26
Godɨn Dɨpenimɨn tiar akabar garir gumazibar ziaba
Livain anabamɨn gumazir maba, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn tiar akabagh eghuva dar garir gumaziba. Men ziabar kara:
 
Meselemia, a Koren otarim, a Asapɨn adarazir mav, egha a Koran ikɨzimɨn gumazim.
2-3 Ezɨ Meselemian otaribar ziabar kara: An otarir ivariam Sekaraia, ezɨ namba 2 Jediael, ezɨ namba 3 Sebadaia, ezɨ namba 4 Jatniel, ezɨ namba 5 Elam, ezɨ namba 6 Jehohanan, ezɨ namba 7 Elioenai.
4-5  2 Samuel 6:11; 1 Eghaghaniba 13:14God deragha Obetidom gamima, an otarir avɨriba iti. Men ziabar kara: An otarir ivariam Semaia, ezɨ namba 2 Jehosabat, ezɨ namba 3 Joa, ezɨ namba 4 Sakar, ezɨ namba 5 Netanel, ezɨ namba 6 Amiel, ezɨ namba 7 Isakar, ezɨ namba 8 Peuletai.
Ezɨ Obetidomɨn otarim Semaia, an otarir maba iti. Me gumazir bar aghuiba egha bar gavgafi, kamaghɨn amizɨ, me uan ikɨzibar gumazir dapanibar otifi.
Semaian otaribar ziabar kara: Otni, Refael, Obet, Elsabat, Elihu ko Semakia. Elihu ko Semakia bizir avɨribar ingaran bar fo.
Obetidomɨn ikɨzimɨn 62plan gumaziba, me bar gumazibar garir gumaziba, egha me bar gavgavigha uan ingangaribagh fogha dagh ami.
Ezɨ Meselemian ikɨzimɨn gumazir 18pla, me bar deravɨra uan ingangaribagh fogha dagh gami.
10-11 Hosa, a Merarin ikɨzimɨn gumazim. Hosan otaribar kara: An otarim Simri, a men dapanimɨn iti. (Simri, a guizbangɨra Hosan otarir ivariam puvatɨ. An afeziam an amɨsevezɨ, a gumazir dapanimɨn oto.) Ezɨ namba 2 Hilkia, ezɨ namba 3 Tebalia, ezɨ namba 4 Sekaraia. Hosan ikɨzimɨn 13plan gumaziba, me tiar akabar garir ingangarim iti.
 
12 Itiar akabar garir gumazir dapanir kaba, me uan ikɨziba ko, me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn itiar akabar ikia dagh eghuva dar garir ingangarim gami, mati Livain gumazir igharaziba uan ingangaribagh ami moghɨn ami.
13 Ikɨzir kabar gumaziba bar moghɨra satu gikararang fofoghasa, me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim itiar akar manamɨn gan a geghuvam. Men ikɨzim avɨraseme, o avɨrasemezir puvatɨ, ikɨzir kabar gumaziba bar moghɨra ingangarim iniam. 14 Me satu gikarara kamaghɨn foghasa, terara aruem anadi naghɨn itir itiar akamɨn gan a geghuvam. Ezɨ satu Meselemia amɨsefe. Ezɨ gɨn me ua satu gikarara kamaghɨn foghasa, Sekaraia itiar akar manamɨn gan a geghuvam, ezɨ satu itiar akar notɨn itim amɨsefe. Sekaraia, a Meselemian otarim, egha nɨghnɨzir aghuiba anɨdir gumazim. 15 Ezɨ satu gɨn sautɨn amadaghan itir itiar akamɨn gan a geghuvasa Obetidom amɨsefe. Egha satu, danganir biziba arɨzibar ganamin ingangarim bagha an otariba amɨsefe. 16 Egha satu, aruem uaghiri naghɨn itir itiar akam ko itiar akar me kamaghɨn dɨborim Saleket, aningɨn ganasa, Supim ko Hosa amɨsefe. Saleketɨn itiar akam, a pɨn ghuavanadir tuavimɨn boroghɨn iti. Me itiar akar kabar ganamin ingangarim damuasa, me ikɨzir kaba amɨsefe, eghtɨ ikɨzitam faragh ingarightɨ, gɨn ikɨzir igharazitam men danganim inigh ingaram.* Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
17 Arueba bar zurara, Livain 6pla aruem anadi naghɨn itir itiar akamɨn gara a geghufi, ezɨ 4pla notɨn amadaghan itir itiar akamɨn gara a geghufi, ezɨ 4pla sautɨn amadaghan itir itiar akamɨn gara a geghufi. Ezɨ 4pla danganir me biziba arɨzibar gara a geghufi. Me gumazir pumuning isa danganir me biziba arɨzibar vongɨn aning atɨ, egha ua pumuning isa danganir me biziba arɨzibar vongɨn aning atɨ. 18 Ezɨ 6plan gumaziba, aruem uaghiri naghɨn itir itiar akamɨn gara a geghufi. Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Pumuning dɨpenimɨn gara a geghufi, ezɨ 4plan gumaziba tuavimɨn gari.
19 Gumazir itiar akabar garir kaba bar moghɨra Kora ko Merarin ikɨzimningɨn adarasi.
Livaiba amir ingangarir maba
20 Livaibar gumazir mam Ahiya, a Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven itir dagɨaba arɨzir danganibar garir gumazim. Egha a uaghan gumazamiziba Ikiavɨra Itir God bagha anɨdir bizir aghuiba itir danganimɨn gari. 21 Ezɨ Gersonɨn otarim Ladan, an ikɨzimɨn gumazir mam, an ziam Jehiel. 22 Ezɨ Jehielɨn otarimning, Setam uan aveghbuam Joel ko, aning Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven itir dagɨaba arɨzir danganibar garir ingarim iti.
23 Ezɨ Amram ko Ishar ko Hebron ko Usielɨn ikɨziba, me bar ingangariba iti. Men ingangaribar kara:
 
