Atrivibar Eghaghaniba Itir Akɨnafarir Namba 2
O
2 Eghaghaniba
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam, an eghaghanibar akɨnafarir Namba 1ɨn Eghaghanibar akɨnafarimɨn akuar mam. Kamaghɨn, nɨ Namba 2ɨn Eghaghanibar akɨnafarimɨn akar mɨngaribar gansɨ, nɨ Namba 1ɨn Eghaghanibar akɨnafarimɨn akar faragha zuimɨn gan.
Namba 2ɨn Eghaghanibar akɨnafarir kam, an Atrivim Solomonɨn eghaghanim gamua ghua dughiar Israelɨn kantri bigha akuar pumuningɨn ikia kantrin pumuningɨn otogha ghua, kantrin kamning uaghara apanibar dafaribar ikuvizir dughiamɨn tu. Akɨnafarir kam uaghan, kantri Israelɨn notɨn amadaghan itimɨn otivizir bizir avɨribav kemezir puvatɨ. A kantri Juda ko Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn otivizir biziba, a dararam eghari.
Atrivim Solomonɨn eghaghanim
1
(Sapta 1--9)
God nɨghnɨzir aghuim isa
Solomon ganɨngi
(1 Atriviba 3:4-15)
Devitɨn otarim Solomon, atrivir bar gavgavimɨn oto. Ezɨ Ikiavɨra Itir God, an God, a ko ikiava gavgavim a ganɨga a gamima, a guizbangɨra ziar ekiar bar pɨn itim ini. Solomon, 1,000plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir dapaniba, ko 100plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir dapaniba, ko jasba, ko Israelian gumazir dapaniba bar moghɨra, ko men ikɨzibar gumazir dapaniba bar men dia. Ezɨ gumazir kaba iza Israelian gumazamiziba ko bar moghɨra uari akuvazɨ, Solomon Godɨn akamɨn gun me mɨgei. Egha Solomon ko gumazamiziba bar moghɨra dɨkavigha Godɨn ziam famin danganir Gibeonɨn nguibar ekiam itir mɨghsɨamɨn ghue. Dughiar kamɨn, God bativamin Purirpenim, pɨn itir danganir kamɨn iti. Bar fomɨra, Israelia gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itima, Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarir gumazim Moses, Purirpenir kamɨn ingari. 2 Samuel 6:1-17; 1 Eghaghaniba 13:5-14; 15:25--16:1Dughiar kamɨn, Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam Jerusalemɨn itir purirpenir igharazir Devit ingarizimɨn iti. Atrivim Devit, faragha Kiriat Jearimɨn nguibar ekiamɨn ghua Boksiar kam inigha, iza Jerusalemɨn itir purirpenir kamɨn anetɨ. Ua Me Ini 38:1-7Ezɨ God bagha ofa gamir dakozir mam uaghan, Gibeonɨn itir Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenimɨn guamɨn boroghɨn iti. Kar brasɨn dakozir Besalel fomɨra ingarizim. Besalel, a Urin otarim, egha Hurɨn igiavotarim. Ezɨ Solomon gumazamiziba ko, me bar moghɨra ghua danganir kamɨn Ikiavɨra Itir God ko mɨgɨa, an ziam fe. Egha Solomon ghua God bativamin Purirpenimɨn otogha brasɨn ofa gamir dakozir kamɨn boroghɨn tugha, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn ofa gamir dakozir kam gisɨn 1,000plan ofan bar isia mɨghɨribagh ami.
Solomon ofa gamigha gɨvazɨ, Ikiavɨra Itir God dɨmangan, uabɨ an akagha a mɨgɨa ghaze, “Nɨ bizir tizim gifongegh, nan azaraghtɨ, kɨ nɨ danɨngam.”
