Atrivim Devitɨn eghaghanim
11
(Sapta 11--21)
Devit Israelian atrivimɨn oto
(2 Samuel 5:1-10)
Ezɨ bizir kamɨn gɨn, Israelia bar iza Hebronɨn nguibamɨn Devitɨn gara, kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ oragh. E bar, nɨ ko inivafɨzir vamɨra ko ghuzir vamɨra. Sol fomɨra en atrivimɨn itima, nɨ mɨdorozibar Israelia e bagha en mɨdorozir gumazibar faragha zui. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn God, nɨ mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ sipsipbagh eghuvir gumazimɨn mɨn ikɨ, nan gumazamizibagh ativagham. Egh men atrivimɨn otogham.’ ” Kamaghɨn amizɨ, Israelian gumazir dapaniba iza, Hebronɨn nguibamɨn otogha, Atrivim Devitɨn bighan uari akuvazɨ, a Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn akar dɨkɨrɨzir gavgavir mam me ko a gami. Ezɨ me borem isa an dapanim ginga, maghɨram anemɨsevezɨ a Israelian atrivimɨn oto, mati Ikiavɨra Itir God, uan akam inigha izir gumazim Samuelɨn akam garugha mɨkemezɨ mokɨn.
Josua 15:63; Gumazir Dapaniba 1:21Dughiar mamɨn, Atrivim Devit uan mɨdorozir gumaziba ko ghua Jerusalem iniasa mɨsosi. Jerusalem, a Jebusian nguibamra. Ezɨ Jebusia ghaze, Devit men nguibam inian kogham. Ezɨ puvatɨ, Devit uan mɨdorozir gumaziba ko ghua me mɨsogha men dɨvazir gavgavim avɨnizir nguibar ekiam ini. Nguibar ekiar kamɨn ziam Saion. Ezɨ gɨn, gumazamiziba a dɨbora ghaze, “Devitɨn Nguibar Ekiam.” Devit faragha nguibar ekiar kam ko mɨsoghasa kamaghɨn uan mɨdorozir gumazibav gei, “Gumazir manam bar faraghɨvɨra Jebusian gumazitam mɨsueghtɨ an aremegham, a nan mɨdorozir gumazibar gumazir dapanimɨn ikiam.” Ezɨ Seruian otarim Joap, a faragha ghua mɨdorozim fore. Kamaghɨn amizɨ, Devit anemɨsevezɨ, a mɨdorozir gumazibar gumazir dapanimɨn oto. Kamaghɨn amizɨ, Devit gɨn ghua Saionɨn nguibar ekiar gavgavir kam gapera. Ezɨ gumazamiziba ziam a gatɨgha ghaze, “Devitɨn Nguibar Ekiam.” Ezɨ Devit mɨkemezɨma, ingangarir gumaziba nguibar ekiamɨn dɨpenir avɨribar ingarizɨ da nguibar ekiam azui. Me danganir konir nguaziba akunizimɨn, dɨpeniba faraghavɨra azenan dar ingara, egha nguibar ekiamɨn aven dar ingara izi. Ezɨ Joap ua nguibar ekiamɨn danganir igharazir mabar ingara ghuavɨra iti. Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Devit ko iti, bizir kam bangɨn, Devit atrivir gavgavimɨn ikia ghua bar ekevegha ikia mamaghɨra iti.
Devitɨn mɨdorozir gumazibar ziaba
(2 Samuel 23:8-39)
10 Kar Devitɨn mɨdorozir gumazir bar gavgavibar gumazir dapanibar ziaba. God Israelɨn kantri gɨnɨghnɨgha Devit atrivimɨn ikiasa anemɨsefe. Mɨdorozir gumazir kaba ko Israelian igharaz darasi, Devit atrivimɨn otivasa me bar an akurvagha pamtemɨn ingara ghuavɨra iti. Arazir kamɨn, Ikiavɨra Itir God uan akar dɨkɨrɨzim gamizɨ, a guizbangɨram oto. 11 Devitɨn mɨdorozir gumazir gavgavibar ziabar kara: Jasobeam, a Hakmonin adarazir gumazim. A mɨdorozir gumazir gavgavir kabar gumazir dapanir 3plan faragha zui. Dughiar mamɨn, a uan afuzimɨn suiragha 300plan apaniba ko mɨsogha bar me mɨsoghezɨ, me ariaghire.
