13
Devit ghua Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam ini
(2 Samuel 6:1-11)
Dughiar mamɨn, Devit uan gumazir dapanir 1,000plan gumazibar gariba, ko gumazir dapanir 100plan gumazibar gariba, ko uan gumazir dapanir igharaziba kamaghɨn me ko uariv gɨa men nɨghnɨzim bagha men azai. 2-3 Egha a bar moghɨra Israelian diagha kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, e ti mangɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh izɨtɨ deragham. Guizbangɨra, Sol atrivimɨn itir dughiamɨn, e bar Boksiar kam bakɨnɨghnɨki. Kamaghɨn amizɨ, ia nɨghnɨzir kam gifueghtɨ, Ikiavɨra Itir God, en God, e Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiar kam inigh izɨsɨ ifueghtɨ, e namakar Israelɨn kantrin itiba bagh akam amangam. Egh e uaghan ofa gamir gumaziba ko Livain uan nguibabar itiba sara me bagh akam amadagham. Eghtɨ me bar moghɨra izɨ e ko uari akuvagham.” Ezɨ gumazamiziba bar moghɨra iza uari akuvagha nɨghnɨzir kam gifongegha Devitɨn amamangatɨ.
1 Samuel 7:1-2Kamaghɨn amizɨ, Devit Israelɨn kantrin iti darazi bagha bar akaba amangi, sautɨn amadaghan itir Isipɨn mɨtaghniamɨn boroghɨn Sihorɨn Fanemɨn ikegha bar ghua, notɨn amadaghan itir Hamatɨn zuir tuavir akamɨn tu. Ezɨ me Kiriat Jearimɨn mangɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam iniasa, bar iza uari akufa. Ua Me Ini 25:22Ezɨ Devit me inigha Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam iniasa Judan nguazimɨn itir nguibam Balan zui, an ziar igharazim Kiriat Jearim. Me Boksiar kam mɨgɨa ghaze, Ikiavɨra Itir God, kar an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam. Boksiar kam, enselɨn bar gavgavir pumuningɨn nedazimning, a gisɨn ikia mati, Ikiavɨra Itir Godɨn atrivir dabirabim. Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko ghua Balan nguibar ekiamɨn otivigha, ghua Abinadapɨn dɨpenimɨn oto. Egha me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh mangasa, karisɨn igiar mam inigha Boksiam isa a gisɨn anetɨ. Ezɨ Abinadapɨn otarimning, Usa ko Ahio, aning karisɨn igiar kamɨn akua tuavimɨn zui. Ezɨ Devit Israelia ko me bar moghɨra ghuava, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn bar akongegha pamtem ighiabagh amua an ziam fe. Me gitaba ko buaba, ko tambarinba ko dɨbɨarir guar avɨribav sogha sɨghabagh ivi.
Me ghua gumazir mamɨn nguazir asɨzimɨn oto, gumazir kamɨn ziam Kidon. Kar me witɨn ovɨzibar iniba kua dar dagheba isir danganim. Danganir kamɨn bulmakauba daghdazima, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam irasava ami. Kamaghɨn amizɨ, Usa uan agharim amadagha Boksiamɨn suira. 10 Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God bar puvɨrama Usan anɨngaghegha atari. Ezɨ danganir kamra, Usa Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn mɨriamɨn maghɨram areme. 11 Devit garima, Ikiavɨra Itir God uan anɨngagharim Usa gingezɨ an areme. Ezɨ Devit atari. Ezɨ me danganir kam dɨbora ghaze, “God Uan Anɨngagharim Usa Ginge,” egha datɨrɨghɨn me uaghan kamaghɨra a dɨboravɨra iti.* Akar kam, “datɨrɨghɨn,” a datɨrɨghɨn itir dughiam mɨgeir puvatɨ. A gumazir akɨnafarir kam osirizimɨn dughiam mɨgei.
12 Devit datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn atiatigha ghaze, “Kɨ manmaghɨn, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh izɨtɨ a na ko ikiam?” 13 Kamagh amizɨ, Devit Boksiam inigh Devitɨn Nguibar Ekiamɨn mangan aghuagha, a inigha Jerusalemɨn zuir tuavim ategha ghua, Getɨn nguibar ekiamɨn gumazir mam, Obetidomɨn dɨpenimɨn anetɨ. 14  1 Eghaghaniba 26:4-5Ezɨ Boksiam 3plan iakɨnibar Obetidomɨn dɨpenimɨn iti. Ezɨ dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God bar deraghavɨra Obetidom ko an adarazigh ami.

13:5: 1 Samuel 7:1-2

13:6: Ua Me Ini 25:22

*13:11: Akar kam, “datɨrɨghɨn,” a datɨrɨghɨn itir dughiam mɨgeir puvatɨ. A gumazir akɨnafarir kam osirizimɨn dughiam mɨgei.

13:14: 1 Eghaghaniba 26:4-5