18
Devit mɨdorozimɨn aven
uan apaniba abɨra
(2 Samuel 8:1-18)
Egha gɨn, Devit uan mɨdorozir gumaziba ko ua ghua Filistiaba ko mɨsosi. Egha me Filistiabav sogha me abɨnigha, Getɨn nguibar ekiam isava nguibar an boroghɨn itir maba sara ini. Ezɨ Filistiaba ua Israelia gativazir puvatɨ. Ezɨ gɨn, Devit ua uan mɨdorozir gumaziba ko ghua Moapia mɨsogha me abɨra. Ezɨ Moapia Devitɨn apengan ikia dagɨaba isa takisɨn mɨn a ganɨdi. Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko ghua kantri Soban atrivim ko mɨsosi, an ziam Hadateser. Soba, a Sirian kantrin nguibar ekiar mam, egha a kantri Hamatɨn boroghɨn iti. Dughiar kamɨn Hadateser uan mɨdorozir gumaziba inigha apanibav soghasa ghua, Yufretisɨn Fanemɨn amadaghan nguazir otevitam ua bagh a iniasa zui. Ezɨ Devitɨn adarazi me batogha, mɨdorozimɨn me abɨni. Egha Devit Hadateserɨn mɨdorozir gumazir avɨriba ini. A 20,000plan mɨdorozir gumaziba isa, 7,000plan mɨdorozir gumazir hoziabagh apiaghira mɨsoziba ini. Egha Devit uaghan, 1,000plan karisba ini, egha 100plan hoziaba ini. A uaghan hoziar igharazibar suer agɨriba aghorezɨ, da daruan ibura.
Dughiar kamɨn Sirian Damaskusɨn nguibar ekiamɨn itiba, me Atrivim Hadateserɨn akuragh mɨsoghasa zui. Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba ko, me Sirian mɨdorozir gumazir 22,000plan mɨsoghezɨ me ariaghire. Ezɨ Devit uan mɨdorozir gumaziba Sirian kantrin tintinibar me arɨki. Ezɨ Sirian gumazamiziba Devitɨn apengan ikiava dagɨaba isa takisɨn mɨn a ganɨdi. Danganir Devit mɨsoghasa zuiba bar, Ikiavɨra Itir God an akurvazima, an apaniba abɨri. Devit garima, Hadateserɨn mɨdorozir gumazir dapaniba golɨn ingarizir oraba ateri. Ezɨ David orar kaba inigha Jerusalemɨn ghu. 1 Atriviba 7:40-47; 2 Eghaghaniba 4:11-18A uaghan Hadateserɨn nguibar ekiamning Beta, ko Berotai, aningɨn brasɨn avɨriba ini. Solomon gɨn brasɨn kaba inigha Godɨn Dɨpenimɨn bizir kabar ingari, brasɨn tengɨn bar ekiam ko Godɨn Dɨpenimɨn guarir akɨnir ruarir pumuning ko brasɨn itariba ko bizir igharaziba sara.
Kantri Hamatɨn Atrivim Toi, an orazi, Devit kantri Soban Atrivim Hadateserɨn mɨdorozir gumaziba abɨragha gɨfa. 10 Dughiar avɨribar Hadateser faragha, Toin apanim gami. Kamaghɨn amizɨ, Devit Hadateserɨn mɨsoghezir bizim bagha, Atrivim Toi bar akonge. Kamaghɨn Toi, uan otarim Hadoram, an ziar igharazim Joram, Devit bagha anemada. Egha a mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ nan dughiar aghuim a danɨngigh. Egh kamaghɨn a mɨkɨm suam, Kɨ orazi, nɨ Hadateser abɨragha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, kɨ bizir nɨ amizir kam bagha bar akonge.” Ezɨ Hadoram Devit bagha ghua bizir aghuir me gol ko silva ko brasɨn ingariziba a ganɨdi. 11 Ezɨ Devit bizir aghuir kaba inigha Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fasa dagh inaba, eghtɨ da God baghvɨra ikiam. A kantrin igharaziba bar me mɨsogha inizir golba ko silvaba, a kamaghɨra dagh ami. Kar Idomia ko Moapia ko Amonia ko Filistiaba ko Amalekia.
12  Onger Akaba 60:1Ezɨ Seruian otarim Abisai, Devitɨn mɨdorozir gumaziba inigha uaghira Idomia ko mɨsoghasa, Danganir Zarir Amangsɨzir Avɨrim Itimɨn ghu. Egha me Idomian 18,000plan gumazibav soghezɨ me ariaghire. 13 Ezɨ Abisai, Idomian ganasa mɨdorozir gumaziba kantri Idomɨn tintinibar me arɨki. Ezɨ Idomian gumazamiziba Devitɨn apengan ikiava, dagɨaba isa takisɨn mɨn a ganɨdi. Danganir Devit mɨsoghasa zuiba bar, Ikiavɨra Itir God an akurvazima, an apaniba abɨri.
14 Devit Israelia bar me gativagha, guizɨn arazibar deraghavɨra uan gumazamizibagh ami. 15 Seruian otarim Joap, a mɨdorozir gumazibar dapanim. Ezɨ Ahilutɨn otarim Jehosafat, a gavmanɨn akɨnafariba osirir gumazir faragha zuim. 16 Ezɨ Sadok ko Ahimelek, aning ofa gamir gumazimning. Sadok, a Ahitupɨn otarim, ezɨ Ahimelek, a Abiatarɨn otarim. Ezɨ Savsa, an atrivimɨn akɨnafariba osirir gumazim. 17 Ezɨ Jehoiadan otarim Benaia, a Devit geghuvir mɨdorozir gumazibar, gumazir dapanim. Kar Keret ko Peletɨn adarazir gumaziba. Ezɨ Devitɨn otariba gavmanɨn gumazir dapanir ekiabar iti.

18:8: 1 Atriviba 7:40-47; 2 Eghaghaniba 4:11-18

18:12: Onger Akaba 60:1