12 Ezɨ Dodon otarim Eleasar, a mɨdorozir gumazir ziar ekiaba itir 3plan kabar namba 2ɨn gumazim. A Ahohin adarazir gumazim. 13 Dughiar mamɨn, an Atrivim Devit ko Pasdamimɨn nguibamɨn itima, Filistiaba mɨsoghasa uari akufi. Ezɨ Filistiaba izir dughiamɨn, Israelia men atiatigha ua uari amɨkɨrɨvegha are. Danganir kamɨn, balin azenir mam iti. 14 Ezɨ Devit Eleasar ko, azenir kamɨn tongɨra mɨtɨghav ikia, Filistiaba nguazir kam inian men aghuagha, pamten me ko uariv sosi. Egha aning Filistian kabav soghezɨma me ariaghire. Arazir kamɨn, Ikiavɨra Itir God bar Filistiaba abɨrazɨ, Israelia deravɨra iti.
15 Devitɨn mɨdorozir gumazir dapanibar tongɨn, marazi men faragha zui, ezɨ gumazamiziba ziar kam me gatɨ, Devitɨn Mɨdorozir Gumazir Gavgavir 30pla. Dughiar mamɨn Devit Adulamɨn dagɨar torimɨn aven itima, Devitɨn Mɨdorozir Gumazir Gavgavir 30plan tongɨn, gumazir 3pla dɨkavigha an ganasa ghu. Dughiar kamra, Filistiaba uaghan iza Refaimɨn danganir zarimɨn uari bagha averpenibar ingarigha iti. 16 Ezɨ dughiar kamɨn, Devit uan mogomer danganir gavgavimɨn iti, ezɨ Filistiabar mɨdorozir gumaziba Betlehemɨn nguibam inigha gɨfa. 17 Ezɨ Devit kuarim an pɨrima, a pamtem nɨghnɨgha ghaze, “Maia, tina mangɨ na bagh Betlehemɨn nguibam avɨnizir dɨvazimɨn tiar akamɨn boroghɨn itir mozir dɨpatam tuigh izɨ na danigham!”
18 Ezɨ mɨdorozir gumazir gavgavir 3plan kaba, me kamaghɨn oregha ghua, Filistiaba itir danganimɨn me ko mɨsogha me abigha ghu. Egha Betlehemɨn nguibam avɨnizir dɨvazimɨn itiar akamɨn boroghɨn ghua dɨpam tuigha Devit bagha a inigha uamategha ize. Ezɨ Devit dɨpar kam amezir puvatɨ, a dɨpam ofan mɨn a isa Ikiavɨra Itir God ganɨga, nguzimɨn a inge. 19 Egha Devit kamaghɨn mɨgei, “O Ikiavɨra Itir God, gumazir dɨpar kam tuasa ghueziba me bar atam ariaghiregha ua ize. Kɨ dɨpar kam amɨ mati, kɨ men ghuzim api. Kamaghɨn amizɨ, kɨ anemeghan kogham.” Egha Devit dɨpam amezir puvatɨ.
Kar bizir mam, mɨdorozir gumazir 3plan gavgavir kaba a gami.
20 Ezɨ Abisai 30plan* Gumazir maba ghaze, dɨbobonir kam 3ra tu. mɨdorozir gumazir gavgavibar faragha zuir gumazim. An aveghbuam Joap. Dughiar mamɨn, Abisai uan afuzim inigha 300plan apanibav soghezɨ me bar ariaghire. Kamaghɨn amizɨ, a uaghan mɨdorozir gumazir gavgavir 3plan kaba ko, ziar ekiam iti. 21 Egha a 3plan mɨdorozir gumazir gavgavir kabagh itagha ziar ekiam ikia, egha men gumazir dapanimɨn oto. Egha a uabɨ 3plan mɨdorozir gumazir gavgavir igharazir kaba ko magh ghuzir puvatɨ.
