17
Godɨn akam inigha izir gumazim Natan, Godɨn akamɨn gun Devit mɨgei
(2 Samuel 7:1-17)
Dughiar maba gɨvazɨma, Atrivim Devit uan dɨpenimɨn bar deraghavɨra ikia avughsi. Egha a kamaghɨn Godɨn akam inigha izir gumazim Natan mɨgei, “Kɨ dɨpenir aghuir me sidan temebar ingarizimɨn bar deraghavɨra iti. Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam, a Purirpenimɨn iti. Bizir kam derazir puvatɨ.”
Ezɨ Natan atrivim ikaragha ghaze, “Ikiavɨra Itir God nɨ ko iti. Kamaghɨn amizɨ, bizir tizim nɨn nɨghnɨzimɨn izi, nɨ a damusɨ nɨ puram a damu.”
Ezɨ dɨmagarir kamɨn, Ikiavɨra Itir God Natan mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ nan ingangarir gumazim Devit mɨkɨm suam: Ikiavɨra Itir God ghaze, nɨ nan dɨpenir kɨ aven ikiamimɨn ingaramin gumazir kɨ mɨsevezim puvatɨ. Kɨ dɨpenir ekiabar aven itir puvatɨ. Kɨ fomɨra Isipɨn kantrin aven Israelia inigha azenan iza ghua datɨrɨghɨn tu, kɨ tintinibar danganir avɨribar arua, Purirpenimɨn aven iti. Kɨ danganir avɨribar Israelia, ia koma aruava, kamaghɨn ian gumazir dapanir kɨ mɨsevezir tamɨn azarazir puvatɨ, ‘Nɨ manmaghsua na bagha temer sidabar dɨpenitamɨn ingarizir puvatɨ?’ ”
Egha Ikiavɨra Itir God ua Natan mɨgɨa ghaze, “Nɨ kamaghɨn nan ingangarir gumazim Devit mɨkɨm: Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, nɨ sipsipbagh eghuva dar garir dughiamɨn, nɨ nan gumazamiziba Israelia, men gumazir dapanimɨn ikiasa kɨ nɨ amɨsefe. Nɨ zuir danganiba bar, kɨ nɨ ko iti. Egha kɨ nɨn apaniba abɨrazɨma, nɨ me gasɨghasɨki. Nguazir kamɨn gumazibar ziaba ekevezɨ moghɨn, kɨ nɨn ziam damightɨ a bar ekevegham. 9-10 Kɨ uan gumazamiziba Israelia bagha nguazir mam amɨsefe. Kɨ an me arightɨ, me uan nguibamɨn mɨn deraghvɨra a dapiagh ikɨva uam atiatingan kogham. Eghtɨ gumazir kuraba fomɨra me gamizɨ moghɨn, ua me damuan kogham. Ian ovaviba fomɨra nguazir kam inizir dughiamɨn ikegha izi, kɨ ia bagha mɨsevezir gumazir dapanibar dughiamɨn, ian apaniba ia gasɨghasɨghavɨra iti. Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ apanibar tuaviba apɨrightɨ, me ua me gasɨghasɨghan kogham. Kɨ nɨn adarazi ateghtɨ, me ikɨva nɨ bagh ovavir boriba batam.
11 “Nɨ aremeghtɨ, me mozimɨn nɨ afaghtɨ, kɨ nɨn boribar tongɨn otaritam amɨseveghtɨ, an atrivir gavgavimɨn otoghtɨ, bizitam a dɨkabɨraghan kogham. 12 Atrivir kamra, a na bagh dɨpenimɨn ingaram. Eghtɨ kɨ an ovavir boribar amightɨ, me gɨn atrivibar ikɨ gavgavigh mamaghɨra ikiam. 13  Hibru 1:5Eghtɨ kɨrara, an afeziamɨn mɨn ikɨtɨ, a nan otarimɨn mɨn ikiam. Egh kɨ zurara an apangkuvam. Kɨ faragha Sol batoghezɨ nɨ an danganim inizɨ moghɨn, kɨ akɨrim ragh nɨn otarim gasaraghan kogham. 14 Eghtɨ nɨn adarazi gɨvaghan kogham. Kɨ nɨn ikɨzimɨn aven gumazibar amutɨ, me atrivibar otiv mamaghɨra ikiam.” 15 Natan Ikiavɨra Itir Godɨn akaba baregha gɨvagha, ghua God an akazir biziba bar dar gun Devit mɨkeme.
