29
Gumazamiziba Godɨn Dɨpenimɨn ingarasa bizir aghuiba arɨsi
1 Eghaghaniba 22:5Ezɨ Atrivim Devit kamaghɨn gumazamiziba bar me mɨgei, “God uabɨ, nan otarim Solomon, uan Dɨpenimɨn ingarasa a ginaba. Ezɨ e bar fo, a bar igiamra ikia ingangaribar amuan fofozir ekiaba puvatɨ. Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavimɨn Dɨpenimɨn ingaramin ingangarir kam, a ingangarir dozim puvatɨ, mati me nguazir kamɨn gumazamizibar dɨpenimɨn ingarasa. Puvatɨ. A ingangarir bar ekiam. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingarasa pamten ingara bizir avɨribar kɨri, kar gol, silva, bras, ain, temeba, dagɨar pɨzir aghuiba, dagɨar gariba, ko dagɨar bar aghuir ivezim bar pɨn kozir igharaziba uaghan, kɨ bar da inigha da arɨki. Kɨ uan Godɨn Dɨpenim bagha bar ifonge, kamaghɨn amizɨ, bizir kɨ akuvagha gɨvazir kabagh isɨn, kɨ datɨrɨghɨn uabɨ uan gol ko silvaba anɨngi. Kantri Ofirɨn golɨn bar aghuir kɨ anɨngizir kabar osɨmtɨzim, 100,000 kilogrem gafira. Ezɨ silvan aghuibar osɨmtɨzim 240,000 kilogremɨn tu. Bizir kaba, da Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn averiamɨn an bɨribar mɨriaba asɨngamin biziba. Fofozir gumaziba uaghan silva ko golɨn kaba iniva Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven itir bizir igharazibar nedazibar ingaram. Ezɨ ian tinara datɨrɨghɨn ofan mɨn uan bizitaba ko uabɨ isɨ, Ikiavɨra Itir God danɨngasa ifonge?”
Ezɨ ikɨzibar gumazir dapaniba, ko anababar gumazir dapaniba, ko gumazir dapanir 1,000plan mɨdorozir gumazibar gariba, ko gumazir dapanir 100plan mɨdorozir gumazibar gariba, ko atrivimɨn ingangaribar garir gumazir dapaniba, me Devitɨn mɨgɨrɨgɨar kam barazima a men navibagh inivima me uan ifongiamɨn gɨn ghua uan bizir aghuiba isa da anɨdi. Me anɨngizir bizir kabar osɨmtɨziba kamaghɨn ghu: gol 170,000 kilogrem gafira, ezɨ silva 340,000 kilogrem gafira, ezɨ bras 620,000 kilogremɨn tu, ezɨ ain 3,400,000 kilogrem gafira. Ezɨ gumazir dagɨar aghuir ivezir bar pɨn kozir igharagha gariba itiba, me da isa Godɨn Dɨpenimɨn aven itir dagɨaba arɨzir danganimɨn da arɨki. Gersonɨn ovavir boribar mav Jehiel, a dagɨar kaba arɨzir dɨpenimɨn garir gumazim. 2 Korin 9:7Gumazamiziba garima, men gumazir dapaniba uan bizir aghuir avɨribar anɨngasa naviba dɨkafi, egha me nɨghnɨzir bar vamɨra ikia uan ifongiamɨn gɨn ghua bizir kaba isa Ikiavɨra Itir God ganɨdi. Ezɨ gumazamiziba bar akonge. Ezɨ Atrivim Devit uaghan bar akonge.
Devit Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe
10 Egha Atrivim Devit gumazamizibar damazimɨn Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fa kamaghɨn a mɨnabi:
 
“O Ikiavɨra Itir God, nɨ en inazir afeziam Israelɨn God,
e nɨn gumazamiziba, e zurara nɨn ziam fɨ mamaghɨra ikiam.
11  Matyu 6:13Nɨ gavgavir bar ekiam ikia, ziar ekiam ikia, bar pɨn mar iti, nɨ bar faragha iti.
Bar guizbangɨra, overiam ko nguazimɨn itir bizir kaba bar nɨn biziba.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ biziba bar dagh ativagha dar atrivir ekiam.
12 Nɨrara bar bizir aghuir avɨriba e ganɨdi.
Egha nɨrara biziba bar dagh atifa.
Nɨrara gavgavir ekiar kamɨn mɨngarim.
Nɨrara gumazamizibar amutɨ me gavgavigh ziar ekiaba iniam.
 
