12
Benjaminɨn anabamɨn gumazir Devitɨn mɨdorozir gumazibar otivizibar ziaba
Kisɨn otarim Sol, a Devitɨn gɨntɨzir dughiamɨn, Devit an ara ghua Siklakɨn nguibar ekiamɨn iti. Devit Siklakɨn itima, mɨdorozir gumazir gavgavir maba iza a ko iti. Egha me an akuragha mɨsosi. Me Benjaminɨn anabamɨn gumaziba, ezɨ Atrivim Sol men ikɨzimɨn mav. Gumazir kaba, barir pibar asa bar fozir gumaziba. Egha agharir kɨriam o agharir guvimɨn barir piba ko katapelbar deravɨram asi.
Men mɨdorozir gumazibar faragha zuir gumazir dapanim, Ahieser. An dozim Joas, a men gumazir dapanir namba 2. Aning Gibean nguibamɨn gumazim Seman otarimning. Ezɨ gumazir igharazibar ziabar kara:
 
Jesiel ko Pelet aning Asmavetɨn otarimning,
Beraka,
Anatotɨn nguibar ekiamɨn gumazim Jehu,
Gibeonɨn nguibar ekiamɨn gumazim Ismaia, a Devitɨn 30plan mɨdorozir gumazir gavgavir kabar gumazir dapanim, egha bar deravɨra mɨsosi.
Jeremaia, Jahasiel, Johanan,
ko Gederan nguibar ekiamɨn gumazim Josabat,
ko Elusai, Jerimot, Bealia, Semaria,
ko Haripɨn nguibar ekiamɨn gumazim Sefatia,
ko Koran nguibar ekiamɨn gumaziba Elkana, Isia, Asarel, Joeser ko Jasobeam,
ko Gedorɨn nguibar ekiamɨn gumazim Jerohamɨn otarimning Joela ko Sebadaia.
Gatɨn anabamɨn gumazir Devitɨn mɨdorozir gumazibar otivizibar ziaba
Devit gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itir mogomer danganir gavgavir kamɨn itir dughiamɨn, Gatɨn anabamɨn mɨdorozir gumazir gavgavir maba Sol ategha ghua Devit ko iti. Me orabar suigha afuzibar mɨsogha bar fo. Me mɨsozir dughiabar, men guaba bar ikuvigha, laionbar guabar mɨn gari. Egha me mɨghsɨabar itir asɨzir atiabar mɨn bar puvɨra ivemari. 9-13 Men ziabar kara:
 
Eser, a men dapanim,
ezɨ namba 2 Obadia,
namba 3 Eliap,
namba 4 Mismana,
namba 5 Jeremaia,
namba 6 Atai,
namba 7 Eliel,
namba 8 Johanan,
namba 9 Elsabat,
namba 10 Jeremaian igharazim,
ezɨ namba 11 Makbanai.
 
14 Gatɨn anabamɨn gumazir kaba, me Devitɨn mɨdorozir gumazibar gumazir dapaniba. Me bar mɨdorozir gumazibar garir gumazir dapanir bar aghuiba. Egha me apaniba ko mɨsozir dughiabar, marazi 100plan apanibav sogha me abɨri, ezɨ marazi 1,000plan apanibav sogha me abɨri.
15 Azenir mamɨn, an iakɨnir faragha zuimɨn, mɨdorozir gumazir kabara, Jordanɨn Fanemɨn aperiar ekiam abigha vongɨn ghue. Dughiar kamɨn, me aruem anadi naghɨn ko aruem uaghiri naghɨn gumazamizir danganir zarimɨn boroghɨn itibav sogha men gɨntɨsi. Ezɨ gumazamiziba tintinibar are.
Benjamin ko Judan anabamningɨn gumazir maba Devitɨn mɨdorozir gumazibar dapanibar otifi
16 Dughiar mamɨn, Benjaminɨn anabamɨn gumazir maba ko Judan anabamɨn gumazir maba iza, Devit modogha itir danganir gavgavir kamɨn an ganasa ize. 17 Ezɨ Devit ghua me batogha kamaghɨn me mɨgei, “Ia navir amɨrizimɨn nan akurvaghsɨ na bagh izɨtɨ deragham. Kɨ ia ko akam akɨr ian namakamɨn otivasa ifonge. Kɨ uabɨ osɨmtɨzitam ian itir puvatɨgha, tong ia gasɨghasɨghizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma, ia na isɨ nan apanibar agharim datɨghtɨ, en inazir afeziabar God a ian ganɨva ia tuisɨgham.”