Devit Ikiavɨra Itir God ko mɨgei
(2 Samuel 7:18-29)
16 Atrivim Devit, Ikiavɨra Itir Godɨn akam baregha gɨvagha, an Purirpenimɨn aven ghugha an damazimɨn kamaghɨn a ko mɨgei, “O Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, kɨ tina, nɨ arazir aghuir avɨribar na gami. Ezɨ kɨ uan adarazi ko, e ziar ekiaba puvatɨ. Ezɨ nɨ fomɨra deraghavɨra na gamua iza datɨrɨghɨn tu. 17 O God, nɨ ghaze, arazir aghuir nɨ e gamizir kaba ti nɨn damazimɨn bizir muziariba, egha nɨ arazir igharazir mamɨn ua na gami. Nɨ uan ingangarir gumazimɨn ovavir borir gɨn otivamibar amuamin bizimɨn gun na mɨkeme. O Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, kɨ gumazir kɨnim, ezɨ nɨ bar bizir ekiabar amuasa dar nan akakasi. 18 Kamaghɨn amizɨ, kɨ manmaghɨn nɨ mɨkɨmam? Kɨ nɨn ingangarir gumazim, ezɨ nɨ na gɨfogha gɨfa. 19 O Ikiavɨra Itir God, nɨ uan ifongiamɨn gɨn ghua uan ingangarir gumazim bagha bizir ekiar kam gami. Egha nɨ uan akar dɨkɨrɨzir ekiaba nan akakasi. 20 O Ikiavɨra Itir God, nɨn gavgavim bar ekevezɨ, tav ua nɨn mɨn itir puvatɨ. E uan inazibar akatoribar oraghizɨ moghɨn, nɨ uabɨra bar guizɨn God. 21 E Israelia, Isipɨn kalabusɨn itima, nɨ uam e ini, egha nɨ e gamizɨ, e nɨn gumazamizibar otifi. Kamaghɨn amizɨ, nguazir kamɨn gumazamizir igharaziba, me, e nɨn gumazamizibar mɨn garir puvatɨ. E nɨn gumazamiziba kantrin kamɨn otogha itima, nɨ bizir aghuiba ko bizir ekiar avɨribar en akura. Nɨ gumazamizir igharaziba batuegha men asebagh asɨghasɨghizɨ, e iza men nguazim ini. Kamaghɨn amizɨ kantriba bar, dar gumazamiziba ziar ekiam nɨ ganɨdi. 22 O Ikiavɨra Itir God, nɨ Israelia e gamizɨ, e zurara kamaghɨra nɨn gumazamizibar ikiam. Eghtɨ nɨ uabɨ en Godɨn ikiam.
23 “O Ikiavɨra Itir God, nɨ uan ingangarir gumazim ko an adarazi bagha amizir akar dɨkɨrɨzir kam, kɨ kamaghsua, nɨ a damightɨ a zurara kamaghɨra ikɨ. 24 Eghtɨ gumazamiziba bizir nɨ amir kabar ganɨva, ziar ekiam nɨ danɨngam. Egh me kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a Israelian God.’ Egh nɨ zurara nan adarazir amutɨ me atrivibar otivam. 25 O nan God, nɨ kamaghɨn nan aka, nɨ nan ovavir boribar amutɨ, me zurara gavgavigh ikiam. Kamaghɨn amizɨ, kɨ nɨn ingangarir gumazim, kɨ nɨ ko mɨkɨman atiatir puvatɨ.
26 “O Ikiavɨra Itir God, nɨ uabɨ guizbangɨra God, nɨ uan akar dɨkɨrɨzibar gɨn ghua, biziba bar dagh ami. Egh nɨ uan ingangarir gumazim bagha akar dɨkɨrɨzir aghuir kam damutɨ, a guizbangɨram otogh. 27 O Ikiavɨra Itir God, kɨ nɨn ingangarir gumazim, kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ akar dɨkɨrɨzir kam gɨnɨghnɨgh, egh deraghvɨra nan ikɨzim damu. Eghtɨ ovavir borir nan gɨn izamiba, nɨn damazimɨn ikɨ zurara kamaghɨra ikiam.”

17:13: Hibru 1:5