16
Ezɨ me Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam isava, Devit a bagha ingarizir purirpenimɨn aven anetɨ. Egha me Godɨn damazimɨn ofan bar isia mɨghɨriba ko, gumazamiziba God ko navir vamɨran ikiamin ofabagh ami. Devit ofabagh amigha gɨvagha, Ikiavɨra Itir Godɨn ziamɨn, deraghvɨra gumazamizibar amuasa, an azai. Egha Devit dagheba isa bar gumazamizibagh anɨngi. Gumaziba ko amiziba vaghvagha bretɨn rubuzim ko asɨzir tuzir me avimɨn tueziba ko wainɨn ovɨzir me apuziziba, me bar ada ini.
Egha Devit gɨn Godɨn ofa gamir gumazir maba amɨsefe, eghtɨ me Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn boroghɨn mangɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian Godɨn ziam fam. Me Godɨn dɨm a mɨnabɨ an ziam fam. Egha Devit Asap amɨsevezɨ, a gumazir kabar faragha zui. Ezɨ Sekaraia Asapɨn namba 2ɨn iti. Ezɨ gumazir igharazibar ziabar kara: Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitia, Eliap, Benaia, Obetidom ko Jeielɨn igharazim. Gumazir kabar ingangarim, me gitabav sogham. Eghtɨ Asap brasɨn itaribav sogham. Egha Devit ofa gamir gumazimning Benaia ko Jahasiel, Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn boroghɨn mangɨ sɨghabagh iviamin ingangarim bagha aning amɨsefe. Aruer kam, a faragha zuir dughiar Devit Ikiavɨra Itir God mɨnabaghamin onger akabar amuamin ingangarim isa Asap ko an adarazigh anɨngizim.
Me Ikiavɨra Itir God
mɨnabir ighiam gami
(Onger Akaba 105:1-15; 96:1-13; 106:1; 106:47-48)
Asapɨn adarazi ighiar kam bati:
 
E bar Ikiavɨra Itir Godɨn ziam dɨponɨva a mɨnabaka.
Egh ingangarir ekiar an amizibar gun Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bar me mɨkɨmam.
E Ikiavɨra Itir God bagh ighiaba bangɨ egh an ziam fam.
Egh bizir aghuir an amizibar gun mɨkɨmam.
10 Gumazamizir Ikiavɨra Itir Godɨn boroghɨn zuiba,
uan navir averiabar aven a bagh bar akongegh.
E an ziar aghuim gɨnɨghnɨgh an ziar ekiam bar a pɨrafɨ bar akuegham.
11  Onger Akaba 24:6E zurara Ikiavɨra Itir Godɨn boroghɨra mangɨ
uarir akurvaghsɨ an gavgavim bagh an azangsɨgham.
 
12-13 Ia Israelɨn ovavir boriba, Israel a Ekiamɨn ingangarir gumazim.
Ia Jekopɨn boriba, ia Ikiavɨra Itir God ua baghavɨra inabazir gumazamiziba.
Arazarazir ekiaba ko ingangarir gavgavir an amiziba ko akar a en apanibagh asɨghasɨgha mɨkemeziba,
ia uam adagh nɨghnɨghvɨra ikɨ.
 
14 Ikiavɨra Itir God, a en God.
Egha nguazir kamɨn gumazamiziba bar me gativagha men gari.
15 Ikiavɨra Itir God e koma Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir mam gami,
egh zurazurara Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gɨnɨghnɨgham.
An Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gɨnɨghnɨgh mangɨvɨra ikiam.
16  Jenesis 12:7; 26:3An Abraham ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gami.
Egha Aisak koma Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam akɨri.
17  Jenesis 28:13An Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam Jekop koma a gami, a Israelian ovavim,
egha Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gavgavim a ganɨngi, eghtɨ a zurara ikɨ mamaghɨra ikiam.
 
18 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ Kenanɨn nguazim nɨ danɨngam,
eghtɨ nguazir kam nɨn ovavir boribar nguazimɨn ikiam.”
 
19 Fomɨra Israelia bar avɨrasemezir puvatɨgha,
Kantrin Igharazibar Gumazamizibar mɨn pura Kenanɨn nguazimɨn iti.
20 Egha Kantrin Igharazibar Gumazamizibar mɨn pura tintinibar dagh aruavɨra iti.
21  Jenesis 20:3-7Ezɨ God tarazi ataghizɨ, me me mɨsogha me abɨnizir puvatɨ.
A men akurvagha me bagha atrivir maba akar gavgaviba me ganɨga atriviba dɨkabɨra,
22  Onger Akaba 105:15egha ghaze, “Kɨ ua bagha mɨsevezir gumazamiziba, ia me gasɨghasɨghan markɨ!
Ia nan akam inigha izir gumaziba pazɨ me damuan markɨ!”
 