24 Amramɨn ikɨzimɨn gumazim Sebuel, a Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven itir dagɨaba arɨzir danganibar garir gumazir dapanim. A Mosesɨn otarim Gersom, an ovavir boribar mav.
25 Sebuelɨn ikɨzimɨn gumazir mam iti, an ziam Selomit. A Gersomɨn aveghbuam Elieser, an ovavir boribar gumazim. Elieser, a Rehabian afeziam, ezɨ Rehabia, a Jesaian afeziam, ezɨ Jesaia, a Joramɨn afeziam, ezɨ Joram, a Sikrin afeziam, ezɨ Sikri, a Selomitɨn afeziam. 26 Gumazamiziba God bagha anɨdir bizir aghuir Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn itiba, Selomit uan adarazi ko, me bizir aghuir kabar gara dagh eghufi. Atrivim Devit, ko ikɨzibar gumazir dapaniba, ko mɨdorozir gumazibar gumazir dapaniba bizir aghuir kaba God bagha dagh inaba. 27 Me mɨdorozibagh amir dughiabar, me uan apaniba abɨra men bizir aghuir avɨriba ini. Egha me gɨn God bagha bizir kabar mabagh inabagha, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingangarim damuasa da inigha ize. 28 Bizir aghuir Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn itir kabar maba, Godɨn akam inigha izir gumazim Samuel, ko Atrivim Sol, ko Nerɨn otarim Apner, ko Seruian otarim Joap, me da isa God ganɨngi. Ezɨ Selomit uan adarazi ko bizir kaba bar dagh eghuva dar gari.
29 Ezɨ Isharɨn ovavir boribar tongɨn, me Kenania uan otariba ko, gavmanɨn ingangaribar amuasa me amɨsefe. Me akɨnafariba osirir ingangaribagh amua kotɨn aven Israelian gumazamizibar osɨmtɨziba tuisɨsi.
30 Ezɨ Hebronɨn ovavir boribar tongɨn, me Hasabia ko an adarazir 1,700plan gumaziba amɨsevezɨ, me gavmanɨn ingangarim gami. Me Israelɨn nguazir aruem uaghiri naghɨn ikegha ghua, Jordanɨn Fanemɨn otozimɨn, me gavmanɨn ingangariba bar dagh ativagha dagh ami. Gumazir kaba me gavmanɨn ingangariba bar dagh fo, egha me Ikiavɨra Itir God bagha amir ingangariba ko atrivimɨn ingangariba bar adagh ativagha dagh ami. 31 Ezɨ Jeria, a Hebronɨn ovavir boribar adarazir gumazir dapanim. Namba 40ɨn azenimɨn Devit atrivimɨn itima, me Hebronɨn ovavir boriba buri. Egha me garima, gumazir kabar avɨriba, Gileatɨn Distrighɨn itir nguibar ekiam Jaserɨn iti. Jaserɨn itir gumazir kaba, me bizir bar aghuir igharagha garir avɨribagh amir fofozir gumaziba. 32 Ezɨ Atrivim Devit, Israelian Jordanɨn Fanemɨn aruem anadi naghɨn itir danganir kabagh ativagh dar ganasa Jeria, ko an adarazi amɨsefe, men dɨbobonim 2,700ɨn tu. Nguazir kaba, Rubenɨn anabam ko Gatɨn anabam ko Manasen anabar me tuirazimningɨn faragha zuimɨn adarazir nguaziba. Ezɨ 2,700plan gumazir kaba me gumazir bar aghuiba, egha uan ikɨzibar gumazir dapaniba. Egha gumazamiziba God bagha amir ingangariba ko atrivimɨn ingangariba bar dagh ativagha dar gari.

26:4-5: 2 Samuel 6:11; 1 Eghaghaniba 13:14

*26:16: Hibrun akam deragha vezɨn kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

26:18: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.