anabamɨn adarazir gumazir dapanibar iti. Gumazir dapanir mamɨn ziam Semaia, a Hasupɨn otarim. Ezɨ Hasup, a Asrikamɨn otarim ezɨ Asrikam, a Hasabian otarim. Gumazir kaba, me Merarin ikɨzimɨn gumaziba. 15 Ezɨ gumazir dapanir maba, ua iti, men ziabar kara: Bakbakar, Heres, Galal ko Matania. Ezɨ Matania, a Mikan otarim, ezɨ Mika, a Sikrin otarim, ezɨ Sikri, a Asapɨn otarim. 16 Ezɨ gumazir dapanir igharazir mam, Obadia, a Semaian otarim. Ezɨ Semaia, a Galalɨn otarim, ezɨ Galal, a Jedutunɨn otarim. Ezɨ ua gumazir dapanir mam Berekia, a Asan otarim, egha Elkanan igiavotarim. Berekian adarasi, Netofan nguibar ekiamɨn boroghɨn itir nguibar dozibar iti.
Godɨn Dɨpenimɨn tiar akabar garir gumazibar ziaba
17 Ezɨ Jerusalemɨn nguibamɨn itir Godɨn Dɨpenimɨn itiar akabar mɨtiva, dar garir gumazibar ziabar kara: Salum, Akup, Talmon, Ahiman, ko me ko ingarir aveghbuaba. Ezɨ Salum, men gumazir dapanim. 18 Fomɨra Jerusalemɨn nguibam tɨghar ikuvighamin dughiamɨn, gumazir kabar ikɨzimɨn gumaziba, aruem anadi naghɨn Godɨn Dɨpenimɨn itiar akamɨn gari, itiar akar kam, me kamaghɨn a dɨbori, Atrivimɨn Itiar Akam. Gumazir kaba, men inazir afeziaba, bar fomɨra Israelia gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itir dughiamɨn, me Livain anabamɨn adarazi bagha danganir me itim geghuva an gari. 19-20 Ezɨ dughiar kamɨn Koran adarasi, Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenim ko, an aven zuir itiar akabar gari. Ezɨ me amir ingangarir kam Eleasarɨn otarim Finias, men faragha ghua men gari. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, Finias ko iti.
Ezɨ Devitɨn dughiamɨn, Salumɨn igharazim uan aveghbuaba ko, me Koran ovavir boriba, me Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenimɨn itiar akabar garir ingangarim iti. Salumɨn igharazir kam, a Koren otarim, egha Ebiasapɨn igiavotarim.
21 Ezɨ Meselemian otarim Sekaraia, a God bativamin Purirpenimɨn itiar akabar garir gumazim. 22 Me ingangarir kam damuasa 212plan gumaziba amɨsefe. Me gumazir kabar ziaba ko men ikɨziba, me itir nguibabar ziabar apengan vaghvagha ada osira izaghirɨ. Atrivim Devit ko Godɨn akam inigha izir gumazim Samuel, ingangarir kam isa gumazir kabagh anɨngi. 23 Ezɨ gumazir kaba, Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenimɨn itiar akabar gari. Ezɨ men ovavir boriba gɨn uaghan kamaghɨra Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn tiar akabar garir ingangarir kam damuam. 24 Me Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn mɨriar 4plan itir itiar akar 4plan kabar boroghɨn mɨtiva dar gari. Tiar akar mam, dɨvazimɨn aruem anadi naghɨn itima, mam aruem uaghiri naghɨn itima, mam notɨn amadaghan itima, mam sautɨn amadaghan iti. 25 Ezɨ dughiar mabar men aveghbuaba, uan nguibaba ataghɨragha iza men akurvagha ingangarir kam gami. Men aveghbuar kaba, 7plan aruebar ingara, ua uan nguibabar zui. 26 Ezɨ Livain anabamɨn gumazir 4pla, gumazir dapanibar ikia kamaghɨra iti. Me Godɨn Dɨpenim aven itir danganim ko bar pɨn kozir biziba arɨzir danganimɨn garir ingangarim iti. 27 Me Dɨpenim geghuva mɨzarazibar Dɨpenimɨn tiaba kuamin ingangarim gamua iti. Kamaghɨn amizɨ, me dɨmagaribar Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven itir danganibar akui.
