23
1 Atriviba 1:1-40Devit ghurigha gɨvazir dughiamɨn, a uan otarim Solomon amɨsevezɨ, a Israelian atrivimɨn oto.
Devit Livaiba bagha ingangariba amɨsefi
Atrivim Devit Israelian gumazir dapaniba ko ofa gamir gumaziba ko Livaiba akufa. A mɨkemezɨma, gumaziba Livain anabamɨn adarazi medima, Livaibar gumazir 30plan azeniba ikia dagh afiraziba, men dɨbobonim bar moghɨra 38,000plan gumaziba. Ezɨ Devit kamaghɨn mɨgei, “Gumazir kabar 24,000pla, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingangaribar ganam. Eghtɨ men 6,000pla, akɨnafariba osirir ingangariba ko kotiaba tuisɨghamin ingangaribar amuam. Eghtɨ men 4,000plan gumaziba, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn itiar akabar gan a geghuv ikɨ. Eghtɨ men 4,000pla, Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fɨsɨ buaba ko gitabav soghamin ingangaribar amuam. Kɨ Godɨn ziam fasa sɨghaba ko dɨbɨarir guar avɨribar ingari. Eghtɨ me bizir kaba inigh an ziam fɨ.”
Livain anabam 3plan ikɨziba iti. Egha me Livain otarir 3plan kabar otifi: Gerson, Kohat ko Merari. Ezɨ Devit datɨrɨghɨn men gumaziba isa 3plan ikɨzir kabar me arɨki, eghtɨ me uan ingangaribar amuam.
Gerson otarir pumuning iti, Ladan ko Simei. Ezɨ Ladan otarir 3pla iti. Otarir ivariam Jehiel, ezɨ an dozimning, Setam ko Joel. Me bar moghɨra Ladanɨn adarazir gumazir dapaniba. Ezɨ Simei otarir 3pla iti, kar Selomot ko Hasiel ko Haran.* Simein boribar dɨbobonir ves 9ɨn itim, a ves 10 ko 11 mɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ e fozir puvatɨ, dɨbobonir manam a guizbangɨra. 10 Ezɨ Simei otarir 4pla iti: Jahat ko Sina ko Jeus ko Beria. Sinan ziar mam, Sisa. 11 Jahat, a Simein otarir ivariam, ezɨ Sisa, an gɨrara irim. Ezɨ Jeus ko Beria otarir avɨriba puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, aningɨn ovavir boriba uari isafuragha uan ziaba osirigha ikɨzir vamɨran otogha iti.
12 Ezɨ Kohat otarir 4pla iti: Amram, Ishar, Hebron ko Usiel. 13  Ua Me Ini 28:1Amramɨn otarimningɨn ziamning kara: Aron ko Moses. Ikiavɨra Itir God Aron ko an ovavir boriba amɨsefe, eghtɨ me zurara gumazamiziba God ganɨdir bizibar ganam. Egh uari akuvamin dughiabar, me Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn pauran mughuriar aghuim zuiba tuva mughuriar aghuim damutɨ an otivam. Me uaghan Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarim damu, egh uaghan an azangsɨghtɨ, a deravɨra gumazamizibar amuam. 14 Ezɨ Godɨn ingangarir gumazim Moses, an ovavir boriba uaghan Livain anabamɨn gumazir igharazibar mɨn otivigha iti. 15 Mosesɨn otarimningɨn ziamning kara: Gersom ko Elieser. 16 Ezɨ Gersomɨn otarir ivariamɨn ziam: Sebuel. 17 Ezɨ Elieser otarir vamɨra iti, an ziam Rehabia. Ezɨ Rehabia ovavir borir bar avɨrim iti.
18 Ezɨ Kohatɨn otarim Ishar, ezɨ Ishar, an otarir ivariam Selomit. 19 Ezɨ Kohatɨn otarir igharazir mam Hebron, an otarir 4pla iti. An otarir ivariam Jeria, ezɨ an gɨrara irim Amaria, ezɨ namba 3 Jahasiel, ezɨ namba 4 Jekameam. 20 Ezɨ Kohatɨn otarir igharazim Usiel, an otarir pumuning iti. An otarir ivariam Maika, ezɨ an gɨrara irim Isia.
21 Ezɨ Livain otarir igharazim Merari, an otarimningɨn ziamning kara: Mali ko Musi. Ezɨ Malin otarimningɨn ziamning: Eleasar ko Kis. 22 Ezɨ Eleasar otariba puvatɨgha areme, a guivibara iti. Ezɨ an guivir kaba me kaghɨra uan afeziar dozim Kisɨn otaribar iti. 23 Ezɨ Musi otarir 3pla iti: Mali ko Eder ko Jeremot.