23 Nguazir kamɨn gumazamiziba bar, ia Ikiavɨra Itir God bagh onger akabar amu.
Dughiabar zurara ia an gun uariv mɨkɨm suam, Ikiavɨra Itir God zurara en akurvasi.
24 Ia, an gavgavim ko ingangarir aghuir an amibar
gun kantriba bar dar gumazamizibav kɨm.
25 Ikiavɨra Itir God a bar faraghavɨra ikia bar gavgafi.
Ezɨ e an ziam fɨ mangɨvɨra ikiam.
Aseba bar, me Ikiavɨra Itir Godɨn mɨn itir puvatɨ.
E an apengara ikɨva an atiatingam.
26  Ofa Gami 19:4Nguazimɨn itir gumazamizibar aseba, da pura ifavarir godba.
Ikiavɨra Itir God, an overiamɨn ingari.
27 Ikiavɨra Itir God, atrivimɨn ikia ziar ekiam ikia, egha uan Dɨpenimɨn iti.
A bizir aghuiba ko gavgavimɨn mɨngarim.
28 Ia nguazimɨn itir ikɨzibar gumazamiziba bar,
ia Ikiavɨra Itir Godɨn ziar ekiam ko gavgavim bagh bar akongegh.
29-30 Ikiavɨra Itir God, a bar faraghavɨra itima, ia an ziar ekiam fɨ.
Ia ofaba inigh an Dɨpenimɨn mangɨ.
Ikiavɨra Itir Godɨn Araziba da bar deragha bar zue, arazir kaba mati an kurkazir aghuim.
Ia gumazamiziba bar moghɨra an arazir kabagh nɨghnɨgh an ziam fɨ.* Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, Hibrun akamɨn mɨngarim kamakɨn, “Ia kurkazir aghuiba ikegh izɨ, an ziam fɨ.”
Ia nguazimɨn gumazamiziba, ia an atiating egh akong.
Ia Kantrin Igharazibar Gumazamizibar tongɨn ikɨ mɨkɨm suam,
“Ikiavɨra Itir God, an atrivimɨn iti.
A nguazimɨn ingarigha a gamizɨ, a gavgavigh ikɨ mamaghɨra ikɨva sɨvaghsɨvaghan kogham.”
31-33 Nguazim ko overiam, gua bar akongegh, ongarim, nɨ bar akuegh egh nɨgɨnir dafam damu.
Ia ongarimɨn aven itir biziba, ia uaghan bar akongegh.
Ia azeniba, ko azenibar aghuir biziba, ia bar moghɨra bar akongegh.
Ia ruaribar temeba, ia uaghan ighiabar amu bar akongegh.
Ia bar moghɨra izɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn ighiam damu.
A izɨ nguazimɨn gumazamiziba bar men araziba tuisɨgham.
34  2 Eghaghaniba 5:13; 7:3; Esra 3:11; Onger Akaba 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremaia 33:11Ikiavɨra Itir Godɨn Araziba bar dera, ezɨ a zurara en apangkuva ikia mamaghɨra iti.
Kamaghɨn amizɨ, e bizir kam bagh a mɨnabagham!
35 O God, nɨ datɨrɨghɨn en akuragh!
E gumazamizir bar igharazibar torimɨn iti, nɨ uam e akuvagh uam e inigh en nguazimɨn izɨ.
Eghtɨ e nɨn ziar ekiam gɨnɨghnɨgh nɨn ziar ekiam mɨnabagham.
E nɨn ziam fɨsɨ bar akuegham.
 
36 E Ikiavɨra Itir Godɨn ziam feka, a Israelian God.
E datɨrɨghɨn ko, gɨn izamin dughiabar zurara an ziam feka.
 
Asapɨn adarazi ighiar kam bangegha gɨvazɨ, gumazamiziba kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra!” Egha me Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fa ghaze, “Aleluia!”
Asap ko an adarasi, men ingangarim
37 Devit Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn boroghɨra ikɨva, aruebar vaghvagh Godɨn ziam famin arazibar faragh mangasa Asap ko an adarazi amɨsefe. Me zurara ingangarir kam damu kamaghɨra ikiam. 38 Egha Devit uaghan Asapɨn adarazir akurvaghasa ingangarim isa Jedutunɨn otarim Obetidom ko an adarazir tongɨn 68plan gumazibagh anɨngi. Ezɨ Obetidom ko Hosa Purirpenimɨn tiar akabar garir ingangarim iti.
Gibeonɨn nguibar ekiamɨn ofabar amuamin ingangarim
39 Devit Gibeonɨn nguibar ekiamɨn itir Purirpenmɨn ofa damuva an ganamin ofan ingangarim bagha Sadok ko ofa gamir gumazir igharaziba amɨsefe. 40 Me zurara mɨzaraziba ko guaratɨzibar, asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn, Ikiavɨra Itir God bagh ofan bar isia mɨghɨribar amuam. Ikiavɨra Itir God Israelia ganɨngizir ofa damuamin Arazir kaba, me dar gɨntɨgh. 41 Egha Devit Ikiavɨra Itir God mɨnabɨva ighiaba bangasa Heman ko Jedutun ko Livain marazi a mɨsefe. Ighiar kaba kamaghɨn ghu, “Ikiavɨra Itir God zurara en apangkuvigha mamaghɨra iti.” 42 Heman ko Jedutun, Ikiavɨra Itir Godɨn ziam famin ighiaba bagh sɨghabagh ivi tambarinba ko buar guar avɨribav soghamin ingangarim iti. Ezɨ Jedutunɨn otariba Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenimɨn tiar akabar ganamin ingangarim iti.
43  2 Samuel 6:19-20Devit ingangariba me ganigha gɨvazɨ, gumazamiziba uamategha uan nguibabar zui. Ezɨ Devit, deragh uan adarazir amuasa Godɨn azangsɨghasa, uamategha uan dɨpenimɨn zui.

16:11: Onger Akaba 24:6

16:16: Jenesis 12:7; 26:3

16:17: Jenesis 28:13

16:21: Jenesis 20:3-7

16:22: Onger Akaba 105:15

16:26: Ofa Gami 19:4

*16:29-30: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, Hibrun akamɨn mɨngarim kamakɨn, “Ia kurkazir aghuiba ikegh izɨ, an ziam fɨ.”

16:34: 2 Eghaghaniba 5:13; 7:3; Esra 3:11; Onger Akaba 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremaia 33:11

16:43: 2 Samuel 6:19-20