Ezɨ Solomon kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Nɨ nan afeziam Devit, bar an apangkuvigha deragha a gami. Egha nɨ datɨrɨghɨn na gamizɨ, kɨ an danganim inigha atrivimɨn oto. Jenesis 13:16; 28:14O Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, gumazamizir nɨ me gativasa na ganɨngizir kaba, me bar avɨrasemezɨ gumazitam me dɨponan iburagham, mati nguazir kamɨn mɨnemniaba. Kamaghɨn, nɨ datɨrɨghɨn nan afeziam Devit ko amizir akar dɨkɨrɨzir kam damightɨ, a guizbangɨra otivasa kɨ ifonge. 10 Nɨ datɨrɨghɨn nɨghnɨzir aghuim ko fofozim na danɨngasa kɨ ifonge, eghtɨ kɨ deraghvɨra gumazamizir kabar ganam. Puvatɨghtɨ, kɨ manmaghɨra nɨn gumazamizir avɨrir kabagh ativagh men ganam? Guizbangɨra, gumazitam uabɨ me gativan iburagham. Kɨ uabɨ kɨ fofoziba bar puvatɨ.”
11 Ezɨ God kamaghɨn Solomonɨn akam ikaragha ghaze, “Nɨn azangsɨzim a bar dera. Nɨ bizir avɨriba ko dagɨar avɨriba ko ziar ekiam iniasa nan azarazir puvatɨ. Nɨ uan apanibagh asɨghasɨghasa nan azarazir puvatɨ. Nɨ dughiar ruarimɨn nguazir kamɨn ikiasa nan azarazir puvatɨ. Nɨ gumazamizir kɨ nɨ ganɨngiziba deravɨram men ganasa, nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim bagha nan azai. 12  1 Eghaghaniba 29:25; 2 Eghaghaniba 9:22Kamaghɨn, kɨ datɨrɨghɨn nɨghnɨzir aghuir bar avɨriba ko fofoziba nɨ danɨngam. Egh kɨ uaghan dagɨar avɨriba nɨ danɨngɨva gumazamizibar amutɨ, me ziar ekiam nɨ danɨngam. Eghtɨ bizir kamɨn, atrivir nɨn faragha ikeziba ko nɨn gɨn izamiba, nɨ bar me gafiragham.” 13 Ezɨ Solomon Gibeonɨn Godɨn ziam fer danganimɨn itir God bativamin Purirpenim ategha, uamategha Jerusalemɨn ghu. Egha a Jerusalemɨn atrivimɨn ikia Israelian gari.
Atrivim Solomon mɨdorozir gumazir avɨriba ko bizir avɨriba iti
(1 Atriviba 10:26-29)
14  1 Atriviba 4:26Solomon dughiabar zurara uan mɨdorozir gumaziba bagha, mɨdorozir karisba ko hoziaba isi. Egha a karisba ko hoziaba ikiamin nguibar ekiabar da arɨsi, ezɨ maba a ko Jerusalemɨn iti. A 1,400plan karisba ikia, egha 12,000plan hoziaba iti. 15 Solomon atrivimɨn itir dughiamɨn, a temer sidan avɨriba ko silvan avɨriba ko golɨn bar avɨrim inigha Jerusalemɨn ize. Ezɨ dughiar kamɨn silvaba bar avɨrasemegha dagɨar kɨnibar mɨn pura tintinibar irav iti. Egha uaghan temer sidan bar avɨriba iti, mati Israelɨn mɨghsɨar muziaribar itir temeba. 16  Godɨn Araziba 17:16Solomon, kantri Musri ko kantri Silisian, ua bagha hoziaba ini. A dagɨar ingangaribagh amir gumaziba amadima, me Silisian ghua a bagha hoziabagh ivesi.* Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, Kantri Musri, a Kantri Isipɨn ababanim gami. 17 Ezɨ dagɨaba bagha ingangaribagh amir gumazir kaba, Musrin karisba ko hoziabagh ivesi. Karisba vaghvagha dar ivezim 6,000 kinan tu, ezɨ hoziaba vaghvagha dar ivezim 1,500 kinan tu. Ezɨ dagɨar ingangaribagh amir gumazir kaba, me karisba ko hoziaba inigha ghua da amadima, Hitia ko Sirian atriviba dagh ivesi. Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

1:4: 2 Samuel 6:1-17; 1 Eghaghaniba 13:5-14; 15:25--16:1

1:5: Ua Me Ini 38:1-7

1:9: Jenesis 13:16; 28:14

1:12: 1 Eghaghaniba 29:25; 2 Eghaghaniba 9:22

1:14: 1 Atriviba 4:26

1:16: Godɨn Araziba 17:16

*1:16: Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, Kantri Musri, a Kantri Isipɨn ababanim gami.

1:17: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.