25
Devit Godɨn Dɨpenimɨn ighiam damuasa Livaibar adarazi amɨsefe
Devit uan mɨdorozir gumazibar dapaniba ko, me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven an ziam famin ingangaribar amuasa gumazir maba amɨsefe. Men ziabar kara: Asapɨn ovavir boriba, ko Hemanɨn ovavir boriba, ko Jedutunɨn ovavir boriba. Me Ikiavɨra Itir Godɨn akam gumazamizibav mɨkɨnamin ingangarim ikia egha gitan guar avɨriba ko tambarinbav sogh uaghan akam me mɨkɨnam. Men ziaba ko ingangarir me amibar kara:
 
Asapɨn otaribar tongɨn, me Sakur ko Josep ko Netania ko Asarela me amɨsefe. Asap uabɨ me gativagha men gari, egha atrivim me mɨgeir dughiabar, me Godɨn akam akuri.
Me Jedutunɨn otaribar tongɨn, 6plan gumazir kaba amɨsefe: Gedalia, Seri, Jesaia, Simei,* Ziar kam, “Simei,” datɨrɨghɨn Hibrun akamɨn itir puvatɨ. A fomɨra ike, egha datɨrɨghɨn itir puvatɨ. Ves 17 Simein gun mɨgei. Hasabia ko Matitia. Ezɨ men afeziam Jedutun me gativagha men gari. Me Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn gun mɨgɨava a mɨnabava, an ziam fava gitan igharagha garibav sogha ighiabagh ami.
Ezɨ Hemanɨn otaribar tongɨn, me gumazir kaba amɨsefe. Bukia, Matania, Usiel, Sebuel, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamtieser, Josbekasa, Maloti, Hotir ko Mahasiot. Heman, a Godɨn akam isɨ atrivimɨn mɨkɨmamin ingangarim iti. God faragha ziar ekiam isɨ Heman danɨngasa akam akɨri. Kamaghɨn amizɨ, an otarir 14pla ko guivir 3pla a ganɨngi. Ezɨ Heman uan otaribagh ativagha men garima, me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven, an ziam famin ingangariba iti. Me gitan igharagha gariba ko tambarinbav sogh an ziam fɨva ighiaba bangam.
Ezɨ Atrivim Devit Asap ko Jedutun ko Heman gativagha men gari.
 
Gumazir kaba ko Livain igharazir ighiabar amuamin foziba, men dɨbobonim 288. Me bar deravɨra ighiabagh amir fofozim ini, egha me bar deravɨra gitabav sogha fo. Me bar moghɨra, satu gikararang foghasa, terara ingangarimɨn faragh mangam. Gumazir igiaba, o gumazir ghuriba, o gitabagh ikarara bar fogha gɨvaziba, o tɨghar gitabagh ikararangamin fofozim iniamiba, me bar satu gikararai. Men ikɨziba vaghvagha 12plan gumaziba iti.
 
Me faraghavɨra satu gikararava, Asapɨn ikɨzimɨn gumazim Josep ko an adarazi amɨsefe.
Egha namba 2ɨn dughiamɨn, Gedalia ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
10 Egha namba 3ɨn dughiamɨn, me Sakur ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
11 Egha namba 4ɨn dughiamɨn, me Seri, an ziar igharazim Isri, me an otariba ko an adarazi amɨsefe.
12 Egha namba 5ɨn dughiamɨn, me Netania ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
13 Egha namba 6ɨn dughiamɨn, me Bukia ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
14 Egha namba 7ɨn dughiamɨn, me Asarela, an ziar igharazim Jesarela, me an otariba ko an adarazi amɨsefe.
15 Egha namba 8ɨn dughiamɨn, me Jesaia ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
16 Egha namba 9ɨn dughiamɨn, me Matania ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
17 Egha me namba 10ɨn dughiamɨn, Simei ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
18 Egha me namba 11ɨn dughiamɨn, Usiel, an ziar igharazim Asarel, me a ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
19 Egha me namba 12ɨn dughiamɨn, Hasabia ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
20 Egha me namba 13ɨn dughiamɨn, Sebuel, an ziar igharazim Subael, me an otariba ko an adarazi amɨsefe.
21 Egha namba 14ɨn dughiamɨn, me Matitia ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
22 Egha namba 15ɨn dughiamɨn, me Jerimot ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
23 Egha namba 16ɨn dughiamɨn, me Hanania ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
24 Egha namba 17ɨn dughiamɨn, me Josbekasa ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
25 Egha namba 18ɨn dughiamɨn, me Hanani ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
26 Egha namba 19ɨn dughiamɨn, me Maloti ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
27 Egha namba 20ɨn dughiamɨn, me Eliata ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
28 Egha namba 21ɨn dughiamɨn, me Hotir ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
29 Egha namba 22ɨn dughiamɨn, me Gidalti ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
30 Egha namba 23ɨn dughiamɨn, me Mahasiot ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.
31 Egha namba 24ɨn dughiamɨn, me Romamtieser ko an otariba ko an adarazi amɨsefe.

*25:3: Ziar kam, “Simei,” datɨrɨghɨn Hibrun akamɨn itir puvatɨ. A fomɨra ike, egha datɨrɨghɨn itir puvatɨ. Ves 17 Simein gun mɨgei.