2
Solomon Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingarasa bizibar akɨri
(1 Atriviba 5:1-18)
Solomon gumazamiziba Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fasa, a Godɨn Dɨpenitamɨn ingarasa nɨghnɨsi. Egha a ua baghavɨra uaghan dɨpenitamɨn ingarasa nɨghnɨsi. Egha a 80,000plan gumaziba mɨghsɨaba itir danganimɨn mangɨ dagɨaba aghorasa me amɨsevegha, 70,000plan gumazir dagɨaba ko bizir igharaziba sara ateramiba amɨsevegha, 3,600plan ingangarir gumazibar ganamin gumazir dapaniba amɨsefe.
Egha Solomon Tairɨn nguibar ekiamɨn Atrivim Hiram bagha akam amaga ghaze:
 
“Nɨ fomɨra nan afeziam Atrivim Devitɨn akura, egha nɨ an Dɨpenimɨn ingarasa temer sidaba a bagha da amangi. Ezɨ kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ datɨrɨghɨn uaghan arazir kamra na damuam. Kɨ datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir God, uan God bagh Dɨpenimɨn ingaram. Dɨpenir kam, a God baghvɨra ikiam, eghtɨ kɨ uan gumazamiziba ko dɨpenir kamɨn mangɨ mughuriar aghuiba zuir pauran aghuiba tuam. Egh e zurara Godɨn damazimɨn bretɨn rubuzir e ofan mɨn a danɨngamibar arɨgham. Egh e bar isia mɨghɨrir ofabar amuam. Egh e zurara mɨzaraziba ko guaratɨziba bar, ko Sabatɨn dughiaba, ko iakɨnir igiabar dughiar ekiaba, ko Ikiavɨra Itir God, en Godɨn ziam famin dughiar ekiar igharaziba, e a bagh ofan kabar amuam. A zurara arazir kam damuasa Israelia e mɨkeme.
“En God gavgavir bar ekiam ikiava godɨn igharaziba bar dagh afira. Kamaghɨn, kɨ bar Dɨpenir ekiamra ingaram. 1 Atriviba 8:27; 2 Eghaghaniba 6:18Guizbangɨra, gumazitam God bagh dɨpenir tamɨn ingaran iburagham. E fo, overiar bar pɨn itim, en damazimɨn a bar ekefe, egha a uaghan Godɨn damazimɨn, bar sufi. Kamaghɨn, tinara a bagh dɨpenitamɨn ingaramin gavgavim iti? Ti puvatɨgham. Kɨ uaghan a bagh dɨpenimɨn ingaran iburaghburaki. Egha kɨ a bagh, paura tutɨ a isi mɨgharir mughuriar bar aghuim damuamin danganimɨn mɨn, Dɨpenimɨn ingarasa ifonge.
“Kɨ uabɨ, kɨ Juda ko Jerusalemɨn gumazir maba iti, fomɨra nan afeziam Devit, Godɨn Dɨpenir kamɨn ingangaribar amuasa me amɨsefe. Me bizir igharagha garibar amuamin fofoziba iti. Nɨ gumazir bizir igharagha garibagh fozir aghuitam amadaghtɨ, a izɨ me ko ingar. Gumazir kam, gol ko silva ko bras ko ainɨn bizibar ingaramin fofozim ikɨ. Egh nir pɨghagheviba, ko nir agheviba ko nir bluplaba ko, dighdirir bar aghuibar ingaramin fofozir bar aghuim ikɨ. A uaghan nedaziba aghoramin fofozim ikɨ.
8-9 “Kɨ uaghan kamaghɨn fo, nɨn ingangarir gumazir maba Lebanonɨn mɨghsɨabar itir danganibar itir temeba oka bar fo. Kamaghɨn, nɨn ingangarir gumaziba Lebanonɨn temer sidaba ko temer painba ko junipan temeba okegh na bagh da amadaghtɨ da izasa kɨ ifonge. Kɨ Dɨpenir bar dafar dirimɨn ingaram. Kamaghɨn, kɨ uan ingangarir gumaziba amadaghtɨ me mangɨ, nɨn ingangarir gumazibar akuragh temer pozir dafam mɨkɨnam.
10 “Nɨ oragh, kɨ daghetaba nɨn ingangarir gumazibar anɨngam. Kɨ witɨn me mɨrmɨrigha gɨvazimɨn 2,000 tanba, ko balin 2,000 tanba, ko wainɨn dɨpar 400,000 litaba, ko olivɨn borer 400,000 litaba ia danɨngam.”
 
