28
Devit Godɨn Dɨpenimɨn ingaramin araziba ko, me manmaghɨn an ingaramin arazibar
gun gumazir aruabav gei
Atrivim Devit Israelian gumazir dapaniba izɨ Jerusalemɨn uari akuvaghasa, me bagha akam amada. Kamaghɨn amizɨ, Israelian anababar gumazir dapaniba, ko atrivimɨn ingangaribagh amir gumazibar gumazir dapaniba ko, gumazir dapanir 1,000plan mɨdorozir gumazibar gariba, ko gumazir dapanir 100plan mɨdorozir gumazibar gariba, ko atrivim ko an otaribar biziba ko asɨzibar garir gumazibar gumazir dapaniba, ko atrivimɨn dɨpenimɨn ingangaribagh amir gumazibar dapaniba ko, mɨdorozir gumazir gavgaviba ko, gumazir aruaba, me bar moghɨra iza Jerusalemɨn uari akufa.
2 Samuel 7:1-16; 1 Eghaghaniba 17:1-14Ezɨ Atrivim Devit dɨkavigha mɨtɨgha kamaghɨn me mɨgei, “Ia nan aveghbuaba ko nan gumazamiziba, kɨ amir mɨgɨrɨgɨam ia a baragh. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam arɨghasa a bagh Dɨpenir aghuitamɨn ingarasa uan navir averiamɨn pamten nɨghnɨsi. Eghtɨ Boksiar kam kagh avughsɨ, en Godɨn dagarimning arɨzir danganimɨn mɨn ikiam. Kɨ Dɨpenir kamɨn ingarasa nɨghnigha, a bagha biziba bar da akuvagha gɨfa. Ezɨ God kamaghɨn na mɨgei, ‘Devit, nɨ mɨdorozir gumazimra, egha gumazamizir avɨrimɨn mɨsoghezɨ me ariaghire, ezɨ men ghuziba nɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba na bagh izɨ nan ziam famin Dɨpenir kam, nɨ an ingaram kogham.’
“Egha Ikiavɨra Itir God, Israelian God, Israelia gativagh men gan mamaghɨra ikiasa na ko nan ovavir boriba amɨsefe. A faragha Judan anabamɨn adarazi amɨsefe, eghtɨ me Israelia gativagh men gan men gumazir dapanibar ikiam. Egha Judan anabamɨn gumazibar tongɨn, a nan afeziamɨn ikɨzim amɨsefe. Egha gɨn, a uan ifongiamɨn gɨn ghua, nan aveghbuabar tongɨn na amɨsevegha na gamizɨ, kɨ Israelia bar moghɨra, men atrivimɨn oto. Ikiavɨra Itir God otarir avɨriba na ganɨngi. Egha men tongɨn a Solomon amɨsefe, eghtɨ a nan danganim inigh Israelian kantrin ganam. Israelɨn kantri, a guizbangɨra Ikiavɨra Itir Godɨn kantri. Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨkeme, ‘Nɨn otarir kam, Solomon, anarɨra nan Dɨpenim ko an avɨnamin dɨvazimɨn ingaram. Guizbangɨra, a nan otarimɨn ikiasa kɨ anemɨsefe. Eghtɨ kɨ an afeziamɨn ikiam. A datɨrɨghɨn ami moghɨn, nan Akar Gavgaviba ko bizir kɨ damuasa mɨkemezibar gɨn mangɨtɨ, kɨ an ikɨzimɨn adarazir gumaziba amsɨvtɨ, me zurara atrivibar ikɨ mangɨ mamaghɨra ikiam.’ ”
Egha Devit ua kamaghɨn gumazamizibav gei, “Ia Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamizir datɨrɨghɨn kagh tuivighav itiba, kɨ e uan Godɨn damazim ko ian damazibar, kɨ guizbangɨra kamaghɨn ia mɨgei, Ikiavɨra Itir God, ian God e ganɨngizir Akar Gavgavir kaba, ia bar deravɨra dar gɨn mangɨ. Ia kamaghɨn damu, nguazir aghuir kamɨn ikiam, eghtɨ a ian nguazimra ikɨvɨra ikiam. Eghtɨ ian ovavir borir gɨn otivamba uaghan zurara nguazir kamɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.
1 Samuel 16:7; Onger Akaba 139:2“Ezɨ nan otarim Solomon, kɨ nɨ mɨgei, nɨ bar deraghvɨra uan afeziamɨn God gɨfogh an apengan ikɨsɨ, nɨ uan navir averiamɨn aven nɨghnɨzir bar vamɨra ikɨ. Egh nɨ an ifongiamɨn gɨn mangɨsɨ bar gavgafigh. Ikiavɨra Itir God en nɨghnɨziba ko ifongiabagh fo, kamaghɨn amizɨ, nɨ kamaghɨn damu. Nɨ an ifongiam gɨfoghsɨ bar gavgavightɨ, a nɨn amamangatɨghtɨ nɨ deravɨra a gɨfogham. Egh nɨ akɨrim ragh a gasaraghtɨ, a nɨ batuegh akɨrim ragh nɨ gasaraghtɨ nɨ zurara an saghon ikiam. 10 Egh nɨ datɨrɨghɨn kamaghɨn fogh, gumazamiziba izɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ziam famin Dɨpenim, an an ingarasa nɨ amɨsefe. Kamaghɨn amizɨ, nɨ gavgavigh Dɨpenir kamɨn ingar.”