Livain anabamɨn gumazir igharazibar ingangariba
28 Jerusalem tɨghar ikuvighamin dughiamɨn, Livain anabamɨn marasi, me Godɨn ingangaribar amuamin bizibar ganamin ingangarim iti, kar itariba ko mɨneba ko bizir maba sara. Ofa gamir gumaziba ofa damuasa da inigha zuir dughiaba, ko ua ada inigha izir dughiaba, gumazir kaba bar deravɨra da mengam. 29 Ezɨ Livain anabamɨn igharaz darasi, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven itir bizir igharazibar ganamin ingangarim iti, kar dakoziba ko bizir igharazir God baghavɨra itiba. Me uaghan plauan aghuim ko wain ko olivɨn borem ko pauran mughuriar aghuim itim ko ua pauran igharazir maba sara me dar gari. 30 Ezɨ pauran igharagha gariba isa da ververir ingangarim, a ofa gamir gumazibar ingangarimra.
31 Livain anabamɨn gumazir mam, an izam Matitia, a ofaba bagha plauan baraviba tuer ingangarim gami. Matitia, a Salumɨn otarir ivariam, egha a Koran ikɨzimɨn mav. 32 Ezɨ Kohatɨn ikɨzimɨn marasi, me zurara Sabatɨn dughiabar, God danɨngamin bretɨn rubuziba tuer ingangarim iti.
33 Ezɨ Livain anabamɨn ikɨzibar gumazir dapanir maba, me onger akabar amuamin ingangarim iti. Gumazir kaba, me dɨmagariba ko aruebar ingangarir kam damuam. Me ua ingangarir igharaziba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma, me Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven itir danganir mabar akui.
Gumazir aruar kalabus ategha ua izegha Jerusalemɨn itir mabar ziaba
34 Kalabus ategha uamategha izezir gumazir kaba, me Livain anabamɨn adarazir gumazir dapaniba. Gumazir aruar kaba Jerusalemɨn iti.* Vezɨn kam, gumazir men ziaba ves 14-17ɨn itiba, me mɨgei.
Atrivim Solɨn ikɨzim
(Sapta 9:35--10:14)
Atrivim Solɨn adarazir ziaba
(1 Eghaghaniba 8:29-38)
35 Gumazir Gibeonɨn nguibar ekiamɨn ingarizim Jeiel, a uan amuim Maka ko Gibeonɨn nguibar ekiamɨn iti. 36 An otarir ivariam Apdon. Ezɨ an otarir igharazibar ziabar kara: Sur, Kis, Bal, Ner, Nadap, 37 Gedor, Ahio, Sekaraia, ko Miklot. 38 Ezɨ Miklot gɨn, Simean afeziamɨn oto. Men ikɨzim, Benjaminɨn anabamɨn igharaz darazir boroghɨn Jerusalemɨn iti.
39 Ezɨ Ner, a Kisɨn afeziam, ezɨ Kis, a Solɨn afeziam. Ezɨ Solɨn otaribar ziabar kara: Jonatan, Malkisua, Abinadap ko Esbal, an ziar igharazim, Isboset. 40 Ezɨ Jonatan, a Meribalɨn afeziam, an ziar igharazim Mefiboset. Ezɨ Meribal, a Maikan afeziam. 41 Maikan otaribar ziabar kara: Piton, Melek, Tarea ko Ahas. Hibrun akam, vezɨn kamɨn, Ahasɨn ziam itir puvatɨ. Ezɨ nɨ ves 42, ko 1 Eghaghaniba 8:35ɨn gan. 42 Ezɨ Ahas, a Jaran afeziam. Ezɨ Jaran otaribar ziabar kara: Alemet, Asmavet ko Simri. Ezɨ Simri, a Mosan afeziam. 43 Ezɨ Mosa, a Binean afeziam, ezɨ Binea, a Refaian afeziam, ezɨ Refaia, a Eleasan afeziam, ezɨ Eleasa, a Aselɨn afeziam. 44 Ezɨ Asel 6plan otariba iti. Men ziabar kara: Asrikam, Bokeru, Ismael, Searia, Obadia ko Hanan.

9:2: Esra 2:27; Nehemia 7:73

*9:34: Vezɨn kam, gumazir men ziaba ves 14-17ɨn itiba, me mɨgei.

9:41: Hibrun akam, vezɨn kamɨn, Ahasɨn ziam itir puvatɨ. Ezɨ nɨ ves 42, ko 1 Eghaghaniba 8:35ɨn gan.