13 “En God, e datɨrɨghɨn nɨ mɨnabava
nɨn ziar bar ekiam fe.
 
14 “Kɨ uan gumazamiziba ko, e kamaghɨn mɨkɨman kogham, e nɨ ganɨdir bizir kabar ghuaviba. Puvatɨ. E pura gumazir kɨniba, e bizitamɨn ghuavim ikiangizir puvatɨ. Bizir kaba, kar bar nɨn bizibara. Nɨ faragha bizir kaba e ganɨngi, ezɨ e datɨrɨghɨn ua da isa nɨ ganɨdi. 15 E nɨn damazimɨn e iza pura guighav itir gumazamiziba ko azenan itir gumazamiziba, mati en inazir afeziaba. En ikɨrɨmɨrir nguazir kamɨn itim, a uaghan en suiraghan kogham. E otivigh dughiar otevimra ikegh arɨghiregham, mati nedazibar mɨn, ghuariam aruem apazazɨ, da zuamɨra puvatɨ. 16 O Ikiavɨra Itir God, en God, nɨrara ziar ekiam iniasa, e nɨ bagha Dɨpenimɨn ingarasa bizir kaba kagh ada akufa. Ezɨ bizir nɨ bagha inigha izir kaba, da bar nɨn bizibara.
17 “Nan God, nɨ gumazamizibar naviba tuisɨgha men garima, me arazir voroghɨra itibagh amima, nɨ navir amɨrizim isi. Kɨ bizir kam gɨnɨghnɨgha, uaghan nɨn ziar ekiam gɨnɨghnɨsi, ezɨ nan navim bizir kaba nɨ danɨngasa na dɨkavima, kɨ uan ifongiamɨn gɨn ghua da isa nɨ ganɨngi. Ezɨ arazir kamra, nɨn gumazamizir kaba uan biziba isa nɨ ganɨngi. Ezɨ kɨ men ganigha bar akonge. 18 O Ikiavɨra Itir God, nɨ en inazir afeziaba Abraham ko Aisak ko Jekopɨn God, nɨ uan gumazamizibar amutɨ, me nɨ bagh kamaghɨn garir nɨghnɨzim ko arazir aghuiba ikɨ gavgavigh mamaghɨra ikiam. Egh nɨ uaghan men navir averiabar aven itir ifongiabar amightɨ, me nɨn porogh ikɨ gavgafigh. 19 Nɨ nan otarim Solomonɨn nɨghnɨzim feghtɨ, a nɨghnɨzir bar vamɨra ikɨ nɨn Akar Gavgaviba, ko nɨ mɨkemezir akaba, ko arazir nɨ ifongezibar gɨn mangɨ, egh nɨn Dɨpenimɨn ingar. Dɨpenir kam, kɨ an ingarasa bizibar kɨri.”
20 Egha Atrivim Devit kamaghɨn bar gumazamizibav gei, “Ia Ikiavɨra Itir God, ian God, an ziam fɨ.” Ezɨ gumazamiziba oregha Ikiavɨra Itir God ko Atrivim Devitɨn damazimɨn dapaniba avigha nguazim giregha fuaghav ikia, Ikiavɨra Itir God, men inazir afeziabar God, ziar ekiam a ganɨdi. 21 Egha gumazamiziba amɨmzaraghan 1,000plan bulmakaun apurir igiaba, ko 1,000plan sipsipɨn apuriba, ko 1,000plan sipsipɨn nguziba inigha ghua Ikiavɨra Itir God bagha ofan bar isia mɨghɨribagh ami. Egha me uaghan wainɨn dɨpam ingamin ofabagh ami. Me uaghan Israelian gumazamiziba bagha ofan igharazir avɨrir mabagh ami. 22 Egha me dughiar kamɨn isar ekiam gamua ofan igharazir kabar wainɨn dɨpaba ko asɨzir tuziba apava Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn bar akonge.