11 Tairɨn Atrivim Hiram, Solomonɨn akam baregha gɨvagha, akɨnafarim osira, Solomonɨn akam ikarvagha kamaghɨn a mɨgɨa ghaze:
 
“Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba bar me gifonge, kamaghɨn a nɨ gamizɨ, nɨ men atrivimɨn oto. 12 E datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fam, a Israelian God. A uabɨ overiam ko nguazimɨn ingari. Egha otarir bar aghuir mam isa Atrivim Devitɨn danganim iniasava a ganɨngi. Devitɨn otarir kam a nɨghnɨzir aghuir bar avɨriba ko fofoziba iti. Egh a Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingarɨva, ua bagh tamɨn ingaram.
13 “Kamaghɨn, kɨ datɨrɨghɨn uan ingangarir gumazir faragha zuim Huram nɨn akurvaghsɨ anemangam. A ingangarir guar avɨribar amuamin fofozim ikiava, nɨghnɨzir bar aghuim iti. 14 An amebam Danɨn anabamɨn adarazir amizim, ezɨ an afeziam Tairɨn nguibar ekiamɨn gumazim. Huram, a gol ko silva ko bras ko ain ko dagɨaba ko temebar bizibar ingaramin fofozim iti. Egha a uaghan nir pɨghagheviba, ko nir bluplaba, ko nir agheviba ko, inir ghurghurir aghuariba ko dighdirir bar aghuir bar diribar ingari. Egha a nedaziba aghorir fofozim iti. Egha gumaziba nedazir manmaghɨn garibar ingarsɨ a mɨkɨmtɨ, an adar ingaram. A nɨn ingangarir gumaziba ko nɨn afeziam Atrivim Devitɨn ingangarir gumazibar akuragh ingaram.
15 “Ezɨ nan gumazir ekiam, nɨ datɨrɨghɨn mɨkemezɨ moghɨn, e bagh witba ko baliba ko wainɨn dɨpaba ko olivɨn boreba amangasa kɨ ifonge. 16 Nan ingangarir gumaziba Lebanonɨn mɨghsɨabar ghuavanabogh temer nɨ ifongeziba okegh ada inigh, ongarir dadarim bagh magɨram. Egh me ongarimɨn da uari akuvagh pamten da ikegh, da inigh ongarimɨn Jopan nguibar ekiamɨn magɨram. Eghtɨ nɨn ingangarir gumaziba Jopan izɨ temer kaba inigh Jerusalemɨn mavanangam.”
Me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingari
(1 Atriviba 5:15--6:38)
17 Solomon mɨkemezɨ, me Kantrin Igharazibar Gumazamizir Israelɨn aven itiba, bar me menge. Fomɨra Solomonɨn afeziam Atrivim Devit me menge, ezɨ Solomon datɨrɨghɨn ua me medi. Ezɨ men dɨbobonim 153,600ɨn tu. 18 Egha a mɨghsɨaba itir danganimɨn itir dagɨaba aghorasa men 80,000plan gumaziba amɨsevegha, dagɨaba ko biziba aterasa 70,000plan gumaziba amɨsefe, egh men gantɨ me deravɨra ingangarim damuasa 3,600plan gumazir dapaniba amɨsefe.

2:6: 1 Atriviba 8:27; 2 Eghaghaniba 6:18