18 Ezɨ men mav, Amasai, Godɨn Duam a gapazazɨma, a kamaghɨn Devit mɨgei, “O Jesin otarim Devit, e nɨ ko ikiasa. E nɨn adarazir ikiasa. Bar guizbangɨra, nɨn God nɨn akurvasi. Kamaghɨn amizɨ, nɨ ko nɨn akurvazir gumaziba, deravɨra ikɨ navir amɨrizim ko dabirabir aghuim ikiam.” Ezɨ, Devit me inigha uan mɨdorozir gumazibar garir gumazir dapanibar me arɨki. Ezɨ Amasai gɨn Devitɨn 30plan mɨdorozir gumazir gavgavibar gumazir dapanimɨn oto.
Manasen anabamɨn gumazir maba Devitɨn mɨdorozir gumazibar dapanibar otifi
19 Ezɨ Devit Filistiaba ko ghua, Atrivim Sol ko mɨsoghasa zuima, Manasen anabamɨn marazi Sol ategha Devit bagha ghue. Ezɨ Devit Filistiabar akurazir puvatɨ. Bizir kam kamakɨn, Filistiabar atriviba faragha Devit ko an adarazi batoke. Me kamaghɨn fo, Devit fomɨra Solɨn akura. Kamaghɨn amizɨ, me atiatia ghaze, Devit ua mɨdorozimɨn dughiamɨn, Solɨn adarazir akuragh Filistiabav soghtɨ, me arɨghiregham. Kamaghɨn amizɨ, atriviba kamaghɨn mɨgɨrɨgɨam gamigha Devit amadazɨ, a zui. 20 Devit uamategha Siklakɨn zuir dughiamɨn, Manasen anabamɨn mɨdorozir gumazir kaba a ko zui. Men ziabar kara: Atna, Josabat, Jediael, Maikel ko Josabatɨn igharazim ko Elihu ko Siletai. Manasen anabamɨn mɨdorozir gumazir kaba, me vaghvagha 1,000plan mɨdorozir gumazibar gumazir dapanibar iti. 21 Gumazir kaba, me bar mɨdorozir gumazir bar aghuiba, ezɨ Devit me inigha uan mɨdorozir gumazibar gumazir dapanibar me arɨki. Egha Devit gumazir mɨsoziba ko biziba okeba ko mɨsozir dughiamɨn, gumazir dapanir kaba an akuragha me ko mɨsosi. 22 Ezɨ arueba bar mɨdorozir gumazir avɨriba iza Devitɨn mɨdorozir gumazibar otivasa mamaghɨra iti. Ezɨ an mɨdorozir gumazibar dɨbobonim bar pɨn ghuavanabo, mati Godɨn mɨdorozir gumazir okoruar bar dafamra.
Israelia bar moghɨra Devitɨn akuraghtɨ an atrivimɨn otivam
23  2 Samuel 5:1-3Devit Hebronɨn nguibar ekiamɨn itir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God mɨkemezɨ moghɨn, mɨdorozir gumazir avɨrim a damightɨ a Israelian atrivimɨn otogh Solɨn danganim iniasa, me a bagha ize. Me mɨdorozir biziba saram atera izi. Men anababar dɨbobonibar kara.
24 Judan anabamɨn adarazir tongɨn, 6,800plan mɨdorozir gumaziba, me uan oraba ko afuzir ruariba inigha da sara ize.
25 Ezɨ Simeonɨn anabamɨn adarazir tongɨn, 7,100plan mɨdorozir gumaziba ize. Me bar mɨdorozir gumazir bar aghuiba.
26 Ezɨ Livain anabamɨn adarazir tongɨn, 4,600plan mɨdorozir gumaziba ize. 27 Ezɨ Jehoiada, a Aronɨn ovavir boribar gumazir dapanim, a 3,700plan mɨdorozir gumaziba inigha ize. 28 Ezɨ Sadok, a mɨdorozir gumazir igiar bar gavgavim, a uabɨ uan ikɨzimɨn 22plan mɨdorozir gumazir dapaniba ko ize.
