10
Atrivim Sol uan otariba ko ariaghire
(1 Samuel 31:1-13)
Dughiar mamɨn, Filistiaba ghua Israelia ko mɨsogha, Gilboan mɨghsɨamɨn Israelian gumazir avɨribav soghezɨma me ariaghire. Ezɨ men marazi mɨdorozim ategha are. Ezɨ Sol uan otariba ko, me uaghan are, ezɨ Filistiaba men agɨragha ghua Solɨn otarir 3pla mɨsoghezɨ me ariaghire. Solɨn otaribar ziabar kara: Jonatan, Abinadap ko Malkisua. Ezɨ mɨdorozim bar ekevezɨma gumaziba Solɨn agɨra. Filistian maba an apigha barir pibar a gasima, barir maba a mɨtivizɨ, a bar amughamuki. Kamaghɨn amizɨ, Sol uan gumazir igiar an mɨdorozir biziba aterimɨn diagha ghaze, “Nɨ uan mɨdorozir sabam inigh izɨ na bɨraghtɨma kɨ aremeka. Puvatɨghtɨ, Filistian mɨkarzir mogomebar iniba aghorezir puvatɨzir kaba, izɨ na dɨpov mɨzazim na danɨngɨva na mɨsueghtɨ kɨ aremegham.”
Ezɨ gumazir igiar kam bar atiatigha Sol ginivan bar aghua. Kamaghɨn amizɨ, Sol uabɨ uan mɨdorozir sabam asaragha a gaverazɨ, sabam a mɨtɨzɨ an areme. Ezɨ gumazir igiar kam gari, Sol aremezɨ, a uaghan uan mɨdorozir sabam asaragha a gaverazɨ, sabam a mɨtɨzɨ a uaghan Sol ko areme. Dughiar kamra, Sol uan otarir 3pla ko an adarasi, me bar moghɨra ariaghire.
Ezɨ Israelian danganir zarimɨn itiba kamaghɨn oraki, Israelian mɨdorozir gumaziba are. Me uaghan kamaghɨn oraki, Sol uan otariba ko, me bar ariaghire, ezɨ me uan nguibar ekiaba ategha are. Ezɨ gɨn Filistiaba iza nguibar ekiar kaba inigha dar iti.
Mɨdorozim gɨvazɨ, amɨmzaraghan Filistiaba uamategha iza, Israelian ariaghirezibar kuabar korotiaba suva, men biziba iniasa izi. Egha me garima, Sol uan otariba ko, men kuaba Gilboan mɨghsɨamɨn ireghav iti. Ezɨ me Solɨn kuamɨn fɨrim atugha, an dapanim ko mɨdorozir korotiaba ini. Egha me gumazir maba amadazɨma, me akar aghuim inigha ghua Filistiabar nguazimɨn tintinibar arua uan asebar dɨpenibar aven ghua an gun gumazamiziba ko men asebav gei. 10 Egha me Solɨn mɨdorozir korotiaba isa uan asebar ziaba fer dɨpenimɨn da arɨki. Egha an dapanim inigha ghua asem Dagonɨn ziam fer dɨpenir bɨrimɨn anegura. 11 Ezɨ Israelian Jabesɨn nguibar ekiamɨn iti darasi, me Gileatɨn nguazimɨn aven iti, me Filistiaba Sol gamizir arazimɨn eghaghanim baraki. 12 Kamaghɨn amizɨ, mɨdorozir gumazir gavgaviba dɨkavigha ghua Sol ko an otaribar kuaba inigha Jabesɨn ize. Egha Solɨn kuam ko an otaribar kuaba inigha ghua Jabesɨn nguibar ekiamɨn temer Okɨn povimɨn me isa mozim gatɨ. Egha me bar moghɨra me bagha aziava osemegha 7plan dughiabar me bagha dagheba ataki.
13  Ofa Gami 19:31; 20:6; 1 Samuel 13:8-14; 15:1-24; 28:7-8Sol Ikiavɨra Itir Godɨn akam baraghizir puvatɨ. A Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Gavgavim batoke. An oveaghuezibar duabar dia, nɨghnɨzim uabɨ danɨng tuavim uabɨn akakaghasa, dar azai. Kamaghɨn amizɨ, an areme. 14 A Ikiavɨra Itir Godɨn nɨghnɨzim inian aghua. Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God a mɨsoghezɨ an areme. Ezɨ God Jesin otarim Devit gamizɨ, an atrivimɨn oto.

10:13: Ofa Gami 19:31; 20:6; 1 Samuel 13:8-14; 15:1-24; 28:7-8