24
Devit Godɨn ingangarim damuasa ofa gamir gumaziba amɨsɨva me arɨsi
Kar Aronɨn ovavir boribar ikɨziba. Aronɨn otaribar ziabar kara: Nadap, Abihu, Eleasar ko Itamar. Ofa Gami 10:1-2Ezɨ Nadap ko Abihu, aningɨn afeziam ikiavɨra itir dughiamɨn, aning aremegha boriba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, Eleasar ko Itamar, aningra ofa gamir gumazimningɨn oto. Ezɨ Devit atrivimɨn itir dughiamɨn, a kamaghsua, ofa gamir gumazibar ingangariba deravɨram otivam. Kamaghɨn amizɨ, a ofa gamir gumazibar ikɨziba vaghvagha ingangarim bagha me amɨsefe. Ezɨ Sadok ko Ahimelek an akuragha ingangariba isa ofa gamir gumazibagh anɨdi. Sadok, a Eleasarɨn ovavir boribar mav, ezɨ Ahimelek a Itamarɨn ovavir boribar mav. Aning garima, Eleasarɨn ovavir boriba gumazir dapanir avɨriba iti. Kamaghɨn amizɨ, aning me tuiragha me isa 16plan ikɨzibar me arɨki. Ezɨ Itamarɨn ovavir boriba, gumazir dapanir avɨriba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, aning me tuiragha me isa 8plan ikɨzibar me arɨki. Devit ofa gamir gumazibar ingangarim bagha gumaziba amɨsevir dughiamɨn, a Eleasarɨn ikɨzimɨn gumazibara amɨsevir puvatɨ, o Itamarɨn ikɨzimra amɨsefe, puvatɨ. A vɨrara aningɨn ikɨzimningɨn gumaziba amɨsɨvam. Aningɨn ikɨzimning me uaghara Godɨn ingangarir kam damuamin gumaziba iti. Egha me uaghara Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingangarim damuamin gumaziba iti. Kamaghɨn amizɨ, me satu gikarara gumaziba amɨsefe.
Eleasar ko Itamarɨn ikɨzimningɨn ovavir boriba, uari gitavtagha uaghara satu gikararava ofa gamir gumaziba amɨsefi. Me me amɨsevegha gɨvazɨ, akɨnafariba osirir gumazim Livain anabamɨn gumazim Netanelɨn otarim Semaia, a men ziaba osiri. Ezɨ Atrivim Devit uan ingangarir gumazibar garir gumaziba ko, ofa gamir gumazim Sadok ko, ofa gamir gumazim Abiatarɨn otarim Ahimelek, ko ofa gamir gumaziba ko Livaibar ikɨzibar gumazir dapaniba, me bar moghɨra Semaian garima, a ziaba osiri.
Me faraghavɨra satu gikararai dughiamɨn, me Jehoiaripɨn ikɨzim amɨsefe. Namba 2 Jedaian ikɨzim, namba 3 Harimɨn ikɨzim, namba 4 Seorimɨn ikɨzim, namba 5 Malkian ikɨzim, namba 6 Mijaminɨn ikɨzim, 10 namba 7 Hakosɨn ikɨzim, namba 8 Abiyan ikɨzim, 11 namba 9 Jesuan ikɨzim, namba 10 Sekanian ikɨzim, 12 egha namba 11 Eliasipɨn ikɨzim, namba 12 Jakimɨn ikɨzim, 13 namba 13 Hupan ikɨzim, namba 14 Jesebeapɨn ikɨzim, 14 namba 15 Bilgan ikɨzim, namba 16 Imerɨn ikɨzim, 15 namba 17 Hesirɨn ikɨzim, namba 18 Hapisesɨn ikɨzim, 16 namba 19 Petahian ikɨzim, namba 20 Jeheskelɨn ikɨzim, 17 namba 21 Jakinɨn ikɨzim, namba 22 Gamulɨn ikɨzim, 18 namba 23 Delaian ikɨzim, egha namba 24 Masian ikɨzim.
19 Me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn mangɨ ingangaribar amuasa ofa gamir gumazibar ikɨzir kabav sefe. Men inazir afeziam Aron fomɨra ingarizɨ moghɨn, me ingaram. Ikiavɨra Itir God, a Israelian God, a fomɨra ingangarir kam damuasa Aron mɨkeme.
Livaibar ikɨzibar ziaba
20 Kar Livain ovavir borir igharaziba, me uan ikɨzibar gumazir dapanibar iti. Men ziabar kara:
 
Sebuel, an ziar igharazim Subael, a Amramɨn ovavir boribar mav.
Ezɨ Jedea, a Sebuelɨn ovavir boribar mav.
21 Ezɨ Isia, a Rehabian ovavir boribar mav, a men gumazir dapanim.
22 Ezɨ Selomit, a Isharɨn ovavir boribar mav.
Ezɨ Jahat, a Selomitɨn ovavir boribar mav.
23 Ezɨ Hebron* Ziar kam Hebron, a Hibrun akamɨn vezɨn kamɨn itir puvatɨ. Egha vezɨn kam 1 Eghaghaniba 23:19ɨn mɨrara ghu, ezɨ Hebronɨn ziam ves 23:19ɨn iti. otarir 4pla iti: an otarir ivariam Jeria, ezɨ an gɨrara irim Amaria, ezɨ namba 3 Jahasiel, ezɨ namba 4 Jekameam.
24 Ezɨ Maika, a Usielɨn ovavir boribar mav.
Ezɨ Samir, a Maikan ovavir boribar mav.
25 Ezɨ Isia, a Maikan dozim.
Ezɨ Sekaraia, a Isian ovavir boribar mav.
26-27 Merarin ovavir borimningɨn ziamning kara: Mali ko Musi. Guizbangɨra, aning Merarin otarim Jasian otarimning.
Merarin otarir igharazibar ziabar kara: Soham, Sakur ko Ipri. Hibrun akam vezɨn kamɨn mɨngarim deragha abɨghizir puvatɨ.
28-29 Malin otarimningɨn ziamning kara: Eleasar ko Kis. Eleasar otariba puvatɨ.
Ezɨ Jeramel, a Kisɨn ovavir boribar mav.
30 Ezɨ Musin otaribar ziaba kara: Mali ko Eder ko Jeremot.
 
Gumazir kaba, me Livain anabamɨn ikɨzibar gumaziba.
31 Livain anabamɨn ikɨzibar gumazir dapaniba uan doziba ko, ingangarir manam damusɨ satu gikararang Livain anabamɨn ikɨzibav kemeghtɨ, me a damuam. Aronɨn ikɨzimɨn ofa gamir gumaziba, kar men aveghbuaba, me amizir arazibar mɨrara me dagh ami. Ezɨ Atrivim Devit, ko Sadok, ko Ahimelek, ko ofa gamir gumaziba ko Livaibar ikɨzibar gumazir dapaniba, me bar moghɨra men garima, me satu gikararai.

24:2: Ofa Gami 10:1-2

*24:23: Ziar kam Hebron, a Hibrun akamɨn vezɨn kamɨn itir puvatɨ. Egha vezɨn kam 1 Eghaghaniba 23:19ɨn mɨrara ghu, ezɨ Hebronɨn ziam ves 23:19ɨn iti.

24:26-27: Hibrun akam vezɨn kamɨn mɨngarim deragha abɨghizir puvatɨ.