15
Me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh Jerusalemɨn mangasa
Devit ua bagha Jerusalemɨn dɨpenibar ingari, Jerusalem, a Devitɨn Nguibar Ekiam. Egha a uaghan Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam arɨghasa danganir mam akɨri, egha me danganir kamɨn, Purirpenir mamɨn ingari. Godɨn Araziba 10:8Ezɨ Devit kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir God uan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam aterasa, Livain anabamɨn adarazi ginaba. Eghtɨ me zurara an ingangarim damuam. Kamaghɨn amizɨ, Livain anabamɨn adarazira, me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gisaghpugh aneteram.” Egha Devit, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh mangɨ danganir a bagha dɨkɨrɨzimɨn anerɨghasa Israelian diazɨma, me iza Jerusalemɨn nguibamɨn uari akufa. Egha a Aronɨn ovavir boriba, ko Livain anabamɨn adarazi akufa. Men ziabar kara:
 
Kohatɨn ovavir boribar tongɨn 120plan gumaziba ize. Ezɨ men gumazir dapanim, Uriel.
Ezɨ Merarin ovavir boribar tongɨn 220plan gumaziba ize. Ezɨ men gumazir dapanim, Asaia.
Ezɨ Gersonɨn ovavir boribar tongɨn 130plan gumaziba ize. Ezɨ men gumazir dapanim, Joel.
Ezɨ Elisafanɨn ovavir boribar tongɨn 200plan gumaziba ize. Ezɨ men gumazir dapanim, Semaia.
Ezɨ Hebronɨn ovavir boribar tongɨn 80plan gumaziba ize. Ezɨ men gumazir dapanim, Eliel.
10 Ezɨ Usielɨn ovavir boribar tongɨn 112plan gumaziba ize. Ezɨ men gumazir dapanim, Aminadap.
 
11 Ezɨ Devit gumazir kabar dia. Kar ofa gamir gumazim Sadok, ko ofa gamir gumazir igharazim Abiatar, ko Livain anabamɨn gumazir dapanir kaba, Uriel, Asaia, Joel, Semaia, Eliel ko Aminadap. 12 Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Ia Livain anabamɨn ikɨzibar gumazir dapaniba, ia uan adarazi ko, arazir ia damutɨ ia Godɨn damazimɨn zueghamibar gɨn mangɨ. Arazir kamɨn gɨn, ia mangɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh, danganir kɨ a bagha dɨkɨrɨzimɨn izam. 13 E faragha ghua a isir dughiamɨn, ia e ko ikezir puvatɨ. E arazir aghuimɨn gɨn ghua faragha Godɨn azarazir puvatɨ, e manmaghɨra damuam. Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God, en God, bar pazavɨram e gami.” 14 Ezɨ ofa gamir gumaziba ko Livain adarasi, arazir me uari damigh Godɨn damazimɨn zueghamim gami, egh me mangɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh izam. 15  Ua Me Ini 25:14Egha Ikiavɨra Itir God, fomɨra Moses mɨkemezɨ moghɨn, Livaiba Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam aterasa, me Boksiam aterir arazim gamua, Boksiamɨn iter otevir pumuningɨn suiragha, a fegha uan dɨpɨzibagh atɨgha a gisaghpugha zui. 16 Ezɨ Devit Livain adarazir gumazir dapanibav kemezɨ, me uan tarazi amɨseveghtɨ, me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh zamin dughiamɨn, me onger akar aghuibar amu. Egh me uan bar akongezir arazim akakaghsɨ, pamtemɨn ighiabar amu gitaba ko tambarinba ko buabav sogh, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh izam.
17-21 Ezɨ Livain gumazir dapaniba gumazir kaba amɨsefe:
 
Joelɨn otarim Heman,
Hemanɨn adarazir mav Asap, a Berekian otarim,
ko Kusaian otarim Etan, a Merarin ovavir boribar mav.
 
Gumazir kaba, onger akaba bangɨ tambarinbav soghamin ingangarim iti. Ezɨ gumazir dapaniba, 3plan gumazir kabar akuraghasa ua Livain anabamɨn adarazir gumazir maba mɨsefe. Livain adarazir gumazir kaba gitabav sozir ingangarim iti. Marazi gitan igharagha garibav sosi, dar ararem bar pɨn ghuanabo. Gumazir kabar ziabar kara:
 
Sekaraia, Jesiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliap, Masea, ko Benaia.
 
Ezɨ marazi gitan igharagha garibav sosi, dar ararem bar iraghu. Gumazir kabar ziabar kara:
 
Matitia, Elifelehu, Miknea, Obetidom, Jeiel ko Asasia. Obetidom ko Jeiel, aning Godɨn Dɨpenimɨn itiar akabar garir adarazir gumazimning.
 
22 Ezɨ Kenania, a ingangarir kabar amuan bar fo, kamaghɨn amizɨ, me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh izamin ingangarir kabar ganasa Kenania amɨsefe. Kenania, a ighiam gamir gumazir kabar garir gumazim. 23-24 Egha me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn ganasa gumazir maba amɨsefe, men ziabar kara:
 
Berekia, Elkana, Obetidom, ko Jehia.
 
Egha me ofa gamir gumazir maba amɨsevezɨma, me sɨghabagh ivia Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn faragha zui. Ofa gamir gumazir kabar ziabar kara:
 
Sebania, Josafat, Netanel, Amasai, Sekaraia, Benaia ko Elieser.
Me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigha Jerusalemɨn ize
(2 Samuel 6:12-22)
25 Egha me bar uari akuvagha gɨvagha, Devit, Israelian gumazir dapaniba ko 1,000plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir dapaniba, me Obetidomɨn dɨpenimɨn ghugha, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam inigh ua Devitɨn Nguibar Ekiamɨn izasava ami. Gumazamiziba bizir kam bagha bar akonge. 26 Ezɨ Livaiba Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam aterir dughiamɨn, God men akura. Kamaghɨn amizɨ, me a bagha 7pla bulmakaun apuriba ko 7pla sipsipɨn apuribar ofa gami. 27 Ezɨ Devit, ofa gamir gumazimɨn korotiar ruarir dirir mam arugha, an sazimning uabɨ gike. Ezɨ Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam aterir Livaiba ko, gitabav sogha ighiabagh amiba ko, ingangaribar garir gumazim Kenania, me bar moghɨra Devit kurkezɨ moghɨn kurke. Ezɨ Devit ikezɨ nir ruarir kam gisɨn, a uaghan ofa gamir gumazimɨn korotiar otevir azenan azuir dirir mam arugha, an sazimning uabɨ gike. 28 Me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam atera Jerusalemɨn zuima, Devit Israelia ko me bar moghɨra arazir kamram amua, bar akongegha pamtemɨn diava sɨghabagh ivia tambarinbav sogha gitan igharagha garir kabav sozima, dar ararem bar pɨn mar ghuavanabo.
29 Me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam atera Devitɨn Nguibar Ekiamɨn aven izir dughiamɨn, Solɨn guivim Mikal winduan tughav ikia men gari. A uan pam Atrivim Devitɨn garima, a ighiabagh amuava Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn igharagha ighava uabɨ fa uabɨ ekurava, Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe. Devit amir arazir kam, Mikal bar a gifongezir puvatɨgha, navir kuram Devitɨn ikia a baseme.

15:2: Godɨn Araziba 10:8

15:15: Ua Me Ini 25:14