11 Devit mɨkemegha gɨvagha, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingaramin bizir osiziriba ko Dɨpenimɨn ingaramin nedazimɨn akɨnafarim isa Solomon ganɨngi. Nedazir kaba, da Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenir kamɨn danganiba, ko Dɨpenimɨn azuarir ekiam, ko danganir bizir aghuibar arɨghamiba, ko pɨn itir danganir doziba, ko aven itir danganir ekiaba, ko Danganir Bar Anogoroghezim, kar Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam arɨghamin danganim. Boksiar kamɨn asuam, kar God gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadir danganim. Danganir kabar nedaziba, da bar akɨnafarir kamɨn iti. 12 Godɨn Duam, Devitɨn akazir bizibar nedazibar kara: Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven itir uari akuvir danganim, ko me uari akuvir danganir ekiam okarizir danganir doziba, ko Godɨn Dɨpenimɨn aven itir dagɨaba arɨzir danganiba, ko gumazamiziba Ikiavɨra Itir God ganɨdir bizir aghuiba arɨzir danganiba.
13 Akɨnafarir kam uaghan osizirir igharazir maba iti, dar kara: Ofa gamir gumaziba ko Livaiba ingangarim damuamin araziba, ko Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingaramin araziba, ko Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven itir ingangarim bagh itariba ko bizir igharaziba, me manmaghɨn dar ingaramin arazim, da uaghan akɨnafarir kamɨn aven iti. 14 Osizirir kam, uaghan ghaze, gol ko silvan kapba ko itariba ko bizir igharazibar ingarsɨ, me gol ko silvan osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigh dar ingaram. 15 Egh lamba ko da arɨghamin aghoriba bagh, me gol ko silvan osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigh dar ingaram. 16 Egh golɨn dakozibar ingarsɨ, me golɨn osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigh dar ingaram, kar dakozir me bretba arɨgh da isɨ God danɨngamiba. Egh me silvan dakozibar ingarsɨ, me silvan osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigh dar ingaram. 17 Akɨnafarir kamɨn me bizir kaba uaghan da osira izaghirɨ: Me fokba ko itariba ko kapbar ingarsɨ me golɨn aghuir osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigh dar ingaram. Egh silvan itarir igharaziba bagh, me silvan osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigha, dar ingaram. 18 Ezɨ akɨnafarir kam uaghan bizir kabar gun mɨgei: me golɨn aghuir osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigh, me pauran mughuriar aghuim tuamin ofa gamir dakozimɨn ingaram. Egh me golɨn aghuir osɨmtɨzir manmaghɨn itiba inigh, enselɨn bar gavgavir pumuningɨn nedazimningɨn ingarightɨ, aningɨn avɨzimning oneghɨrɨgh Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gisɨn ikiam. Enselɨn kamning, Ikiavɨra Itir Godɨn karisɨn ababanimɨn mɨn ikiam.
19 Ezɨ Atrivim Devit kamaghɨn mɨgei, “Akɨnafarir kamɨn itir nedaziba bar, Ikiavɨra Itir God uabɨ dar nedazibar nan akazɨ, kɨ da osiri.”
20 Egha Atrivim Devit kamaghɨn uan otarim Solomon mɨgei, “Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, a nan God, a nɨ ko iti, a nɨn akurvagham. Kamaghɨn amizɨ, nɨ mɨtɨgh bar gavgavigh ingangarir kam damu. Nɨ osɨmtɨzibar gantɨ, da nɨ abɨnan markɨ. Nɨ atiatingan markɨ. God nɨ ateghan kogham. Puvatɨ. A nɨ ko ikɨ mamaghɨra ikɨ mangɨtɨ, nɨ an Dɨpenimɨn ingangarim agɨvagham. 21 E Godɨn Dɨpenimɨn ingangaribar amuasa Livain anabamɨn ikɨziba ko ofa gamir gumazibar ikɨziba amɨsevegha gɨfa. Ezɨ ingangarir guar avɨribar amuan bar foziba, nɨn akurvaghasa gara iti. Ezɨ gumazir dapaniba ko gumazamiziba bar moghɨra, nɨn mɨgɨrɨgɨabar gɨntɨghasa pura nɨraram oragha iti.”

28:2: 2 Samuel 7:1-16; 1 Eghaghaniba 17:1-14

28:9: 1 Samuel 16:7; Onger Akaba 139:2