22 Ezɨ Jehoiadan otarim Benaia, a Kapselɨn nguibamɨn gumazim, a uaghan mɨdorozir gumazir gavgavir mam. Egha mɨdorozir avɨrir mabagh amua apaniba abɨni. Dughiar mamɨn, Benaia Moapɨn kantrin gumazim, Ariel, an otarir pumuning mɨsoghezɨ aning areme. Ezɨ gɨn dughiar orangtɨzimɨn, aisɨn ofɨziba irima, a mozir mam giraghugha laionɨn mam mɨsoghezɨma an areme. 23 Egha dughiar igharazir mamɨn, a Isipian gumazir bar dafar mamɨn mɨsoghezɨ an areme. Gumazir kamɨn tuirivim 2 mita gafira. Gumazir kam afuzimɨn suiraghav iti, ezɨ afuzir mɨsiam bar ekevegha, mati iniba isair masinɨn ainɨn ruarimɨn mɨn gari. Ezɨ Benaia ter otevir osɨmtɨzir mam inigha an boroghɨn ghugha a mɨsogha, an dafarimɨn afuzim amɨkegha a bɨrazɨ, an areme. 24 Jehoiadan otarim Benaia, amizir bizir ekiar kabanang a pɨrafazɨ, a uaghan mɨdorozir gumazir gavgavir 3plan kaba ko ziar ekiam iti. 25 An ziar ekiam, 30plan mɨdorozir gumazir gavgavir kabagh afira, egha mɨdorozir gumazir 3plan ziar ekiaba itir kaba ko magh ghuzir puvatɨ. Ezɨ Devit uabɨ geghuv, uabɨn ganamin gumazibar dapanimɨn anetɨ.
26-47 30plan mɨdorozir gumazir gavgavibar ziabar kara:
 
Asahel, a Joapɨn dozim,
Betlehemɨn nguibamɨn gumazim Elhanan, a Dodon otarim,
Sama, a Harorɨn nguibamɨn gumazim,
Heles, a Pelonɨn nguibar ekiamɨn gumazim,
Ira, a Ikesɨn otarim, a Tekoan nguibar ekiamɨn gumazim,
Abieser, a Anatotɨn nguibar ekiamɨn gumazim,
Sibekai, a Husan nguibamɨn gumazim,
Ilai, a Ahohin adarazir gumazim,
Maharai, a Netofan nguibar ekiamɨn gumazim,
Banan otarim Helet, a Netofan nguibar ekiamɨn gumazim,
Itai a Ribain otarim, a Gibean nguibar ekiamɨn Benjaminɨn anabamɨn gumazim,
Benaia, a Piratonɨn nguibar ekiamɨn gumazim,
Hurai, a Gasɨn Mɨghsɨamɨn boroghɨn itir danganir zarimɨn gumazim,
Abiel, a Araban nguibar ekiamɨn gumazim,
Asmavet, a Baharumɨn nguibamɨn gumazim,
Eliaba, a Salbonɨn nguibar ekiamɨn gumazim,
Gisonɨn nguibamɨn gumazim Hasemɨn otariba,
Jonatan, a Sagen otarim, a Hararɨn nguibamɨn gumazim,
Ahiam, a Sakarɨn otarim, a Hararɨn nguibamɨn gumazim,
Elifal, a Urɨn otarim,
Hefer, a Mekeran nguibamɨn gumazim,
Ahiya, a Pelonɨn nguibamɨn gumazim,
Hesro, a Karmelɨn nguibar ekiamɨn gumazim,
Narai, a Esbain otarim,
Joel, a Natanɨn aveghbuam,
Miphar, a Hakrin otarim,
Selek, a kantri Amonian gumazim,
Naharai a Berotɨn nguibar ekiamɨn gumazim, a Joapɨn mɨdorozir afuziba ko bizir igharaziba sara aterir gumazim,
Ira, a Itran ikɨzimɨn gumazim,
Garep, a Itran ikɨzimɨn gumazim,
Uria, a Hitian gumazim,
Sabat, a Alain otarim,
Adina, a Sisan otarim, a Rubenɨn anabamɨn mɨdorozir gumazir dapanir mam, egha Adinan ikɨzimɨn 30plan gumazibar dapanimɨn iti,
Hanan, a Makan otarim,
Josafat, a Mitanɨn nguibamɨn gumazim,
Usia, an Astarotɨn nguibamɨn gumazim,
Hotamɨn otarimning Sama ko Jeiel, aning Aroerɨn nguibamɨn gumazimning,
Jediael ko Joha, aning Simrin otarimning, aning Tisɨn nguibamɨn gumazimning,
Eliel, a Mahavan nguibamɨn gumazim,
Elnamɨn otarimning Jeribai ko Josavia,
Itma, a Moapian kantrin gumazim,
Ezɨ Mesoban nguibamɨn gumaziba, Eliel ko Obet ko Jasiel.

11:4: Josua 15:63; Gumazir Dapaniba 1:21

*11:20: Gumazir maba ghaze, dɨbobonir kam 3ra tu.