24 Gumazir kaba bar moghɨra Livain ovavir boriba, egha me bar Livain anabamɨn ikɨzibar gumazir dapaniba. Me Livain anabamɨn adarazir ziaba osira izaghirir dughiamɨn, me men ziaba vaghvagha men adarazir ziabar apengan men ziaba osiri. Ezɨ Livain anabamɨn adarazir 20plan azenibar ikegha ghuanadir gumaziba, me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingangarim gami.
25 Devit faragha kamaghɨn mɨkeme, “Ikiavɨra Itir God, Israelian God, avughsazir bar aghuim uan gumazamizibagh anɨngi, egh a uabɨ Jerusalemɨn ikɨ mamaghɨra ikiam. 26  Godɨn Araziba 10:8Kamaghɨn amizɨ, datɨrɨghɨn Livaiba ua Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenim ko ofabagh amir biziba ater daruan kogham.” 27 Ezɨ gumaziba gɨn Devitɨn akar abuananabar gɨn ghua, egha Livain anabamɨn gumazibar ziaba osira uaghiri. Ezɨ Livain anabamɨn 20plan azenibar ikegha ghuanadir gumaziba, me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingarasa men ziaba isi.
28  Dɨboboniba 3:5-9Livaibar ingangarim kamakɨn. E kamaghɨn gari, Devitɨn akam ves 26ɨn gɨfa. Marazi ghaze akar kam ves 28ɨn ikegha ghua ves 32ɨn tu, a uaghan Devit mɨgei. Me Aronɨn ovavir boribar akuragh Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingaramin ingangarim iti. Egha me uaghan Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven me uari akuvir danganiba ko danganir an avɨnizir dɨvazimɨn aven itibar ganamin ingangarim iti. Ikiavɨra Itir God bagha mɨsevezir itarir ekiaba ko itarir doziba, da Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn mɨzeghtɨ, Livaiba bizir kabar amutɨ da ua zueghamin ingangarim iti. Egha Livaiba uaghan Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven damuamin ingangarir igharazir maba uaghan iti.
29 Me God ganɨdir bretɨn rubuzibar pozir pumuningɨn ganamin ingangarim ikia, egha uaghan wit tuamin ofa bagh plauan aghuiba, ko yis puvatɨzir bisketba, ko bret tuamin ofaba, ko plauan me olivɨn borem sara veregha ingarizir bretba bar dar ganam. Me uaghan ofan kabar amuamin daghebar gan dar osɨmtɨziba tuisɨghamin ingangarim iti. 30 Egha mɨzaraziba ko guaratɨziba bar, me Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn izɨ a mɨnabɨva an ziam famin ingangarim iti. 31 Me uaghan Ikiavɨra Itir God bagh ofan bar isia mɨghɨribar amusɨ, me Sabatɨn dughiaba ko iakɨnir igiaba otivir dughiabar isar ekiaba, ko uari akuvir dughiaba, me arazir kam damu mamaghɨra ikɨ. Godɨn Akar Gavgaviba mɨkemezɨ moghɨn, me dar gɨn mangɨva dughiar ekiabar vaghvagh ofan manaba ko ofaba manmaghɨn dar amuam. Livaiba zurara Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn an ziam famin ingangarim iti. 32 Livaiba Ikiavɨra Itir God Bativamin Purirpenim ko an Dɨpenimɨn ganamin ingangarim iti. Egh me uaghan uan adarasi, kar Aronɨn ovavir boriba, me men akurvagh Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingangaribar amuam.

23:1: 1 Atriviba 1:1-40

*23:9: Simein boribar dɨbobonir ves 9ɨn itim, a ves 10 ko 11 mɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ e fozir puvatɨ, dɨbobonir manam a guizbangɨra.

23:13: Ua Me Ini 28:1

23:26: Godɨn Araziba 10:8

23:28: Dɨboboniba 3:5-9

23:28: E kamaghɨn gari, Devitɨn akam ves 26ɨn gɨfa. Marazi ghaze akar kam ves 28ɨn ikegha ghua ves 32ɨn tu, a uaghan Devit mɨgei.