Egha dughiar kamra, me Ikiavɨra Itir Godɨn ziamɨn olivɨn borem isa ua namba 2ɨn dughiamɨn Solomonɨn dapanim gingegha, uam anemɨsevezɨ an atrivimɨn oto. Egha me uaghan ofa gamir gumazimɨn otivasa Sadok amɨsefe.
23  1 Atriviba 2:12Ezɨ Solomon datɨrɨghɨn uan afeziamɨn danganim inigha Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamizibar atrivimɨn oto. An ingangarim bar derazɨ Israelian gumazamiziba bar an akabar gɨrara zui. 24 Ezɨ gavmanɨn gumazir dapaniba, ko mɨdorozir gumazir gavgaviba, ko Devitɨn otariba, me bar moghɨra Atrivim Solomonɨn apengan ikiasa akam akɨri. 25 Ezɨ Ikiavɨra Itir God Solomon gamizɨ, a Israelian gumazamizibar damazimɨn, a bar me gafiragha bar pɨn iti. Ezɨ God Solomon gamizɨ, a bar ekevegha ziar ekiam ikia Israelian atrivir faragha ikezibagh afira.
Devit areme
26 Jesin otarim Devit, a Israelian kantrin danganiba bar, dar atrivim. 27  2 Samuel 5:4-5; 1 Eghaghaniba 3:4A kantri Israelɨn 40plan azenibar atrivimɨn ike. A faragha Hebronɨn nguibar ekiamɨn 7plan azenibar atrivimɨn ike, egha 33plan azenibar Jerusalemɨn atrivimɨn ike. 28 A gumazamizibar damazimɨn bar ziar ekiam ikia, uaghan dagɨar avɨriba iti. A ikia ghua bar ghurigha gɨvagha ovenge. Ezɨ an otarim Solomon gɨn, an danganim inigha atrivimɨn oto. 29 Atrivim Devit uan igiamɨn atrivimɨn ikia ghua ghurigha aremezɨ dughiamɨn amizɨ bizibar eghaghaniba, da akɨnafarir mabar iti. Akɨnafarir kaba, me kamaghɨn dar bori, Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim Samuelɨn Eghaghaniba, ko Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim Natanɨn Eghaghaniba, ko Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim Gatɨn Eghaghaniba.* Godɨn akam inigha izir gumaziba fomɨra osirizir akɨnafarir 3plan kaba, da ovenge, egha ua itir puvatɨ. E fozir puvatɨ, manmaghɨn garir eghaghaniba dar aven iti. 30 Akɨnafarir kaba, Atrivim Devit amizir ingangarir ekiabagh eghara, uaghan a kantrin atrivimɨn ikia amizir bizibagh eghari. Egha da uaghan a bativizir bizir igharazibar eghaghanim gamua, egha Israelian gumazamiziba ko nguazir kamɨn itir kantrin igharazibar eghaghanibagh ami.

29:1: 1 Eghaghaniba 22:5

29:9: 2 Korin 9:7

29:11: Matyu 6:13

29:23: 1 Atriviba 2:12

29:27: 2 Samuel 5:4-5; 1 Eghaghaniba 3:4

*29:29: Godɨn akam inigha izir gumaziba fomɨra osirizir akɨnafarir 3plan kaba, da ovenge, egha ua itir puvatɨ. E fozir puvatɨ, manmaghɨn garir eghaghaniba dar aven iti.