14
Devit Jerusalemɨn ikia atrivimɨn iti
(2 Samuel 5:11-16)
Tairɨn nguibar ekiamɨn Atrivim Hiram, a uan gavmanɨn ingangarir gumazir dapaniba Devit bagha me amada. A uaghan Atrivim Devitɨn dɨpenimɨn ingarasa, temer sidaba ko, dɨpenibar ingarir gumaziba ko dagɨabar bizibar ingarir gumaziba, a me amangi. Ezɨ me Devit bagha atrivimɨn dɨpenimɨn ingari. Devit bizir kabar gari, da a bagha izima a kamaghɨn fo, Ikiavɨra Itir God guizbangɨra Israelian atrivimɨn ikiasa a ginaba. A uaghan kamaghɨn fo, Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba bar men akurvaghasa, kamagh amizɨ, a kantri Israel gamima, a bar dera.
Ezɨ Devit Jerusalemɨn ikia ua amuir igharazir maba inigha dar iti. Ezɨ an amuir kaba, otariba ko guivir maba bate. A Jerusalemɨn ikiava otarir maba ini. Men ziabar kara: Simea, Sobap, Natan, Solomon, Iphar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefek, Jafia, Elisama, Beliada ko Elifelet.
Devit Filistiaba ko mɨsogha me abɨra
(2 Samuel 5:17-25)
Filistiaba kamaghɨn oraki, Israelia Devit amɨsevezɨma a men atrivimɨn oto. Ezɨ Filistiaba mangɨ me mɨsuegh Devitɨn suighasa zui. Me bizir kam damuasa amima Devit fogha, uan danganir mogomer gavgavimɨn uaghirɨ. Filistiaba iza Refaimɨn danganir zarimɨn otogha gumazamizibav sogha men biziba okei. 10 Ezɨ Devit kamaghɨn Godɨn azara, “Kɨ mangɨva Filistian kabav sogham, o? Kɨ mangɨ me ko mɨsoghtɨ, nɨ me isɨ na dafarim darɨgham o?”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Are, nɨ mangɨ. Kɨ me isɨ nɨn dafarim datɨghtɨ, nɨ mɨdorozimɨn me abɨragham.”
11 Ezɨ Devit ghua Filistiabav sogha me abɨragha kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir God mati aperiam otogha, pamtemɨn ivemara nan dafarimɨn nan apaniba abɨagharigha me gasɨghasɨki.”
Kamaghɨn amizɨ, me danganir kam dɨbora ghaze, “Ekiam Aperiamɨn Mɨn Pamten Ivemara Apaniba Abɨagharɨsi.”
12 Ezɨ Filistiaba uan marvir guaba ategha are. Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumazibav kemezɨ, me men marvir guabagh apongezɨ da isi.
13 Ezɨ Filistiaba gɨn ua danganir zarir kamɨn izegha gumazamizibav sogha men biziba okei. 14 Ezɨ Devit kamaghɨn Godɨn azara, “Kɨ manmaghɨn damuam?”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Ia me mɨsoghsɨ mangɨva, men guaba moghɨn mangan markɨ. Ia modogh men gɨrakɨrangɨn moghɨn mangɨ, egh temer balsamba tuivighav iti naghɨn mɨsoghsɨvɨra gan ikɨ. 15 Ia oraghtɨma nɨgɨnim otogham, mati gumaziba temer kabar ghuabagh isɨn daruam. Eghtɨ ia fogh suam, kɨ uabɨ Filistiabav soghsɨ ian faragh mangam. Ia nɨgɨnir kam baraghamin dughiamɨn, ia maghɨra ivemar mangɨ me mɨsogh.” 16 Ezɨ Devit Ikiavɨra Itir God a mɨkemezɨ moghɨram amigha, Filistiabar agɨragha bar me mɨsuagharɨki. Me me mɨsogha Gibeonɨn nguibar ekiamɨn ikegha ghua Geserɨn nguibar ekiamɨn tu. 17 Devit amizɨ bizir kam, kantribar gumazamiziba bar moghɨra a baregha ziar ekiam Devit ganɨdi. Ezɨ Ikiavɨra Itir God me gamizɨma, me bar Devitɨn atiatingi.