29 Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazir tongɨn, kar Atrivim Solɨn adarasi, men gumazir 3,000pla ize. Me faragha, men gumazir avɨriba Sol ko ikia an gɨn zui, egha me datɨrɨghɨn Devit bagha ize.
30 Ezɨ Efraimɨn anabamɨn adarazir tongɨn, 20,800plan mɨdorozir gumaziba ize. Me bar mɨdorozir gumazir bar aghuiba, egha me uan ikɨzibar aven ziar ekiaba iti.
31 Ezɨ Manasen anabar me tuirazimningɨn mamɨn adarazir tongɨn, 18,000plan mɨdorozir gumaziba ize. Men adarazi uari me amɨsevegha me amadazɨ, me Devit damutɨ an atrivimɨn otivasa Hebronɨn ghu.
32 Ezɨ Isakarɨn anabamɨn adarazir tongɨn, 200plan gumazibar garir gumazir dapaniba ko mɨdorozir gumazir men apengan ingariba, me bar ize. Gumazibar garir gumazir dapanir kaba, nɨghnɨzir aghuiba iti, egha me dughiar kamɨn bizir otiviziba ko Israelia damuamin bizibar mɨngariba, me bar dagh fo.
33 Ezɨ Sebulunɨn anabamɨn adarazir tongɨn, 50,000plan mɨdorozir gumazir bar aghuiba ize. Me Devitɨn akurvaghamin nɨghnɨzir bar vamɨra iti. Egha mɨsoghamin bizir guar avɨriba sara ize.
34 Ezɨ Naptalin anabamɨn adarazir tongɨn, 1,000plan mɨdorozir gumazibar dapaniba ko 37,000pla mɨdorozir gumaziba ize. Me uan oraba ko afuzir ruaribar suigha ize.
35 Ezɨ Danɨn anabamɨn adarazir tongɨn, 28,600plan mɨdorozir gumaziba ize. Me zurara mɨsoghasavɨra gara iti.
36 Ezɨ Aserɨn anabamɨn adarazir tongɨn, 40,000plan mɨdorozir gumaziba ize. Me uaghan zurara mɨsoghasavɨra gara iti.
37 Ezɨ Rubenɨn anabam ko Gatɨn anabam ko Jordanɨn Fanemɨn aruem anadi naghɨn itir Manasen anabar me tuirazimningɨn igharazim, me Jordanɨn Fanemɨn aruem anadi naghɨn iti, men adarazir tongɨn, 120,000plan mɨdorozir gumaziba ize. Me bar mɨdorozim damuamin bizir avɨriba sara ize.
38 Mɨdorozir gumazir aghuir kaba bar, mɨdorozir biziba atera iza Hebronɨn otifi. Me Devit damightɨ, a Israelian danganiba bar dar atrivimɨn otivasa, me bar nɨghnɨzir vamɨra iti. Ezɨ Israelian igharaz darasi, me uaghan nɨghnɨzir kamra iti. 39 Gumazir kaba, men namakaba me bagha inigha izezir dagheba, me da apava aruer pumuning ko mɨkezimɨn Devit ko Hebronɨn iti. 40 Bar guizbangɨra, Israelian kantrin itir danganiba bar dar iti darasi, bar saghon itir Isakarɨn nguazim ko Sebulunɨn nguazim ko Naptalin nguazir notɨn amadaghan iti darazi uaghan, me bar kamaghɨn oregha bar akuegha dagher igharagha garir avɨrim atera Hebronɨn izi. Me plauan avɨrim ko wainɨn ovɨzir me apuziziba ko fikɨn ovɨzir me apuziziba ko wainɨn dɨpar avɨriba ko olivɨn boreba, me da atera ize. Me dagher kaba isa donkiba ko kamelba ko bulmakaubagh isɨn da arigha da atera ize. Egha gumazamiziba damamin bulmakauba ko sipsipba, me uaghan da inigha ize.

12:23: 2 Samuel 5:1-3